Käyttöehdot

Helmikuu 2023

 

Nämä ehdot koskevat kaikkia F‑Securen palveluja, ohjelmia ja Web-sovelluksia, jotka on lisensoitu sinulle tai annettu käyttöösi, mukaan lukien tukityökalut, Web-portaalit, laiteohjelmistot, laitteistot ja palvelut, jotka tukevat suoraan tällaisten palvelujen, ohjelmien tai Web-sovellusten käyttöä, sekä näihin liittyvä dokumentaatio ja niiden päivitykset ja päivitysversiot (yhteisesti ”ohjelmisto”). Nämä ehdot koskevat myös ohjelmia, jotka on annettu käyttöösi ostetulla lisenssillä tai siihen liittyvällä sopimuksella, joissa viitataan näihin ehtoihin.

TÄRKEÄÄ — LUE TAI PYYDÄ HUOLTAJAASI LUKEMAAN SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT (”EHDOT”) HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENNUSTA TAI KÄYTTÖÄ. HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON TAI OHJELMISTOPOHJAISEN PALVELUN ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN TAI KÄYTTÄMINEN (JOKO YKSITYISHENKILÖNÄ TAI OIKEUSHENKILÖN EDUSTAJANA) ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ ON LUKENUT NÄMÄ EHDOT, YMMÄRTÄÄ NE JA HYVÄKSYY NIIDEN LAILLISEN SITOVUUDEN. JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY KAIKKIA EHTOJA, HÄN EI VOI HYVÄKSYÄ, ASENTAA, KÄYTTÄÄ EIKÄ KOPIOIDA OHJELMISTOA.

Hyväksyt, että ohjelmisto on tiettyjen rajoitusten alainen. Näitä ovat esimerkiksi käyttötarkoitus ja tietyt tekniset rajoitukset, mukaan lukien rajoituksetta käyttöjärjestelmä, tallennustila, maantieteellinen sijainti ja verkkoyhteydet. Huomaa, että ohjelmisto ei ehkä ole saatavilla ja/tai sallittu asuinmaassasi.

OHJELMISTOLISENSSI

Sinulle myönnetään sovellettavien maksujen maksamisen jälkeen näiden ehtojen mukainen ei-yksinoikeudellinen, ei siirrettävissä oleva, ei osoitettavissa oleva, peruutettavissa oleva rajoitettu oikeus käyttää ohjelmistoa näissä ehdoissa eritellyllä tavalla ajanjaksolla, josta sovit F‑Securen tai sen jakelijoiden kanssa.

Käyttäjän oikeudet:

A) Käyttäjällä on oikeus asentaa Ohjelmisto niin moneen laitteeseen (kannettaviin laitteisiin, työasemakoneisiin, palvelimiin tai muihin laitteistoihin, jäljempänä yhteisesti ”laite”) kuin ohjelmistoon, F‑Securen lisenssisertifikaattiin, laskuun, tuotepakkaukseen tai näiden ehtojen mukaiseen sopimukseen on määritetty ja käyttää ohjelmistoa näissä laitteissa. Mikäli ohjelmistoa tai sen palveluja käytetään verkossa jaetusti tai ohjelmistoa käytetään suodattamaan verkkoliikennettä palvelimissa, palomuureissa tai yhdyskäytävissä, käyttäjällä on oltava lisenssi joko tarkistuskapasiteetille tai kaikille käyttäjille, jotka käyttävät ohjelmiston palveluja. Tällöin käyttäjällä on oikeus asentaa ohjelmisto haluamaansa määrään laitteita (ei koske F‑Secure Senseä).

B) Käyttäjällä on oikeus luoda ohjelmistosta kopioita vain asennusta ja varmuuskopiointia varten.

C) Käyttäjällä on oikeus laajentaa lisenssiä ostamalla lisää käyttöoikeuksia.

LISENSSIRAJOITUKSET

Käyttörajoitukset:

A) Käyttäjä ei saa asentaa tai käyttää ohjelmistoa näiden ehtojen, F‑Securen lisenssisertifikaatin tai muiden ohjeiden vastaisesti.

B) Käyttäjä ei saa välittää ohjelmiston kopioita kolmansille osapuolille, siirtää ohjelmistoa sähköisesti kolmansien osapuolten tietokoneisiin tai antaa ohjelmistoa kolmannen osapuolen kopioitavaksi paitsi siinä laajuudessa, joka on nimenomaisesti mainittu asianmukaisessa dokumentaatiossa.

C) Käyttäjä ei saa muokata, muuttaa, kääntää, vuokrata, myydä tai jakaa ohjelmistoa ja/tai siihen liittyviä tiedostoja (mukaan lukien rajoituksetta tietokannat, uutiset, kuvaukset ja muu sisältö) tai sen osia eikä luoda ohjelmistosta ja/tai siihen liittyvistä tiedostoista tai ohjelmiston osista johdannaistuotteita.

