Oświadczenie firmy F‑Secure dotyczące ochrony prywatności

Styczeń 2024 r.

Podsumowanie

 • Naszym najważniejszym celem jest ochrona klientów przy użyciu naszych usług.

 • Aby realizować to założenie, musimy przetwarzać dane dotyczące użytkowników i ich urządzeń.

 • Szanujemy Twoją prywatność. Jest to jedna z podstawowych zasad naszego działania.

Nasz główne zasady ochrony prywatności zostały opisane tutaj.

Zasady zachowania poufności dotyczące poszczególnych usług (takich jak F‑Secure Total) znajdują się tutaj.

Struktura

To oświadczenie dotyczące prywatności zostały opracowane przez firmę F‑Secure Corporation, publicznie notowaną fińską korporację o identyfikatorze działalności gospodarczej 3269349-7 (F‑Secure, my, nasze, nam). Zasady te dotyczą również wszystkich naszych spółek zależnych.

Dane gromadzone w ramach korzystania z naszych usług można podzielić na następujące kategorie:

 • Dane dotyczące relacji z klientem — dane wymagane do zarządzania naszymi relacjami z klientami oraz promowania i sprzedaży naszych usług użytkownikom lub reprezentowanym przez nich podmiotom prawnym.

 • Dane usługi — dane przetwarzane automatycznie w celu świadczenia użytkownikom odpowiednich usług. Obejmuje to dane aktywnie przesyłane przez użytkowników podczas subskrybowania naszych usług.

 • Dane zabezpieczeń: dane, które musimy gromadzić, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom.

 • Dane analityczne — dodatkowe anonimowe lub identyfikowane pseudonimami dane, które gromadzimy, aby poznać sposoby używania naszych usług i określić, jak użytkownicy się o nich dowiedzieli.

Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności opisuje typowe metody przetwarzania przez firmę F‑Secure wszystkich danych osobowych naszych klientów. Stanowi ono też uzupełnienie zasad ochrony prywatności obowiązujących w poszczególnych usługach, warunków licencji i innych, krótszych powiadomień związanych określonymi przypadkami gromadzenia danych (np. w narzędziach pomocy technicznej). W zależności od używanych usług firmy F‑Secure oraz indywidualnych interakcji użytkownika z nami niektóre sekcje niniejszych zasad mogą nie mieć zastosowania w przypadku użytkownika bądź mogą mieć tylko częściowe zastosowanie.

Jeśli nie ma określonych zasad dotyczących konkretnej interakcji, zastosowanie ma niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności.

Definicje

Tutaj opisaliśmy terminologię używaną w niniejszych zasadach.

Pojęcia klient, użytkownik i Ty oznaczają osoby, firmy i dowolne inne podmioty kupujące nasze usługi, rejestrujące się w celu korzystania z naszych usług bądź korzystające z naszych usług, których urządzenia i ruch danych są chronione za pomocą naszych usług lub które mogły udostępnić nam informacje umożliwiające identyfikację. Takie informacje mogły zostać udostępnione w ramach korzystania z naszych usług, witryn internetowych, rozmów telefonicznych, wiadomości e‑mail, formularzy rejestracyjnych oraz podobnych kanałów komunikacyjnych.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące osób prywatnych, które umożliwiają identyfikację tych osób, ich rodzin bądź członków gospodarstw domowych. Takie informacje mogą obejmować imiona i nazwiska, adresy e‑mail, adresy zamieszkania, numery telefonów, informacje dotyczące rozliczeń i kont, a także inne bardziej techniczne informacje, które mogą zostać powiązane z użytkownikiem, jego urządzeniem lub ich działaniami i są przetwarzane w ramach świadczenia tych usług.

Usługi oznaczają wszelkie usługi i produkty opracowywane lub dostarczane przez firmę F‑Secure, z uwzględnieniem oprogramowania, rozwiązań internetowych, narzędzi i powiązanych usług pomocy technicznej.

Partner świadczący usługi oznacza podmiot zewnętrzny, który sprzedaje i dystrybuuje produkty firmy F‑Secure, np. operatorzy telefonii komórkowej i dostawcy usług szerokopasmowych, banki i firmy ubezpieczeniowe. Produkt firmy F‑Secure może być oznaczony również marką usługodawcy.

Witryna internetowa oznacza witrynę internetową dostępną pod adresem f-secure.com oraz każdą inną witrynę internetową obsługiwaną lub administrowaną przez firmę F‑Secure, z uwzględnieniem podwitryn i portali usług dostępnych za pośrednictwem przeglądarek internetowych.

