Warunki licencji

Luty 2023 r.

 

Niniejsze Warunki dotyczą wszystkich usług, oprogramowania i aplikacji internetowych firmy F‑Secure, na które zostaje przyznana licencja lub które zostają udostępnione, włączając w to również narzędzia wsparcia, portale internetowe, oprogramowanie układowe, urządzenia i usługi bezpośrednio wspomagające użytkowanie oprogramowania, powiązaną dokumentację i wszystkie aktualizacje oraz uaktualnienia wyżej wymienionych składników (łącznie „Oprogramowanie”). Te Warunki obejmują także programy udostępniane w ramach zakupionej licencji lub powiązanej umowy, w których niniejsze Warunki są wspomniane.

WAŻNE: PRZED ZAINSTALOWANIEM LUB UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA FIRMY F-SECURE NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI LICENCJI („WARUNKI”). W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOLETNICH UMOWĘ MOŻE ZAAKCEPTOWAĆ TYLKO PRAWNY OPIEKUN. WYBIERAJĄC PONIŻSZĄ OPCJĘ AKCEPTACJI, INSTALUJĄC, KOPIUJĄC, BĄDŹ KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA ALBO Z USŁUG OPARTYCH O TO OPROGRAMOWANIE, LICENCJOBIORCA (JAKO OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA) POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZE WARUNKI ORAZ PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE SĄ ONE DLA NIEGO PRAWNIE WIĄŻĄCE. W RAZIE BRAKU ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NIE NALEŻY AKCEPTOWAĆ NINIEJSZEJ UMOWY ANI NIE NALEŻY INSTALOWAĆ, UŻYWAĆ BĄDŹ KOPIOWAĆ TEGO OPROGRAMOWANIA.

Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Oprogramowanie podlega określonym ograniczeniom, takim jak cel użytkowania oraz pewne wymagania techniczne, które obejmują system operacyjny, miejsce przechowywania, lokalizację geograficzną i dostępność sieci. Dodatkowo Oprogramowanie może nie być dostępne lub korzystanie z niego może być zabronione w niektórych krajach.

UMOWA NA OPROGRAMOWANIE

Z zastrzeżeniem obowiązku wniesienia stosownych opłat oraz przestrzegania niniejszych Warunków Licencjobiorcy udziela się niewyłącznego, nieprzenoszalnego, niezbywalnego, ograniczonego i podlegającego odwołaniu prawa do korzystania z Oprogramowania przez określony czas uzgodniony w odrębnej umowie pomiędzy Licencjobiorcą a firmą F‑Secure lub jej dystrybutorami.

Licencjobiorca może:

A) Zainstalować Oprogramowanie i używać go tylko na takiej liczbie jednostek (zwykle na urządzeniach przenośnych, komputerach osobistych, serwerach i innym sprzęcie, wspólnie określanych jako „Urządzenie”), jaka została określona w Oprogramowaniu, Certyfikacie licencyjnym firmy F‑Secure, na odpowiedniej fakturze, opakowaniu produktu lub w umowie, do której niniejsze Warunki zostały dołączone. Jeśli Oprogramowanie jest współużytkowane przez sieć lub używane do filtrowania ruchu na serwerach, zaporach lub bramach sieciowych, Licencjobiorca musi posiadać licencję dla przepustowości skanowania albo dla całkowitej liczby użytkowników, którzy korzystają z usług udostępnianych za pośrednictwem Oprogramowania. W takich przypadkach Licencjobiorca może zainstalować Oprogramowanie na dowolnej liczbie jednostek (nie dotyczy produktu F‑Secure Sense).

B) Tworzyć kopie Oprogramowania jedynie w celu instalacji i archiwizacji.

C) Zwiększać liczbę licencji przez zakup kolejnych licencji.

OGRANICZENIA LICENCJI

Licencjobiorca nie może:

A) Instalować ani używać Oprogramowania wbrew niniejszym Warunkom, Certyfikatowi licencyjnemu firmy F‑Secure lub innym powiązanym dokumentom.

B) Przekazywać kopii Oprogramowania osobom trzecim, elektronicznie przenosić Oprogramowania na komputery należące do osób trzecich ani zezwalać osobom trzecim na kopiowanie Oprogramowania, z wyjątkiem i w zakresie, w jakim takie czynności są wyraźnie określone w powiązanej dokumentacji.

C) Modyfikować, przystosowywać, tłumaczyć, wypożyczać, dzierżawić, odsprzedawać ani dystrybuować Oprogramowania i/lub powiązanych plików (w tym również między innymi baz danych, komunikatów, opisów oraz innej zawartości) ani żadnej ich części, jak również tworzyć prac pochodnych na podstawie tych elementów.

D) Dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w inny sposób redukować Oprogramowania i/lub powiązanych plików (a w szczególności baz danych, komunikatów, opisów, ani treści komunikacji pomiędzy aplikacjami) do jakiejkolwiek formy zrozumiałej dla człowieka (poza ograniczonym zakresem dopuszczalnym na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich), ponieważ Oprogramowanie zawiera lub może zawierać treści objęte tajemnicą handlową firmy F‑Secure i jej licencjodawców.

E) Korzystać z dokumentacji do celów innych niż pomoc w używaniu Oprogramowania.

F) Ujawniać podmiotom trzecim kodu autoryzacji licencji otrzymanego w celu zainstalowania lub używania aplikacji, z wyjątkiem zapewniania dostępu użytkownikom w ramach licencji na wiele stanowisk.

G) Używać Oprogramowania ani żadnej jego części do implementowania jakiegokolwiek produktu czy usługi do działania w Oprogramowaniu bądź w powiązaniu z nim w celach innych niż te, do których program został przeznaczony.

H) Zmieniać parametrów jakichkolwiek komponentów sprzętowych w sposób wykraczający poza wartości określone w certyfikatach, które zostały uzyskane dla nich w danej lokalizacji.

I) W przypadku gdy Oprogramowanie zawiera składnik o nazwie Agent automatycznej aktualizacji, używać tego składnika do publikowania, dystrybuowania i/lub uzyskiwania oprogramowania bądź zawartości (i) niepowiązanej jednoznacznie z produktami i/lub usługami firmy F‑Secure oraz (ii) niezwiązanej z zabezpieczeniami (ani aktualizacjami takiego oprogramowania bądź zawartości).

J) Używać Oprogramowania w następujących celach bez względu na okoliczności: (i) gromadzenie i rozpowszechnianie jakichkolwiek prywatnych informacji, treści chronionych prawami autorskimi lub tajemnic handlowych, do gromadzenia bądź rozpowszechniania których licencjobiorca nie ma uprawnień, (ii) rozpowszechnianie materiałów, które są niezgodne z prawem, obelżywe, pornograficzne, poniżające, napastliwe lub stanowią groźby albo zawierają treść lub kod o szkodliwym działaniu, (iii) uzyskiwanie dostępu do pornografii dziecięcej i materiałów przedstawiających kontakty seksualne ze zwierzętami oraz rozpowszechnianie takich treści, (iv) wysyłanie spamu; (v) stosowanie złośliwego oprogramowania i sieci botnet, wyłudzanie informacji (phishing), przeprowadzanie ataków typu DoS (denial of service), łamanie zabezpieczeń (hakowanie), skanowanie portów lub uzyskiwanie nieupoważnionego dostępu, (vi) podszywanie się pod inne osoby, (vii) naruszanie praw innych osób, (viii) naruszanie przepisów obowiązującego prawa, w tym między innymi przepisów dotyczących eksportu i recyklingu obowiązujących w danej jurysdykcji dla określonych produktów, (ix) wykonywanie innych działań, które mogą zakłócać funkcjonowanie Oprogramowania lub przeszkadzać innym użytkownikom w korzystaniu z niego, (x) zarządzanie wszelkimi treściami, które są niezgodne ze wskazówkami dotyczącymi dopuszczalnego użytkowania określonych przez podmiot, od którego Licencjobiorca nabył Oprogramowanie.

W przypadku zainteresowania prawami do Oprogramowania innymi od praw udzielonych w niniejszych Warunkach należy skontaktować się bezpośrednio z firmą F‑Secure.

DODATKOWE WARUNKI LICENCJI DLA INNYCH WERSJI OPROGRAMOWANIA — BETA, BEZPŁATNEJ I PRÓBNEJ

Opisane w tej sekcji ograniczenia stanowią uzupełnienie powyższych postanowień i dotyczą używanej, pobranej lub zainstalowanej próbnej, beta lub bezpłatnej wersji Oprogramowania bądź licencji otrzymanej od firmy F‑Secure lub jej dystrybutorów jednoznacznie dla celów testowych. Oprogramowanie licencjonowane według takich schematów jest bardziej narażone na zmiany niż licencjonowane komercyjnie i może zawierać rozszerzone funkcje reklamowe. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że z powodu tego, iż licencja jest bezpłatna: (i) firma F‑Secure nie jest w żaden sposób zobowiązana do udzielania pomocy technicznej ani świadczenia usług serwisowych i (ii) firma F‑Secure może w dowolnym momencie unieważnić licencję Licencjobiorcy na korzystanie z Oprogramowania, ograniczyć dostępność Oprogramowania bądź zmienić lub przekształcić funkcje bezpłatne w płatne. Licencja tego typu jest przyznawana wyłącznie na potrzeby testowania Oprogramowania lub używania go jako dodatku do innego narzędzia (w indywidualnych przypadkach) przez określony czas, który rozpoczyna się od dnia pierwszego zainstalowania lub zarejestrowania Oprogramowania. Po tym okresie należy nabyć licencję na Oprogramowanie od firmy F‑Secure lub jej dystrybutorów albo usunąć Oprogramowanie i zaprzestać jego używania.

