Licentie­voorwaarden

Februari 2023

 

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle F‑Secure-services, -soft­ware en -webtoepassingen waarvoor een licentie is verleend of aan u beschikbaar is gesteld, waaronder ondersteuningsprogramma’s, webportals, firmware, hard­ware en services die uw gebruik hiervan direct ondersteunen, gerelateerde documentatie en eventuele updates en upgrades van het bovenstaande (samen de 'Soft­ware'). Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op dergelijke programma’s die aan u beschikbaar worden gesteld onder een gekochte licentie of gerelateerde overeenkomst, waar naar deze Voorwaarden wordt verwezen.

BELANGRIJK — LEES VOORDAT U DEZE F-SECURE SOFTWARE INSTALLEERT OF GEBRUIKT DE VOLGENDE WETTELIJKE VOORWAARDEN (’VOORWAARDEN’) ZORGVULDIG DOOR. LAAT UW WETTELIJKE VOOGD DEZE VOORWAARDEN LEZEN INDIEN U MINDERJARIG BENT. DOOR AKKOORD TE GAAN, OF DOOR DE SOFTWARE, OF OP SOFTWARE GEBASEERDE SERVICE, TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN DAT U (HETZIJ EEN INDIVIDU OF EEN ENTITEIT) DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT ER WETTELIJK DOOR TE ZIJN GEBONDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF GEBRUIKEN.

U erkent en accepteert dat de Soft­ware onderhevig is aan specifieke beperkingen zoals het gebruiksdoel en bepaalde technische vereisten, inclusief maar niet beperkt tot besturingssysteem, opslagruimte, geografische locatie en netwerkconnectiviteit. Houd er rekening mee dat de soft­ware mogelijk niet beschikbaar en/of toegestaan is in het land waar u woont.

SOFTWARELICENTIE

Onder voorbehoud van de betaling van toepasselijke vergoedingen en onderhevig aan deze Voorwaarden, wordt een niet-exclusief, niet-verhandelbaar en niet-overdraagbaar, herroepbaar, beperkt recht om de Soft­ware te gebruiken aan u verleend zoals gespecificeerd in deze Voorwaarden voor de periode die afzonderlijk is overeengekomen tussen u en F‑Secure of haar distributeurs.

U mag:

A) De Soft­ware slechts installeren en gebruiken op het aantal units (meestal handheldapparaten, personal computers, servers of andere hard­ware, samen ’Apparaat’ genoemd) dat wordt vermeld in de Soft­ware, op het licentiecertificaat van F‑Secure, de toepasselijke factuur, de productverpakking of de overeenkomst waaraan deze Voorwaarden zijn toegevoegd. Als de Soft­ware wordt gedeeld via een netwerk of de Soft­ware wordt gebruikt om verkeer te filteren op servers, firewalls of gate­ways, moet u over een licentie beschikken voor de scancapaciteit of het volledige aantal gebruikers waarvoor de Soft­ware services verleent. In dergelijke gevallen mag u de Soft­ware installeren op zoveel units als nodig is (niet van toepassing op F‑Secure Sense).

B) Kopieën van de soft­ware maken, uitsluitend voor installatie- en back-updoeleinden. En

C) Het aantal licenties uitbreiden door meer licenties aan te schaffen.

LICENTIEBEPERKINGEN

U mag niet:

A) De Soft­ware installeren en gebruiken in strijd met deze Voorwaarden, het licentiecertificaat van F‑Secure of andere bijbehorende documentatie.

B) Kopieën van de Soft­ware doorgeven aan een derde partij, de Soft­ware langs elektronische weg overbrengen naar een computer die toebehoort aan een derde partij, of een derde partij toestaan de Soft­ware te kopiëren, behalve en voor zover deze activiteit uitdrukkelijk in de betreffende documentatie wordt vermeld.

C) De Soft­ware of enig deel ervan wijzigen, aanpassen, vertalen, verhuren, leasen, doorverkopen en distribueren, of afgeleide producten op basis van de soft­ware en/of verwante bestanden maken, waaronder (maar niet beperkt tot) databases, nieuws, beschrijvingen of andere inhoud.