Jakie informacje gromadzimy?

W zasadach dotyczących usług i interakcji opisano dane osobowe zbierane przez poszczególne typy usług i w ramach określonych interakcji.

Co robimy z zebranymi informacjami?

W zasadach i powiadomieniach dotyczących ochrony prywatności związanych z usługami i interakcjami opisano konkretne cele wykorzystywania danych osobowych gromadzonych przez poszczególne usługi lub przetwarzanych w ramach takich działań.

Oprócz tych celów szczegółowych, do wszystkich naszych usług mają zastosowanie następujące ogólne cele wykorzystywania danych osobowych:

 • Obsługa świadczenia usług. Aby świadczyć użytkownikom usługi, przetwarzamy dane w następujących celach:

 • Komunikacja. Wysyłanie użytkownikowi informacji związanych z usługami, przeprowadzanie ankiet z klientami i reklamowanie użytkownikowi naszych usług. Faktyczna komunikacja może być obsługiwana przez firmę F‑Secure lub przez naszych partnerów.

 • Regulacje. Zapobieganie oszukańczym, nielegalnym lub powodującym naruszenie działaniom oraz przestrzeganie wymogów prawnych i regulacyjnych.

 • Wędrówka klienta. Identyfikowanie autoryzowanych użytkowników, przetwarzanie i śledzenie transakcji, administrowanie kontem, dostarczanie zamówień, wystawianie faktur i zarządzanie licencjami;

 • Dostarczanie, naprawianie i polepszanie. Dostarczanie, obsługa i rozwijanie naszych usług oraz witryn internetowych, a także świadczenie pomocy dotyczącej tych usług.

 • Analiza. Śledzenie, czy i jak nasze usługi są używane, co umożliwia nam ulepszanie usług, zarządzanie relacjami użytkownika z klientami i przesyłanie użytkownikowi odpowiednich wiadomości.

Podstawy prawne

Ta sekcja zawiera bardziej wyczerpujące wyjaśnienie podstaw prawnych, na bazie których przetwarzamy dane osobowe. Stanowi ona uzupełnienie podstaw prawnych związanych z konkretnymi usługami, na których opiera się nasze przetwarzanie danych osobowych w przypadku danego działania.

Korzystając z naszych usług, użytkownik staje się naszym klientem. Aby współpracować z naszymi klientami i świadczyć im usługi, musimy przetwarzać niektóre dotyczące ich dane. Takie przetwarzanie zazwyczaj ma miejsce, gdy użytkownik komunikuje się z nami lub naszymi partnerami biznesowymi odnośnie do naszych usług, instaluje nasze usługi i ich używa, wypełnia formularze bądź ankiety, rejestruje się w celu korzystania z naszych usług, przesyła informacje za pośrednictwem naszych rozwiązań internetowych, bierze udział w konkursach i loteriach, rejestruje swój adres e‑mail albo wysyła nam wiadomości e‑mail.

Ponieważ potrzebujemy danych do realizacji powyższych uzasadnionych działań, mamy prawo do przetwarzania odpowiednich danych osobowych. Prawo to ma zazwyczaj formę wykonania umowy, uzasadnionego interesu lub zgody.

Automatyczne gromadzenie i przetwarzanie określonych danych osobowych jest wymagane do świadczenia przez nas usług użytkownikowi i korzystania przez użytkownika z takich usług, a także umożliwia nam ich udoskonalanie. Cele przetwarzania tych danych to:

Przetwarzanie danych przez usługi jest konieczne do zapewnienia skutecznej ochrony urządzeń i sieci. Tylko dzięki temu F‑Secure może wykonywać usługi zgodnie z umowami. Ponieważ takie przetwarzanie jest nierozerwalnie związane z usługami, które oferujemy użytkownikom, przekłada się to na rzeczywistą potrzebę przetwarzania przez nas Twoich danych i stanowi uzasadnienie tego przetwarzania.

W przypadku produktów konsumenckich prawo to ma formę wykonania umowy. W niektórych przypadkach prawo to ma formę uzasadnionego interesu i może również istnieć obowiązek prawny przetwarzania danych w określonych celach.

Ponadto ponownie wykorzystujemy powyższe dane usług i dane zabezpieczeń do celów analizy danych. Analiza danych stanowi integralną część naszego mechanizmu świadczenia usług, ponieważ poprawne działanie niemal wszystkich usług firmy F‑Secure jest zależne od naszej infrastruktury. Analiza danych umożliwia nam takie kierowanie tą infrastrukturą, aby wspierać korzystanie z usług przez użytkownika.

