Licensvillkor

Februari 2023

 

Dessa Villkor gäller för alla F‑Secure-tjänster, programvaror och webbapplikationer som licensieras av eller tillgängliggörs för dig, bland annat supportverktyg, webbportaler, fast programvara, maskinvara och tjänster som direkt stödjer din användning därav, tillhörande dokumentation samt alla uppdateringar och uppgraderingar för någon av ovanstående (gemensamt ”Programvaran”). Dessa Villkor gäller även för program som tillgängliggörs för dig enligt en köpt licens eller relaterade avtal där man refererar till dessa Villkor.

VIKTIGT — LÄS FÖLJANDE JURIDISKA VILLKOR (”VILLKOREN”) NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER F-SECURES PROGRAMVARA. NÄR DU VÄLJER GODKÄNN ELLER INSTALLERAR, KOPIERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN ELLER DEN PROGRAMVARUBASERADE TJÄNSTEN GODKÄNNER DU (SOM INDIVID ELLER ORGANISATION) ATT DU HAR LÄST VILLKOREN, ATT DU FÖRSTÅR DEM OCH ATT DE ÄR JURIDISKT BINDANDE FÖR DIG. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR SKA DU INTE INSTALLERA, ANVÄNDA ELLER KOPIERA PROGRAMVARAN.

Du medger och godkänner att specifika begränsningar gäller för Programvaran, till exempel syftet med användningen och vissa tekniska krav, bland annat operativsystem, lagringsutrymme, geografisk plats och nätverksanslutningar. Programvaran kanske inte är tillgänglig och/eller tillåten i ditt bosättningsland.

PROGRAMVARULICENS

I enlighet med betalningen av tillämpliga avgifter och dessa Villkor tilldelas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, icke-tilldelningsbar, återkallelig begränsad rätt att använda Programvaran enligt beskrivningen i dessa Villkor under den tidsperiod som du och F‑Secure eller dess distributörer separat har kommit överens.

Du får:

A) installera och använda programvaran enbart på så många enheter (normalt handhållna enheter, persondatorer, servrar eller annan maskinvara, gemensamt benämnda ”Enhet”) som anges i programvaran, i F‑Secures licenscertifikat, på tillämplig faktura, på produktförpackningar eller i avtal där dessa Villkor refererats till. Om Programvaran delas på ett nätverk eller om Programvaran används för att filtrera trafik på servrar, vid brandväggar eller vid gate­ways, måste du ha en licens antingen för skanningskapacitet eller för det totala antalet användare som tillhandahålls tjänster av Programvaran. I dessa fall får du installera programvaran på så många enheter som behövs (gäller inte för F‑Secure Sense),

B) skapa kopior av programvaran enbart i installations- och säkerhetskopieringssyfte samt

C) utöka antalet licenser genom att köpa fler licenser.

LICENSBEGRÄNSNINGAR

Du får inte:

A) installera och använda programvaran i strid med dessa Villkor, F‑Secures licenscertifikat eller annan tillhörande dokumentation,

B) distribuera kopior av programvaran till tredje part, elektroniskt överföra programvaran till en dator som tillhör tredje part eller låta tredje part kopiera programvaran, förutom och i den utsträckning där sådan verksamhet uttryckligen anges i tillhörande dokumentation,

C) modifiera, anpassa, översätta, hyra ut, leasa, återförsälja, distribuera eller skapa härledda arbeten som bygger på Programvaran och/eller tillhörande filer (bland annat till databaser, nyheter, beskrivningar och allt annat innehåll) eller delar därav;

D) dekompilera, bakåtkompilera, disassemblera eller på annat sätt reducera Programvaran och/eller tillhörande filer (bland annat databaser, nyheter, beskrivningar och kommunikation mellan program) till en form som kan förstås av människor (utom i den begränsade omfattning som är tillåten enligt tvingande upphovsrättslagstiftning) eftersom Programvaran innehåller eller kan innehålla affärshemligheter som tillhör F‑Secure och dess licensgivare;

E) använda dokumentationen i något annat syfte än att underlätta användningen av Programvaran,

F) utlämna auktoriseringskoder för licensen som tillhandahållits för att installera eller använda programmet till en tredje part, förutom en licens med rättigheter för flera användare som kräver att du utlämnar dem till dessa andra användare;

