Lisensvilkår

Februar 2023

 

Disse vilkårene dekker alle tjenester, programvare og nettapplikasjoner fra F‑Secure som lisensieres av eller gjøres tilgjengelig for deg, inkludert kundestøtteverktøy, nettportaler, fastvare, maskinvare og tjenester som direkte støtter bruken av disse, beslektet dokumentasjon og eventuelle oppdateringer og oppgraderinger av det ovennevnte (omtales under ett som «Programvaren»). Disse vilkårene gjelder også for slike programmer som gjøres tilgjengelig for deg i henhold til en kjøpt lisens eller relatert avtale, der det henvises til disse vilkårene.

VIKTIG — FØR DU INSTALLERER ELLER BRUKER F-SECURE-PROGRAMVARE, MÅ DU ELLER VERGEN DIN (HVIS DU ER UMYNDIG) LESE DISSE LISENSVILKÅRENE («VILKÅRENE») NØYE. HVIS DU VELGER Å AKSEPTERE VILKÅRENE VED Å INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN, ELLER DEN PROGRAMVAREBASERTE TJENESTEN, BETYR DET AT DU (EN ENKELTPERSON ELLER EN JURIDISK ENHET) INNESTÅR FOR AT DU HAR LEST VILKÅRENE, FORSTÅR DEM OG GODTAR Å VÆRE JURIDISK BUNDET AV DEM. HVIS DU IKKE ER ENIG I ALLE VILKÅRENE, MÅ DU IKKE VELGE Å GODTA, INSTALLERE, BRUKE ELLER KOPIERE PROGRAMVAREN.

Du erkjenner og godtar at Programvaren er gjenstand for bestemte begrensninger som bruksformål og visse tekniske krav, inkludert - men ikke begrenset til - operativsystem, lagringsplass, geografisk sted og nettverkstilkobling. Vær oppmerksom på at programvaren kanskje ikke er tilgjengelig og/eller tillatt i bostedslandet ditt.

PROGRAMVARELISENS

Forutsatt betaling av gjeldende avgifter og at disse vilkårene overholdes, gis du en ikke-eksklusiv, ikke-overdragbar, gjenkallelig begrenset rett til å bruke Programvaren som angitt i disse vilkårene i den tidsperioden som avtalt særskilt mellom deg og F‑Secure eller selskapets forhandlere.

Du kan

A) installere og bruke Programvaren bare på så mange enheter (typisk håndholdte enheter, personlige datamaskiner, servere eller annen maskinvare, omtales under ett som «Enhet») slik det er nedfelt i Programvaren, F‑Secure-lisenssertifikatet, gjeldende faktura, produktemballasje eller avtale, der det henvises til disse Vilkårene. Hvis Programvaren deles i et nettverk eller programvaren brukes til å filtrere trafikk på servere, brannmurer eller gate­wayer, må du ha en lisens for enten skannekapasiteten eller for det totale antall brukere som Programvaren leverer tjenester til. I slike tilfeller kan du installere Programvaren på så mange enheter som nødvendig (gjelder ikke F‑Secure Sense).

B) lage kopier av Programvaren bare med tanke på installering og sikkerhetskopiering.

C) utvide antall lisenser ved å kjøpe flere lisenser.

LISENSBEGRENSNINGER

Du kan ikke

A) installere og bruke Programvaren i uoverensstemmelse med disse Vilkårene, F‑Secure-lisenssertifikatet eller annen beslektet dokumentasjon.

B) distribuere kopier av Programvaren til en tredjepart, elektronisk overføre Programvaren til en datamaskin som tilhører en tredjepart, eller tillate at en tredjepart kopierer Programvaren, unntatt og bare i det omfang slik aktivitet uttrykkelig tillates i beslektet dokumentasjon.

C) endre, tilpasse, oversette, leie, lease, videreselge, distribuere eller lage bearbeidelser av Programvaren og/eller beslektede filer (inkludert, men ikke begrenset til, databaser, nyheter, beskrivelser eller annet innhold) eller noen del av dette.