Gdy w ramach naszych usług gromadzimy dane wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskiwania informacji o sposobie korzystania z naszych usług i ich ulepszania, ale niewymagane do ich świadczenia, uzyskujemy najpierw oddzielną zgodę od użytkownika. Taką zgodę można w dowolnym momencie anulować według własnego uznania. Podstawą prawną gromadzenia danych używanych tylko do analiz jest zatem zgoda.

Oprócz powyższych głównych podstaw prawnych gromadzenia danych, możemy być zmuszeni do wykorzystywania i/lub dalszego przechowywania danych i) w celu spełnienia obowiązku prawnego przetwarzania danych w określonych celach lub ii) na podstawie uzasadnionego interesu. Listę przykładów sytuacji, w których możemy skorzystać z takich uzasadnień, można znaleźć w sekcji Inne powody ujawnienia danych.

Użytkownik jest traktowany jako klient firmy F‑Secure, a nie klient dostawcy danej usługi. W związku z tym dane zebrane przez różne usługi (np. Total) oraz w ramach różnych interakcji (na przykład podczas kontaktu z pomocą techniczną) trafiają na konto F‑Secure użytkownika. Nie grupujemy jednak danych z usług, które mają specyficzne wymagania dotyczące prywatności, na przykład nie analizujemy ruchu przesyłanego przy użyciu naszej usługi sieci VPN.

Przenoszenie i ujawnianie danych

Wiele usług świadczymy sami, ale mamy też partnerów, którzy pomagają nam świadczyć niektóre z nich. Oznacza to też, że musimy wymieniać się danymi z naszymi partnerami. W takich przypadkach dbamy o to, aby udostępniać tylko niezbędne dane osobowe.

Najistotniejsza wymiana danych z naszymi partnerami handlowymi i klientami korporacyjnymi jest określona przede wszystkim w zasadach ochrony prywatności dotyczących konkretnych usług. Poniżej opisano rozszerzenie tych informacji. Przedstawiono tu też inne przypadki ujawnienia i przeniesienia danych, które mają miejsce w kontekście wszystkich lub prawie wszystkich działań przetwarzania danych osobowych przez firmę F‑Secure.

Niektórymi danymi osobowymi użytkownika wymieniamy się (ujawniamy je i otrzymujemy) z naszymi partnerami w zakresie dystrybucji (usługodawcami, sklepami internetowymi itp.), którzy zajmują się wprowadzaniem naszych usług na rynek, ich dystrybucją, administracją i wsparciem technicznym. Takie firmy mają dostęp wyłącznie do danych osobowych, które są niezbędne do wykonywania uzgodnionych działań, takich jak zarządzanie klientami, świadczenie pomocy związanej z usługami, zarządzanie incydentami, rozwiązywanie problemów, marketing bezpośredni czy fakturowanie. Podejmujemy takie działania, aby stworzyć spójne środowisko dla użytkownika.

Nasi partnerzy w zakresie dystrybucji prawdopodobnie mają już wcześniej istniejące relacje z Tobą jako klientem, a w przypadku naszych usług korporacyjnych — z Twoim pracodawcą. Tacy partnerzy i klienci korporacyjni przetwarzają Twoje dane osobowe jako niezależne podmioty na podstawie ich zasad ochrony prywatności. Niezależnie od tego nasi partnerzy w zakresie dystrybucji i klienci korporacyjni muszą również przestrzegać umów i przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkowników. Każdy taki podmiot jest domyślnie niezależnie odpowiedzialny za realizowaną przez siebie obsługę danych osobowych do własnych celów.

Dane osobowe użytkownika mogą zostać przez nas udostępnione firmom należącym do grupy F‑Secure lub podwykonawcom pomagającym nam tworzyć usługi.

Gdy dane osobowe naszych klientów muszą zostać ujawnione naszym podwykonawcom lub im przekazane, wymagamy od tych podwykonawców, w oparciu o wzajemne umowy, aby takie informacje były używane wyłącznie na potrzeby świadczenia usług (na przykład w celu rozwiązania zgłoszonego problemu technicznego, przesłania do partnerów logistycznych na potrzeby dostawy produktu lub wysłania w naszym imieniu reklamowych wiadomości e‑mail). Od podwykonawców wymagamy przetwarzania danych dotyczących użytkowników zgodnie z niniejszymi oświadczeniami.