D) Käyttäjä ei saa palauttaa ohjelmistoa ja/tai siihen liittyviä tiedostoja (mukaan lukien rajoituksetta tietokannat, uutiset, kuvaukset ja sovellusten välinen tietoliikenne) lähdekoodiksi, selvittää ohjelmiston ja/tai siihen liittyvien tiedostojen valmistustapaa, purkaa ohjelmistoa ja/tai siihen liittyviä tiedostoja tai muutoin saattaa ohjelmiston ja/tai siihen liittyvien tiedostojen koodia yleisesti ymmärrettävään muotoon (tekijänoikeuslain sallimaa tarkoitusta lukuun ottamatta), koska ohjelmisto saattaa sisältää F‑Securen tai sen lisenssinantajien liikesalaisuuksia.

E) Käyttäjä ei saa käyttää dokumentaatiota muutoin kuin ohjelmiston käytön tukena.

F) Käyttäjä ei saa paljastaa sovelluksen asentamiseen tai käyttämiseen tarvittavia lisenssin valtuutuskoodeja millekään kolmannelle osapuolelle, paitsi jos lisenssi on usean käyttäjän lisenssi, joka edellyttää koodin ilmoittamista muille käyttäjille.

G) Käyttäjä ei saa hyödyntää ohjelmistoa tai mitään sen osaa minkään ohjelmiston kanssa toimivan tuotteen tai palvelun käyttämiseen muussa kuin ohjelmiston myönnetyssä tarkoituksessa.

H) Käyttäjä ei voi muuttaa minkään laitteiston radioparametreja paikallisen sertifioinnin vastaisesti.

I) Käyttäjällä ei ole oikeutta julkaista, jakaa ja/tai hankkia käyttöönsä ohjelmiston avulla mitään ohjelmistoa tai sisältöä, (i) joka ei suoraan liity F‑Securen tuotteisiin ja/tai palveluihin ja (ii) joka ei liity tietoturvaan (tai muun vastaavan ohjelmiston tai sisällön päivityksiä).

J) Käyttäjä ei saa käyttää ohjelmistoa missään tapauksessa seuraaviin: (i) sellaisten yksityisten tietojen, tekijänoikeuksilla suojatun sisällön tai kauppasalaisuuksien kerääminen tai jakelu, joiden keräämiseen tai jakeluun käyttäjällä ei ole oikeuksia, (ii) sellaisen sisällön jakelu, joka on laitonta, loukkaava, pornograafista, herjaavaa, häiritsevää tai uhkaavaa tai sisältää tuhoavia ominaisuuksia tai koodia, (iii) lapsipornoa tai eläimiin sekaantumista esittävän sisällön käyttö tai jakelu, (iv) roskapostin lähettäminen, (v) haittaohjelmat, bottiverkot, tietojenkalastelu, palvelunestohyökkäykset, laiton hakkerointi, luvaton porttien luku tai muu luvaton käyttö, (vi) toiseksi henkilöksi tekeytyminen, (vii) muiden henkilöiden laillisten oikeuksien rikkominen, (viii) sovellettavien lakien rikkominen, mukaan lukien muun muassa lainkäyttöalueellasi voimassa olevat tiettyjen tuotteiden vienti- ja kierrätyslait, (ix) muu tunkeileva tai petollinen toimi tai käyttö, joka saattaa häiritä ohjelmiston käyttöä tai muiden käyttäjien kykyä käyttää ohjelmistoa, (x) kaikenlainen ohjelmiston toimittaneiden kolmansien osapuolten ylläpitämien sallittua sisältöä koskevien ohjeiden vastaisen sisällön hallinta.

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F‑Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

BEETA-, ILMAIS- JA ARVIOINTIOHJELMISTOVERSIOITA KOSKEVAT LISÄLISENSSIEHDOT

Nämä rajoitukset ovat voimassa edellä kuvatun lisäksi, kun käytät ohjelmiston kokeilu-, beeta tai ilmaisversiota tai lataat tai asennat sen tai jos saat erillisen lisenssin F‑Securelta tai sen jakelijalta arviointitarkoituksessa. Tällaisissa tapauksissa ohjelmistoa saatetaan helposti muuttaa ja siinä saattaa olla lisämainostusominaisuuksia. Hyväksyt, että koska oikeus käyttää ohjelmistoa ei maksa mitään, (i) F‑Securella ei ole velvoitetta antaa tuki- tai ylläpitopalveluja ohjelmistolle ja (ii) F‑Secure voi milloin tahansa peruuttaa ohjelmistolisenssin tai sen saatavuuden tai lopettaa jonkin sen ominaisuuden tai muuttaa sitä tai rajoittaa ilmaisia ominaisuuksia tai muuttaa ne maksullisiksi. Tietyn ajanjakson voimassa oleva lisenssi myönnetään vain ohjelmiston arviointiin tai sen käyttöön lisätyökaluna tai tapauskohtaisena työkaluna ja vain kokeilujakson ajaksi. Tämä jakso alkaa ohjelmiston asennus- tai rekisteröintipäivästä. Jakson päätyttyä sinun on joko ostettava ohjelmistolisenssi F‑Securelta tai sen jakelijalta tai tuhottava ohjelmisto ja lopetettava sen käyttö.