G) använda Programvaran eller någon del därav till att implementera en produkt eller tjänst så att den körs på eller samkörs med Programvaran i något annat syfte än det som Programvaran tillhandahålls för;

H) ändra radioparametrar för maskinvara efter certifieringen på din plats;

I) i de fall då Programvaran innehåller en komponent med en automatisk uppdateringsagent, använda den komponenten till att publicera, distribuera och/eller anskaffa programvara eller innehåll (i) som inte specifikt är relaterat till produkter och/eller tjänster från F‑Secure och (ii) som inte är säkerhetsrelaterat (eller uppdateringar av sådan programvara eller sådant innehåll);

J) under några omständigheter använda Programvaran i följande syften: (i) Inhämta eller distribuera privat information, upphovsrättsskyddat innehåll eller affärshemligheter som du inte har rätt att inhämta eller distribuera; (ii) Distribuera innehåll som är olagligt, ärekränkande, pornografiskt, kränkande, trakasserande, hotfullt eller som innehåller innehåll eller kod med skadliga funktioner; (iii) Öppna eller distribuera barnpornografi eller andra grymheter; (iv) Skicka skräppost; (v) Skadlig kod, botnät, nätfiske, DoS-attacker (denial-of-service), olaglig hackning, obehörig portskanning eller obehörig åtkomst, (vi) Utge sig för att vara någon annan; (vii) Kränka en annan persons lagstadgade rättigheter; (viii) Bryta mot gällande lagar, bland annat export- och återvinningslagar i din jurisdiktion för de specifika produkterna; (ix) Andra inkräktande eller bedrägliga syften eller användningar som kan störa driften av Programvaran eller andra användares förmåga att använda Programvaran; (x) Hantera innehåll som strider mot riktlinjer för tillåtet innehåll som anges av tredje parter från vilka du har köpt Programvaran.

Kontakta F‑Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor.

YTTERLIGARE LICENSVILLKOR FÖR BETA-, GRATIS- OCH UTVÄRDERINGSVERSIONER AV PROGRAMVARAN

Dessa restriktioner gäller utöver det ovan nämnda när du använder, laddar ner eller installerar en prov-, beta- eller gratisversion av Programvaran eller om du tilldelas en licens av F‑Secure eller dess distributörer att användas uttryckligen i utvärderingssyfte. I sådana fall kan Programvaran komma att förändras och kan innehålla utökade annonseringsfunktioner. Du medger att följande gäller eftersom rätten att använda Programvaran är gratis; (i) F‑Secure har inga skyldigheter att tillhandahålla support eller underhåll för Programvaran, och (ii) F‑Secure kan när som helst avsluta din licens till Programvaran eller tillgängligheten därav, eller avsluta eller förändra någon av funktionerna i den, eller begränsa eller konvertera kostnadsfria funktioner till betalfunktioner. Endast en licens på bestämd tid tilldelas i syfte att utvärdera Programvaran eller använda Programvaran som ett kompletterande eller ärendespecifikt verktyg, och enbart under den angivna provperioden. Efter den bestämda tiden måste du antingen köpa Programvarulicensen från F‑Secure eller dess distributörer, eller kassera och sluta använda programvaran.

När Sense-programvaran används under en gratis prenumeration gäller inte villkoren i detta Avsnitt.

ÖPPEN KÄLLKOD-LICENSER

Du medger att vissa komponenter i programvaran kan täckas av licenser för öppen programvara (”OSS-licenser”). Vissa av dessa OSS-licenser kräver att distributören tillgängliggör programvaran i källkodsformat (”Komponenter med öppen källkod”). Rätten att använda Komponenter med öppen källkod tilldelas dig direkt av respektive rättighetsägare enligt respektive tillämplig licenstext. När så krävs enligt villkoren i OSS-licenser finns dessa OSS-licenser för respektive Komponent med öppen källkod i installationskatalogen för Programvaran eller på någon annan plats som anges i Programvaran.

ÄGANDERÄTT

Rättsanspråk, äganderättigheter och immateriella rättigheter i Programvaran stannar kvar hos F‑Secure och/eller dess licensgivare. F‑Secure och dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelas dig.

