Sekretess­policy för F‑Secure ID Protection

Februari 2021

 

ID Protection är en tjänst som tillhandahålls av F‑Secure Corporation och består av en lösenordshanterare och — beroende på din prenumeration — funktioner för intrångsdetektion.

I korthet

 • Vi ber om ditt namn, din e‑postadress och/eller ditt telefonnummer;

 • F‑Secure tillhandahåller ett krypterat lösenordsvalv till dig;

 • vi övervakar de data du valt för att se om de förekommer i dataintrång, och;

 • vi visar dig vilka av dina data som läckts och hur du hanterar situationen.

I helhet

Den här tjänste­specifika policyn fokuserar på de delar som vi anser är mest relevanta för dig. Delarna som avses är särskilt 1) typ av personliga och privata data som tjänsten samlar in, 2) vad vi använder dem för, 3) vårt berättigande, 4) typiska utlämnanden och 5) hur länge de sparas. Mer information om detta och andra aspekter (registrerades rättigheter, kontakt­information osv.) av behandlingen av dina personuppgifter är även tillgängliga via de inbäddade länkarna.

Vad samlar vi in och vad används det till?

Personliga identifierare

När användaridentiteten för tjänsten hanteras av F‑Secure ber vi om ditt och andra användares namn, användarnamn, e‑postadress och telefonnummer.

När användaridentiteten för tjänsten hanteras av vår partner kan partnern tillhandahålla samma information till oss (din e‑postadress, ditt namn och telefonnummer), eller en alternativ uppgift som identifierar dig direkt från partnerns system, när du börjar prenumerera på våra tjänster.

Lagrade lösenord och andra personuppgifter i Min data

Dina lösenord och annan information, som kredit- och bankkortsuppgifter och personliga anteckningar, lagras på servrar som F‑Secure är värd för och lokalt på dina klientenheter i krypterat format. Krypteringsnyckeln är slutanvändarens huvudlösenord och huvudlösenordet visas aldrig utanför tjänsten på din enhet. Det går heller inte att komma åt en värdbaserad lösenordsfil utan en autentiserad klient som tillhör användaren. Sammanfattningsvis kan de filer som F‑Secure är värd för inte avkrypteras eller identifieras i sitt lagrade format, oavsett vem de tillhör.

F‑Secures ID Protection kan också aktiveras genom användning av kontouppgifter för F‑Secure. I sådana fall anges applikationen med användarnamnet och lösenordet som en del av aktiveringsflödet och informationen används för att fastställa slutanvändarens licens. Kontoinformationen kopplas inte till de lösenordsdata som hanteras av tjänsten.

Intrångsdetektion

 • F‑Secure hanterar de identifierare du vill övervaka, presenterar resultaten för dig och behandlar i övrigt dessa resultat enligt vad som anges i denna policy.

 • Vi ber dig om e‑postadresser — eller andra identifierare — som du vill övervaka med hänsyn till potentiella intrång. Du kan också övervaka dina familjemedlemmars data med hänsyn till intrång, förutsatt att de samtycker till det.

 • Om du gör en förfrågan om en e‑postadress via webbverktyget skickas de fullständiga resultaten enbart till den e‑postadress som du anger.

 • För att kunna övervaka dina tillgångar på ett mer effektivt sätt använder F‑Secure en tredjepartsleverantör i syfte att detektera och samla in informartion om dataintrång som rör de data (t.ex. en e‑postadress) som F‑Secure övervakar åt dig.

Tekniska användar­uppgifter

Tjänsten samlar också automatiskt in följande data om dig, din enhet och tjänsten:

 • tidpunkten då en licens skapades, antal köpta licenser, vilka typer av tjänster som var och en av användarna prenumererar på, språk, enhetsmodell, namn, operativsystem och version, enheter som är anslutna till tjänsten samt unika enhetsidentifierare;

 • tjänstestatistik per enhet, t.ex. hur många gånger användaren har använt tjänsten eller vilken sorts inställningar användaren har aktiverat eller skapat;

 • andra väsentligen liknande uppgifter om enheten och tjänsten

Juridiska grunder

F‑Secure bearbetar dina data så att vi kan erbjuda dig de tjänster du har ingått eller håller på att ingå ett avtal om. Sådana avtal kan göras antingen direkt med F‑Secure eller en annan enhet (som vår webbutik eller operatörs­partner) som erbjuder våra tjänster till dig. Erbjudandet av tjänster kan ta sig uttryck i ett köp eller vara kostnadsfritt.

