F‑Secure-privacyverklaring

Mei 2024

Kort samengevat

 • Onze grootste belang is om onze klanten veilig te houden met onze services.

 • Daarom moeten we gegevens over u en uw apparaten verwerken.

 • We respecteren uw privacy.

Onze leidende privacybeginselen kunt u hier vinden.

Ons servicespecifieke privacybeleid (voor services zoals F‑Secure Total) vindt u hier.

Structuur

Deze privacyverklaring wordt uitgegeven door F‑Secure Corporation, een Finse beursgenoteerde onderneming met bedrijfsnummer 3269349-7 („F‑Secure”, „we”, „onze”, „ons”). Het beleid is ook van toepassing op al onze dochterondernemingen.

Onze gegevensverzameling kan als volgt worden ingedeeld:

 • Gegevens van de klantrelatie; de gegevens die we nodig hebben om onze relatie met onze klanten te onderhouden en om onze services aan te bieden en te verkopen aan u of de juridische identiteit die u vertegenwoordigt.

 • Servicegegevens: de gegevens die we automatisch verwerken om u de services te kunnen leveren die u hebt aangevraagd. Dit omvat ook alle gegevens die u zelf aan ons indient wanneer u zich op onze services abonneert.

 • Beveiligingsgegevens; de gegevens die we moeten verzamelen om u veilig te houden.

 • Analytische gegevens: aanvullende anonieme of pseudonieme gegevens die we verzamelen om erachter te komen wanneer en hoe onze services worden gevonden en gebruikt.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we de persoonlijke gegevens van onze klanten gebruikelijk verwerken. Het bevat ook servicespecifieke privacyverklaringen, onze licentievoorwaarden en andere, kortere kennisgevingen over zaakspecifieke gegevensverzameling (zoals ondersteuningsprogramma’s). Afhankelijk van welke services van F‑Secure u gebruikt en hoe vaak u met ons communiceert, zijn bepaalde delen van dit beleid mogelijk niet of slechts gedeeltelijk van toepassing op u.

Als er geen specifiek beleid voor een specifieke interactie is, is deze privacyverklaring van toepassing.

Definities

Dit bedoelen we wanneer we referenties maken in dit beleid.

„Klant”, „u”, verwijst naar een gegevenspersoon die onze services koopt, registreert voor gebruik of gebruikt, wiens apparaten en gegevensverkeer door onze services worden beschermd of die mogelijk persoonlijk identificeerbare gegevens heeft verstrekt aan ons. Deze gegevens kunnen zijn verstrekt via het gebruik van onze services, websites, telefoon, e‑mail, registratieformulieren of andere vergelijkbare kanalen.

„Persoonlijke gegevens” verwijst naar alle gegevens over personen en hun persoonlijke kenmerken of omstandigheden, die identificeerbaar zijn voor hen of hun familie of leden van hun huishouden. Deze gegevens kunnen namen, e‑mailadressen en postadressen, telefoonnummers, factuur- en accountgegevens bevatten en meer technische gegevens die kunnen worden gekoppeld aan u, uw apparaat of het gedrag van beide, die we verwerken bij de levering van onze services.

“Services” verwijst naar alle services of producten die worden gemaakt of verspreid door F‑Secure, inclusief software, weboplossingen, hulpprogramma’s en verwante ondersteuningsservices.

„Serviceproviderpartner” verwijst naar een derde partij die F‑Secure-producten verkoopt en distribueert, bijvoorbeeld mobiele data- en internetserviceproviders, banken en verzekeringsmaatschappijen. Het F‑Secure-product kan samen met het merk van de serviceprovider aangeboden worden (co-branding).

„Website” verwijst naar de website f-secure.com of enige andere website die F‑Secure host of beheert, inclusief subsites en browsergebaseerde serviceportals.

Welke gegevens verzamelen we?

De service- en interactiespecifieke beleidsregels geven meer informatie over de persoonlijke gegevens die worden verzameld per servicetype en interactie.

Wat doen we met de gegevens?

De interactie- en servicespecifieke privacybeleidsregels en verklaringen leggen de specifieke doeleinden uit voor het gebruik van de persoonlijke gegevens die door een service worden verzameld of bij een dergelijke activiteit worden verwerkt.

Naast dergelijke specifieke doeleinden zijn de volgende algemene doeleinden van persoonlijke gegevens van toepassing op al onze services:

 • Inrichten van services. We verwerken de gegevens voor de volgende doeleinden om onze services aan u te kunnen leveren:

  • Klanttraject. Geautoriseerde gebruikers identificeren, transacties verwerken en bijhouden, gebruikersaccounts beheren, alsook voor verzending, facturering en licenties beheren.