Warunki opisane w tej sekcji nie mają zastosowania, gdy w ramach bezpłatnej subskrypcji używana jest aplikacja Sense.

LICENCJE TYPU „OPEN SOURCE”

Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że pewne składniki Oprogramowania mogą być objęte tak zwanymi licencjami na oprogramowanie typu „Open Source” („Licencje OSS”). Niektóre z takich licencji wymagają, aby dystrybutor udostępnił oprogramowanie w formie kodu źródłowego („Składniki typu Open Source”). Prawa do używania takich Składników typu Open Source są przyznawane bezpośrednio przez ich właścicieli na podstawie odpowiednich umów licencyjnych. Gdy jest to wymagane przez warunki danej Licencji OSS, treść licencji dotyczącej odpowiednich Składników typu Open Source znajduje się w katalogu instalacji Oprogramowania lub w innym miejscu, które określono w Oprogramowaniu.

TYTUŁ PRAWNY

Tytuł prawny, prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do Oprogramowania pozostają po stronie firmy F‑Secure i/lub jej licencjodawców. Firma F‑Secure i jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa, które nie zostały jednoznacznie przyznane Licencjobiorcy.

OGRANICZONA GWARANCJA I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Uchylenie gwarancji na Oprogramowanie. OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST” I NIE JEST PRZEDMIOTEM ŻADNYCH GWARANCJI Z WYJĄTKIEM OPISANYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH. FIRMA F-SECURE, JEJ LICENCJODAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE GWARANTUJĄ POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI OPROGRAMOWANIA LUB POWIĄZANEJ DOKUMENTACJI. FIRMA F-SECURE, JEJ LICENCJODAWCY I DYSTRYBUTORZY WYRAŹNIE ODMAWIAJĄ DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI DO TYTUŁU, DOSTĘPNOŚCI, WYDAJNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI, POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. LICENCJOBIORCA PONOSI PEŁNE RYZYKO CO DO WYNIKÓW I DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA.

W niektórych jurysdykcjach ograniczanie lub wyłączanie gwarancji dorozumianych lub wyraźnych jest niedozwolone, w związku z tym powyższe wyłączenie może nie dotyczyć konkretnego Licencjobiorcy, który może posiadać inne uprawnienia zgodnie z obowiązującym lokalnie prawem.

Gwarancja na urządzenia dla klientów z USA

W USA firma F‑Secure dobrowolnie udostępnia ograniczoną gwarancję producenta na urządzenie („Gwarancja”), która jest ważna przez jeden (1) rok. Ta Gwarancja zapewnia prawa, które mogą być oddzielne od praw zapewnianych przez przepisy prawa konsumenckiego, w tym między innymi dotyczących towarów niespełniających wymagań. W związku z tym Gwarancja stanowi uzupełnienie (a nie zamiennik) praw konsumenckich obowiązujących w USA.