BEGRÄNSAD GARANTI OCH FRISKRIVNINGAR

Garantifriskrivning för Programvara. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGRA SLAG UTÖVER DET SOM ANGES HÄRI. F‑SECURE, DESS LICENSGIVARE OCH DISTRIBUTÖRER GARANTERAR INTE PROGRAMVARAN ELLER TILLHÖRANDE DOKUMENTATION VAD AVSER KORREKTHET, RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT. F-SECURE, DESS LICENSGIVARE OCH DISTRIBUTÖRER FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, BLAND ANNAT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, TILLGÄNGLIGHET, PRESTANDA, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. DU TAR HELA RISKEN VAD AVSER RESULTAT OCH PRESTANDA FÖR PROGRAMVARAN OCH TILLHÖRANDE DOKUMENTATION.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte att uttryckta eller underförstådda garantier begränsas eller utesluts, så det ovan nämnda undantaget kanske inte gäller dig och du kan ha andra rättigheter, beroende på din jurisdiktion.

Konsumentgaranti i USA för maskinvara

I USA tillhandahåller F‑Secure en frivillig begränsad ettårsgaranti (1) för maskinvara (”Garanti”). Garantin innehåller rättigheter som kan skilja sig från de rättigheter du har enligt konsumentlagar, bland annat sådana som är kopplade till icke avtalsenliga varor. Därför gäller Garantin utöver, och inte istället för, rättigheter som gäller enligt konsumentlagar i USA.

Garantin börjar att gälla från datumet för det ursprungliga köpet av maskinvara från F‑Secure eller en återförsäljare som auktoriserats av F‑Secure. Om det uppstår ett fel under garantiperioden ska F‑Secure, efter eget beslut och i den utsträckning som krävs enligt lag, göra följande (a) reparera maskinvaran utan extra kostnad med nya delar eller delar som motsvarar nya i fråga om tillförlitlighet och prestanda, (b) ersätta produkten med en fungerande likvärdig produkt som är ny eller motsvarar en ny i fråga om tillförlitlighet och prestanda, eller (c) återbetala det ursprungliga inköpspriset. Denna Garanti gäller inte för skador som uppkommit av olyckor, felaktig användning eller andra orsaker som man kan fastställa inte beror på fel i fråga om material och utförande, bland annat när maskinvaran har använts eller underhållits på ett sätt som inte stämmer överens med användardokumentation och Villkor. Om man tar bort, vanställer och/eller ändrar det ursprungliga serienumret från fabriken eller ändrar eller reparerar maskinvaran utan godkännande av F‑Secure blir Garantin ogiltig.

Alla garantier, omständigheter och andra villkor som inte beskrivs i denna garantihandling omfattas inte av Garantin, förutom de rättigheter som du tillhandahålls enligt lagar i din jurisdiktion. F‑Secure varken garanterar, representerar eller lovar att de kommer att kunna reparera eller ersätta maskinvaran enligt denna Garanti utan att riskera eller förlora information och/eller uppgifter som lagrats i maskinvaran. Under inga omständigheter är F‑Secure ansvarsskyldiga för följande händelser: (a) förluster som inte beror på att F‑Secure bryter mot denna Garanti, (b) förluster eller skador som, vid det tillfälle då maskinvaran inhandlades, inte rimligen var en förutsebar konsekvens av F‑Secures överträdelse av denna Garanti, eller (c) förluster med koppling till affärer, vinstförluster, uppgiftsförluster eller missade möjligheter. Bestämmelserna i denna Garanti gäller inte vid (1) dödsfall eller personskada, (2) bedrägeri eller grov vårdslöshet, (3) bedräglig beskrivning, eller (4) annan ansvarsskyldighet som inte kan begränsas eller uteslutas enligt lag.