  • Levering, reparatie en verbetering: Onze services en websites leveren, bijhouden en ontwikkelen, en hulp en ondersteuning bieden voor de services.

  • Analyse: Om bij te houden dat onze services in gebruik worden genomen en hoe ze gebruikt worden zodat we ze kunnen verbeteren, onze relaties met u als klant kunnen onderhouden en u kunnen benaderen met relevante berichten.

 • Communiceren. U informatie over de services sturen, klantonderzoeken uitvoeren en onze services aan u marketen. De daadwerkelijke communicatie kan door F‑Secure of door onze partners worden uitgevoerd.

 • Regelgeving: Om frauduleuze, illegale of inbreukmakende activiteiten te voorkomen en te voldoen aan wettelijke vereisten of andere regelgeving.

Juridische gronden

In dit gedeelte worden de juridische gronden waarop we persoonlijke gegevens verwerken uitgebreider uitgelegd. Dit is een aanvulling op de precieze servicespecifieke juridische gronden waarop onze verwerking van persoonlijke gegevens voor de respectievelijke activiteit is gebaseerd.

Gegevens van de klantrelatie

Als u onze services gebruikt, bent u onze klant en moeten we bepaalde gegevens over u verwerken voor interactie met u en om onze services aan onze klanten aan te bieden. Deze verwerking vindt gebruikelijk plaats wanneer u met ons of onze zakelijke partners communiceert met betrekking tot onze services, onze services installeert en gebruikt, een formulier of enquête invult, zich registreert voor het gebruik van onze services, gegevens indient via onze weboplossingen, meedoet aan een wedstrijd of prijsvraag, uw e‑mailadres bij ons registreert of ons e‑mailt.

Aangezien we gegevens nodig hebben voor de bovenstaande rechtmatige activiteiten, hebben we het recht om relevante persoonlijke gegevens te verwerken. Dit recht vindt gebruikelijk plaats in de vorm van „uitvoering van de opdracht”, „rechtmatig belang” of „toestemming”.

Servicegegevens en beveiligingsgegevens

We moeten relevante gegevens automatisch verzamelen en verwerken zodat onze services werken, we ze kunnen verbeteren en aan u kunnen leveren. De gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. F‑Secure-services verlenen voor de netwerk-en apparaatbeveiliging van onze klanten evenals de vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de gegevens daarin;

 2. F‑Secure in staat stellen opkomende bedreigingen en relevante beveiligingstrends onder alle klanten te detecteren, zodat onze services zich op gelijke snelheid met nieuw opkomende bedreigingen kunnen ontwikkelen;

 3. F‑Secure in staat stellen een gecentraliseerd raamwerk voor beveiligingsservices over meerdere continenten aan te bieden aan een groot aantal klanten en serviceproviderpartners.

De gegevensverwerking die wordt uitgevoerd door de services is noodzakelijk om het apparaat/netwerk efficiënt te beschermen en is een vereiste zodat F‑Secure zijn gecontracteerde services kan leveren. Aangezien dergelijke verwerking onafscheidelijk is van de services die we aan u leveren, geeft dit ons een geldige reden om uw gegevens te verwerken en zijn wij hiertoe gerechtvaardigd.

Voor consumentenproducten vindt dit recht plaats in de vorm van „uitvoering van de opdracht”. In sommige gevallen vindt de verwerking plaats in de vorm van „rechtmatig belang”. In sommige gevallen is er ook een „wettelijke verplichting” om gegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken.

Analysegegevens

We hergebruiken de bovenstaande servicegegevens en beveiligingsgegevens ook voor gegevensanalytische doeleinden. Gegevensanalyses zijn een essentieel onderdeel van onze servicelevering, aangezien bijna alle F‑Secure-services afhankelijk zijn van onze infrastructuur om correct te functioneren. Dankzij onze gegevensanalyses kunnen wij met die infrastructuur uw gebruik van de services ondersteunen.

Als onze services gegevens verzamelen die alleen nodig zijn om meer inzicht te verkrijgen in hoe mensen de services gebruiken, maar niet noodzakelijk zijn voor het leveren van onze services, doen we dit alleen met uw afzonderlijke toestemming. U hebt ook het recht om uw toestemming later in te trekken, mocht u dat willen. Het verzamelen van gegevens voor puur analytische doeleinden gebeurt dus op de juridische grond van „toestemming”.