Okres Gwarancji rozpoczyna się w dniu oryginalnego zakupu urządzenia od firmy F‑Secure lub jej autoryzowanego sprzedawcy. Jeśli w trakcie okresu gwarancyjnego w urządzeniu wystąpi defekt, firma F‑Secure może według własnego uznania i w zakresie wymaganym przez prawo (a) bezpłatnie naprawić urządzenie przy użyciu nowych części lub części, których niezawodność i działanie są porównywalne do nowych, (b) wymienić produkt na urządzenie o jednakowym działaniu, które jest nowe lub porównywalne zakresie niezawodności i działania z nowym, albo (c) zwrócić oryginalną kwotę zakupu. Niniejsza Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadków, nieprawidłowego użytkowania ani innych przyczyn, które nie są związane z wadami materiałów lub błędami produkcji, w tym między innymi skutków używania lub obsługi urządzenia w sposób, który jest niezgodny z dokumentacją dla użytkownika lub Warunkami. Usunięcie, uszkodzenie i/lub zmiana oryginalnego fabrycznego numeru seryjnego urządzenia albo modyfikowanie bądź naprawa urządzenia bez upoważnienia od firmy F‑Secure powoduje utratę gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje żadnych gwarancji, warunków ani innych postanowień, które nie zostały uwzględnione w niniejszym dokumencie gwarancyjnym, z wyjątkiem praw wynikających z przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji. Firma F‑Secure nie gwarantuje, nie oświadcza ani nie zobowiązuje się, że naprawa lub wymiana urządzenia w ramach tej Gwarancji nie wiąże się z ryzykiem utraty informacji i/lub danych zapisanych na tym urządzeniu. W żadnym przypadku firma F‑Secure nie ponosi odpowiedzialności za (a) jakiekolwiek straty, które nie wynikają z naruszenia postanowień niniejszej Gwarancji przez firmę F‑Secure, (b) jakiekolwiek straty lub uszkodzenia, których powstania nie można było przewidzieć w chwili zakupu jako naruszenia postanowień niniejszej Gwarancji przez firmę F‑Secure, (c) straty związane z jakąkolwiek działalnością biznesową, utratę zysków, utratę danych lub utratę potencjalnych korzyści. Postanowienia niniejszej Gwarancji nie obejmują (1) śmierci lub uszkodzenia ciała, (2) oszustw i zaniedbań, (3) poświadczenia nieprawdy (4) ani jakichkolwiek innych zobowiązań, których nie można ograniczyć ani wykluczyć w ramach obowiązującego prawa.

W niektórych stanach lub krajach ograniczenie okresu ważności gwarancji albo ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne jest niedozwolone. W związku z tym ograniczenia lub wyłączenia opisane powyżej mogą nie mieć zastosowania w niektórych przypadkach. Niniejsza Gwarancja zapewnia klientowi określone prawa, ale klient może też posiadać inne uprawnienia wynikające z przepisów obowiązujących w danym stanie lub kraju. Pełne prawa klienta można znaleźć w lokalnie obowiązujących przepisach. Aby przesłać zgłoszenie gwarancyjne, należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy F‑Secure zgodnie z opisem przedstawionym poniżej. Do wszystkich zgłoszeń gwarancyjnych należy dołączyć dowód zakupu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ograniczenie odpowiedzialności za pewne kategorie szkód. W ŻADNYM PRZYPADKU ANI WEDŁUG ŻADNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOTYCZĄCYMI DELIKTU LUB UMOWY, FIRMA F-SECURE, JEJ PRACOWNICY, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, LICENCJODAWCY, DYSTRYBUTORZY ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ WZGLĘDEM LICENCJOBIORCY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NADZWYCZAJNE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DOCHODU LUB ZYSKU, UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH BĄDŹ PLIKÓW, AWARIE LUB WADLIWE DZIAŁANIE URZĄDZENIA BĄDŹ APLIKACJI, ALBO INNE KOMERCYJNE CZY EKONOMICZNE STRATY WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA OPROGRAMOWANIA, POWIĄZANEJ DOKUMENTACJI CZY USŁUG STRON TRZECICH, NAWET JEŚLI FIRMA F-SECURE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Ograniczenie łącznej odpowiedzialności. MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY F-SECURE, JEJ LICENCJODAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW W STOSUNKU DO LICENCJOBIORCY ZA SZKODY WYNIKŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY NIE MOŻE W ŻADNYM RAZIE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAKUPU OPROGRAMOWANIA. W PRZYPADKU SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z AWARII OPROGRAMOWANIA PROWADZĄCYCH DO UTRATY, USZKODZENIA, NIEAUTORYZOWANEGO UJAWNIENIA LUB NADMIERNEJ DOSTĘPNOŚCI ZAWARTOŚCI ZADOŚĆUCZYNIENIE JEST OGRANICZONE DO KWOTY OPŁACANEJ ZA LICENCJĘ NA OPROGRAMOWANIE PRZEZ SZEŚĆ MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO PRZED WYSTĄPIENIEM TAKIEJ SYTUACJI.

Niezbywalne prawa konsumentów i beneficjentów niniejszych Warunków. W niektórych jurysdykcjach ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności jest niedozwolone, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć konkretnego Licencjobiorcy lub może dotyczyć go tylko częściowo. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie narusza praw ustawowych strony występującej jako klient. Firma F‑Secure działa także w imieniu swoich pracowników, dystrybutorów, licencjodawców, dostawców i podmiotów stowarzyszonych w ramach zrzeczenia się, wyłączenia i/lub ograniczenia zobowiązań, gwarancji i odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, ale nie w żadnym innym zakresie ani w żadnym innym celu.