Jos Sense-ohjelmistosovellusta käytetään maksuttomalla tilauksella, tämän osion ehdot eivät ole voimassa.

AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIT

Käyttäjä hyväksyy, että tietyt ohjelmiston osat saattavat olla avoimen lähdekoodin ohjelmistolisenssien (”OSS-lisenssit”) kattamia. Osa näistä OSS-lisensseistä edellyttää, että jakelija tuo ohjelmiston saataville avoimen lähdekoodin muodossa (”avoimen lähdekoodin komponentit”). Avoimen lähdekoodin komponenttien käyttöoikeudet myönnetään suoraan käyttäjälle oikeuksien omistajien toimesta lisenssitekstin mukaisesti. Jos OSS-lisenssien ehdot edellyttävät sitä, avoimen lähdekoodin komponenttien kyseiset OSS-lisenssit sijaitsevat ohjelmiston asennushakemistossa tai jossakin muussa ohjelmistossa ilmaistussa paikassa.

OMISTUSOIKEUS

Ohjelmiston omistusoikeus, muut omistajuuteen liittyvät oikeudet ja immateriaalioikeudet pysyvät F‑Securella ja/tai sen lisenssinantajilla. F‑Secure ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole myönnetty erikseen sinulle.

RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUNRAJOITUKSET

Ohjelmistoa koskevat vastuunrajoitukset. OHJELMISTO TOIMITETAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN MUITA TAKUITA KUIN MITÄ NÄISSÄ EHDOISSA ON ERIKSEEN ILMOITETTU. F-SECURE, SEN LISENSSINANTAJAT JA JAKELIJAT EIVÄT ANNA TAKUUTA OHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVÄN DOKUMENTAATION OIKEELLISUUDEN, TARKKUUDEN, LUOTETTAVUUDEN TAI MUUN SEIKAN SUHTEEN. F-SECURE JA SEN LISENSSINANTAJAT JA JAKELIJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN OLETETTUJA TAKUITA MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT OMISTUSOIKEUDESTA, KÄYTETTÄVYYDESTÄ, SUORITUSKYVYSTÄ, SOPIMUKSEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. VASTUU OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ ON KOKONAAN KÄYTTÄJÄLLÄ.

Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita ilmoitettujen tai oletettujen takuiden rajoittamista tai pois jättämistä, joten edellä kuvattu rajoitus ei välttämättä koske sinua. Sinulla saattaa olla myös muita oikeuksia, jotka voivat vaihdella lainkäyttöalueen mukaan.

Laitteistoja koskeva kuluttajatakuu Yhdys­valloissa

F‑Secure myöntää Yhdysvalloissa vapaaehtoisen valmistajan yhden (1) vuoden rajoitetun takuun laitteistoille (jäljempänä ”Takuu”). Takuuseen sisältyy oikeuksia, jotka saattavat poiketa kuluttajansuojalain tuomista oikeuksista, mukaan lukien muun muassa määrityksiä vastaamattomiin tavaroihin liittyvät oikeudet. Siksi Takuun tuomat edut ovat lisäys Yhdysvaltojen kuluttajansuojalain tuomiin oikeuksiin, eivät niiden korvaus.

Takuu alkaa päivästä, jona laitteisto ostetaan F‑Securelta tai F‑Securen valtuuttamalta jälleenmyyjältä. Jos takuujakson aikana ilmenee vika, F‑Secure harkintansa ja lain edellyttämällä tavalla (a) korjaa laitteiston ilman veloitusta uusilla osilla tai luotettavuudeltaan ja toimivuudeltaan uutta vastaavilla osilla, (b) vaihtaa tuotteen toiminnallisuudeltaan vastaavaan uuteen tai luotettavuudeltaan ja toimivuudeltaan uutta vastaavaan tuotteeseen tai (c) hyvittää alkuperäisen ostohinnan. Tämä takuu ei kata vahinkoja, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, väärinkäytöksistä tai muista syistä, jotka voidaan määrittää muuksi kuin materiaali- tai työvioiksi, mukaan lukien muun muassa tilanteet, joissa laitteistoa on käytetty tai ylläpidetty käyttöohjeiden ja ehtojen vastaisella tavalla. Alkuperäisen sarjanumeron poistaminen, tuhoaminen ja/tai muuttaminen tai laitteiston muokkaaminen tai korjaaminen ilman F‑Securen valtuutusta mitätöi tämän takuun.