Secundaire gebruiken

Naast de bovenstaande primaire juridische gronden voor gegevensverzameling moeten we mogelijk ook gegevens gebruiken en/of blijven opslaan i) om te voldoen aan een „juridische verplichting” om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden of ii) op grond van „legitiem belang”. Zie het gedeelte „Andere bekendmakingen” voor een voorbeeldlijst van situaties waarin we ons mogelijk moeten beroepen op dergelijke rechtvaardigingen.

Algemeen

We beschouwen u als een klant van F‑Secure, niet als een klant van de individuele service. Dit betekent dat we de verzamelde gegevens van onze verschillende services (bijvoorbeeld Total) en van interacties (bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met ondersteuning) samenvoegen voor uw F‑Secure-account. We verzamelen echter geen gegevens die tegen onze specifieke privacyprincipes ingaan (we bemoeien ons bijvoorbeeld niet met uw verkeer in onze VPN-service).

Overdrachten en kennisgevingen

We doen veel zelf, maar hebben ook partners die ons helpen onze services aan te bieden. Dit betekent dat we gegevens moeten uitwisselen met onze partners. Hierbij letten we er extra goed op dat we alleen de noodzakelijke persoonlijke gegevens delen.

De meest impactvolle gegevensuitwisselingen met onze verkooppartners worden hoofdzakelijk uiteengezet in het servicespecifieke privacybeleid. Onderstaande details leggen deze informatie verder uit en vermelden daarnaast andere bekendmakingen en overdrachten van gegevens die plaatsvinden voor alle, of bijna alle, F‑Secure-activiteiten omtrent het verwerken van persoonlijke gegevens.

Verkoop en levering

Wij wissen een deel van uw persoonlijke gegevens met onze distributiepartners (serviceproviders, webwinkels enzovoort) uit (zowel sturen als ontvangen), die onze services promoten, distribueren, beheren en ondersteunen. Wij geven deze bedrijven toegang tot de persoonlijke gegevens die zij mogelijk nodig hebben om de overeengekomen activiteiten uit te voeren. Door het delen van deze gegevens kunnen wij een naadloze klantervaring bieden. Hieronder vallen activiteiten zoals klantbeheer, serviceondersteuning, incidentbeheer en het oplossen van problemen, rechtstreekse marketing en facturering.

Onze distributiepartners hebben waarschijnlijk een bestaande klantrelatie met u. Deze partners en bedrijfsklanten verwerken uw persoonlijke gegevens als onafhankelijke identiteit, op basis van hun toepasselijke privacybeleidsregels. Onze distributiepartners moeten hoe dan ook voldoen aan de overeenkomsten en regelgeving wanneer ze uw persoonlijke gegevens behandelen. Al deze entiteiten zijn standaard onafhankelijk verantwoordelijk voor hun eigen omgang met persoonlijke gegevens, voor eigen doeleinden.

Uitbesteding

We dragen mogelijk enkele van uw persoonlijke gegevens over naar bedrijven van de F‑Secure-groep en uw onderaannemers die ons helpen de services te maken, of maken deze gegevens openbaar.

Wanneer de persoonlijke gegevens van onze klanten moeten worden gedeeld met een onderaannemer, staat er in ons contract met hen dat zij deze informatie alleen mogen gebruiken voor het leveren van de overeengekomen services (bijvoorbeeld het oplossen van een ondersteuningsprobleem, om deze naar logistieke partners te sturen voor het afleveren van een product of het namens ons versturen van marketing-e‑mails.) We eisen van onderaannemers dat zij uw gegevens verwerken overeenkomstig onze verklaringen hierover.

Internationale overdrachten

F‑Secure is wereldwijd actief. Daarom zijn sommige van onze filialen, onderaannemers, distributeurs en serviceproviderpartners gevestigd in meerdere landen, waaronder buiten de Europese Economische Ruimte, om het wereldwijde bereik en de beschikbaarheid van onze services te garanderen. Afhankelijk van de omvang van uw interacties met F‑Secure kunnen uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in of geopend vanuit meerdere landen. De locaties van de bij F‑Secure aangesloten bedrijven kunnen worden bekeken op de openbare webpagina’s van F‑Secure.

Sommige van onze gelieerde ondernemingen, onderaannemers, distributeurs en partners zijn buiten de EER gevestigd om de wereldwijde beschikbaarheid van onze services te garanderen. Wanneer wij persoonlijke gegevens overdragen naar andere rechtsgebieden, waaronder buiten de Europese Economische Ruimte, beschermen wij dergelijke overdrachten van persoonlijke gegevens volgens de wettelijke vereisten. Wij doen dit door van toepassing zijnde technische en contractuele veiligheidsmaatregelen op te leggen aan relevante onderaannemers en bedrijven van de F‑Secure-groep, bijvoorbeeld door clausules voor gegevensoverdracht te gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Unie. De vaste inhoud van dergelijke clausules is hier beschikbaar.