D) De Soft­ware en/of verwante bestanden, waaronder (maar niet beperkt tot) databases, nieuws, beschrijvingen of communicatie tussen applicaties) decompileren, reverse engineeren, demonteren of op andere wijze omzetten naar een door mensen waarneembare vorm (uitgezonderd voor zover dit is toegestaan onder verplichte copyrightwetgeving), aangezien de Soft­ware handelsgeheimen van F‑Secure en haar licentiegevers bevat of kan bevatten.

E) De documentatie gebruiken voor andere doeleinden, behalve voor het ondersteunen van uw gebruik van de Soft­ware.

F) Een verstrekte licentie-autorisatiecode voor het installeren of gebruiken van de applicatie bekendmaken aan een derde partij, met uitzondering van een licentie met meerdere gebruiksrechten die openbaarmaking aan zulke andere gebruikers vereisen.

G) De Soft­ware of delen daarvan gebruiken om een product of service te implementeren voor gebruik op of in combinatie met de Soft­ware voor een ander doel dan waarvoor de Soft­ware wordt geleverd.

H) De radioparameters van hard­ware in strijd met de certificering in uw regio aanpassen.

I) Wanneer de Soft­ware een Automatic Update Agent-component bevat, dit component gebruiken om soft­ware of inhoud te publiceren, distribueren en/of verkrijgen (i) die niet direct verwant is met producten en/of services van F‑Secure en (ii) niet verwant zijn met beveiliging (of enige updates van dergelijke soft­ware of inhoud), of:

J) De Soft­ware gebruiken voor de volgende doeleinden: (i) het verzamelen of verspreiden van privé-informatie, auteursrechtelijk beschermde inhoud of handelsgeheimen waarvoor u geen rechten hebt om die te verzamelen of te verspreiden, (ii) het verspreiden van inhoud die onwettig, lasterlijk, pornografisch, beledigend, intimiderend of bedreigend is of die inhoud of code met destructieve kenmerken bevat, (iii) het verkrijgen van toegang tot of verspreiding van kinderpornografie of bestialiteit, (iv) spammen, (v) malware, botnets, phishing, denial-of-service-aanvallen, illegale hacking, ongeoorloofd scannen van poorten of ongeoorloofde toegang, (vi) u voordoen als een ander persoon, (vii) het schenden van de wettelijke rechten van andere personen, (viii) het overtreden van toepasselijke wetten, inclusief (maar niet beperkt tot) de export- en recyclingwetten van uw rechtsgebied voor de specifieke producten, (ix) andere invasieve of frauduleuze doeleinden, of gebruik dat de werking van de Soft­ware of het vermogen van andere gebruikers om de Soft­ware te gebruiken kan beïnvloeden, (x) het beheer van inhoud die in strijd is met de toegestane inhoudsrichtlijnen die door derden van wie u de Soft­ware hebt verkregen worden gehandhaafd.

Neem rechtstreeks contact op met F‑Secure als u geïnteresseerd bent in andere rechten voor de Soft­ware dan die welke u in deze Voorwaarden zijn toegekend.

AANVULLENDE LICENTIEVOORWAARDEN VOOR DE SOFTWAREVERSIES BETA, GRATIS EN EVALUATIE

Deze beperkingen zijn van toepassing als aanvulling op het bovenstaande wanneer u een proefversie, bètaversie of gratis versie van de Soft­ware gebruikt, downloadt of installeert of wanneer u uitdrukkelijk voor evaluatiedoeleinden een licentie van F‑Secure of haar distributeur ontvangt. In dergelijke gevallen is de Soft­ware vatbaar voor wijzigingen en heeft deze mogelijk verbeterde advertentiefuncties. Omdat het gebruiksrecht van de Soft­ware gratis wordt verleend, erkent u dat (i) F‑Secure niet verplicht is om ondersteunings- of onderhoudsdiensten te verlenen voor de Soft­ware, en (ii) F‑Secure op elk moment uw licentie voor de Soft­ware of de beschikbaarheid daarvan kan beëindigen, de functies ervan kan beëindigen of wijzigen, of gratis functies kan beperken of omzetten in betaalde functies. Een licentie voor een bepaalde tijd wordt uitsluitend verleend voor het evalueren van de Soft­ware of het gebruik van de Soft­ware als een aanvullend of specifiek hulpmiddel, en alleen voor de gespecificeerde proefperiode die begint op de datum waarop de Soft­ware voor het eerst wordt geïnstalleerd of geregistreerd. Na de bepaalde termijn moet u de soft­warelicentie van F‑Secure of zijn distributeur kopen of de Soft­ware verwijderen en het gebruik ervan stopzetten.