D) dekompilere, utvikle omvendt, demontere eller på annen måte redusere Programvaren og/eller beslektede filer (inkludert, men ikke begrenset til, databaser, nyheter, beskrivelser og kommunikasjon mellom programmer) til en begripelig form for mennesker (unntatt i det begrensede omfang det er tillatt i henhold til obligatoriske lover om opphavsrett) fordi Programvaren inneholder eller kan inneholde forretningshemmeligheter som innehas av F‑Secure og selskapets lisensgivere.

E) bruke dokumentasjonen til noe annet formål enn som hjelp til å bruke Programvaren.

F) røpe lisensautorisasjonskoden du er tildelt for å installere eller bruke programmet, til noen tredjepart, med unntak av lisenser med flere brukerrettigheter, som krever at slike andre brukere informeres.

G) bruke Programvaren eller noen del av den til å implementere et produkt eller en tjeneste som skal fungere på eller i tilknytning til Programvaren, til noe annet formål enn det Programvaren er ment for.

H) endre radioparameterne til noe maskinvare i strid med den lokale sertifiseringen.

I) bruke en komponent til å publisere, distribuere og/eller innhente programvare eller innhold som (i) ikke er spesifikt relatert til F‑Secure-produkter og/eller -tjenester, og (ii) ikke er sikkerhetsrelatert (eller en oppdatering til slik programvare eller slikt innhold), hvis Programvaren inkluderer en komponent med automatisk oppdateringsagent.

J) i noe tilfelle bruke Programvaren til følgende formål: (i) høsting eller distribusjon av privat informasjon, opphavsrettslig beskyttet innhold eller forretningshemmeligheter som du ikke har rett til å høste eller distribuere, (ii) distribusjon av innhold som er ulovlig, ærekrenkende, pornografisk, upassende, krenkende, truende eller som har innhold eller kode med skadelige egenskaper, (iii) tilgang til eller distribusjon av barnepornografi eller bestialisme, (iv) spamming; (v) skadeprogramvare, robotnett, phishing, tjenestenektangrep, ulovlig hacking, uautorisert portskanning eller uautorisert tilgang, (vi) utgi seg for å være en annen person, (vii) overtre andre personers juridiske rettigheter, (viii) overtre gjeldende lover, inkludert - men ikke begrenset til - eksport- og resirkuleringslovene i jurisdiksjonen til de bestemte produktene, (ix) andre inngripende eller bedragerske formål, eller bruksmåter som kan forstyrre driften av Programvaren eller andre brukeres mulighet til å bruke Programvaren, og (x) håndtering av innhold som bryter retningslinjene for tillatt innhold hos tredjeparter du har anskaffet Programvaren fra.

Kontakt F‑Secure direkte hvis du er interessert i andre rettigheter til Programvaren enn rettighetene du har fått gjennom disse Vilkårene.

ANDRE LISENSVILKÅR FOR BETA-, GRATIS- OG VURDERINGSVERSJONER AV PROGRAMVAREN

Disse restriksjonene gjelder i tillegg til de ovennevnte når du bruker, laster ned eller installerer en prøve-, beta- eller gratisversjon av Programvaren, eller du mottar en lisens fra F‑Secure eller en forhandler som uttrykkelig er til vurderingsformål. I slike tilfeller er Programvaren utsatt for endringer og kan ha utvidede reklamefunksjoner. Du erkjenner at fordi retten til å bruke Programvaren er gratis, (i) har F‑Secure ingen forpliktelse til å sørge for kundestøtte- eller vedlikeholdstjenester for Programvaren, og (ii) F‑Secure kan når som helst trekke tilbake lisensen til Programvaren eller tilgjengeligheten av denne, fjerne eller endre hvilke som helst funksjoner, eller begrense eller gjøre om gratisfunksjoner til betalte funksjoner. Det gis en lisens for en bestemt periode kun for å vurdere Programvaren eller bruke Programvaren som et supplerende eller saksspesifikt verktøy, og bare i den angitte prøveperioden, som starter på den datoen da Programvaren blir installert eller registrert første gang. Etter den faste perioden må du enten kjøpe en lisens til Programvaren fra F‑Secure eller en forhandler, eller ødelegge eller slutte å bruke Programvaren.