Daarnaast voldoet F‑Secure aan het EU-VS Data Privacy Framework (EU-VS DPF), zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken. F‑Secure heeft aan het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken verklaard dat het zich zal houden aan de EU-VS-richtlijnen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen van de Europese Unie op basis van de EU-VS DPF. Als er een conflict bestaat tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-VS DPF-richtlijnen, zijn de richtlijnen van toepassing. Ga naar de Data Privacy Framework-website voor meer informatie over het Data Privacy Framework (DPF)-programma en om onze certificering te bekijken.

In overeenstemming met het EU-VS DPF verplicht F‑Secure zich ertoe om onopgeloste klachten over onze omgang met persoonsgegevens die we ontvangen op basis van het EU-VS DPF door te verwijzen naar JAMS, een aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting gevestigd in de Verenigde Staten. Als u van ons geen tijdige ontvangstbevestiging ontvangt van uw DPF-gerelateerde klacht, of als wij uw DPF-gerelateerde klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld, gaat u naar jamsadr.com/submit voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van JAMS worden u kosteloos aangeboden. Als u een klacht heeft dat wij de DPF-richtlijnen hebben geschonden en deze nog niet op een andere manier is opgelost, hebt u de mogelijkheid om bindende arbitrage in te roepen volgens de procedure die op de DPF-website wordt uitgelegd. F‑Secure valt onder de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC).

Mondiale of grensoverschrijdende gegevensoverdrachten worden alleen uitgevoerd om een goede reden en na beoordeling van het daaruit voortvloeiende privacyrisico. Wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een derde partij, blijven wij aansprakelijk op grond van de DPF-richtlijnen indien de gegevens niet in overeenstemming met de DPF-richtlijnen worden verwerkt.

Wij slaan de gevoeligere klantgegevens op in Finland en de EER en blijven er zelf controle over houden.

Andere gebruiken en bekendmakingen

Er zijn omstandigheden die niet worden behandeld in dit privacybeleid waar het gebruik of bekendmaking van persoonlijke gegevens is gerechtvaardigd of toegestaan, of waar wij mogelijk wettelijk verplicht zijn om informatie bekend te maken zonder daarvoor uw toestemming te vragen en onafhankelijk van de dienstverlening.

F‑Secure respecteert bijvoorbeeld wettige bevelen, gerechtelijke bevelen van de rechtsgebieden die op ons van toepassing zijn en overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

Zo kunnen er ook andere omstandigheden zijn waarbij informatiesets vanwege een gerechtvaardigd rechtmatig belang bekend worden gemaakt aan een derde partij. Voorbeelden van zulke bekendmakingen zijn gevallen waarbij we ons moeten beschermen tegen aansprakelijkheid om of frauduleuze activiteit te voorkomen, waarbij we uw gebruik van onze producten moeten analyseren om er zeker van te zijn dat onze producten werken zoals u verwacht en we kunnen reageren op ongewenste ervaringen, gevallen waarbij het noodzakelijk is om een voortdurend probleem op te lossen of te beperken, of gevallen waarbij we moeten voldoen aan de wettelijke informatievereisten van onze verzekeraars of toezichthoudende instanties van de overheid. In zulke gevallen handelen wij overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Mogelijk moeten we uw gegevens ook overdragen als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een verkoop, fusie, spin-off of andere bedrijfsreorganisatie van F‑Secure, waarbij de informatie wordt geleverd aan de nieuwe controlerende entiteit in de gebruikelijke gang van zaken. De F‑Secure-groep maakt gegevens intern openbaar en draagt deze over zoals wordt vereist door ons destijds huidige werkingsmodel. We beperken deze bekendmakingen echter intern tot uitsluitend deze bedrijven, eenheden, teams en individuen in de groep die over deze informatie moeten beschikken voor de beoogde verwerkingsdoeleinden.

We wegen alle vereisten omtrent bekendmakingen zorgvuldig af en houden rekening met de mogelijkheid van dergelijke verzoeken tot openbaring wanneer we besluiten waar en hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan.