Ograniczenie odpowiedzialności według prawa niemieckiego i austriackiego. W stosunku do licencji zakupionych przez klientów zamieszkałych na terenie Niemiec lub Austrii w miejsce powyższych paragrafów 1 i 2 obowiązują następujące przepisy o ograniczeniu odpowiedzialności: Odnośnie do roszczeń o odszkodowanie, roszczeń o rekompensaty kosztów i innych roszczeń z tytułu odpowiedzialności wynikających z umowy, deliktu, naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób wynikających z niniejszej licencji stosuje się, co następuje: firma F‑Secure, jej licencjodawcy, dystrybutorzy i dostawcy ponoszą odpowiedzialność bez ograniczeń: i) za zniszczenie spowodowane umyślnie lub przez rażące zaniedbanie, ii) w stosunku do roszczeń zgodnych z niemiecką/austriacką ustawą o odpowiedzialności producenta za produkt oraz iii) w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia. W przypadku zwykłego zaniedbania stosuje się, co następuje: firma F‑Secure, jej licencjodawcy, dystrybutorzy i dostawcy ponoszą odpowiedzialność jedynie w zakresie naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z umowy (głównych zobowiązań wynikających z umowy). W przypadku szkód materialnych i finansowych odpowiedzialność będzie ograniczona do szkód typowych i dających się przewidzieć.

Odszkodowanie. Licencjobiorca zgadza się chronić firmę F‑Secure, jej licencjodawców, dystrybutorów, dostawców (określanych zbiorczo mianem „Uprawnionych do odszkodowania”) przed (i) wszelkimi kosztami, opłatami, roszczeniami, stratami oraz odpowiedzialnością i/lub działaniami podejmowanymi przeciwko nim, w tym między innymi opłatami za porady prawne i konsultacje uzyskane od podmiotów trzecich, wynikającymi z nielegalnego postępowania i/lub naruszenia praw osób trzecich, i/lub (ii) wszelkimi zniszczeniami spowodowanymi przez Licencjobiorcę za pośrednictwem użytkowania Oprogramowania.

PRYWATNOŚĆ I GROMADZENIE DANYCH

Gromadzenie danych. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że firma F‑Secure musi gromadzić i przetwarzać niektóre dane dotyczące urządzeń i/lub sieci Licencjobiorcy, aby móc świadczyć usługi. Rodzaj gromadzonych danych i sposób ich przetwarzania różni się w przypadku poszczególnych typów i wersji Oprogramowania, dlatego szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w odpowiednich zasadach zachowania prywatności firmy F‑Secure, które są dostępne w interfejsie użytkownika Oprogramowania i/lub w witrynie internetowej firmy F‑Secure. Poniżej znajduje się podsumowanie typów danych, które zwykle są gromadzone przez Oprogramowanie, oraz przyczyn, dla których są one zbierane.

Informacje techniczne i dane zabezpieczeń. Aby chronić tożsamość online i urządzenia Licencjobiorcy, większość Oprogramowania firmy F‑Secure musi gromadzić i przetwarzać dane na urządzeniu oraz informacje o wykorzystaniu Oprogramowania przez Licencjobiorcę. Takie dane zwykle obejmują dane zabezpieczeń obiektu, wyniki analiz, statystyki, metadane plików, informacje o użyciu Oprogramowania i inne podobne dane. Podczas projektowania swoich produktów firma F‑Secure podejmuje wszelkie starania, aby ograniczyć możliwość powiązania tego rodzaju danych z poszczególnymi użytkownikami.

Dane osobowe. Firma F‑Secure gromadzi i przetwarza też dane, które umożliwiają określenie tożsamości użytkowników. Takie dane zwykle składają się z i) danych aktywnie wysyłanych przez użytkowników (na przykład informacji kontaktowych i rejestracyjnych lub umożliwiających rozwiązywanie problemów), ii) danych automatycznie gromadzonych przez Oprogramowanie lub zapisywanych w wyniku używania określonych funkcji (na przykład informacji o przydzielanych licencjach, urządzeniach, programach, aktywności na kontach użytkowników, lokalizacji geograficznej urządzenia, systemie operacyjnym) oraz iii) zbiorów ograniczonych danych wchodzących w opisaną powyżej kategorię „Informacji technicznych i danych zabezpieczeń (na przykład nazwy zablokowanego złośliwego oprogramowania).