Vissa stater och länder kanske inte tillåter begränsningar i fråga om Garantins varaktighet, eller exkluderingar eller begränsningar i fråga om oavsiktliga eller efterföljande skador. Därför kanske ovan nämnda begränsningar eller exkluderingar inte gäller för dig. Observera att denna Garanti ger dig specifika juridiska rättigheter och att du kan ha andra rättigheter beroende på i vilket land eller i vilken stat du är. Om du vill ha en fullständig förståelse av dina rättigheter kan du konsultera lagarna i din stat, kommun eller ditt land. Om du vill göra ett garantianspråk ska du kontakta F‑Secures kundvård enligt beskrivning nedan. Var beredd på att tillhandahålla inköpsbevis för alla garantianspråk.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Ansvarsbegränsning för vissa kategorier av skador. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH INTE ENLIGT NÅGON RÄTTSTRADITION, BLAND ANNAT SKADESTÅNDSRÄTT OCH AVTAL, ÄR F-SECURE, DESS ANSTÄLLDA, DESS LICENSGIVARE, DESS DISTRIBUTÖRER ELLER DESS LEVERANTÖRER SKADESTÅNDSSKYLDIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OAVSIKTLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, BLAND ANNAT FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER VINST, FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA, FEL PÅ FILER, PROGRAM ELLER ENHET ELLER ANNAN KOMMERSIELL ELLER EKONOMISK FÖRLUST SOM UPPSTÅR AV ANVÄNDNING AV ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER TILLHÖRANDE DOKUMENTATION, ÄVEN OM F-SECURE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR UPPSTÅR.

Begränsning av det sammanlagda ansvaret. F-SECURES, DESS LICENSGIVARES ELLER DISTRIBUTÖRERS MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVAR TILL DIG FÖR FAKTISKA SKADOR OAVSETT ORSAK SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALADE FÖR PROGRAMVARAN. I DET FALL SKADA UPPSTÅR PÅ GRUND AV ETT FEL PÅ PROGRAMVARAN SOM LEDER TILL FÖRLUST, FÖRVANSKNING, OBEHÖRIGT AVSLÖJANDE ELLER LÅNGVARIG OTILLGÄNGLIGHET AV INNEHÅLLET SKA ANSVARET UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM DU BETALAT FÖR DIN LICENS TILL PROGRAMVARAN UNDER DE SEX MÅNADERNA FÖRE ETT SÅDANT FEL.

Oeftergivliga konsumenträttigheter, villkorens förmånstagare. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att begränsa eller friskriva sig från ansvaret för oavsiktliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar och friskrivningar kanske inte gäller dig eller kanske bara delvis gäller dig. Inget i dessa Villkor är avsett att inverka menligt på lagstadgade rättigheter för parter som är konsumenter. F‑Secure agerar även å sina anställdas, distributörers, licensgivares, leverantörers och partners vägnar för att friskriva sig från, utesluta och begränsa skyldigheter, garantier och ansvar på det sätt som anges i dessa Villkor, men i inga andra avseenden och i inget annat syfte.

Ansvarsbegränsning enligt tysk och österrikisk lag. För licenser som köpts av konsumenter som bor i Tyskland eller Österrike ska följande ansvarsbegränsningar gälla i stället för avsnitt 1 och 2 ovan: Angående anspråk för skador, anspråk på kompensation för utgifter och andra skadeståndsanspråk, oavsett om de härrör från avtal, skadeståndsgrundande handling, brott mot lagstadgad skyldighet eller annat under denna licens, gäller följande: F‑Secure, dess licensgivare, dess distributörer och dess leverantörer är ansvariga utan begränsning för i) skador som åsamkats avsiktligen eller på grund av grov oaktsamhet, ii) anspråk enligt den tyska/österrikiska lagstiftningen om produktansvar och iii) dödsfall, kroppsskada och skador på hälsa. Vid fall av enkel oaktsamhet gäller följande: F‑Secure, dess licensgivare, dess distributörer och dess leverantörer är ansvariga endast i den utsträckning de har brutit mot en viktig avtalad skyldighet. Detta ansvar begränsas till enligt avtalet typisk och förutsägbar skada i händelse av materiella eller ekonomiska skador.

Skadelöshet. Du ska försvara och hålla skadeslösa F‑Secure, dess licensgivare, distributörer och leverantörer (gemensamt ”Skadeslösa”) mot (i) alla kostnader, avgifter, anspråk, skadestånd och/eller processer som vidtagits mot någon av de Skadeslösa, bland annat avgifter för juridisk rådgivning och konsultation, som uppstår från olagligt beteende och/eller kränkningar av tredje parts rättigheter och/eller (ii) alla avgifter till extern juridisk rådgivning som uppstår därav och/eller (ii) alla skador som du kan åsamka på grund av din användning av Programvaran.