Bronnen

Hoewel we de meeste van de bovengenoemde gegevens direct via u of via uw apparaat verzamelen, ontvangen we ook gegevens van aan ons gelieerde ondernemingen, distributiepartners (zoals providers en handelaars) en bedrijfsentiteiten waarvan u de services hebt gekocht. Dergelijke entiteiten kunnen onze wederverkopers zijn, maar ook onze externe webwinkelpartners. We verkrijgen ook bepaalde persoonlijke basisgegevens (ordergegevens op aankopen) en cumulatieve analytische gegevens via appstores waarin onze services worden verkocht. Dergelijke andere bronnen omvatten bijvoorbeeld onderaannemers die u ondersteuning voor onze services hebben geleverd of reclamepartners die ons hebben geholpen bij het uitvoeren van onze marketingactiviteiten.

We doen dit om voor een naadloze klantervaring te zorgen en om aan de informatie te komen die nodig is om ondersteuningsgevallen op te lossen.

Typische voorbeelden van bronnen van derde partijen zijn:

 • informatie over uw aankoop via onze externe webstore.

 • we verkrijgen uw contactgegevens via eerdere aanmeldgegevens van onze provider- en wederverkooppartner, zodat we onze service direct aan u kunnen aanbieden.

 • we verzamelen uw contactgegevens van besluitvormende bedrijfsregisters voor marketingdoeleinden en

 • als u uw account voor sociale media gebruikt om zich te registreren voor onze services, kunnen we ook het e‑mailadres uit uw account verzamelen om uw registratie te kunnen verifiëren en contact met u te kunnen opnemen.

Derden

Onze services worden in samenwerking met onze partners geleverd en onze services en websites kunnen services van derde partijen insluiten of er samen mee functioneren. Dit privacydocument is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens zolang deze persoonlijke gegevens onder het invloedsbereik van F‑Secure vallen. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door andere entiteiten voor hun afhankelijke doeleinden, zijn deze andere partijen verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens op een rechtmatige manier overeenkomstig met hun beleidsregels alsook voor het bevorderen van uw rechten onder wetgeving inzake gegevensbescherming.

De volgende omstandigheden komen het vaakst voor:

 • Webwinkel: onze webwinkel wordt deels gerund door een externe wederverkoper. De informatie die u opgeeft tijdens de registratiefase, wordt verwerkt volgens de beleidsregels van F‑Secure, maar het beleid van de provider van de webwinkel is van kracht tijdens de daadwerkelijke aankoop en daaraan gerelateerde activiteiten.

 • Verzoeken om locatie van het apparaat: wanneer u de locatie van uw apparaat opvraagt via onze services, moet de kaartleverancier de relevante geografische informatie verwerken. Ten tijde van de publicatie van deze kennisgeving, gebruikt F‑Secure Google Maps in onze apparaatlocatie- en zoekfuncties. Het privacybeleid van Google is van toepassing op uw gebruik van deze functies.

Retentie

Deze tekst is een aanvulling op de servicespecifieke bewaartijden. De standaardregel onder de wet is dat persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd of geanonimiseerd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel.

Bepaalde persoonlijke gegevens moeten echter alsnog langer worden bewaard vanwege verschillende redenen.

Gebruikelijke redenen dat we afwijken van de primaire bewaartijden omvatten de volgende voorbeelden:

 • retentieperioden en back-ups (bv. uw persoonlijke gegevens worden voor een bepaalde tijd na het eind van uw abonnement opgeslagen zodat we de gegevens kunnen beschermen tegen onbedoelde verwijdering);

 • van toepassing zijnde wetten vereisen dat wij de gegevens opslaan (bijvoorbeeld om uw aanschaf en de betaling van onze services bij te houden)

 • om beschikbare oplossingen te vinden of mogelijke schade te beperken (bijvoorbeeld vanwege een voortdurend geschil of onderzoek)

 • om een terugkerend probleem op te lossen of in te perken, of om over voldoende informatie te beschikken om toekomstige problemen te behandelen (bijvoorbeeld een ondersteuningsticket dat over een probleem ging dat niet blijvend kon worden opgelost tijdens uw klandizie)

 • om frauduleuze activiteit te voorkomen (bijvoorbeeld het handhaven van een verbod op onze community)

 • uw persoonlijke gegevens zijn in andere gegevens opgenomen voor een secundair doeleinde (bv. logbestanden behouden);

 • andere vergelijkbare omstandigheden, waarbij er nog steeds rechtmatig behoefte aan de voortdurende opslag van persoonlijke gegevens is.