Vad gäller data som inte är helt nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda tjänsterna åt dig — men som skulle hjälpa F‑Secure att erbjuda dig bättre tjänster på lång sikt — samlar vi in dem enbart med ditt medgivande.

Det här avsnittet ger dig en utförligare förklaring av de rättsliga grunder som vi tar i beaktande när vi behandlar personuppgifter. Detta komplementerar de exakta tjänstespecifika rättsliga grunderna på vilka behandlingen av dina personuppgifter vilar för respektive aktivitet.

Data om kundrelationer

Genom att använda våra tjänster är du vår kund. För att interagera med dig och för att tillhandahålla våra tjänster måste vi behandla vissa uppgifter om dig. Vi behandlar dina personuppgifter om du kommunicerar med oss eller våra affärspartner angående våra tjänster, om du installerar och använder våra tjänster, fyller i våra formulär eller enkäter, registrerar dig för användning av våra tjänster, skickar information via våra webblösningar, deltar i tävlingar eller utlottningar, registrerar din e‑postadress hos oss eller skickar e‑post till oss.

Eftersom vi behöver uppgifterna för att genomföra ovannämnda legitima aktiviteter har vi rätt att behandla relevanta personuppgifter. Grunden för den här rätten utgörs normalt av ”fullgörande av kontrakt”, ”legitimt intresse” eller ”medgivande”.

Tekniska data och säkerhets­data

Vi måste samla in och behandla relevanta uppgifter automatiskt för att våra tjänster ska fungera, för att förbättra dem och för att tillhandahålla dem till dig. Uppgifterna behandlas för att

 1. tillhandahålla F‑Secures tjänster för att säkra våra kunders nätverk och enheter samt konfidentialiteten hos och tillgängligheten till de data de omfattar

 2. göra det möjligt för F‑Secure att upptäcka nya hot och säkerhetsrelevanta trender bland alla sina kunder, så att våra tjänster kan hållas uppdaterade för nya hot

 3. göra det möjligt för F‑Secure att tillhandahålla ett centralt tjänsteramverk för säkerhet över flera kontinenter till ett stort antal kunder och partner.

Behandlingen av uppgifter i tjänsterna är obligatorisk för effektivt skydd av enhet/nätverk och en förutsättning för F‑Secures förmåga att tillhandahålla sina avtalade tjänster. Eftersom att en sådan behandling inte kan åtskiljas från de tjänster som vi tillhandahåller till dig ger detta oss ett giltigt behov av att behandla dina uppgifter och ett berättigande att göra det.

För konsumentprodukter bekräftas den här rättigheten i form av ett ”fullgörande av avtal”. I vissa fall sker behandlingen i form av ”legitimt intresse” och vi kanske också har en ”lagstadgad skyldighet” att behandla uppgifter för särskilda syften.

Analysdata

Vi återanvänder även ovanstående tjänste- och säkerhetsdata för dataanalys, baserat på de rättsliga grunderna som beskrivs ovan. Dataanalys är en integrerad del av vår tjänsteleverans, eftersom nästan alla F‑Secure-tjänster är beroende av vår infrastruktur för att fungera korrekt. Vår dataanalys gör det möjligt för oss att rikta infrastrukturen för att stödja din användning av tjänsterna.

Då våra tjänster samlar in uppgifter som enbart behövs för att vi ska få bättre insikt i hur människor använder tjänsterna eller hur vi bättre ska kunna stå till tjänst för dig, men inte krävs för att tillhandahålla våra tjänster, gör vi det enbart med ditt enskilda medgivande. Du har även rätt att om du så önskar dra tillbaka ditt medgivande vid ett senare tillfälle. De juridiska grunderna för data som enbart samlas in i analyssyfte är därmed ”medgivande”.

Sekundär användning

Utöver ovanstående primära rättsliga grunder för datainsamling, kan vi också behöva använda och/eller fortsätta att lagra data i) för att uppfylla en ”lagstadgad skyldighet” att behandla data för särskilda syften, eller ii) med hänvisning till ”legitimt intresse”. Se avsnittet ”Andra utlämnanden” för en lista med exempel på situationer där vi kan falla tillbaka på sådana berättiganden.