De voorwaarden in dit Artikel zijn niet van toepassing indien u met een gratis abonnement gebruikmaakt van de Sense-soft­waretoepassing.

OPENSOURCELICENTIES

U erkent dat bepaalde componenten van de Soft­ware mogelijk gedekt worden door opensourcesoft­ware-licenties (’OSS-licenties’). Sommige van deze OSS-licenties vereisen dat de distributeur de soft­ware beschikbaar maakt in broncode-indeling (’Opensource-componenten’). Gebruiksrechten voor Opensource-componenten worden rechtstreeks door de respectieve rechthebbenden aan u verleend volgens de respectieve toepasselijke licentieteksten. Indien vereist volgens de voorwaarden van OSS-licenties, bevinden dergelijke OSS-licenties met betrekking tot de respectieve Opensource-componenten zich in de installatiemap van de Soft­ware of op een andere aangegeven locatie in de Soft­ware.

TITEL

Titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in de Soft­ware blijven bij F‑Secure en/of haar licentiegevers. F‑Secure en haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

BEPERKTE GARANTIE EN UITSLUITINGEN

Uitsluiting van garantie op Soft­ware. DE SOFTWARE WORDT ’ALS ZODANIG’ GELEVERD, ZONDER GARANTIES BEHALVE WAT HIER EXPLICIET WORDT VERMELD. F-SECURE, HAAR LICENTIEGEVERS EN DISTRIBUTEURS STAAN NIET IN VOOR DE CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS VAN DE SOFTWARE OF BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE. F-SECURE EN HAAR LICENTIEGEVERS EN DISTRIBUTEURS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN TITEL, BESCHIKBAARHEID, PRESTATIES, GEEN INBREUK MAKEN, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U NEEMT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR WAT BETREFT DE RESULTATEN EN PRESTATIES VAN DE SOFTWARE OP ZICH.

Sommige rechtsgebieden staan de beperking of uitsluiting van expliciete of impliciete garanties niet toe, dus de bovenstaande uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing en u kunt mogelijk andere rechten hebben, die naargelang uw jurisdictie kunnen verschillen.

Amerikaanse consumentengarantie voor hard­ware

In de VS biedt F‑Secure vrijwillig een beperkte fabrieksgarantie van één (1) jaar op hard­ware (’Garantie’). De Garantie biedt rechten die kunnen afwijken van de rechten die door de consumentenwetgeving aan u zijn verleend, inclusief (maar niet beperkt tot) die met betrekking tot niet-conforme goederen. De voordelen van de Garantie zijn daarom een aanvulling op en geen vervanging van de rechten die worden geboden door de consumentenwetgeving in de VS.

De Garantie begint op de datum van de oorspronkelijke aanschaf van de hard­ware via F‑Secure of een geautoriseerde wederverkoper van F‑Secure. Als er tijdens de garantieperiode een defect is, zal F‑Secure, naar eigen goeddunken en voor zover wettelijk vereist, (a) de hard­ware kosteloos repareren met nieuwe onderdelen of gelijkwaardige onderdelen die qua betrouwbaarheid en prestaties zo goed als nieuw zijn, (b) het product verwisselen met een functioneel gelijkwaardig product dat nieuw is of qua betrouwbaarheid en prestaties zo goed als nieuw is, of (c) de oorspronkelijke aankoopprijs terugbetalen. Deze Garantie is exclusief schade als gevolg van ongelukken, misbruik of andere oorzaken waarvan kan worden vastgesteld dat deze geen defecten in materialen en vakmanschap zijn, inclusief (maar niet beperkt tot) wanneer de hard­ware op een wijze is gebruikt of onderhouden die niet conform is met de gebruikersdocumentatie en Voorwaarden. Het verwijderen, beschadigen en/of wijzigen van het originele fabrieksserienummer of het aanpassen of repareren van de hard­ware zonder toestemming van F‑Secure maakt deze Garantie ongeldig.