Vilkårene i dette avsnittet gjelder ikke ved bruk av Sense-programmet med et gratisabonnement.

ÅPEN KILDE-LISenseR

Du erkjenner at visse komponenter i Programvaren kan være underlagt åpen kildekode-programlisenser («OSS-lisenser»). Noen av disse OSS-lisensene krever at forhandleren gjør programvaren tilgjengelig i kildekodeformat («Åpen kildekode-komponenter»). Retten til å bruke Åpen kildekode-komponenter får du direkte fra de respektive rettighetshaverne i henhold til de respektive lisensformuleringene som gjelder. Når dette kreves av vilkårene i OSS-lisensene, er OSS-lisensene som er knyttet til respektive Åpen kildekode-komponenter, plassert i installasjonskatalogen til Programvaren, eller på et annet sted som er angitt i Programvaren.

EIENDOMSRETT

Eiendomsretten, eierskapsrettighetene og de intellektuelle eiendomsrettighetene til Programvaren forblir hos F‑Secure og/eller lisensgiverne. F‑Secure og lisensgiverne forbeholder seg alle og enhver rettighet som ikke uttrykkelig har blitt overdratt til deg.

BEGRENSET GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE

Ansvarsfraskrivelse for garanti på Programvaren. PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER» UTEN NOEN FORM FOR GARANTI ANNET ENN DET SOM EKSPLISITT ER FREMSATT HER. F-SECURE OG SELSKAPETS LISENSGIVERE OG FORHANDLERE GARANTERER IKKE FOR PROGRAMVAREN ELLER BESLEKTET DOKUMENTASJON NÅR DET GJELDER RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET. F-SECURE OG SELSKAPETS LISENSGIVERE OG FORHANDLERE FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT - MEN IKKE BEGRENSET TIL - UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM EIENDOMSRETT, TILGJENGELIGHET, YTELSE, OVERHOLDELSE, SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. DU PÅTAR DEG ALL RISIKO MED HENSYN TIL RESULTATENE OG YTELSEN AV PROGRAMVAREN.

Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av uttrykte eller underforståtte garantier, slik at den ovenstående utelukkelsen kanskje ikke gjelder for deg, og du kan ha andre rettigheter, som kan variere fra jurisdiksjon til jurisdiksjon.

Amerikansk forbrukergaranti på maskinvare

I USA sørger F‑Secure for en frivillig ettårig (1) begrenset produsentgaranti på maskinvare («Garanti»). Garantien gir rettigheter som kan skille seg fra rettighetene du har i henhold til forbrukerlovgivningen, inkludert - men ikke begrenset til - lover angående varer som er beheftet med feil. Garantiens privilegier gjelder derfor i tillegg til, og ikke i stedet for, forbrukerlovene i USA.

Garantien begynner å løpe fra datoen for det opprinnelige maskinvarekjøpet fra F‑Secure eller en F‑Secure-autorisert forhandler. Hvis det oppstår en defekt i løpet av garantiperioden, vil F‑Secure ut fra en skjønnsmessig vurdering og lovpålagte krav (a) reparere maskinvaren omkostningsfritt ved bruk av nye deler eller deler som tilsvarer nye med hensyn til pålitelighet og ytelse, (b) bytte ut produktet med et funksjonelt tilsvarende produkt som er nytt eller tilsvarer et nytt med hensyn til pålitelighet eller ytelse, eller (c) betale tilbake den opprinnelige kjøpesummen. Denne Garantien utelukker skadeserstatning som følge av ulykker, misbruk eller andre årsaker som man kan fastslå at ikke er defekter i materialer eller utførelse, inkludert - men ikke begrenset til - når maskinvaren har blitt brukt eller vedlikeholdt på en måte som ikke er i samsvar med brukerdokumentasjonen og Vilkårene. Fjerning, utstryking og/eller endring av det opprinnelige fabrikkserienummeret eller endring eller reparasjon av maskinvaren uten autorisasjon fra F‑Secure vil gjøre denne garantien ugyldig.