Allmänt

Vi ser dig som en kund hos F‑Secure som helhet, inte som en kund hos den enskilda tjänsten. Detta innebär att insamlade uppgifter från våra olika tjänster (t.ex. Total) och interaktioner (t.ex. kontakt med kundtjänst) sammanslås i ditt F‑Secure-konto. Vi sammanställer dock inte uppgifter mot våra specifika sekretesslöften (t.ex. rör vi inte trafiken i vår VPN-tjänst).

Överföringar och avslöjanden

Relaterade till tillhanda­hållande av tjänsten. Om du har anmält dig till tjänsten via vår partner, till exempel en teleoperatör, kan partnern genomföra några av aktiviteterna som anges ovan i vårt ställe (såsom användar­autentisering och kommunikation). Vi utväxlar även uppgifter som anges ovan som är nödvändiga och proportioneliga (t.ex. din prenumerations­status, lyckad installation, aktiv användning av tjänst och data som samlats in i syfte att lösa tekniska supportärenden) med partnern. Vi gör det för att kunna erbjuda dig en smidig kundupplevelse och supporttjänst och för att kommunicera med dig på ett konsekvent sätt. Med din tillåtelse kan partnern även komma åt ditt konto för att erbjuda dig kundsupport.

Relaterade till förfrågningar om data­intrång. F‑Secure använder en tredje­parts­leverantör i syfte att övervaka dina data (t.ex. en e‑postadress) med hänsyn till intrång som rör dessa data.

Försäljning och leverans

Vi utbyter (både lämnar ut och tar emot) vissa av dina personuppgifter med våra distributionspartner (operatörer, webbutiker osv.) som marknadsför, distribuerar, administrerar och stödjer våra tjänster. Vi ger dessa företag tillgång till de personuppgifter som de behöver för de överenskomna aktiviteterna. Orsaken till denna datadelning är att vi ska kunna erbjuda en smidig kundupplevelse. Det inbegriper aktiviteter såsom kundhantering, tjänstesupport, incidenthantering, problemlösning, direktreklam och fakturering.

Våra distributionspartner har sannolikt en befintlig kundrelation med dig. Sådana partner och företagskunder behandlar dina personuppgifter som en oberoende enhet baserat på deras tillämpliga sekretesspolicyer. Oavsett vilket måste våra distributionspartner också uppfylla avtalen och gällande lagar när de hanterar dina personuppgifter. Varje sådan enhet är som standard oberoende ansvarig för dess egen behandling av personuppgifter, för dess egna syften.

Underleverantörer

Vi kan komma att överföra eller dela vissa av dina personuppgifter med företag inom F‑Secure-koncernen och våra underleverantörer som hjälper oss att skapa tjänsterna.

I fall då våra kunders personuppgifter behöver överföras eller lämnas ut till våra underleverantörer kräver vi, i vårt avtal med dem, att de enbart använder sådan information för att tillhandahålla överenskomna tjänster (till exempel, för att lösa ett supportärende, för att skicka dem till sina logistikpartner för produktleverans eller för att skicka e‑post för marknadsföring på våra vägnar). Vi kräver att våra underleverantörer behandlar uppgifter om dig på ett sätt som är förenligt med våra meddelanden häri.

Inter­nationell överföring

F‑Secure är ett globalt företag vilket innebär att några av våra anslutna, underleverantörer, distributörer och partner finns utspridda i ett flertal länder, även utanför EES. Detta gör att våra tjänster kan nå ut och finnas tillgängliga globalt. Beroende på omfattningen av din samverkan med F‑Secure är det möjligt att dina personuppgifter lagras i eller kan tillgås från flera olika länder. Platserna där F‑Secures anslutna finns hittar du på våra offentliga webbsidor

När vi överför personuppgifter till andra myndighet inklusive platser utanför EES skyddar vi personuppgifterna enligt kraven i gällande lagstiftning. Vi gör detta genom att tekniskt och kontraktsmässigt tvinga våra underleverantörer och bolag i F‑Secure-koncernen att vidta lämpliga tekniska skyddsåtgärder. Som exempel använder vi dataöverföringsklausuler som har godkänts av EU. Innehållet i sådana klausuler är tillgängligt här.