Het kan even duren voor uw account definitief wordt verwijderd, om te voorkomen dat andere interacties met ons worden verhinderd. Bijvoorbeeld wanneer u een F‑Secure-account hebt (u hebt zich met uw e‑mailadres aangemeld voor onze klantservices) en ook i) een F‑Secure Community-account hebt of ii) nog steeds bent geabonneerd op onze marketingberichten. Het beleid omtrent verwijderen van een F‑Secure Community-account is uiteengezet in de servicevoorwaarden. U kunt zich op elk moment afmelden van onze marketingberichten.

Als u de service via een van onze serviceproviderpartners hebt aangeschaft (zoals een provider, verzekeringsleverancier of bank), wordt de accountverwijdering beheerd door die providerpartner. Wanneer de partner ons meldt dat uw abonnement is beëindigd, verwijdert F‑Secure het account en worden persoonlijke gegevens gerelateerd aan het account verwijderd of anoniem gemaakt.

Als we uw informatie hebben ontvangen bij het leveren van technische ondersteuning aan u, wordt deze informatie opgeslagen zolang de betreffende ondersteuningscasus nog niet is opgelost. Zodra de casus is opgelost, wordt de informatie binnen twee jaar geleidelijk verwijderd of geanonimiseerd.

Analysegegevens verzameld met toestemming van de gebruiker worden bewaard voor statistische doeleinden en worden niet verwijderd als de persoonlijke gegevens en het account van de gebruiker worden verwijderd. Na de beëindiging van het account kunnen analysegegevens niet worden gekoppeld aan een persoonlijk identificeerbare gebruiker.

Gegevens die geen persoonlijke gegevens bevatten (bijvoorbeeld samengevoegde analysegegevens) worden bewaard zolang deze gegevens nuttig zijn voor het doeleinde waarvoor deze werden verzameld.

Beveiliging

Wij passen strenge beveiligingsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer deze worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt.

Wij maken gebruik van fysieke, administratieve en technische beveiligingsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik of ongeoorloofd gebruik, openbaring of aanpassing van uw persoonlijke gegevens te verminderen.

Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die worden uitgevoerd door F‑Secure of onze partners, waarbij de toegang is beperkt tot uitsluitend bevoegd personeel.

Uw rechten

U hebt recht op de gegevens die we over u hebben. In het bijzonder hebt u de volgende rechten op de persoonlijke gegevens die we over u hebben:

 • Toegang en rectificatie: U hebt het recht ons te vragen welke persoonlijke gegevens we over u hebben en te vragen om een kopie van de gegevens die we met betrekking tot u in deze context kunnen identificeren. Mocht u in deze gegevens fouten vinden (bijvoorbeeld verouderde informatie), dan moedigen wij u aan contact op te nemen met onze klantenservice om dit op te lossen. Sommige van onze serviceportals staan u toe uw klantgegevens bij te werken. Voer in dat geval wijzigingen aan uw persoonlijke gegevens door, zoals een adres- of e‑mailadreswijziging. Als u deze wijzigingen niet zelf kunt doorvoeren, kunt u ons op de hoogte brengen van de benodigde wijzigingen.

 • Bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van persoonlijke gegevens, waaronder bijvoorbeeld het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor promotiedoeleinden of wanneer onze verwerking met betrekking tot uw gegevens anderzijds is gebaseerd op een rechtmatig belang. In het tweede geval moet u een rechtsgeldige onderbouwing geven voor uw bezwaar.

 • Recht om te worden vergeten: U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet langer op te slaan en deze te verwijderen. In dit geval moet u een rechtsgeldige onderbouwing voor uw verzoek geven.

 • Overdraagbaarheid: U hebt ook het recht om persoonlijke gegevens te vragen die u zelf hebt verstrekt, conform een contract of uw toestemming. U kunt de gegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare indeling aanvragen en waar dit technisch haalbaar is bovendien verzoeken dat de gegevens worden verzonden naar een andere controller.

 • Toestemming intrekken: In gevallen waarin de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken via de relevante instellingen. De instellingen voor identificeerbare gegevens over serviceanalyse kunt u vinden in de servicegebruikersinterface. U kunt zich ook afmelden voor onze marketingcommunicatie via het voorkeurscentrum, dat bereikbaar is via de koppeling.

 • Beperking: Als u vaststelt dat de gegevens die we over u hebben onjuist zijn of wij geen wettelijk recht hebben om deze te gebruiken, kunt u ons verzoeken alle verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens te staken en deze tot de kwestie is verholpen alleen op te slaan.