Alle garanties en andere voorwaarden die niet in dit garantiedocument zijn uiteengezet, zijn uitgesloten van de Garantie, met uitzondering van de rechten waarop u krachtens de wetten van uw rechtsgebied recht hebt. F‑Secure garandeert, vertegenwoordigt of verbindt zich er niet toe in staat te zijn de hard­ware onder deze Garantie te kunnen repareren of vervangen zonder risico van of daadwerkelijk verlies van informatie en/of gegevens die op de hard­ware zijn opgeslagen. F‑Secure is in geen geval aansprakelijk voor (a) eventuele verliezen die niet veroorzaakt zijn door schending van deze Garantie door F‑Secure, (b) verlies of schade die niet, op het moment van aanschaf van de hard­ware, een redelijkerwijs te voorzien gevolg was van schending van deze Garantie door F‑Secure, of (c) verliezen met betrekking tot een bedrijf, winstderving, verlies van gegevens of verlies van kansen. De bepalingen van deze Garantie zijn niet van toepassing op (1) overlijden of persoonlijk letsel, (2) fraude of grove nalatigheid, (3) frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of (4) enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet beperkt of uitgesloten kan worden.

Bepaalde staten in de VS of andere landen staan mogelijk geen beperkingen toe op de duur van de garantie of staan uitsluiting of beperking van incidentele schade of gevolgschade toe. Daarom zijn de bovenstaande beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing. Houd er rekening mee dat deze Garantie u specifieke wettelijke rechten geeft en dat u mogelijk ook andere rechten hebt, die variëren naargelang uw staat of land. Voor een volledig begrip van uw rechten, kunt u de wetten van uw staat, provincie of land raadplegen. Om een garantieclaim in te dienen, neemt u contact op met de klantenservice van F‑Secure Customer, zoals hieronder beschreven. Houd uw aankoopbewijs bij de hand in geval van garantieclaims.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Beperkte aansprakelijkheid voor bepaalde schadecategorieën. IN GEEN ENKEL GEVAL EN ONDER GEEN WETTELIJKE THEORIE, INCLUSIEF (MAAR NIET BEPERKT TOT) ONRECHTMATIGE DAAD OF CONTRACT, ZULLEN F-SECURE, HAAR WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, LICENTIEGEVERS, DISTRIBUTEURS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS OF BESTANDEN, STORING OF HET NIET-FUNCTIONEREN VAN APPARATEN OF APPLICATIES, OF ANDERE COMMERCIËLE OF ECONOMISCHE VERLIEZEN, VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE, OF DIENSTEN VAN DERDEN, ZELFS INDIEN F-SECURE IS INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Beperking van samengestelde aansprakelijkheid. DE MAXIMALE SAMENGESTELDE AANSPRAKELIJKHEID VAN F-SECURE, HAAR LICENTIEGEVERS OF HAAR DISTRIBUTEURS TEN OPZICHTE VAN U VOOR WERKELIJKE SCHADE DOOR WELKE OORZAAK OOK ZAL IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT DOOR U VOOR DEZE SOFTWARE IS BETAALD. BIJ SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN STORING VAN DE SOFTWARE DIE TOT VERLIES, BESCHADIGING, ONBEVOEGDE ONTHULLING OF LANGDURIGE ONBESCHIKBAARHEID VAN DE INHOUD LEIDT, IS DE AANSPRAKELIJKHEID NADRUKKELIJK BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT VOOR UW SOFTWARELICENTIE IS BETAALD, GEDURENDE ZES MAANDEN DIRECT VOORAFGAANDE AAN EEN DERGELIJKE STORING.

Onvervreemdbare consumentenrechten, vruchtgebruikers van Voorwaarden. In sommige rechtsgebieden is beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet toegestaan, waardoor de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet of slechts ten dele op u van toepassing is. Niets in deze Voorwaarden doet afbreuk aan de wettelijke rechten van enige partij die als consument fungeert. F‑Secure treedt op ten behoeve van haar medewerkers, distributeurs, licentiegevers, leveranciers en dochtermaatschappijen voor het verwerpen, uitsluiten en beperken van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid, zoals gesteld in deze Voorwaarden, maar in geen enkel ander opzicht en voor geen enkel ander doel.