SEKRETESS OCH DATAINSAMLING

Datainsamling. Du förstår att F‑Secure behöver samla in och bearbeta vissa data som är kopplade till dina enheter och/eller nätverk för att kunna tillhandahålla tjänsterna. Vilka data som samlas in och hur de används varierar beroende på vilken typ och version av Programvaran det gäller, mer detaljerad information om bearbetning av persondata finns i relevant sekretesspolicy från F‑Secure. Dessa policyer är tillgängliga via Programvarans användargränssnitt och/eller F‑Secures webbplats. Följande sammanfattar vilka typer av data som Programvaran vanligtvis samlar in och i vilket syfte.

Tekniska och säkerhetsrelaterade data. För att F‑Secure ska kunna skydda din enhet och ditt digitala liv måste den största delen av vår Programvara samla in och bearbeta data från din enhet och din användning av Programvaran. Dessa data består vanligtvis av objektsäkerhetsdata, analysresultat, statistik, filmetadata, användningsstatistik för Programvaran och andra liknande data. Vår designprincip är att försöka begränsa vår möjlighet att koppla den här typen av data till dig personligen.

Personliga data. F‑Secure samlar även in och bearbetar data på ett sätt som kan kopplas till dig. Dessa data består vanligtvis av följande: i) data som du aktivt skickar till oss (till exempel kontakt- och registreringsinformation, information för att lösa ett supportärende) och ii) data som samlas in automatiskt av Programvaran eller triggas av att du använder vissa funktioner (till exempel information om licensallokering, enhet, programvara, användarkontoaktivitet, geografisk plats för din enhet, operativsystem osv.) samt iii) begränsade datauppsättningar från ovan nämnda Tekniska och säkerhetsmässiga data (till exempel namnet på skadlig kod som blockerats).

Överföring, utlämnande och efterlevnad. F‑Secure kan använda sina partner eller underleverantörer för någon av ovan nämnda databearbetningsaktiviteter. F‑Secure kan utlämna specifika data till sina distributörer eller operatörspartner i de fall som beskrivs i tillämplig sekretesspolicy från F‑Secure. Dessa parter kan finnas inom eller utanför EEA. F‑Secure kan även bearbeta och utlämna data om det är nödvändigt för att tillgodose legitima intressen i enlighet med gällande lagar.

GODKÄNNANDEN FRÅN DIG TILL F-SECURE

För att Programvaran ska fungera som avsett låter du F‑Secure kopiera, å dina vägnar, misstänkta filer som innehåller körbar kod från din Enhet eller från dina konton från tredje part som är länkade till Programvaran till F‑Secures backend-system, så att F‑Secure mer effektivt kan analysera dem beträffande skadlig aktivitet.

FEEDBACK

För alla direkta feed­backinlägg, idéer och förbättringsförslag som du lämnar till F‑Secure (gemensamt ”Feed­back”) ger du F‑Secure en världsomfattande, icke-exklusiv överförbar, underlicensierbar, kostnadsfri rättighet att använda sådan Feed­back i alla våra produkter och affärer så länge som juridiskt skydd gäller enligt tillämpliga upphovsrättigheter eller branschmässiga immateriella rättigheter, bestämmelser och inter­nationella avtal och konventioner.

ALLMÄNT

Ändringar. F‑Secure förbättrar ständigt sina tjänster. F‑Secure förbehåller sig rätten att ändra funktioner i Programvaran. F‑Secure gör sådana ändringar, till exempel för att ge dig bättre produkter och tjänster, i syfte att anpassa Programvaran efter förändringar på marknaden eller i regleringar, och för att ta eventuella efterföljande tekniska begränsningar i beaktande. Därför förbehåller sig F‑Secure rätten att uppgradera och göra ändringar i Programvaran från tid till annan. Sådana ändringar kan bland annat vara nya funktioner eller att ta bort befintliga funktioner. Där en sådan uppgradering eller ändring inte sker automatiskt utan är något som du kan välja ska du välja den senaste versionen av Programvaran för bästa skydd och användbarhet. F‑Secure förbehåller sig vidare rätten att avbryta underhåll och support för vissa versioner av Programvaran (inklusive versioner som är designade att användas i vissa operativsystem), vilket kan leda till att Programvaran inte längre kan användas. Det är inte rekommenderat att använda Programvara för vilken underhåll har avbrutits, och sådan användning är helt och hållet ditt ansvar. Mer information om produktlivcyklar finns på F‑Secures webbplats. Eftersom Programvaran troligtvis kommer att utvecklas under din prenumeration kan F‑Secure behöva revidera dessa Villkor i anslutning till uppdateringar, och de reviderade Villkoren gäller för motsvarande versioner av Programvaran efter att du har godkänt dem. Det går inte att använda Programvaran med uppdateringar om inte de uppdaterade Villkoren godkänns. När du godkänner en ny version av Villkoren när du installerar tjänsten i en ny enhet eller uppdaterar versionen i en befintlig Enhet täcker den nya versionen automatiskt alla Enheter och installationer av din prenumeration (åsidosätter inte villkor för app-butiken).