Kaikki takuut, käyttöehdot ja muut ehdot, joita ei ole eritelty tässä takuuasiakirjassa, eivät sisälly Takuuseen, lukuun ottamatta lainkäyttöalueesi lakien sinulle suomia oikeuksia. F‑Secure ei anna takuita siitä, että se voi korjata tai vaihtaa laitteiston tämän takuun mukaisesti ilman laitteistoon tallennettujen tietojen häviämistä tai muuta niille aiheutuvaa riskiä. F‑Secure ei ole missään tapauksessa vastuussa (a) mistään tappioista, jotka eivät ole aiheutuneet F‑Securen takuurikkomuksesta, (b) mistään tappioista tai vahingoista, joita ei ole laitteiston ostohetkellä voitu ennakoida F‑Securen takuurikkomuksen seuraukseksi, tai (c) tappioista, jotka liittyvät mihinkään liiketoimintaan, voittojen menetykseen, tietohävikkiin tai mahdollisuuksien menettämiseen. Tämän Takuun ehdot eivät koske 1) kuolemaa tai henkilövammaa, (2) petosta tai törkeää huolimattomuutta, (3) tarkoituksellista harhaanjohtamista tai (4) mitään muuta vastuuta, jota ei voida rajoittaa tai jättää pois lain vuoksi.

Tietyt valtiot tai maat eivät salli takuun keston rajoittamista tai satunnaisten tai välillisten vahinkojen poisjättöä tai rajoittamista. Siksi edellä kuvatut rajoitukset tai poisjätöt eivät välttämättä koske sinua. Huomaa, että tämä takuu antaa sinulle tietyt lainmukaiset oikeudet ja että sinulla saattaa olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat kotimaasi mukaan. Jos haluat hahmottaa oikeutesi kokonaisuudessaan, perehdy maasi lainsäädäntöön. Jos haluat tehdä takuuvaatimuksen, ota yhteyttä F‑Securen asiakaspalveluun alla kuvatulla tavalla. Valmistaudu toimittamaan ostotodiste, jos haluat tehdä takuuvaatimuksen.

VASTUUN RAJOITUS

Vahingonkorvausvastuun rajoitus tietyissä vahingoissa. F-SECURE, SEN TYÖNTEKIJÄT JA ASIAMIEHET, SEN LISENSSINANTAJAT, SEN JAKELIJAT TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA EIVÄTKÄ MINKÄÄN LAKITEORIAN MUKAISESTI, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OIKEUDEN LOUKKAUS JA SOPIMUSRIKKOMUS, VASTUUSSA MISTÄÄN KÄYTTÄJÄN KÄRSIMISTÄ ERITYISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA, SATUNNAISISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TUOTON TAI VOITON MENETYKSET, HÄVINNEET TAI VIOITTUNEET TIEDOT TAI TIEDOSTOT, LAITTEEN TAI SOVELLUKSEN TOIMINTAVIAT TAI -HÄIRIÖT, TAI MUISTA KAUPALLISISTA TAI TALOUDELLISISTA TAPPIOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTON, SIIHEN LIITTYVÄN DOKUMENTAATION TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA F-SECURELLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Kokonaisvastuun rajoitus. F-SECUREN, SEN LISENSSINANTAJIEN TAI SEN JAKELIJOIDEN YHTEINEN ENIMMÄISVASTUU KAIKISTA VAHINGOISTA RAJOITTUU KÄYTTÄJÄN OHJELMISTOSTA SUORITTAMAAN MAKSUUN. JOS OHJELMISTON VIKA AIHEUTTAA VAHINGON, JOKA JOHTAA SISÄLLÖN MENETTÄMISEEN, VIOITTUMISEEN, LUVATTOMAAN JULKAISEMISEEN TAI KÄYTÖN PITKITTYNEESEEN ESTYMISEEN, KORVAUSVELVOLLISUUS RAJOITTUU OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUDESTA VIKAA EDELTÄVÄLTÄ KUUDELTA KUUKAUDELTA MAKSETTUUN SUMMAAN.

Kuluttajan muuttamattomat oikeudet, ehtojen edunsaajat. Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen vastuunrajoituksia, joten edellä mainittu rajoitus ei välttämättä koske kaikkia käyttäjiä tai saattaa koskea joitakin käyttäjiä vain osittain. Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajaksi katsottavalle käyttäjälle pakottavan lainsäädännön perusteella kuuluvia oikeuksia. F‑Secure toimii työntekijöidensä, jakelijoidensa, lisenssinantajiensa, toimittajiensa ja tytäryhtiöidensä puolesta ainoastaan kiistääkseen, sulkeakseen pois ja/tai rajoittaakseen näissä ehdoissa kuvattuja velvoitteita, takuita ja vastuita, ei missään muussa tarkoituksessa.