U kunt uw rechten uitoefenen via onze klantzorgfunctie. In het gedeelte „Contactinformatie” vindt u de koppelingen om contact met ons op te nemen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin onze geheimhoudingsplicht, ons recht op beroepsgeheim en/of onze plicht om onze services aan te bieden (bijvoorbeeld aan uw werkgever) het ons verbieden uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te verwijderen, of u ervan weerhouden om uw rechten uit te oefenen. Uw bovenstaande rechten zijn ook afhankelijk van de juridische gronden waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken.

Als u klachten hebt over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken of meer informatie wilt, kunt u op elk moment contact met ons opnemen. Als u het gevoel hebt dat we u niet in staat stellen uw wettelijke rechten uit te oefenen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de meeste gevallen is dit de Finse Ombudsman voor gegevensbescherming (tietosuoja.fi).

Aanvullende voorwaarden voor inwoners van Californië

Wij beschermen uw rechten onder de California Consumer Privacy Act en de Californian Privacy Rights Act (CCPA en CPRA).

In de gedeeltes Wat we verzamelen en waarom en Juridische gronden van deze privacyverklaring kunt u meer informatie lezen over de categorieën en herkomst van persoonlijke informatie, evenals de doeleinden voor het verzamelen van persoonlijke informatie. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens worden uitgelegd in het gedeelte Uw rechten van deze privacyverklaring. U wordt niet gediscrimineerd als u uw rechten hebt uitgeoefend. We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, en we hebben de afgelopen 12 maanden geen persoonlijke gegevens verkocht.

Analysering

In dit gedeelte worden onze algemene richtlijnen uiteengezet voor het verzamelen en verwerken van gegevens voor analytische doeleinden.

Wanneer met F‑Secure over gegevensanalyse wordt gesproken, gaat dit om hergebruikte servicegegevens, hergebruikte beveiligingsgegevens en de gegevens die in eerste instantie worden verzameld voor analytische doeleinden.

We willen u een persoonlijkere klantervaring aanbieden en in de toekomst nog betere services leveren. Om dit te kunnen doen, moeten we gebruikspatronen en klantsegmenten volgen, bijvoorbeeld welke functies het meest worden gebruikt, waar de service tekortschiet, welke problemen moeten worden opgelost en hoe u van onze services hebt gehoord.

Wat we verzamelen: De gegevens die we verwerken voor gegevensanalyse bevatten zaken als apparaatidentifiers en de relaties tussen apparaten/gebruikers/gebruikersgroepen, de bewerkingsomgeving, de bewerkingstijd van de service, het licentietype (proefversie of betaalde versie), apparaatstatistieken (zoals het telefoonmodel en het besturingssysteem, de taal), het gedeeltelijke IP-adres, servicefouten, problematische bestanden en URL’s, serviceprestatiegegevens, hoe u omgaat met onze services (zoals welke functies worden gebruikt en hoe vaak), de domeinnaam van waaruit u verbinding maakt met de service, elementen waarop u hebt geklikt, tijdstempels, regionale locaties, hoe effectief onze in-serviceberichten zijn, serviceactivering (zoals traceren of u de gerelateerde berichten hebt ontvangen en of de installatie is voltooid), installatie- en activatiepaden, serviceprestatie, verbindingen, gegevensroutering, quota en andere gelijksoortige gegevens.

In de praktijk bepaalt uw toestemming, wanneer we daarom vragen in de gebruikersinterface van de service, of de volgende gegevens worden verzonden: i) aanvullende gegevens, zoals welke functies worden gebruikt en hoe vaak, en servicestatistieken, en ii) het aantal kenmerken dat wordt verzonden in een opgegeven gegevensset.

Bovenstaande is gebaseerd op uw gebruik van onze cyberbeveiligingsservices. De gegevensanalyses die worden uitgevoerd op onze websites, worden beschreven in ons websiteprivacybeleid.

Afmelden: We stellen het op prijs als u ons helpt onze services te verbeteren. Als u al het gegevensverkeer richting F‑Secure echter tot een minimum wilt beperken, respecteren we dat. Bij de services die gebruikmaken van aanvullende analyses kunt u kiezen of u hieraan wilt bijdragen. U kunt zich op elk moment afmelden voor verdere verzameling van analytische gegevens die niet essentieel is voor het leveren van onze service.

Als u zich niet hebt aangemeld voor de verzameling van aanvullende analytische gegevens, zijn onze berichten aan u alleen gebaseerd op de verzameling van servicegegevens (de gegevens die wij in elk geval verzamelen om de services te kunnen leveren) en zijn bepaalde berichten waarschijnlijk minder relevant voor u.