Alle garantier, betingelser og andre vilkår som ikke er nedfelt i dette garantidokumentet, er utelukket fra Garantien, med unntak av rettigheter som lovgivningen i jurisdiksjonen gir deg. F‑Secure verken garanterer, fremholder eller forplikter seg til å kunne reparere eller erstatte maskinvaren som denne Garantien gjelder for, uten risiko for eller tap av informasjon og/eller data som lagret på maskinvaren. Ikke under noen omstendighet skal F‑Secure være erstatningsansvarlig for (a) eventuelle tap som ikke skyldes F‑Secures brudd på denne Garantien, (b) eventuelle tap eller skader som ikke var en rimelig overskuelig konsekvens av F‑Secures brudd på denne Garantien da maskinvaren ble kjøpt, eller (c) tap knyttet til en virksomhet, tap av fortjeneste, tap av data eller tap av muligheter. Bestemmelsene i denne Garantien skal ikke gjelde for (1) død eller personskade, (2) bedrageri eller grov forsømmelse, (3) svik eller (4) annet erstatningsansvar som ikke kan begrenses eller utelukkes rent juridisk.

Enkelte delstater eller land tillater kanskje ikke begrensning av garantiens varighet, eller utelukkelse eller begrensning av erstatningsansvar for vilkårlige skader eller følgeskader. Derfor gjelder kanskje ikke begrensningene eller utelukkelsene ovenfor for deg. Vær oppmerksom på at denne Garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter, som kan variere avhengig av delstat eller land. Hvis du skal fremme et garantikrav, tar du kontakt med F‑Secure Customer Care som beskrevet nedenfor. Vær forberedt på å måtte fremlegge kjøpsbevis ved eventuelle garantikrav.

BEGRENSNING AV ANSVAR

Begrensning av erstatningsansvar for visse skadekategorier. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ELLER UT FRA NOEN JURIDISK TEORI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADEFORVOLDENDE FORHOLD ELLER KONTRAKTSBRUDD, SKAL F-SECURE ELLER SELSKAPETS ANSATTE, LEDERE, LISENSGIVERE, FORHANDLERE ELLER LEVERANDØRER VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR SPESIELLE SKADER, FØLGESKADER, VILKÅRLIGE ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT - MEN IKKE BEGRENSET TIL - TAP AV INNTEKT ELLER FORTJENESTE, TAPTE ELLER SKADEDE DATA ELLER FILER, IKKE-FUNGERENDE ENHETER ELLER APPARATER, SVIKT ELLER FUNKSJONSFEIL ELLER ANDRE KOMMERSIELLE ELLER ØKONOMISKE TAP SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK, ELLER MANGLENDE TILGANG TIL Å BRUKE, PROGRAMVAREN, BESLEKTET DOKUMENTASJON ELLER TREDJEPARTS TJENESTER, SELV OM F-SECURE HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Begrensning av samlet erstatningsansvar. F-SECURE OG SELSKAPETS LISENSGIVERE OG FORHANDLERES MAKSIMALE SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG FOR FAKTISK SKADE SKAL UANSETT ÅRSAK IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET OVERSTIGE BELØPET DU BETALTE FOR PROGRAMVAREN. HVIS DET OPPSTÅR SKADE PÅ GRUNN AV SVIKT I PROGRAMVAREN SOM FØRER TIL TAP, ØDELEGGELSE, UAUTORISERT OFFENTLIGGJØRING ELLER LENGRE UTILGJENGELIGHET AV INNHOLDET, ER ERSTATNINGSANSVARET UTTRYKKELIG BEGRENSET TIL BELØPET SOM ER BETALT FOR LISenseN TIL PROGRAMVAREN FOR SEKS MÅNEDER UMIDDELBART FORUT FOR SVIKTEN.

Umistelige forbrukerrettigheter, vilkårenes begunstigede. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av erstatningsansvar, slik at begrensningen eller utelukkelsen ovenfor kanskje ikke gjelder for deg eller bare delvis gjelder. Ikke noe i disse Vilkårene skal innskrenke lovbestemte rettigheter til noen part som opptrer som forbruker. F‑Secure opptrer også på vegne av ansatte, forhandlere, lisensgivere, leverandører og tilknyttede selskaper når det gjelder å fraskrive, utelukke og/eller begrense forpliktelser, garantier og erstatningsansvar som angitt i disse Vilkårene, men ikke på noen andre måter og ikke for noe annet formål.