Vastuunrajoitus Saksan ja Itävallan lainsäädännön mukaan. Saksassa tai Itävallassa asuvien kuluttajien ostamiin lisensseihin kuuluu yllä olevien kohtien 1 ja 2 sijaan seuraavat vastuunrajoitukset: Seuraava on voimassa vahinkovaateita, kulukorvausvaateita ja muita vastuuvaateita koskien riippumatta siitä, esitetäänkö vaateet sopimuksen, oikeuden loukkauksen, lakisääteisen velvoitteen rikkomisen tai muutoin tämän lisenssin mukaisesti: F‑Secure, sen lisenssinantajat, sen jakelijat tai sen toimittajat ovat vastuussa rajoituksetta i) tarkoituksellisesti tehdystä tai törkeän huolimattomuuden aiheuttamasta vahingosta, ii) Saksan/Itävallan tuotevastuulain mukaisista vaateista ja iii) terveydelle aiheutuvista haitoista. Jos kyseessä on vähäinen huolimattomuus, seuraava on voimassa: F‑Secure, sen lisenssinantajat, sen jakelijat tai sen toimittajat ovat vastuussa vain olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta (pääsopimusvelvoite). Tätä vastuuta rajoitetaan sopimuksellisesti tyypillisten ja ennakoitavien materiaalisten ja rahallisten vahinkojen osalta.

Vahinkojen ja menetysten korvaaminen. Käyttäjä suojaa F‑Securea, sen työntekijöitä, asiamiehiä, lisenssinantajia, jakelijoita ja toimittajia (yhteisesti ”korvauksensaajat”) (i) kaikilta kuluilta, veloituksilta, vaateilta, vahingonkorvausvaatimuksilta ja/tai korvauksensaajia vastaan tehdyiltä toimenpiteiltä, mukaan lukien rajoituksetta ulkopuolisten asianajajien ja lakiasiain neuvojien maksut, jotka aiheutuvat laittomasta toiminnasta ja/tai kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisesta ja/tai (ii) kaikilta vahingoilta, joita käyttäjä saattaa aiheuttaa ohjelmiston käytöllä.

TIETOSUOJA JA TIETOJEN KERÄÄMINEN

Tietojen kerääminen. Käyttäjä hyväksyy, että F‑Securen on kerättävä ja käsiteltävä tiettyjä käyttäjän laitteisiin ja/tai verkkoon liittyviä tietoja, jotta voimme tarjota palveluja. Tietojen kerääminen ja keruutapa vaihtelee ohjelmiston tyypin ja version mukaan. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on tästä syystä asianmukaisissa F‑Secure-yksityisyydensuojakäytännöissä. Tällaiset käytännöt ovat saatavilla ohjelmiston käyttöliittymästä ja/tai F‑Securen sivustosta. Seuraavassa on tiivistelmä siitä, millaisia tietoja ohjelmisto yleensä kerää ja missä tarkoituksessa niitä kerätään.

Tekniset ja tieto­turvaa koskevat tiedot. F‑Secure suojaa laitteesi ja digitaalisen elämäsi siten, että ohjelmistomme kerää ja käsittelee laitteen tietoja ja ohjelmiston käyttöä. Tällaisia tietoja ovat yleensä objektien tietoturvaa koskevat tiedot, analyysitulokset, tilastot, tiedostojen metatiedot, ohjelmistojen käyttötiedot ja muut vastaavat tiedot. Suunnittelutyömme pääperiaate on pyrkiä rajoittamaan näiden tietojen linkittymistä henkilöön.

Henkilö­tiedot. F‑Secure kerää ja käsittelee myös tietoja siten, että ne ovat yhdistettävissä henkilöön. Tällaisia tietoja ovat yleensä i) aktiivisesti meille lähetettävät tiedot (esimerkiksi yhteys- ja rekisteröintitiedot, tukea edellyttävän ongelman ratkaisemiseen tarvittavat tiedot) ja ii) ohjelmistolla tai tiettyjen ominaisuuksien käytön kautta automaattisesti kerätyt (esimerkiksi lisenssivarauksen, laitteen ja ohjelmiston tiedot, käyttäjätilin toiminta, laitteen maantieteellinen sijainti, käyttöjärjestelmä jne.) ja iii) rajatut tietojoukot edellä olevassa ”Tekniset ja tietoturvaa koskevat tiedot” -kohdassa kuvatuista tiedoista (esimerkiksi estetyn haittaohjelman nimi).