Firma F‑Secure działa na całym świecie. W efekcie część naszych spółek zależnych, podwykonawców, dystrybutorów i partnerów ma siedziby w wielu krajach, również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, aby zagwarantować globalny zasięg i dostęp do naszych usług. Zależnie od zakresu interakcji z firmą F‑Secure dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane lub udostępniane w wielu krajach. Lokalizacje spółek zależnych firmy F‑Secure są wymienione na jej publicznych stronach internetowych.

Podczas przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy zabezpieczamy te dane zgodnie z wymaganiami przepisów obowiązującego prawa. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i prawne (umowy) w odniesieniu do odpowiednich podwykonawców i firm z grupy F‑Secure, na przykład korzystamy z zatwierdzonych przez Unię Europejską klauzul dotyczących przekazywania danych. Ściśle określoną treść tych klauzul możesz sprawdzić tutaj.

Globalne i transgraniczne przenoszenie danych realizujemy tylko z ważnych powodów i po ocenie wynikającego z nich ryzyka dla prywatności.

Najbardziej poufne dane klientów przechowujemy w Finlandii i w Europejskim Obszarze Gospodarczym, dzięki czemu mamy je pod kontrolą.

Występują okoliczności nieuwzględnione w niniejszych zasadach ochrony prywatności, w przypadku których użycie lub ujawnienie danych osobowych może być uzasadnione i dozwolone, bądź w których możemy zostać zobowiązani do ujawnienia takich informacji zgodnie z obowiązującym prawem bez zgody użytkownika lub niezależnie od świadczenia usługi.

Przykładem tego jest wypełnienie nakazu sądowego lub nakazu wydanego przez władze w odpowiedniej jurysdykcji w celu wyegzekwowania przedstawienia informacji.

Podobnie mogą zaistnieć inne okoliczności, w których ujawnienie ograniczonych zestawów informacji stronie trzeciej będzie uzasadnione. Przykłady takich ujawnień obejmują przypadki, w których musimy zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością lub zapobiec nielegalnym działaniom, kiedy analizujemy korzystanie z naszych produktów, aby upewnić się, że działają one zgodnie z oczekiwaniami, i że jesteśmy w stanie reagować na niekorzystne doświadczenia, albo sytuacje, gdy jest to niezbędne do rozwiązania istniejącego problemu lub zapobiegnięcia jego występowaniu bądź gdy musimy spełnić uzasadnione wymagania informacyjne naszych ubezpieczycieli lub państwowych organów regulacyjnych. Każde z takich działań będzie przeprowadzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Możemy również być zmuszeni do przeniesienia danych osobowych użytkownika w ramach transakcji korporacyjnej, takiej jak sprzedaż, fuzja, wyodrębnienie lub inna forma reorganizacji firmy F‑Secure, w ramach której normalne procedury biznesowe obejmują przekazanie informacji nowemu podmiotowi kontrolującemu. Grupa F‑Secure ujawnia i przekazuje dane wewnętrznie zgodnie z wymaganiami naszego obecnego na daną chwilę modelu działania. Ograniczamy jednak ujawnienia wewnętrzne tylko do tych należących do grupy firm, jednostek, zespołów i osób, które muszą znać te informacje na potrzeby przetwarzania ich w celach, do jakich je zgromadzono.

Dokładnie rozważamy każde żądanie ujawnienia informacji i uwzględniamy możliwość takich wniosków o ujawnienie przy podejmowaniu decyzji o tym, gdzie i jak przechowujemy dane osobowe użytkowników.

Większość opisanych powyżej danych uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika lub z jego urządzenia. Dane otrzymujemy też od naszych oddziałów, partnerów dystrybucji (takich jak operatorzy i sprzedawcy) i jednostek korporacyjnych pośredniczących w zakupie usług przez użytkownika. Te podmioty mogą obejmować naszych sprzedawców, a także zewnętrznych partnerów obsługujących sklepy internetowe. Gromadzimy też niektóre podstawowe dane osobowe (dane dotyczące zamówień) i zbiorcze dane analityczne ze sklepów z aplikacjami, w których nasze usługi są sprzedawane. Inne źródła mogą obejmować podwykonawców świadczących pomoc do naszych usług i partnerskie agencje reklamowe asystujące w prowadzeniu naszych działań marketingowych.

Podejmujemy takie działania, aby utworzyć spójne środowisko dla użytkownika i zebrać informacje niezbędne do rozwiązywania zgłaszanych problemów.