Begrensning av erstatningsansvar i henhold til tyske og østerrikske lover. Med hensyn til lisenser som er kjøpt av forbrukere i Tyskland eller Østerrike, skal følgende ansvarsbegrensning gjelde i stedet for avsnitt 1 og 2 ovenfor: Når det gjelder krav om skadeserstatning, krav om kompensasjon for utgifter og andre erstatningskrav, uansett om de fremsettes på grunn av kontraktsbrudd, skadeforvoldende forhold, brudd på lovbestemte plikter eller annet i forbindelse med lisensen, skal følgende gjelde: F‑Secure eller selskapets lisensgivere, forhandlere eller leverandører skal uten begrensninger være erstatningsansvarlige for i) skade forvoldt med hensikt eller ved grov uaktsomhet, ii) erstatningskrav i henhold til tyske/østerrikske lover om produktansvar og iii) hvis liv, kropp eller helse settes i fare. Ved mindre forsømmelser skal følgende gjelde: F‑Secure eller selskapets lisensgivere, forhandlere eller leverandører skal kun holdes erstatningsansvarlige i den grad det foreligger brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse (avgjørende kontraktsforpliktelse). Dette erstatningsansvaret skal være begrenset til kontraktsmessig typisk og overskuelig skade i tilfelle materielle eller økonomiske skader.

Skadesløsholdelse. Du skal forsikre, forsvare og holde skadesløse F‑Secure og selskapets lisensgivere, forhandlere og leverandører (omtales under ett som «De skadesløse») i forhold til (i) alle kostnader, anklager, krav, skader, pådratte erstatningsansvar og/eller saker som reises mot noen av De skadesløse, som følge av ulovlig atferd og/eller overtredelse av tredjeparts rettigheter, (ii) honorarer for ekstern juridisk rådgivning og konsulentbistand som følge av dette, uten begrensning, og/eller (iii) alle skader du måtte forårsake ved bruk av Programvaren.

Person­vern OG DATAINNSAMLING

Datainnsamling. Du erkjenner at F‑Secure har behov for å innhente og behandle visse data knyttet til enhetene dine og/eller nettverket for å kunne yte tjenestene våre. Fordi dataene som innhentes og måten de brukes på, varierer alt etter type og versjon av Programvaren, finnes mer detaljert informasjon om behandling av personopplysninger i de aktuelle F‑Secure-personvernpolicyene. Disse policyene er tilgjengelig via Programvarens grensesnitt og/eller på nettstedet til F‑Secure. Det følgende oppsummerer hva slags data Programvaren vanligvis innhenter, og for hvilket formål.

Tekniske data og sikkerhets­data. For at F‑Secure skal kunne sikre enheten din og det digitale livet ditt, må det meste av Programvaren vår innhente og behandle data på enheten din og om bruken av Programvaren. Disse dataene består vanligvis av objektsikkerhetsdata, analyseresultater, statistikk, filmetadata, bruksstatistikk for Programvaren og tilsvarende data. Designprinsippet vårt er å forsøke å begrense mulighetene våre for å kunne knytte slike data til deg personlig.

Person­opplysninger. F‑Secure innhenter og behandler også data på en måte som muliggjør personlig identifikasjon. Slike data består vanligvis av i) data som du aktivt sender til oss (for eksempel kontakt- og registreringsinformasjon, informasjon for å løse en kundestøttesak), ii) data som automatisk innhentes av Programvaren eller utløses av bruk av bestemte funksjoner (for eksempel lisenstildeling, enhets- og programvareinformasjon, aktivitet på brukerkonto, geografisk posisjon, operativsystem, osv.), og iii) begrensede datasett fra ovennevnte «Tekniske data og sikkerhetsdata» (for eksempel navnet på blokkerte skadeprogrammer).