Siirrot, ilmoitukset ja vaatimustenmukaisuus. F‑Secure saattaa käyttää tytäryhtiöitään tai alihankkijoitaan edellä kuvattuihin tietojenkäsittelytoimiin. F‑Secure saattaa ilmoittaa tiettyjä tietoja jakelijoilleen tai operaattorikumppaneilleen, jos sovellettavassa F‑Securen yksityisyydensuojakäytännössä on näin määritetty. Tällaiset kumppanit saattavat sijaita Euroopan talousalueella tai sen ulkopuolella. F‑Secure saattaa käsitellä ja ilmoittaa myös tietoja tällä tavalla, jos lainsäädäntö edellyttää sitä.

KÄYTTÄJÄN VALTUUTUS F-SECURELLE

Käyttäjä valtuuttaa F‑Securen kopioimaan suoritettavaa koodia sisältävät epäilyttävät tiedostot laitteesta tai ohjelmistoon linkitetyistä kolmannen osapuolen palvelujen tileistä puolestaan F‑Securen taustajärjestelmiin, joissa F‑Secure voi analysoida ne tehokkaasti haitallisen toiminnan varalta.

PALAUTE

Kaikki F‑Securelle antamasi suora palaute, ideat ja parannusehdotukset (yhteisesti ”palaute”) antaa F‑Securelle oikeuden käyttää palautetta maksutta maailmanlaajuisesti, ei-yksinoikeudellisesti ja alilisensoitavasti kaikissa tuotteissamme ja liiketoiminnassamme sen ajan, minkä sovellettavan tekijänsuojalain tai teollisoikeuslain tai niiden määräysten ja kansainvälisten sopimusten ja käytäntöjen mukainen suoja on voimassa.

YLEISTÄ

Muutokset. F‑Secure parantaa palvelujaan jatkuvasti. F‑Secure pidättää oikeuden muokata ohjelmiston ominaisuuksia tai toimintoja. F‑Secure tekee tällaisia muutoksia esimerkiksi tuotteiden tai palvelujen parantamiseksi, muokatakseen ohjelmistoa markkinoilla tai määräyksissä ilmenneiden muutosten mukaan ja huomioidakseen erinäisiä muutosten seurauksena tulleita teknisiä rajoituksia. F‑Secure pidättää siksi oikeuden päivittää ja muuttaa ohjelmistoa ajoittain. Tällaisia muutoksia voivat olla muun muassa uusien ominaisuuksien lisääminen tai aiempien ominaisuuksien poistaminen. Jos tällainen päivitys tai muutos ei ole automaattinen, vaan se on saatavilla vapaaehtoisena, on suositeltavaa käyttää uusinta ohjelmistoversiota, jotta tietoturva ja käytettävyys ovat optimaaliset. F‑Secure pidättää myös oikeuden lopettaa ohjelmiston tiettyjen versioiden ylläpidon ja tuen (mukaan lukien versiot, jotka on suunniteltu käytettäviksi tietyissä käyttöjärjestelmissä), mikä saattaa johtaa siihen, että ohjelmistoa ei voi enää käyttää. Jos ohjelmiston ylläpito on lopetettu, ohjelmiston käyttöä ei enää suositella, vaan se tapahtuu kokonaan käyttäjän vastuulla. Lisätietoja tuotteiden elinkaarista on saatavilla F‑Securen sivustolta. Koska ohjelmisto todennäköisesti kehittyy tilauksen voimassaolon aikana, F‑Securen on mahdollisesti uusittava nämä ehdot päivitysten vuoksi, jolloin uusitut ehdot ovat niiden hyväksymisen jälkeen voimassa niitä vastaavissa ohjelmistoversioissa. Päivitettyä ohjelmistoa ei voi käyttää hyväksymättä ensin päivitettyjä ehtoja. Kun hyväksyt ehtojen uuden version ja asennat palvelun uuteen laitteeseen tai päivität nykyisessä laitteessa olevan version, uusi versio koskee automaattisesti kaikkia tilaukseen sisältyviä laitteita ja asennuksia (tämä ei korvaa sovelluskaupan ehtoja).

Jos jokin näiden ehtojen osa todetaan mitättömäksi ja täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta muiden ehtojen voimassaoloon, vaan ne pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina.

Tiedonsiirtokustannukset. Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston käyttäminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia tiedonsiirroista. Nämä lisäkustannukset määräytyvät laitteen tyypin/yhteyden/operaattoriverkon mukaan. F‑Secure ei ole vastuussa näistä kustannuksista, vaan ne ovat käyttäjän vastuulla.