Typowe przykłady źródeł zewnętrznych:

 • informacje dotyczące zakupu dokonanego w naszym zewnętrznym sklepie internetowym;

 • uzyskanie informacji logowania użytkownika z poprzednich danych logowania od naszego partnera zajmującego się sprzedażą na potrzeby bezpośredniego świadczenia usług użytkownikowi;

 • uzyskanie informacji kontaktowych użytkownika z rejestrów decydentów do celów marketingowych;

 • w przypadku korzystania z kont sieci społecznościowych do zarejestrowania się w naszych usługach możemy też zapisać adres e‑mail z odpowiedniego konta na potrzeby uwierzytelniania i kontaktowania się z użytkownikiem.

Nasze usługi są świadczone wspólnie z naszymi partnerami. Ponadto nasze usługi i witryny mogą zawierać usługi innych firm. Niniejszy dokument dotyczący prywatności ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych, które pozostają pod kontrolą firmy F‑Secure. Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez inne podmioty na potrzeby ich niezależnych celów, to te podmioty są odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych użytkownika w sposób uzasadniony i zgodnie z ich zasadami, a także za realizację praw użytkownika wynikających z przepisów o ochronie danych.

Najczęstsze tego typu przypadki to:

 • Sklep internetowy. Nasz sklep internetowy jest częściowo obsługiwany przez zewnętrznego sprzedawcę. Dane podane przez użytkownika podczas rejestracji są przetwarzane zgodnie z zasadami firmy F‑Secure, ale do samych zakupów i powiązanych czynności zastosowanie mają zasady operatora sklepu internetowego.

 • Zapytania o lokalizację urządzenia. Gdy użytkownik zapyta o lokalizację swojego urządzenia za pomocą naszych usług, dostawca map musi przetworzyć powiązane dane geograficzne. Po opublikowaniu tych zasad firma F‑Secure korzysta z Map Google w funkcjach wyszukiwania i lokalizacji urządzeń. Podczas korzystania z tych usług stosowane są zasady prywatności firmy Google.

Przechowywanie

Ten tekst stanowi uzupełnienie informacji o czasach przechowywania dla konkretnych usług. Zgodnie z wskazaną przez prawo zasadą podstawową dane osobowe powinny być usuwane lub anonimizowane, gdy nie są już potrzebne do realizacji celu, w którym je zgromadzono.

Jednak niektóre dane osobowe muszą być przechowywane przez dłuższe okresy o różnej długości z różnych powodów.

Przykłady typowych powodów, dla których odstępujemy od podstawowych czasów przechowywania:

 • okresy karencji i kopie zapasowe (na przykład przechowywanie danych osobowych użytkownika przez określony czas po zakończeniu subskrypcji w celu zabezpieczenia ich przed omyłkowym usunięciem);

 • stosowanie się do odpowiednich praw, które wymagają od nas przechowywania danych (na przykład w celu śledzenia zakupów i płatności za nasze usługi);

 • korzystanie z dostępnych zadośćuczynień lub ograniczanie wszelkich szkód, jakie mogą zostać przez nas poniesione (na przykład w związku z trwającym sporem lub dochodzeniem);

 • rozwiązywanie powtarzających się problemów lub zapobieganie ich występowaniu albo gromadzenie informacji umożliwiających efektywne reagowanie na przyszłe problemy (jeśli na przykład istnieje zgłoszenie do pomocy technicznej dotyczące problemu, który nie został rozwiązany, gdy użytkownik był naszym klientem);

 • zapobieganie nielegalnym działaniom (na przykład wymuszanie zablokowania użytkownika w naszej społeczności);

 • dane osobowe użytkownika są częścią innych danych używanych do celów drugorzędnych (np. przechowywania dzienników);

 • inne podobne okoliczności, w których nadal istnieje uzasadniona potrzeba ciągłego przechowywania danych osobowych.

Ostateczne usunięcie konta może zostać opóźnione, aby uniknąć zakłócenia innych interakcji użytkownika z nami. Dzieje się tak, gdy użytkownik ma konto F‑Secure (np. subskrybuje nasze usługi konsumenckie za pomocą swojego adresu e‑mail), a także i) ma konto społeczności F‑Secure lub ii) nadal subskrybuje nasze wiadomości marketingowe. Zasady usuwania kont społeczności F‑Secure określono w warunkach użytkowania. W każdej chwili możesz zrezygnować z naszych wiadomości marketingowych.