Beperking van aansprakelijk volgende Duitse en Oostenrijkse wetgeving. Wat betreft licenties die zijn aangeschaft door consumenten die woonachtig zijn in Duitsland of Oostenrijk, zijn de volgende beperkingen van de aansprakelijkheid van toepassing in plaats van paragraaf 1 en 2 hierboven: met betrekking tot claims voor schadevergoeding, claims voor compensatie van kosten of andere aansprakelijkheidsclaims, ongeacht of deze voortkomen uit contract, onrechtmatige daad, schending van wettelijke verplichtingen of anderszins onder deze licentie, is het volgende van toepassing: F‑Secure, haar licentiegevers, distributeurs of leveranciers zullen zonder enige beperking verantwoordelijk zijn (i) voor opzettelijk veroorzaakte schade of schade door grove nalatigheid, (ii) voor claims volgens de Duitse/Oostenrijkse Product Liability Act en (iii) in het geval van het schenden van leven, lichaam of gezondheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid, is het volgende van toepassing: F‑Secure, haar licentiegevers, distributeurs of leveranciers zullen alleen aansprakelijk zijn voor zover zij een essentiële contractuele verplichting (fundamentele contractuele verplichting) hebben geschonden. Deze aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot de contractueel typische en te verwachten schade in het geval van materiële en financiële schade.

Compensatie voor schade of verlies. U vrijwaart, verdedigt en beschermt F‑Secure, haar werknemers, functionarissen, distributeurs, en leveranciers (samen de ’Gevrijwaarden’ genoemd) tegen (i) alle kosten, vergoedingen, claims en aansprakelijkheden die worden ingebracht en/of acties die worden ondernomen tegen de Gevrijwaarden die het gevolg zijn van uw onwettige gedrag en/of schending van de rechten van derden, (ii) zonder beperking de daaruit voortvloeiende kosten van juridisch advies van buitenaf, en/of (ii) eventuele schade die u veroorzaakt door het gebruik van de Software.

PRIVACY- EN GEGEVENSVERZAMELING

Gegevensverzameling. U erkent dat F‑Secure bepaalde gegevens met betrekking tot uw apparaten en/of netwerk voor ons moet verzamelen en verwerken om u onze services te bieden. Omdat de verzamelde gegevens en de manier waarop deze worden gebruikt, per soort en versie van de software verschillen, vindt u meer gedetailleerde informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het relevante privacybeleid van F‑Secure. Dergelijk beleid is beschikbaar via de gebruikersinterface van de software en/of op de website van F‑Secure. Het volgende vat samen wat voor soort gegevens de Software gewoonlijk verzamelt en met welk doel.

Technische gegevens en beveiligingsgegevens. Het merendeel van onze Software moet gegevens over uw apparaat en uw gebruik van Software verzamelen en verwerken zodat F‑Secure in staat is uw apparaat en uw digitale leven te beveiligen. Deze gegevens bestaan meestal uit objectbeveiligingsgegevens, analyseresultaten, statistieken, bestandsmetadata, maatstaven voor softwaregebruik en andere vergelijkbare gegevens. Volgens ons ontwerpprincipe proberen we ons vermogen om dit soort gegevens persoonlijk aan u te koppelen te beperken.

Persoonlijke gegevens. F‑Secure verzamelt en verwerkt ook gegevens op een manier die voor u persoonlijk identificeerbaar is. Dergelijke gegevens bestaan meestal uit i) gegevens die u actief naar ons verzendt (bijvoorbeeld contact- en registratiegegevens, informatie om een ondersteuningsprobleem op te lossen) en ii) gegevens die automatisch door de Software worden verzameld of die worden geactiveerd door uw gebruik van bepaalde functies (bijvoorbeeld informatie met betrekking tot licentietoewijzing, apparaat, software, gebruikersaccountactiviteit, geografische locatie van uw apparaat, besturingssysteem enz.), en iii) beperkte datasets van de bovenstaande “Technische gegevens en beveiligingsgegevens” (bijvoorbeeld de naam van geblokkeerde malware).