Lisäehdot. Ohjelmistossa voi olla Web-sovelluksia, Web-portaaleja tai kolmansien osapuolten ohjelmistoja (”sivustot”). Tällaisten sivustojen käytölle on asetettu lisäehtoja. Käyttäjä suostuu tarkistamaan sivustojen lisäkäyttöehdot ja käyttämään sivustoja niiden mukaisesti. Sivustot voivat olla F‑Securen jakelijoiden tai muiden kolmansien osapuolten. F‑Secure ei ole minkäänlaisessa korvausvelvollisuudessa kolmannen osapuolen sivustoista.

Käytettävyys. Käyttäjälle ilmoitetaan, kun kaikki tai jotkin ohjelmiston osat ovat tilapäisesti pois käytöstä / eivät toimi korjaustoimien, päivitysten, ylläpidon tai F‑Securesta riippumattomien tekijöiden (force majeure) vuoksi, ja käyttäjä hyväksyy tällaiset käyttökatkokset. F‑Secure, sen lisenssinantajat tai sen jakelijat eivät ole vastuussa tällaisten katkosten seuraamuksista. Ne sitoutuvat korjaamaan ohjelmiston tilan mahdollisimman pian ja palauttamaan ohjelmiston käyttöön heti, kun ilmenneet tekniset ongelmat sen sallivat.

Käytön lopettaminen. F‑Secure voi peruuttaa ohjelmiston käyttöoikeuden käyttäjältä välittömästi ilman erillistä ilmoitusta, jos käyttäjä rikkoo jotakin näistä ehdoista tai käyttää ohjelmiston toimintoja muutoin kuin virallisessa dokumentaatiossa on osoitettu, koskematta näiden ehtojen, sopimuksen tai lain mukaisiin muihin lopettamis- tai päättymisoikeuksiin. F‑Secure Sense -tuotteen käytön lopettaminen tarkoittaa tilauksen tehneelle käyttäjälle toimitettavien tietoturvapalvelujen peruuttamista. Kun F‑Secure Sense -tietoturvapalvelujen käyttö lopetetaan, voit lopetuksesta huolimatta jatkaa F‑Secure Sense -sovelluksen ja -laitteiston käyttöä ilman tietoturvapalveluja. Näin ollen nämä ehdot pysyvät voimassa käytön lopettamisen jälkeenkin myös silloin, kun F‑Secure Sense -sovellusta ja -laitteistoa käytetään ilman tietoturvapalveluja.

Jos F‑Secure havaitsee, että ohjelmistoa käytetään i) näitä ehtoja, ii) muita sovellettavia ehtoja tai iii) ohjelmiston käyttötarkoitusta rikkovalla tai iv) kolmannen osapuolen käyttöä vaarantavalla (esimerkiksi viemällä kaistanleveyden) tai kolmannelle osapuolelle haittaa aiheuttavalla tavalla, F‑Secure pidättää oikeuden (i) olla uusimatta käyttöoikeutta, (ii) rajoittaa ohjelmiston tai sen osan käyttöä ja (iii) peruuttaa käyttöoikeuden. Jos F‑Securen ja F‑Securen jakelijan välisellä sopimuksella toimitetun ohjelmiston käyttö lopetetaan, F‑Secure tai sen jakelija saattaa ilmoittaa käyttöoikeuden ennenaikaisesta peruutuksesta. Tällainen peruutus ei oikeuta hyvitykseen, vahingonkorvauksiin tai muuhun kompensaation F‑Securelta. Kaikki käyttörajoitukset pysyvät voimassa käytön lopettamisen jälkeenkin.

Vientirajoitukset. Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmistoa voi olla kansallisten lakien ja säädösten, kuten Euroopan unionin vientisäädösten tai Yhdysvaltain vientiä koskevien lakien (yhteisesti ”vientisäännöt”), rajoitusten ja hallintatoimien alainen. Käyttäjä hyväksyy, ettei ohjelmistoa tai sen suoraa tuotetta saa hankkia, toimittaa, siirtää tai jälleenviedä suoraan tai epäsuorasti mihinkään maahan, johon niiden vienti on kielletty vientisäännöissä ja niiden säädöksissä, eikä niitä saa käyttää niissä kielletyissä tarkoituksissa. Käyttämällä ohjelmistoa käyttäjä hyväksyy edellä mainitut ehdot ja takaa noudattavansa vientisääntöjä viedessään, jälleenviedessään tai tuodessaan ohjelmistoa tai siihen liittyvää tietotekniikkaa. Käyttäjä myös takaa, ettei hän ole minkään Yhdysvaltain kauppasaarrossa olevan maan kansalainen tai U.S. Table of Denial Orders -luettelossa tai Yhdysvaltain valtionvarainministeriön Specially Designated Nationals -luettelossa eritelty toimija.