Vi genomför endast globala överföringar eller överföringar över landsgränser på goda grunder och efter en bedömning av aktuell integritetsrisk.

Vad som är ännu viktigare är att vi lagrar känsligare kunddata inom Finland och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och har dem under vår egen kontroll.

Andra användningsområden och utlämnanden

Det finns omständigheter som inte täcks av denna integritetspolicy, där användningen eller avslöjandet av personuppgifter kan vara motiverat eller tillåtet, eller där vi kan vara skyldiga enligt tillämpliga lagar att avslöja information utan att erhålla ditt godkännande eller oberoende av tillhandahållandet av en tjänst.

Vi kanske till exempel måste följa ett domstolsbeslut eller en order från myndigheterna i den aktuella jurisdiktionen om att överlämna relevanta uppgifter.

Det kan finnas andra omständigheter där det finns ett rimligt legitimt intresse att lämna ut begränsad information till en tredje part. Exempel på sådana utlämningar omfattar fall där vi måste skydda oss själva mot ansvarsskyldighet eller förhindra bedräglig aktivitet, där vi analyserar din användning av våra produkter för att säkerställa att våra produkter fungerar som förväntat och så att vi kan reagera på negativa upplevelser, där det är nödvändigt för oss att lösa eller få kontroll över ett pågående problem, eller där vi måste uppfylla legitima informationskrav från våra försäkringsgivare eller statliga myndigheter. Vid sådana tillfällen agerar vi enligt tillämplig lagstiftning.

Vi kan även behöva överföra dina personuppgifter som en del av en affärstransaktion, till exempel en försäljning, sammanslagning, spin-off eller annan företagsmässig omorganisering av F‑Secure, där information tillhandahålls till den nya kontrollerande enheten. F‑Secure-koncernen lämnar ut och överför data internt enligt vår aktuella verksamhetsmodell. Vi begränsar dock utlämnanden internt endast till de koncernföretag, enheter, team och personer som har behov av sådan information för behandlingsändamålet.

Vi väger alla krav på utlämnanden noggrant och tar riskerna med sådana utlämnanden i beaktande när vi beslutar var och hur vi lagrar dina personuppgifter.

Källor

Vi hämtar majoriteten av ovannämnda data direkt från dig eller din enhet men vi får även data från våra dotterbolag, distributionspartner (t.ex. operatörer och återförsäljare) och företagsenheter från vilka du har köpt tjänsterna. Dessa kan bestå av återförsäljare, men inkluderar även externa webbutikspartner. Vi får även grundläggande personuppgifter (orderdata vid köp) och sammanställer dataanalyser från appbutiker där våra tjänster säljs. Andra sådana källor kan bestå av underleverantörer som har levererat support eller reklambyråer som har bistått oss vid marknadsföring.

Detta gör vi för att skapa en smidig kundupplevelse och för att ha nödvändig information vid support.

Typiska exempel på tredjepartskällor är:

 • Information om dina köp i vår externa webbutik.

 • Vi får dina kontaktuppgifter från tidigare inloggningar från våra operatörsåterförsäljare så att vi kan leverera vår tjänst direkt till dig.

 • Vi tar del av dina kontaktuppgifter från företagsmässiga beslutsfattarregister i marknadsföringssyfte.

 • När du använder ett konto på sociala medier för att registrera dig för våra tjänster samlar vi in e‑postadressen från ditt konto för att vi ska kunna verifiera din registrering och kontakta dig.

Tredje parter

Våra tjänster tillhandahålls i samarbete med våra partner och våra tjänster och webbplatser kan inkorporeras eller kommunicera med tjänster från tredje part. Det här sekretessdokumentet gäller endast för personuppgifter som finns inom F‑Secures inflytandesfär. Om dina personuppgifter behandlas av andra enheter för deras syften ansvarar sådan part för att behandla dina personuppgifter på ett korrekt sätt i enlighet med deras policyer samt för att uppfylla dina rättigheter under tillämpliga dataskyddslagar.

Det gäller vanligtvis i följande situationer:

 • Webbutik. Vår webbutik drivs delvis av en tredjepartsåterförsäljare. De data du anger vid registrering är skyddade enligt F‑Secures policyer, men det är policyerna från det företag som tillhandahåller webbutiken som gäller för faktiska köp och relaterade aktiviteter.