Jeśli klient kupił usługę za pośrednictwem jednego z naszych partnerów dostarczających usługi (np. operatora, agenta ubezpieczeniowego czy banku), odpowiedzialność za usunięcie konta spoczywa na danym operatorze. Gdy partner powiadamia nas o zakończeniu subskrypcji, firma F‑Secure usuwa konto. Skutkuje to usunięciem lub anonimizacją wszystkich danych osobowych powiązanych z tym kontem.

Jeśli otrzymaliśmy informacje użytkownika, świadcząc mu pomoc techniczną, informacje te są przechowywane tak długo, jak długo dany przypadek pomocy technicznej pozostaje nierozstrzygnięty. Po rozstrzygnięciu informacje są stopniowo usuwane lub anonimizowane w ciągu dwóch lat od zamknięcia przypadku.

Dane analityczne zbierane za zgodą użytkownika są przechowywane do celów statystycznych. Nie są one usuwane wraz z danymi osobowymi ani kontem użytkownika. Po likwidacji konta danych analitycznych nie można powiązać z konkretnym użytkownikiem.

Informacje, które nie zawierają danych osobowych (na przykład dane zabezpieczeń i zbiorcze dane analityczne), są przechowywane tak długo, jak długo są potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

Bezpieczeństwo

Podczas przesyłania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika stosujemy rygorystyczne metody ochrony poufności, nienaruszalności i dostępności tych danych.

W celu zminimalizowania ryzyka utraty, nadużycia, ujawnienia i modyfikacji danych osobowych oraz zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do tych danych stosujemy zabezpieczenia fizyczne, administracyjne i techniczne.

Wszystkie dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach obsługiwanych przez firmę F‑Secure lub naszych partnerów z dostępem ograniczonym wyłącznie do upoważnionego personelu.

Twoje prawa

W stosunku do danych, które zgromadziliśmy na Twój temat, masz określone prawa. Poniżej opisaliśmy Twoje prawa do związanych z Tobą danych osobowych, które zostały przez nas zapisane:

 • Dostęp i sprostowania: Możesz nas zapytać o dane osobowe, które zgromadziliśmy na Twój temat, oraz poprosić o naszą kopię danych, które jesteśmy w stanie powiązać z Twoją osobą. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek błędy (np. nieaktualne informacje) w tych danych, zachęcamy do skontaktowania się z działem obsługi klienta w celu rozwiązania tego problemu. Niektóre portale naszych usług umożliwiają samodzielną aktualizację danych klientów. W takich przypadkach możesz zmienić swoje dane osobowe, na przykład edytować adres zamieszkania lub adres e‑mail. Jeśli nie możesz wprowadzić takich zmian samodzielnie, poinformuj nas o wymaganych poprawkach.

 • Sprzeciw: Masz prawo wyrazić sprzeciw wobec niektórych metod przetwarzania danych osobowych, na przykład używania Twoich danych do celów marketingowych lub przetwarzania ich w oparciu o nasz uzasadniony interes. W drugim przypadku musisz podać prawne uzasadnienie swojego sprzeciwu.

 • Prawo do [object Object]: Możesz zażądać zaprzestania gromadzenia i przechowywania Twoich danych osobowych oraz ich usunięcia. W takim przypadku musisz przedstawić racjonalne i zgodne z prawem uzasadnienie swojej prośby.

 • Przenoszenie: Możesz poprosić o przeniesienie udostępnionych przez siebie danych osobowych. Obejmuje to zarówno dane wymagane do spełnienia warunków umowy, jak i informacje przesłane dobrowolnie. Takie dane możesz otrzymać w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie dostępnym do odczytu dla komputerów oraz zlecić ich przeniesienie do innego administratora danych, jeśli jest to technicznie możliwe.

 • Wycofanie zgody: Gdy przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie za pomocą odpowiednich ustawień. W przypadku możliwych do zidentyfikowania danych analitycznych dotyczących usługi takie ustawienia znajdziesz w jej interfejsie użytkownika. Możesz też zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych. Związane z tym ustawienia znajdziesz w centrum preferencji, które jest dostępne za pośrednictwem łącza.

 • Ograniczenie przetwarzania: Jeśli ustalisz, że zgromadzone przez nas dane na Twój temat są nieprawidłowe lub nie mamy prawa do ich używania, możesz zażądać wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych do czasu rozwiązania tego problemu. Twoje dane pozostaną zapisane w naszych systemach.

Użytkownik może skorzystać ze swoich praw za pośrednictwem naszej funkcji obsługi klienta. Łącza umożliwiające kontakt z nami znajdują się w sekcji Informacje kontaktowe.