Przenoszenie i przekazywanie danych oraz zgodność z przepisami. Firma F‑Secure może korzystać z usług swoich podmiotów stowarzyszonych i podwykonawców w celu realizowania wszystkich opisanych powyżej aktywności dotyczących przetwarzania danych. Firma F‑Secure może przekazywać określone dane swoim dystrybutorom i partnerom zgodnie z opisem w odpowiednich zasadach zachowania prywatności firmy F‑Secure. Takie podmioty mogą mieć siedziby zarówno w Europejskim Obszarze Gospodarczym, jak i poza nim. Firma F‑Secure może też przetwarzać i ujawniać dane, gdy jest to wymagane do przeprowadzenia legalnych operacji zgodnie z obowiązującym prawem.

POZWOLENIE DLA F-SECURE

Licencjobiorca upoważnia firmę F‑Secure we własnym imieniu do kopiowania w ramach prawidłowego działania Oprogramowania podejrzanych plików zawierających kod wykonywalny z Urządzenia Licencjobiorcy lub z kont usług innych firm połączonych z Oprogramowaniem do systemów firmy F‑Secure, aby firma F‑Secure mogła skuteczniej przeanalizować je pod kątem szkodliwego działania.

OPINIE

Przesyłając bezpośrednio jakiekolwiek opinie, pomysły, sugestie ulepszeń (razem określane jako „Opinie”), Licencjobiorca przyznaje firmie F‑Secure globalne, niewyłączne, przenoszalne, dostępne do licencjonowania dalej, bezpłatne prawa do korzystania z tych Opinii w dowolnym z produktów i przedsięwzięć firmy F‑Secure na czas obowiązywania prawnej ochrony w ramach odpowiednich praw autorskich lub praw własności przemysłowej, przepisów oraz międzynarodowych paktów i konwencji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zmiany. Firma F‑Secure stale ulepsza swoje usługi, w związku z czym zastrzega sobie prawo do modyfikacji funkcji lub działania Oprogramowania. Firma F‑Secure wprowadza takie zmiany, aby między innymi zapewnić Licencjobiorcy lepsze produkty i usługi, dostosować Oprogramowanie do zmian na rynku lub w przepisach prawnych lub uwzględnić wszelkie ograniczenia techniczne. Z tego powodu firma F‑Secure musi od czasu do czasu uaktualnić Oprogramowanie i wprowadzić w nim zmiany. Takie zmiany mogą obejmować między innymi dodanie nowych funkcji lub usunięcie istniejących funkcji. Gdy takie uaktualnienia lub zmiany nie są stosowanie automatycznie, ale udostępniane w ramach dobrowolnej opcji, Licencjobiorca powinien używać najnowszej wersji Oprogramowania, aby uzyskać zoptymalizowane bezpieczeństwo i użyteczność. Dodatkowo firma F‑Secure zastrzega sobie prawo do zakończenia obsługi i pomocy technicznej dla pewnych wersji Oprogramowania (w tym wersji przeznaczonych dla określonych systemów operacyjnych), co może uniemożliwić działanie Oprogramowania. Nie jest zalecane użytkowanie Oprogramowania, dla którego zakończono obsługę. Takie użytkowanie odbywa się całkowicie na odpowiedzialność Licencjobiorcy. Więcej informacji o cyklu życia produktu jest dostępnych w witrynie internetowej firmy F‑Secure. Oprogramowanie prawdopodobnie zostanie zmienione w czasie trwania subskrypcji Licencjobiorcy, dlatego firma F‑Secure być może będzie musiała zmienić niniejsze Warunki w związku z aktualizacją. Po zaakceptowaniu przez Licencjobiorcę zmienione warunki będą miały zastosowanie do odpowiednich wersji Oprogramowania. Korzystanie ze zaktualizowanego Oprogramowania nie jest możliwe bez zaakceptowania zaktualizowanych Warunków, gdy jest to wymagane. Jeśli nowa wersja Warunków zostanie zaakceptowana podczas instalowania usługi na nowym urządzeniu lub aktualizowana usługi na bieżącym urządzeniu, nowa wersja będzie automatycznie obowiązywać wszystkie Urządzenia i instalacje dodane w ramach subskrypcji (o ile zezwalają na to warunki odpowiednich sklepów z aplikacjami).

Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na pozostałe Warunki, które będą nadal obowiązywać.