Overdragelse, informasjonsplikt og etterlevelse. F‑Secure kan bruke datterselskaper eller underleverandører til å utføre hvilke som helst av databehandlingsaktivitetene ovenfor. F‑Secure kan fremlegge bestemte data for forhandlere eller driftspartnere når dette er beskrevet i den gjeldende F‑Secure-personvernpolicyen. Slike parter kan være lokalisert innenfør EØS eller utenfor EØS. F‑Secure kan også behandle og fremlegge data når dette er nødvendig for å forfølge lovlige interesser i henhold til gjeldende lovgivning.

FULLMAKTER FRA DEG TIL F-SECURE

For at Programvaren skal fungere som tenkt, autoriserer du F‑Secure til på dine vegne å kopiere mistenkelige filer som inneholder utførbar kode fra din Enhet eller tjenestekontoer hos tredjepart som er knyttet til Programvaren, til F‑Secures baksystemer, slik at F‑Secure mer effektivt kan analysere dem med tanke på skadelig aktivitet.

TILBAKEMELDINGER

Når det gjelder direkte tilbakemeldinger, ideer og forslag til forbedringer som du gir til F‑Secure (omtales under ett som «Tilbakemeldinger»), gir du F‑Secure en verdensomspennende, ikke-eksklusiv overførbar, underlisensierbar, fri rett til å gjøre bruk av slike Tilbakemeldinger i ethvert produkt eller enhver virksomhet så lenge gjeldende lover, bestemmelser eller internasjonale avtaler og konvensjoner om opphavsrett eller industrielt rettsvern gir juridisk beskyttelse.

GENERELT

Endringer. F‑Secure forbedrer hele tiden tjenestene sine. F‑Secure forbeholder seg retten til å endre egenskaper og funksjoner i Programvaren. F‑Secure gjør slike endringer, for eksempel ved å gi deg bedre produkter og tjenester, for å tilpasse Programvaren til endringer i markedet eller bestemmelser, og for å ta i betraktning eventuelle påfølgende tekniske begrensninger. Derfor forbeholder F‑Secure seg retten til å oppgradere og gjøre endringer i Programvaren fra tid til annen. Slike endringer kan inkludere, men er ikke begrenset til, tilføyelse av nye funksjoner eller fjerning av eksisterende funksjoner. Hvis en slik oppgradering eller endring ikke skjer automatisk, men fremsettes som et frivillig alternativ, bør du bruke den nyeste versjonen av Programvaren for å få optimal sikkerhet og brukbarhet. F‑Secure forbeholder seg videre retten til å avslutte vedlikehold og kundestøtte for visse versjoner av Programvaren (inkludert versjoner som er utviklet med tanke på visse operativsystemer), som kan føre til at Programvaren ikke lenger fungerer. Bruk av Programvare som vedlikeholdet har opphørt for, anbefales ikke, og slik bruk skjer helt på eget ansvar. Mer informasjon om produkters livssyklus finnes på F‑Secures nettsted. Fordi Programvaren sannsynligvis vil utvikle seg i løpet av abonnementet, må F‑Secure kanskje revidere disse Vilkårene i forbindelse med oppdateringer, og de reviderte Vilkårene skal ved samtykke gjelde for de tilhørende versjonene av Programvaren. Bruk av Programvaren med oppdateringer er ikke mulig uten å godta de oppdaterte Vilkårene, når dette kreves. Når du godtar en ny versjon av Vilkårene ved installering av tjenesten på en ny Enhet eller oppdatering av versjonen på en eksisterende Enhet, skal den nye versjonen automatisk dekke alle Enheter og installasjoner av abonnementet (setter ikke til side appbutikkens vilkår).

Hvis noen del av disse Vilkårene blir kjent ugyldig eller umulig å håndheve, skal ikke det påvirke gyldigheten av resten av Vilkårene, som fortsatt skal være gyldige og kunne håndheves.

Data­over­føringskostnader. Du erkjenner at bruk av Programvaren kan føre til ekstra dataoverføringskostnader. Slike tilleggskostnader kan variere avhengig av Enhet, forbindelse og operatørnettverk, og du er selv, ikke F‑Secure, ansvarlig for slike kostnader.