Warto przy tym zaznaczyć, że mogą wystąpić sytuacje, w których nasze zobowiązania do zachowania poufności, prawa do zachowania tajemnicy handlowej i/lub nasze zobowiązania do świadczenia usług (np. Tobie lub Twojemu pracodawcy) mogą uniemożliwiać nam ujawnianie lub usuwanie Twoich danych osobowych albo w inny sposób uniemożliwiać Ci korzystanie z Twoich praw. Twoje prawa są też zależne od podstaw prawnych, na bazie których przetwarzamy Twoje dane osobowe.

W przypadku jakichkolwiek skarg dotyczących sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych lub chęci uzyskania dodatkowych informacji w dowolnym momencie można się z nami skontaktować. W razie przeświadczenia, że nie przestrzegamy praw ustawowych użytkownika, ma on prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. W większości przypadków będzie to fiński rzecznik ds. ochrony danych (tietosuoja.fi).

Analiza

W tej sekcji przedstawiono nasze ogólne praktyki dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych do celów analitycznych.

Analiza danych firmy F‑Secure obejmuje zarówno ponownie wykorzystywane dane usług oraz ponownie wykorzystywane dane zabezpieczeń, jak i dane zbierane specjalnie do celów analitycznych.

Chcemy zapewniać spersonalizowaną obsługę klienta i świadczyć coraz lepsze usługi. W tym celu musimy śledzić wzorce użytkowania i tworzyć segmenty klientów. Na przykład mogą to być dane na temat tego, które funkcje są najczęściej używane, jakie składniki usług ulegają awariom, co trzeba naprawić i w jaki sposób użytkownicy dowiedzieli się o naszych usługach.

Jakie dane gromadzimy: Dane, które przetwarzamy na potrzeby analizy danych, obejmują takie elementy, jak identyfikator urządzenia i relacje między urządzeniami / użytkownikami / grupami użytkowników, środowisko operacyjne, czas działania usługi, typ licencji (wersja próbna czy płatna), metryki urządzenia (takie jak model i system operacyjny telefonu, język), częściowy adres IP, błędy usług, pliki powodujące problemy i dane dotyczące wydajności usług, sposób interakcji z naszymi usługami (które funkcje są używane i jak często), nazwa domeny, z której łączysz się z usługą, kliknięte elementy, znaczniki czasu, lokalizacja regionalna, skuteczność naszej komunikacji w usłudze, aktywacja usługi (na przykład śledzenie informacji o tym, czy otrzymujesz powiązane komunikaty i czy instalacja się powiodła), ścieżki instalacji i aktywacji, wydajność usługi, połączenia, routing danych, przydział, a także inne podobne dane.

W wymiarze praktycznym, gdy prosimy o zgodę w interfejsie użytkownika naszych usług, podjęta decyzja steruje tym, czy są wysyłane następujące dane: i) dane dodatkowe, na przykład informacje o tym, które funkcje są używane i jak często, oraz metryki usług, a także ii) liczba atrybutów wysyłanych w danym zestawie danych.

Powyższe informacje dotyczą korzystania z naszych usług zabezpieczeń cyfrowych. Analizy danych działające w naszych witrynach opisano w naszych zasadach ochrony prywatności w witrynie internetowej.

Rezygnacja: Doceniamy pomoc użytkowników w ulepszaniu naszych usług. Szanujemy jednak decyzje osób, które chcą w maksymalnym możliwym stopniu ograniczyć dane przesyłane do firmy F‑Secure. W tych z naszych usług, w których są używane dodatkowe funkcje analizy, dostępna jest opcja wyboru udziału w gromadzeniu informacji. W dowolnej chwili można zrezygnować z dalszego zbierania danych analitycznych, które nie są niezbędne do funkcjonowania usługi.

Jeśli użytkownik zrezygnuje z przesyłania jakichkolwiek dodatkowych danych do analizy, będziemy mu wysyłać wiadomości utworzone tylko na podstawie zgromadzonych danych usługi (które są zawsze zbierane w celu świadczenia usługi), więc część z otrzymywanych wiadomości będzie w mniejszym stopniu odpowiadać jego potrzebom.

Jeśli sprzeciwiasz się gromadzeniu jakichkolwiek danych na temat Twojej tożsamości online (w tym Twoich witryn), to możesz użyć skuteczniejszej metody zapobiegania profilowaniu użycia Twojego urządzenia przenośnego, która polega na okresowym resetowaniu identyfikatora reklamowego i włączeniu ustawienia prośby o nieśledzenie w ustawieniach urządzenia. Możesz też użyć naszego produktu do ochrony prywatności.