Koszty transmisji danych. Licencjobiorca potwierdza, że korzystanie z Oprogramowania może generować dodatkowe opłaty związane z transmisją danych. Takie dodatkowe koszty mogą się różnić w zależności od rodzaju Urządzenia/połączenia/operatora sieci, a firma F‑Secure nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Warunki dodatkowe. Oprogramowanie może obejmować aplikacje internetowe, portale internetowe i usługi podmiotów trzecich („Witryny”). Korzystanie z takich Witryn może być uzależnione od dodatkowych warunków. Licencjobiorca zobowiązuje się do przejrzenia takich Witryn pod kątem dodatkowych warunków użytkowania i korzystania tylko z takich Witryn zgodnie z określonymi zasadami. Dotyczy to również Witryn dystrybutorów firmy F‑Secure lub innych podmiotów trzecich. Firma F‑Secure nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Witryny podmiotów trzecich.

Dostępność. Licencjobiorca zostaje poinformowany i akceptuje, że całość lub część Oprogramowania może być czasowo niedostępna lub czasowo nie działać ze względu na naprawy, modernizacje, aktualizacje lub z przyczyn niezależnych od firmy F‑Secure (siła wyższa). Firma F‑Secure, jej licencjodawcy i jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki takich zakłóceń i zobowiązują się do przywrócenia dostępności/działania oprogramowania tak szybko, jak to możliwe, w zależności od występujących ograniczeń technicznych.

Rozwiązanie umowy. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw dotyczących rozwiązania lub wygaśnięcia umowy opisanych w niniejszych Warunkach lub odpowiedniej umowie albo obowiązujących w świetle przepisów prawa firma F‑Secure może niezwłocznie i bez powiadomienia unieważnić licencję na Oprogramowanie, jeśli Licencjobiorca naruszy dowolne z postanowień Warunków lub będzie korzystał z funkcji Oprogramowania do celów innych niż wymienione w oficjalnej dokumentacji. W przypadku produktu F‑Secure Sense rozwiązanie umowy oznacza wyłączenie usług zabezpieczających świadczonych w ramach odpowiedniej subskrypcji. Jeśli usługi zabezpieczające zostaną wyłączone dla produktu F‑Secure Sense, Licencjobiorca może nadal korzystać z aplikacji i urządzenia F‑Secure Sense, ale funkcje zabezpieczające nie będą dostępne. W związku z tym niniejsze Warunki pozostają w mocy po wyłączeniu tych usług i mają zastosowanie do aplikacji i urządzenia F‑Secure Sense bez usług zabezpieczających.

Firma F‑Secure zastrzega sobie prawo do (i) odmowy odnowienia licencji, (ii) ograniczenia możliwości korzystania z Oprogramowania lub jego części bądź (iii) unieważnienia licencji, jeśli wykryje, że Licencjobiorca używa Oprogramowania i) niezgodnie z niniejszymi Warunkami, ii) wbrew innym obowiązującym warunkom, iii) niezgodnie z przeznaczeniem lub iv) w sposób, który może zakłócić korzystanie z Oprogramowania przez strony trzecie (na przykład przez zużycie całej przepustowości dostępu) lub wyrządzić szkody stronom trzecim. W przypadku rozwiązania umowy między firmą F‑Secure i dystrybutorem firmy F‑Secure, który zapewnia Licencjobiorcy Oprogramowanie, firma F‑Secure lub jej dystrybutor mogą powiadomić Licencjobiorcę o wcześniejszym zakończeniu ważności licencji. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu środków, zadośćuczynień ani innych rekompensat od firmy F‑Secure dotyczących takiego rozwiązania umowy. Wszystkie ograniczenia użytkowania pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy.

Ograniczenia eksportowe. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Oprogramowanie może podlegać ograniczeniom i kontrolom wynikającym z krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych, w szczególności przepisów eksportowych Unii Europejskiej lub przepisów Export Administration Act Stanów Zjednoczonych (zwanych łącznie „Zasadami dotyczącymi eksportu”). Licencjobiorca zobowiązuje się, że ani Oprogramowanie, ani żaden jego bezpośredni produkt nie jest lub nie zostanie przejęty, wysłany, przeniesiony bezpośrednio lub pośrednio do jakiegokolwiek kraju, do którego taki eksport jest zakazany zgodnie z Zasadami dotyczącymi Eksportu i przepisami w nich zawartymi, ani nie zostanie on użyty w jakimkolwiek celu zabronionym przez te przepisy. Korzystając z Oprogramowania, Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się z powyższym, oraz oświadcza i gwarantuje, że będzie przestrzegać Zasad dotyczących eksportu, eksportując lub reeksportując, albo importując Oprogramowanie lub jakiekolwiek podstawowe technologie informacyjne. Ponadto Licencjobiorca oświadcza, że nie jest obywatelem kraju obłożonego embargiem przez Stany Zjednoczone lub jedną ze stron wymienionych w tabeli U.S. Table of Denial Orders lub na liście U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals.