Tilleggsvilkår. Programvaren kan inneholde nettapplikasjoner, nettportaler eller tredjeparts programvare («Nettsteder»). Bruken av slike Nettsteder kan være gjenstand for tilleggsvilkår. Du samtykker i å gå gjennom eventuelle tilleggsvilkår for bruk og bare bruke slike Nettsteder i samsvar med disse. Slike Nettsteder kan også tilhøre F‑Secures forhandlere eller andre tredjeparter. F‑Secure har ikke noe ansvar i forhold til Nettsteder som tilbys av tredjeparter.

Tilgjengelighet. Du er informert om og godtar herved at hele eller deler av Programvaren kan være midlertidig utilgjengelig eller ute av drift i forbindelse med reparasjoner, oppgradering, vedlikehold eller av årsaker utenfor F‑Secures rimelige kontroll (force majeure). F‑Secure og selskapets lisensgivere eller forhandlere skal ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av slike avbrudd, men skal påta seg å gjenopprette tilgjengeligheten og driften av Programvaren så raskt det med rimelighet er mulig, avhengig av tekniske begrensninger som har oppstått.

Oppsigelse. Uten at det går på bekostning av andre oppsigelsesrettigheter eller utløpet av disse Vilkårene, kan F‑Secure si opp lisensen til Programvaren umiddelbart og uten varsel hvis du bryter noen av disse Vilkårene eller bruker Programvarens funksjoner til andre formål enn de som er angitt i den offisielle dokumentasjonen. Når det gjelder F‑Secure Sense, betyr oppsigelse en oppsigelse av sikkerhetstjenestene du mottar gjennom det respektive abonnementet. Ved oppsigelse av sikkerhetstjenestene til F‑Secure Sense kan du, uansett oppsigelsens art, fortsatt bruke F‑Secure Sense-programmet og -maskinvaren uten sikkerhetstjenestene. Disse Vilkårene gjelder fortsatt etter oppsigelsen med hensyn til F‑Secure Sense-programmet og -maskinvare uten sikkerhetstjenester.

Hvis F‑Secure observerer at du bruker Programvaren i) i strid med disse Vilkårene, ii) andre vilkår som gjelder, eller iii) det tiltenkte formålet med Programvaren eller iv) på en måte som setter en tredjeparts bruk på spill (for eksempel ved å monopolisere tilgangens båndbredde) eller skader en tredjepart, forbeholder F‑Secure seg retten (i) til ikke å fornye lisensen, (ii) til å begrense bruken din av Programvaren eller deler av den, og (iii) til å si opp lisensen. Hvis avtalen mellom F‑Secure og F‑Secures forhandler som har skaffet deg Programvaren, blir sagt opp, kan F‑Secure eller forhandleren varsle deg om for tidlig oppsigelse av lisensen. Du skal ikke være berettiget til tilbakebetaling, skadeserstatning eller annen kompensasjon fra F‑Secure som følge av en slik oppsigelse. Alle restriksjoner på bruk skal gjelde også etter oppsigelsen.

Eksportrestriksjoner. Du erkjenner og godtar at Programvaren kan være gjenstand for restriksjoner og kontroller som pålegges av nasjonale lover og bestemmelser, inkludert - men ikke begrenset til - eksportbestemmelser i EU eller Export Administration Act i USA (omtales under ett som «Eksportreglene»). Du samtykker i og bekrefter at verken Programvaren eller noe produkt direkte av denne blir eller vil bli ervervet, sendt, overført eller reeksportert, direkte eller indirekte, til noe land hvor slik eksport er forbudt i henhold til Eksportreglene og bestemmelsene i disse, og at de heller ikke vil bli brukt til noe formål som forbys av de samme. Ved å bruke Programvaren erkjenner og samtykker du i det ovenstående, og du garanterer at du vil overholde Eksportreglene når du enten eksporterer eller reeksporterer eller importerer Programvaren eller annen underliggende informasjonsteknologi. Du garanterer i tillegg at du ikke er statsborger i et land som er underlagt amerikansk eksport- eller importforbud, eller en part som er oppført i U.S. Table of Denial Orders eller det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte personer (Specially Designated Nationals).