Als u niet wilt dat gegevensanalyses van uw online leven (inclusief onze websites) worden verzameld, is een veelgebruikte methode om te voorkomen dat online adverteerders een profiel maken van uw gebruik van uw mobiele apparaat, om de advertentie-identifier af en toe te resetten en de do-not-trackinstelling in uw apparaatinstellingen in te schakelen of om gebruik te maken van ons privacyproduct.

Behoud van analytische gegevens: Bij onze activiteiten omtrent gegevensanalyse combineren we analytische gegevens met de servicegegevens. Deze gecombineerde gegevensset wordt dan verder verwerkt op basis van „rechtmatig belang”. De eerder verzamelde analytische gegevens worden behouden als onderdeel van de servicestatistieken, aangezien retroactief verwijderen de statistieken zou breken. Wanneer u niet langer geabonneerd bent op onze services (oftewel uw account is verwijderd), worden de analytische gegevens gerelateerd aan uw servicegebruik omgezet in anonieme gegevens en kunnen we deze niet langer aan u koppelen.

Gegevensuitwisseling: Vanwege de technische omgeving (het internet, het ecosysteem van de appstore en sociale media) kunnen we niet alle verzameling en activiteiten omtrent gegevensanalyse zelf uitvoeren. Bepaalde gegevens (zoals „Android-marketingidentifier” en andere soortgelijke identifiers) moeten we uitwisselen met onze online analyse- en marketingpartners zodat we onze digitale analyse- en marketingactiviteiten kunnen uitvoeren. De grote meerderheid van de gegevens die we over u hebben, wordt niet met anderen gedeeld.

Sommige van onze onderaannemers die analysefunctionaliteiten voor onze producten aan ons leveren, kunnen ook cumulatieve rapporten maken en publiceren op basis van de verzamelde gegevens. Deze statistieken en cumulatieve rapporten bevatten geen gegevens die kunnen worden gekoppeld aan individuele personen.

We offeren uw privacy niet op: Het punt waarop wij verschillen van de meeste andere bedrijven die dit doen, is dat wij begrijpen hoe het ecosysteem werkt en alles in het werk stellen om onze weinige partners zorgvuldig te kiezen, waarbij we alle gegevens verwijderen die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het bovenstaande doel. U kunt u uiteraard te allen tijde afmelden voor de verzameling van analysegegevens via de service-instellingen.

Wanneer we de gegevens verwerken voor analytische of statistische doeleinden, doen we dit met de gegevens onder een pseudoniem. Met andere woorden: onze gegevensanalisten weten niet naar welk individu een bepaalde gegevensset verwijst. Dit wordt alleen teruggedraaid in specifieke gebruikscasussen. Wanneer we met u communiceren, koppelen we bijvoorbeeld de resultaten (niet de volledige gegevens) van onze gegevensanalyse aan uw e‑mailadres. Een ander voorbeeld is dat we wanneer we technische ondersteuningsservices aan u leveren, de gegevens kunnen gebruiken om problemen op te lossen die u mogelijk hebt met onze product.

We houden dergelijke toegevoegde analyses ook op de oppervlakte van onze services en houden ze op veilige afstand van de belangrijkste privacygedeeltes van onze services. We maken bijvoorbeeld geen gebruik van externe analyses in onze Security Cloud of in het verkeer binnen onze VPN-service.

Wijzigingen

Deze versie van het beleid is een verklaring, bijwerking en vervanging van de vorige versie. Om dit document bijgewerkt te houden, blijven we ook in de toekomst wijzigingen en aanvullingen hieraan toevoegen.

Wij publiceren het gewijzigde privacydocument op onze website en op elke andere interactielocatie waar het eerder beschikbaar is gesteld. Als de wijzigingen substantieel zijn, brengen wij u wellicht ook op andere wijze op de hoogte. Alle wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop wij het herziene privacydocument publiceren.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over de zaken die worden besproken in onze privacybeleidsregels, kunt u contact opnemen met:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00180 Helsinki
Finland

Contact met ons opnemen:

 • Neem contact met ons op via de supportkanalen die beschikbaar zijn op onze website.

 • Voor zaken met betrekking tot privacy kunt u contact opnemen met F‑Secure door een bericht te sturen naar privacy@f-secure.com. Onthoud dat dit e‑mailadres niet wordt gecontroleerd op verzoeken van gegevensonderwerpen. Als u uw rechten als gegevensonderwerp wilt uitoefenen, gebruikt u in plaats daarvan bovenstaande ondersteuningskanalen.