Przechowywanie danych analitycznych: W ramach naszych działań związanych z analizą danych łączymy dane analityczne z danymi usługi. Powstały w ten sposób zestaw połączonych danych jest następnie przetwarzany w oparciu o uzasadniony interes. Zebrane wcześniej dane analityczne są przechowywane jako część statystyki usługi, ponieważ ich usunięcie z mocą wsteczną fałszowałoby statystykę. Gdy użytkownik przestanie subskrybować nasze usługi (czyli jego konto zostanie usunięte), dane analityczne związane z używaniem przez niego usługi zostaną przekształcone w dane anonimowe i nie będziemy już mogli powiązać ich z tym użytkownikiem.

Wymiana danych: Ze względu na środowisko techniczne (internet, ekosystem sklepu z aplikacjami i media społecznościowe) nie jesteśmy w stanie sami wykonać wszystkich działań związanych ze zbieraniem i analizą danych. Musimy wymieniać niektóre dane (takie jak identyfikator marketingowy systemu Android i inne podobne identyfikatory) z naszymi partnerami w zakresie analizy internetowej i marketingu, aby realizować nasze działania w zakresie analizy cyfrowej i marketingu. Zdecydowana większość posiadanych przez nas danych na temat użytkowników nie jest udostępniana innym.

Niektórzy z podwykonawców, którzy świadczą nam usługi analityczne dla naszych produktów, mogą też tworzyć i publikować zbiorcze raporty na temat zgromadzonych danych. W takich przypadkach dane statystyczne i zbiorcze raporty nie zawierają żadnych informacji, które umożliwiają identyfikację poszczególnych osób.

Dbamy o zachowanie Twojej prywatności: Jest jednak coś, co odróżnia nas od większości firm, które prowadzą własne działania gromadzenia i analizy danych — doskonale rozumiemy działanie ekosystemu online i przywiązujemy dużą wagę do wybieranych partnerów. Usuwamy też wszystkie dane, które nie są absolutnie niezbędne do przeprowadzenia naszych badań. W każdej chwili użytkownicy mogą też wyłączyć przesyłanie danych na potrzeby analizy. Wystarczy otworzyć ustawienia usługi i wprowadzić drobną zmianę.

Kiedy przetwarzamy dane w celach analitycznych lub statystycznych, dane te są pseudonimizowane, więc nasi analitycy danych nie wiedzą, do jakiej osoby odnosi się określony zestaw danych. Pseudonimizacja jest odwracana tylko w określonych przypadkach. Na przykład gdy komunikujemy się z użytkownikiem, łączymy wyniki (ale nie pełne dane) naszej analizy danych z adresem e‑mail użytkownika. Innym przykładem jest wykorzystywanie tych danych podczas świadczenia użytkownikowi pomocy technicznej do rozwiązywania problemów z naszym produktem, które u niego wystąpiły.

Ograniczamy też zastosowanie takich dodatkowych funkcji analitycznych tylko do powierzchownej warstwy naszych usług i oddzielamy je od głównych obszarów związanych z prywatnością użytkowników. Na przykład w usłudze Security Cloud ani ruchu obsługiwanym w naszej usłudze sieci VPN nie ma żadnych zewnętrznych funkcji analitycznych.

Zmiany

Ta wersja zasad uściśla, aktualizuje i zastępuje poprzednią wersję. Aby zapewnić ciągłą aktualność tego dokumentu, również w przyszłości będziemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany i rozszerzenia.

W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentu zasad ochrony prywatności opublikujemy aktualną wersję w naszej witrynie internetowej i w innych miejscach, w których był on dotychczas dostępny. Jeśli wprowadzone zmiany będą istotne, możemy dodatkowo powiadomić użytkownika za pomocą innych metod. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia opublikowania poprawionego dokumentu.

Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszymi zasadami ochrony prywatności należy użyć następujących informacji kontaktowych:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
00180 Helsinki
Finlandia

Jak się z nami skontaktować:

 • Skontaktuj się z nami za pośrednictwem kanałów pomocy technicznej dostępnych w naszej witrynie.

 • W sprawach dotyczących prywatności można kontaktować się z firmą F‑Secure, wysyłając wiadomość na adres privacy@f-secure.com. Należy zauważyć, że ten adres e‑mail nie jest monitorowany pod kątem wniosków podmiotu, którego dane dotyczą. Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, użyj powyższych kanałów pomocy technicznej.