Over­drachten, bekendmakingen en compliance. F‑Secure kan zijn gelieerde ondernemingen of onderaannemers gebruiken om alle bovengenoemde gegevensverwerkingsactiviteiten uit te voeren. F‑Secure kan specifieke gegevens bekendmaken aan zijn distributeurs of operatorpartners, indien dit wordt beschreven in het van toepassing zijnde privacybeleid van F‑Secure. Dergelijke partijen kunnen zich in de EER of buiten de EER bevinden. F‑Secure kan ook gegevens verwerken en bekendmaken waar dit nodig is om legitieme belangen na te streven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

DOOR U AAN F-SECURE VERSTREKTE BEVOEGDHEDEN

Om ervoor te zorgen dat de Soft­ware naar behoren functioneert, machtigt u F‑Secure om namens u verdachte bestanden die uitvoerbare code bevatten, van uw apparaat naar back-endsystemen van F‑Secure te kopiëren, zodat F‑Secure deze effectiever kan analyseren op kwaadwillende activiteiten.

FEEDBACK

Voor directe feed­back, ideeën en suggesties voor verbeteringen die u aan F‑Secure verstrekt (samengevoegd “Feed­back”), geeft u F‑Secure een wereldwijd, niet-exclusief overdraagbaar, sublicentieerbaar, vrij recht om van dergelijke Feed­back gebruik te maken in al onze producten en activiteiten gedurende de wettelijke bescherming die wordt verleend door toepasselijke wetten inzake auteursrecht of industriële eigendomsrechten, regelgeving en inter­nationale verdragen en conventies.

ALGEMEEN

Wijzigingen. F‑Secure verbetert haar diensten voortdurend. F‑Secure behoudt zich het recht voor om functies of functionaliteiten van de Software aan te passen. F‑Secure maakt dergelijke wijzigingen, bijvoorbeeld om u betere producten of diensten aan te bieden, om de Software aan te passen aan veranderingen in de markt of regelgeving en om rekening te houden met eventuele latere technische beperkingen. Daarom behoudt F‑Secure zich het recht voor om te upgraden en de Software van tijd tot tijd te wijzigen. Dergelijke wijzigingen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het toevoegen van nieuwe functies of het verwijderen van bestaande functies. Wanneer een dergelijke upgrade of verandering niet geautomatiseerd is maar aan u wordt aangeboden als een vrijwillige optie, moet u de nieuwste versie van de Software gebruiken voor optimale beveiliging en bruikbaarheid. F‑Secure behoudt zich verder het recht voor om het onderhoud en de ondersteuning voor bepaalde versies van de Software te beëindigen (inclusief versies die zijn ontworpen om te worden gebruikt in bepaalde besturingssystemen), wat ertoe kan leiden dat de Software niet meer kan worden gebruikt. Gebruik van de Software waarvoor het onderhoud is gestaakt, wordt niet aanbevolen en dergelijk gebruik is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Meer informatie over de levenscyclus van producten is beschikbaar op de F‑Secure-website. Aangezien de Software waarschijnlijk gedurende uw abonnement verder wordt ontwikkeld, kan F‑Secure deze Voorwaarden mogelijk herzien in verband met updates en zullen de herziene Voorwaarden na acceptatie van toepassing zijn op de corresponderende versies van de Software. Het gebruik van de Software met updates is niet mogelijk zonder de bijgewerkte Voorwaarden te accepteren wanneer dat nodig is. Wanneer u een nieuwe versie van de Voorwaarden accepteert bij het installeren van de service op een nieuw Apparaat of bij het bijwerken van de versie op een huidig Apparaat, dekt de nieuwe versie automatisch alle Apparaten en installaties van uw abonnement (overtreft de voorwaarden van app stores niet).

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden als ongeldig en onuitvoerbaar wordt bevonden, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de rest van de Voorwaarden, die geldig en uitvoerbaar blijven.

Kosten voor gegevensover­dracht. U erkent dat het gebruik van de Software tot aanvullende kosten voor gegevensoverdracht kan leiden. Dergelijke aanvullende kosten kunnen variëren naargelang het type apparaat/verbinding/operatornetwerk, en dergelijke kosten zijn voor uw rekening, niet voor die van F‑Secure.