Lisensrettigheter for amerikanske styresmakter. Hvis denne lisensen er anskaffet for eller på vegne av USA, landets etater og/eller virksomheter («Amerikanske styresmakter»), erkjenner du at Programvaren og dokumentasjonen er henholdsvis «kommersiell datamaskinprogramvare» og «dokumentasjon til kommersiell datamaskinprogramvare», slik disse begrepene er definert i føderale anskaffelsesbestemmelser (Federal Acquisition Regulations, FAR) for anskaffelser i sivile etater (48 C.F.R. 2.101) og forsvarsdepartementets tilleggsbestemmelser (Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS) for militære anskaffelser (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) og (5)). I overensstemmelse med 48 C.F.R. 12.212 i FAR, 48 C.F.R. 227.7202 i DFARS og andre gjeldende bestemmelser skal all bruk, endring, reproduksjon, utgivelse, utføring, fremvisning, fremlegging eller distribusjon av Programvaren og dokumentasjonen av eller for Amerikanske styresmakter kun være underlagt disse Vilkårene og skal være forbudt unntatt i den grad disse Vilkårene uttrykkelig tillater det.

Høyrisikoaktiviteter. Programvaren er ikke feiltolerant med mindre det uttrykkelig er fastslått i produktdokumentasjonen, og er ikke utformet, produsert eller beregnet for bruk eller videresalg som kontrollutstyr i risikofylte miljøer som krever feilsikker ytelse, som drift av kjernekraftanlegg, flynavigerings- eller kommunikasjonssystemer, flykontrolltjenester, maskiner for livsoppholdelse eller våpensystemer, der en svikt i Programvaren ville kunne føre til død, personskade eller alvorlige fysiske eller miljøskader («Høyrisikoaktiviteter») direkte. F‑Secure og selskapets leverandører fraskriver seg spesifikt alle uttrykte eller underforståtte garantier om egnethet til Høyrisikoaktiviteter.

Domsmyndighet og tvisteløsning. Hvis ikke noe annet er angitt, skal disse Vilkårene være underlagt lovene i Finland uten hensyntaken til konflikter mellom lover, regler og prinsipper, og uten hensyntaken til FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp. Domstolene i Finland skal være den eneste domsmyndigheten og stedet for å avgjøre eventuelle tvister omkring disse Vilkårene.

Når det gjelder lisenser som er kjøpt i eller på vegne av lisensinnehavere som bor i USA eller er underlagt amerikansk lovgivning, skal disse Vilkårene være underlagt domsmyndigheten i delstaten New York uten hensyntaken til konflikter mellom lover, regler og prinsipper, og uten hensyntaken til FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp. I slike tilfeller skal den eneste domsmyndigheten og stedet for å avgjøre eventuelle tvister omkring disse Vilkårene være føderale og delstatlige domstoler i New York.

Når det gjelder lisenser som er kjøpt av forbrukere som bor utenfor Finland eller USA, kan disse Vilkårene være underlagt de ufravikelige lokale lovene i disse jurisdiksjonene. Hvis F‑Secure skulle velge ikke å insistere på å håndheve rettigheter i henhold til disse Vilkårene, skal ikke dette tolkes som noe avkall på F‑Secures rett til å håndheve de samme i fremtiden.

I tilfelle du er en forbruker som bor i EU, og en tvist om disse Vilkårene ikke kan løses av deg og F‑Secure eller F‑Secures respektive forhandler gjennom vennskapelige forhandlinger, kan du ty til det lokale nasjonale tvisteløsningsorganet for forbrukersaker. Du finner en fullstendig oversikt over kompetente tvisteløsningsorganer innenfor den aktuelle jurisdiksjonen her: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Alternativt kan du bruke den nettbaserte klageportalen på adressen ec.europa.eu/consumers/odr til å løse en forbrukertvist.

KONTAKTOPPLYSNINGER

Hvis du har spørsmål angående disse vilkårene, kan du se avsnittet om kundestøtte på f-secure.com/support. Når det gjelder kundestøtterelaterte problemer, tar du kontakt med tjenesteleverandøren direkte.