Prawa licencyjne Rządu USA. Jeśli Licencji na Oprogramowanie udzielono dla lub w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych, agencji i/lub komisji rządowych USA („Rząd USA”), Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i potwierdza fakt, że Oprogramowanie i dokumentacja stanowią odpowiednio „komercyjne oprogramowanie komputerowe” i „dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego” zgodnie z definicjami tych terminów, które określono na potrzeby zgodności z przepisami FAR w przypadku uzyskania Licencji przez agencje cywilne (przepis 48 C.F.R. 2.101) i zgodności z przepisami DFARS w przypadku uzyskania Licencji przez jednostki organizacyjne Departamentu Obrony (przepisy 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) i (5)). Zgodnie z wymienionymi powyżej przepisami, a także wszelkimi obowiązującymi rozporządzeniami, używanie, modyfikowanie, reprodukowanie, udostępnianie, przedstawianie, pokazywanie, ujawnianie i rozpowszechnianie Oprogramowania przez lub w imieniu Rządu USA podlega wyłącznie niniejszym Warunkom i jest dozwolone tylko w maksymalnym dozwolonym w niniejszych Warunkach zakresie.

Czynności wysokiego ryzyka. Oprogramowanie nie jest odporne na błędy, chyba że określono tak wyraźnie w dokumentacji produktu, i nie jest zaprojektowane, wyprodukowane ani przeznaczone do użytku lub odsprzedaży jako urządzenie sterowania w środowiskach niebezpiecznych, wymagających bezawaryjnego działania, w tym do sterowania urządzeniami nuklearnymi, systemami komunikacji i nawigacji lotniczej, kontrolą ruchu lotniczego, urządzeniami bezpośrednio podtrzymującymi życie lub systemami uzbrojenia, w których błąd Oprogramowania mógłby doprowadzić bezpośrednio do śmierci, uszkodzenia ciała lub poważnych zniszczeń fizycznych bądź środowiskowych („Czynności wysokiego ryzyka”). Firma F‑Secure i jej dostawcy wyraźnie zaznaczają, że nie udzielają żadnej jawnej ani dorozumianej gwarancji, że Oprogramowanie nadaje się do obsługi Czynności wysokiego ryzyka.

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów. O ile nie określono inaczej poniżej, niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa obowiązującym w Finlandii z wyłączeniem przepisów, reguł i zasad prawa kolizyjnego oraz bez względu na Konwencję ONZ dotyczącą umów o Międzynarodowym Obrocie Towarami. Fińskie sądy posiadają wyłączną jurysdykcję i prawo do orzekania w przypadku wszelkich sporów wynikłych z niniejszych Warunków.

W przypadku nabycia licencji od lub w imieniu Licencjobiorcy przebywającego w USA lub działającego zgodnie z prawem USA, prawem właściwym dla niniejszych Warunków będzie prawo stanu Nowy Jork z wyłączeniem przepisów, reguł i zasad prawa kolizyjnego i bez względu na Konwencję ONZ dotyczącą umów o Międzynarodowym Obrocie Towarami. W takich przypadkach wyłączną jurysdykcję i prawo do orzekania w związku ze sporami wynikłymi z niniejszych Warunków posiadają federalne i stanowe sądy w Nowym Jorku.

W stosunku do licencji zakupionych przez klientów zamieszkałych poza terenem Finlandii lub Stanów Zjednoczonych niniejsze Warunki mogą podlegać obowiązującym przepisom lokalnym danej jurysdykcji. Ewentualna decyzja firmy F‑Secure o nieegzekwowaniu swoich praw zgodnie z niniejszymi Warunkami nie może być interpretowana jako zrzeczenie się prawa firmy F‑Secure do zastosowania niniejszych Warunków w przyszłości.

W przypadku konfliktu dotyczącego niniejszych Warunków między klientem z Unii Europejskiej i firmą F‑Secure lub odpowiednim dystrybutorem firmy F‑Secure, którego nie uda się rozwiązać w ramach polubownych negocjacji, klient może skorzystać z usług lokalnej jednostki krajowej organizacji ochrony praw konsumenta. Pełną listę takich organizacji dla poszczególnych lokalizacji można znaleźć pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Można też skorzystać z internetowej platformy rozwiązywania sporów konsumenckich dostępnej na stronie: ec.europa.eu/consumers/odr.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli masz jakieś pytania w związku z tymi Warunkami, odwiedź sekcję pomocy na stronie f-secure.com/support. W przypadku pytań dotyczących obsługi klienta skontaktuj się bezpośrednio z dostawcą usługi.