Om någon del av dessa Villkor bedöms vara ogiltig eller icke verkställbar ska det inte påverka giltigheten för resterande Villkor som fortfarande gäller och kan verkställas.

Kostnad för data­över­föring. Du medger att användningen av Programvaran kan leda till extra dataöverföringskostnader. Sådana extra kostnader kan variera beroende på typ av Enhet/anslutning/operatörsnät och det är du, inte F‑Secure, som ansvarar för sådana kostnader.

Ytterligare villkor. Programvaran kan innehålla webbprogram, webbportaler eller programvara från tredje part (”Webbplatser”). Användningen av sådana webbplatser kan vara föremål för ytterligare villkor. Du samtycker till att kontrollera sådana webbplatser beträffande ytterligare användningsvillkor och att endast använda sådana Webbplatser i enlighet därmed. Sådana Webbplatser kan även tillhöra F‑Secures distributör eller övriga tredje parter. F‑Secure har inget som helst ansvar beträffande sådana Webbplatser.

Till­gänglighet. Du informeras och godkänner härmed att hela eller delar av Programvaran tillfälligtvis kan vara otillgänglig/ej i funktion på grund av reparationer, uppgraderingar, underhåll eller händelser utanför F‑Secures kontroll (force majeure). F‑Secure, dess licensgivare och dess distributörer ska inte hållas ansvariga för konsekvenserna av sådana avbrott och ska återställa Programvarans tillgänglighet/funktion så snart som rimligen är möjligt, beroende på vilka tekniska hinder som har uppstått.

Avslut. Utan att det påverkar andra rättigheter gällande avslut eller förfallotid som stipuleras i dessa Villkor eller enligt avtal eller lag kan F‑Secure avsluta din licens för Programvaran omedelbart utan att meddela dig om du överträder något av dessa Villkor eller använder Programvarans funktioner för andra syften än de som anges i den officiella dokumentationen. Vad gäller F‑Secure Sense kan avslut betyda avslut av de säkerhetstjänster som tillhandahålls till dig enligt respektive prenumeration. Vid avslut av säkerhetstjänsterna för F‑Secure Sense kan du, oavsett avslutet, fortsätta att använda F‑Secure Sense-programmet utan säkerhetstjänsterna. Dessa Villkor överlever därför avslut och fortsätter att gälla för F‑Secure Sense-programmet och maskinvara utan säkerhetstjänster.

Om F‑Secure observerar att du använder Programvaran i) i strid mot dessa Villkor, ii) i strid mot andra gällande villkor, ii) i strid mot dess avsedda syfte, eller iv) på ett sätt som skulle kunna äventyra dess användning av en tredje part (till exempel genom att monopolisera åtkomstbandbredden) eller åsamka skada för en tredje part förbehåller F‑Secure sig rätten (i) att inte förnya din licens, (ii) att begränsa din användning av Programvaran eller delar därav och (iii) att avsluta licensen. I händelse av att avtalet mellan F‑Secure och F‑Secures distributör som tillhandahåller Programvaran till dig avslutas kan F‑Secure eller distributören meddela dig om för tidigt avslut av licensen. Du har inte rätt till återbetalning, skadeersättning eller annan kompensation från F‑Secure som ett resultat av sådant avslut. Alla begränsningar gällande användning överlever avslut.

Exportrestriktioner. Du medger och godkänner att Programvaran kan vara föremål för restriktioner och kontroller som åläggs genom nationella lagar och bestämmelser, bland annat EU:s exportförordningar eller USA:s Export Administration Act (gemensamt ”Exportregler”). Du godkänner och intygar att varken Programvaran eller någon direkt produkt därav blir eller kommer att bli förvärvad, skickad, överförd eller återexporterad, direkt eller indirekt, till något land där sådan export är förbjuden enligt exportreglerna och bestämmelserna enligt dessa eller användas i något syfte som är förbjudet av dessa. Genom att använda Programvaran medger och godkänner du det ovannämnda och du framhåller och garanterar att du kommer att följa exportreglerna vid export eller återexport eller import av Programvaran eller annan underliggande informationsteknik. Dessutom framhåller och garanterar du att du inte är medborgare i ett land som omfattas av USA:s handelsförbud eller en part som listas på USA:s Table of Denial Orders eller Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals.