Aanvullende voorwaarden. De Software kan internetapplicaties, internetportals, of software van derden (’Sites’) bevatten. Voor het gebruik van dergelijke Sites gelden mogelijk aanvullende voorwaarden. U zegt toe, dergelijke aanvullende gebruiksvoorwaarden te raadplegen voor en dergelijke Sites alleen dienovereenkomstig te zullen gebruiken. Dergelijke Sites kunnen ook de sites van de distributeurs van F‑Secure of van derden zijn. F‑Secure is niet aansprakelijk voor dergelijke Sites wanneer deze door derden worden aangeboden.

Beschikbaarheid. U bent ervan op de hoogte gesteld en accepteert hierbij dat de Software in zijn geheel of gedeeltelijk tijdelijk niet beschikbaar of niet functioneel kan zijn om reparaties, upgrades of onderhoud uit te voeren of om redenen die redelijkerwijs niet door F‑Secure kunnen worden geregeld (force majeure). F‑Secure, haar licentiegevers of distributeurs kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van dergelijke onderbrekingen en zullen ervoor zorgen dat de beschikbaarheid/werking van de Software zo snel als redelijkerwijs mogelijk is weer wordt hersteld, afhankelijk van de technische problemen die worden ondervonden.

Beëindiging. Onverminderd andere rechten op beëindiging of verval in deze Voorwaarden of op basis van contract of wet, kan F‑Secure uw licentie voor de Software onmiddellijk beëindigen zonder kennisgeving als u een inbreuk pleegt op deze Voorwaarden of de functies van de Software gebruikt voor andere doeleinden dan die worden vermeld in de officiële documentatie. Beëindiging in de context van F‑Secure Sense betekent de beëindiging van de beveiligingsservices die u onder het respectieve abonnement zijn verstrekt. Na beëindiging van de beveiligingsdiensten van F‑Secure Sense mag u, ongeacht de beëindiging, de F‑Secure Sense-applicatie en -hardware blijven gebruiken zonder de beveiligingsdiensten. Deze Voorwaarden blijven derhalve van kracht na beëindiging en met betrekking tot de F‑Secure Sense-applicatie en -hardware zonder beveiligingsservices.

Daar waar F‑Secure constateert dat u de Soft­ware gebruikt i) in strijd met deze Voorwaarden, ii) andere toepasselijke voorwaarden, iii) het beoogde doel of iv) op een manier die het gebruik van de Soft­ware door een derde partij in gevaar kan brengen (bijvoorbeeld door de toegangsbandbreedte te monopoliseren) of om een derde partij schade te berokkenen, behoudt F‑Secure zich het recht voor (i) om uw licentie niet te verlengen, (ii) om uw gebruik van de Soft­ware of een deel daarvan te beperken, en (iii) om de licentie te beëindigen. In het geval dat de overeenkomst tussen F‑Secure en de distributeur van F‑Secure die u voorziet van de Soft­ware wordt beëindigd, kan F‑Secure of haar distributeur u op de hoogte stellen van voortijdige beëindiging van uw licentie. U zult geen recht hebben op een terugbetaling, schadevergoeding of andere compensatie van F‑Secure als gevolg van een dergelijke beëindiging. Alle gebruiksbeperkingen blijven van kracht na beëindiging.

Exportbeperkingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Software onderhevig kan zijn aan beperkingen en regelingen die worden opgelegd door nationale wetten en voorschriften, waaronder (maar niet beperkt tot) de exportvoorschriften van de Europese Unie of de United States Export Administration Act (samen de ‘Exportregels’ genoemd). U verklaart zich ermee akkoord dat noch de Software noch een rechtstreeks product hiervan is of zal worden verworven, verzonden, overgedragen of opnieuw geëxporteerd, hetzij direct, hetzij indirect, naar een land waarvoor deze export verboden is volgens de Exportregels en de bepalingen die hieronder vallen, en dat zij niet zal worden gebruikt voor doeleinden die onder ditzelfde verbod vallen. Door de Software te gebruiken, erkent u en gaat u akkoord met het bovenstaande en u verklaart en garandeert dat u zich aan de Exportregels zult houden bij het exporteren of opnieuw exporteren of importeren van de Software of onderliggende informatietechnologie. Verder verklaart en garandeert u dat u geen ingezetene bent van een land dat onder een embargo door de Verenigde Staten valt en geen partij bent die wordt vermeld in de U.S. Table of Denial Orders of de lijst met nadrukkelijk aangeduide staatsburgers van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Licentierechten van de Amerikaanse overheid. Als deze licentie wordt verstrekt voor of ten behoeve van de Verenigde Staten van Amerika, haar instanties en/of uitvoerende organisaties (’Amerikaanse overheid’), erkent u dat de Software en de documentatie respectievelijk ’commerciële computersoftware’ en ’commerciële computersoftwaredocumentatie’ zijn zoals deze termen zijn vastgelegd voor de doeleinden van de FAR’s (Federal Acquisition Regulations) in het geval van verwerving door burgerlijke instanties (48 C.F.R. 2.101) en de DFARS (Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) in het geval van verwerving door onderdelen van het Department of Defense (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) en (5)). In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 van FAR’s en 48 C.F.R. 227.7202 van DFARS en andere van toepassing zijnde regelgevingen, zal elk gebruik, elke aanpassing, reproductie, release, prestatie, weergave, openbaarmaking of distributie van de Software en documentatie door of voor de Amerikaanse overheid alleen worden beheerst door deze Voorwaarden en zal ongeldig zijn behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan door deze Voorwaarden.

Activiteiten met een hoog risico. De Software is niet fouttolerant tenzij uitdrukkelijk vermeld in de productdocumentatie en is niet ontworpen, vervaardigd of bestemd voor gebruik of wederverkoop als controleapparatuur in gevaarlijke omgevingen waar storingsvrije prestaties een vereiste zijn, zoals bij de bediening van nucleaire faciliteiten, luchtvaartnavigatie- en -communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, levensinstandhoudingssystemen of wapensystemen waar storingen in de Software direct kunnen leiden tot dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade (’Activiteiten met een hoog risico’). F‑Secure en haar leveranciers wijzen specifiek elke uitdrukkelijke en geïmpliceerde garantie van geschiktheid voor Activiteiten met een hoog risico van de hand.

Toepasselijke wetgeving en geschillenbeslechting. Tenzij anders vermeld, zijn deze voorwaarden onderworpen aan het Finse recht, ongeacht conflicten van wetten, regels en principes, en ongeacht het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. De rechtbanken van Finland hebben de exclusieve jurisdictie en locatie om geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden te beslechten.

In het geval van licenties die zijn gekocht in, of namens licentienemers woonachtig of werkend in, de Verenigde Staten volgens de wetten van de Verenigde Staten, is de geldende wet van deze Voorwaarden het recht van de staat New York, ongeacht conflicterende wetten, regels en principes, en ongeacht het verdrag van de Verenigde Naties inzake inter­nationale koopovereenkomsten van roerende zaken. In dergelijke gevallen hebben de federale en nationale rechtbanken in New York de exclusieve jurisdictie en locatie om geschillen die voortvloeien uit deze Voorwaarden te beslechten.

Met betrekking tot licenties die zijn gekocht door consumenten die buiten Finland of de Verenigde Staten wonen, kunnen deze Voorwaarden worden beheerst door de verplichte lokale wetgeving van dergelijke rechtsgebieden. Waar F‑Secure ervoor moet kiezen om niet aan te dringen op de handhaving van haar rechten in overeenstemming met deze Voorwaarden, zal dit niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van het recht van F‑Secure om dit in de toekomst te handhaven.

In het geval dat u een consument bent die in de EU woonachtig is en een conflict met betrekking tot deze Voorwaarden niet door u en F‑Secure of de distributeur van F‑Secure in minnelijke onderhandelingen kan worden opgelost, kunt u een beroep doen op uw lokale nationale instantie voor het beslechten van consumentengeschillen. U kunt de volledige lijst van bevoegde instanties voor geschillenbeslechting in uw rechtsgebied hier vinden: https://webgate.ec.europa.eu/odr. U kunt ook het online platform voor geschillenbeslechting gebruiken voor het oplossen van een consumentengeschil: ec.europa.eu/consumers/odr.

CONTACTGEGEVENS

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, raadpleegt u het gedeelte Support op f-secure.com/support. Voor problemen met betrekking tot klantondersteuning, neemt u rechtstreeks contact op met uw serviceprovider.