Yhdys­valtain valtionhallinnon käyttö­oikeudet. Jos tämä lisenssi on hankittu Yhdysvaltain valtionhallinnolle tai sen edustajille (jäljempänä ”Yhdysvaltain valtionhallinnon käyttäjät”), käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto ja ohjeet ovat ”kaupallinen tietokoneohjelmisto” ja ”kaupallisen tietokoneohjelmiston ohjeet”, kuten näitä termejä on käytetty FAR (Federal Acquisition Regulations) -säännöksissä siviilitoimistojen hankintoja koskien (48 C.F.R. 2.101) ja DFARS (Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) -säännöksissä puolustusministeriön yksiköiden hankintoja koskien (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) ja (5)). FAR-säännösten kohdan 48 C.F.R. 12.212 ja DFARS-säännösten kohdan 48 C.F.R. 227.7202 ja muiden sovellettavien säännösten mukaisesti kaikki ohjelmiston ja ohjeiden käyttö, muokkaus, toisintaminen, julkaiseminen, esittäminen, näyttäminen, paljastaminen tai jakelu Yhdysvaltojen valtionhallinnon käyttäjien toimesta on yksinomaan näiden ehtojen alaista ja kiellettyä lukuun ottamatta näissä ehdoissa erikseen sallittuja käyttötilanteita.

Riski­alttiit toimenpiteet. Ohjelmistoon ei sisälly viansieto-ominaisuuksia, eikä sitä ole suunniteltu, valmistettu tai tarkoitettu käytettäväksi hallintalaitteena ympäristöissä, jotka vaativat varmistustoimintoja, tai jälleenmyytäväksi tällaisiin ympäristöihin, ellei tuotedokumentaatiossa ole muutoin todettu. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi ydinvoimalat, lentokoneiden navigaatio- tai yhteysjärjestelmät, lentoliikenteen valvontajärjestelmät, elintoimintoja ylläpitävät laitteet tai asejärjestelmät, joissa ohjelmistossa esiintyvä vika saattaisi aiheuttaa kuoleman, henkilövahinkoja tai vakavia fyysisiä vammoja tai ympäristövahinkoja. F‑Secure ja sen toimittajat eivät anna mitään takuita ohjelmiston käytöstä riskialttiissa ympäristöissä.

Määräävä laki ja kiistatilanteiden ratkaiseminen. Ellei jäljempänä toisin ilmoiteta, näitä ehtoja sovelletaan Suomen lakien mukaan huomioimatta muiden lakien, sääntöjen ja periaatteiden kanssa ilmeneviä ristiriitoja ja huomioimatta Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavaramyyntiä koskevia sopimuskäytäntöjä. Jos näistä ehdoista syntyy kiistatilanteita, ne voidaan ratkaista vain suomalaisissa tuomioistuimissa, joilla on yksinoikeudellinen määräämisoikeus.

Jos käyttöoikeus on ostettu Yhdysvalloissa tai siellä asuvan tai Yhdysvaltain lakeja noudattavan käyttäjän puolesta, näitä ehtoja sovelletaan New Yorkin osavaltion lain mukaan huomioimatta muiden lakien, sääntöjen ja periaatteiden kanssa ilmeneviä ristiriitoja ja huomioimatta Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavaramyyntiä koskevia sopimuskäytäntöjä. Tällaisissa tapauksissa näistä ehdoista aiheutuvat ristiriitatilanteet ratkaistaan New Yorkin osavaltion tuomioistuimissa, joilla on yksinoikeudellinen määräämisoikeus.

Jos käyttöoikeuden on ostanut kuluttaja, joka ei asu Suomessa eikä Yhdysvalloissa, nämä ehdot voivat olla paikallisten lainkäyttöalueiden lakien alaisia. Jos F‑Secure päättää olla pakottamatta näiden ehtojen mukaisten oikeuksiensa toteutumista, tätä ei pidä tulkita niin, että F‑Secure luopuu vastaavasta oikeudesta tulevaisuudessa.

Jos kuluttaja asuu EU:ssa ja F‑Secure tai F‑Securen jakelija ei saa selvitettyä näistä ehdoista aiheutuvaa ristiriitaa asianmukaisesti neuvottelemalla, kuluttaja voi ottaa yhteyttä paikalliseen kuluttajariitoja selvittelevään viralliseen tahoon. Kattava luettelo eri lainkäyttöalueiden kiistatilanteita ratkovista virallisista toimielimistä on täällä: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Myös Online Dispute Resolution -alusta (ec.europa.eu/consumers/odr) on käytettävissä kuluttajariitojen selvittämiseen.

YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää näistä ehdoista, tutustu ensin tukiosioon osoitteessa f-secure.com/support. Jos asiasi koskee asiakastukea, ota yhteyttä suoraan palveluntarjoajaasi.