Statliga licensrättigheter i USA. Om licensen införskaffas för USA, dess myndigheter och/eller organ (”Den amerikanska staten”), eller å dess vägnar, godkänner du att Programvaran och dokumentationen är ”kommersiell programvara” (commercial computer software) respektive ”dokumentation för kommersiell programvara” (commercial computer software documentation) enligt definitionerna av termerna i reglerna för federala upphandlingar (Federal Acquisition Regulations, FAR) för upphandlingar av civila myndigheter (48 C.F.R. 2.101) och amerikanska försvarsdepartementets regler för upphandlingar (Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS) för upphandlingar av enheter tillhörande amerikanska försvarsdepartementet (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) och (5)). I enlighet med 48 C.F.R. 12.212 i FAR och 48 C.F.R. 227.7202 i DFARS, samt andra tillämpliga förordningar, är all användning, modifiering, reproduktion, utgivning, allt utförande, all visning, allt avslöjande och all distribution av programvaran och dokumentationen av eller för den amerikanska staten reglerad enbart av dessa villkor och förbjuden utom i den utsträckning som det uttryckligen tillåts enligSt dessa Villkor.

Högriskaktiviteter. Programvaran är inte feltolerant om det inte uttryckligen anges i produktdokumentationen och den är inte utformad, tillverkad eller avsedd för användning eller vidareförsäljning som kontrollutrustning i farlig miljö med krav på felfri funktion, t.ex. kärnkraftsanläggningar, navigations- eller kommunikationssystem för flygplan, flygledning, livsuppehållande system eller vapensystem, i vilka programvaran om den inte fungerar direkt kan orsaka dödsfall, personskada eller allvarlig fysisk skada eller miljöskada (”Riskfylld verksamhet”). F‑Secure och dess leverantörer frånsäger sig uttryckligen alla uttryckliga eller underförstådda garantier om lämplighet för riskfylld verksamhet.

Tillämplig lag och tvistlösning. Såvida inget annat anges nedan styrs dessa Villkor av lagarna i Finland utan hänsyn till lagvalsregler, regler och principer och utan hänsyn till Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor. Domstolarna i Finland har exklusiv behörighet att döma alla tvister som uppstår ur dessa Villkor.

I fråga om licenser som köpts i USA eller för licenstagare som bor i USA eller verkar enligt lagarna i USA ska de tillämpliga lagarna för dessa Villkor vara de som gäller i delstaten New York utan hänsyn till lagvalsregler, regler och principer och utan hänsyn till Förenta nationernas konvention angående avtal om inter­nationella köp av varor. I dessa fall ska federala och delstatliga domstolar i NewYork ha exklusiv behörighet att döma tvister som uppstår ur dessa Villkor.

I fråga om licenser som köpts av konsumenter som bor utanför Finland eller USA ska dessa Villkor styras av tvingande lokala lagar i dessa jurisdiktioner. Där F‑Secure eventuellt väljer att inte insistera på att göra sina rättigheter gällande i enlighet med dessa Villkor ska detta inte tolkas som en avsägelse av F‑Secures rätt att hävda desamma i framtiden.

Om du är en konsument som bor i EU och en tvist gällande dessa Villkor inte kan lösas av dig och F‑Secure eller F‑Secures respektive distributör i vänskapliga förhandlingar kan du vända dig till det lokala tvistlösningsorganet för konsumenttvister i landet. En fullständig lista över behöriga tvistlösningsorgan i din jurisdiktion finns här: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Alternativt kan du använda den plattform för tvistlösning på nätet som finns här: ec.europa.eu/consumers/odr för att lösa en konsumenttvist.

KONTAKTUPPGIFTER

Om du har några frågor om dessa villkor kan du besöka supportavsnittet på f-secure.com/support. Kontakta din tjänsteleverantör direkt om du har kundsupportrelaterade problem.