 • Förfrågningar om enhetens plats. När du gör en förfrågan om platsen för din enhet via våra tjänster behöver det företag som tillhandahåller kartorna bearbeta relaterade geografiska data. När denna policy publiceras använder F‑Secure Google maps i funktionerna för enhetsplats och sökning. Googles integritetspolicyer gäller för din användning av funktionerna.

Arkivering

Personligt identifierbara användardata sparas så länge prenumerationen på tjänsten är aktiv samt under följande respitperiod på sex månader. Detta för att ge kunderna möjlighet att återuppta sin utgångna prenumeration på nytt. Efter denna kvarhållande­period schemaläggs kundkontot för borttagning.

Om du har köpt tjänsten via en av våra operatörs­partner styrs konto­bort­tagningen av den operatörs­partnern. När partnern meddelar oss om att din prenumeration har avslutats tar F‑Secure bort kontot och raderar eller anonymiserar personuppgifter med koppling till kontot.

När du gör förfrågningar om de intrång som rör din e‑postadress via webbverktyget behandlas resultaten för dessa förfrågningar enbart under den tid som krävs för att leverera och presentera resultaten för dig. Vi lagrar e‑postadresser med förfrågningar under den period som krävs för att förhindra missbruk av webbverktyyget.

Den här texten komplementerar de tjänstespecifika kvarhållningstiderna. Standardregeln enligt lag är att personuppgifter ska tas bort eller anonymiseras när de inte längre behövs för aktuellt ändamål.

Men vissa personuppgifter måste ändå lagras under länge perioder. Detta kan bero på flera saker.

De vanligaste orsakerna till varför vi avviker från de primära kvarhållningstiderna omfattar följande exempel:

 • respitperioder och säkerhetskopiering (dvs. spara dina personuppgifter under en bestämd tid efter att du avslutat prenumerationen, så att vi kan skydda uppgifterna mot felaktig radering)

 • då tillämpliga lagar kräver att vi lagrar uppgifterna (t.ex. för att hålla koll på köpet och betalningen för våra tjänster)

 • så att vi kan söka tillgängliga lösningar eller begränsa skador som vi kan ådra oss (t.ex på grund av en pågående tvist eller utredning)

 • för att lösa eller hålla tillbaka ett återkommande problem eller för att ha tillräckligt med information för att svara på framtida problem (t.ex. ett supportärende från dig som är relaterat till ett problem som inte korrigerades permanent under tiden du var kund)

 • för att förhindra bedräglig aktivitet (t.ex. för att verkställa ett förbud i vårt forum)

 • dina personuppgifter har införlivats med andra uppgifter i ett sekundärt syfte (t.ex. kvarhållningsloggar)

 • andra liknande omständigheter där det finns ett fortsatt legitimt behov för fortsatt lagring av personuppgifter.

Borttagningen av ditt konto kan försenas för att undvika att störa andra tjänster du har med oss. Till exempel när du har ett F‑Secure-konto (t.ex. du prenumererar på en av våra tjänster med din e‑postadress) och även i) när du har ett F‑Secure Community-konto eller ii) du fortsätter att prenumerera på våra marknadsföringsmeddelanden. F‑Secure Community-kontots borttagningspolicy beskrivs i tjänstevillkoren. Du kan avanmäla dig från våra marknadsföringsmeddelanden när som helst.

Om du har köpt vår tjänst via en av våra operatörspartner styrs kontoborttagningen av den operatörspartnern. När partnern meddelar oss om att din prenumeration har avslutats tar F‑Secure bort kontot och raderar eller anonymiserar personuppgifter med koppling till kontot.

Om vi har tagit emot dina uppgifter när vi tillhandahåller teknisk support till dig sparas informationen så länge respektive supportärende är öppet. När det är avslutat tas uppgifterna bort gradvis eller anonymiseras inom två år från det att ärendet avslutats.

Analysdata som samlas in med användarens medgivande sparas i statistiksyfte och raderas inte vid borttagningen av personuppgifter och användarkontot. Analysdata kan inte kopplas till en användare eller ett konto för identifikation efter att kontot avslutats.

Data som inte innehåller personuppgifter (t.ex. sammanställda analysdata) arkiveras så länge som dessa data behövs och är användbara för de ändamål för vilka de samlades in.

Analys

För att ta reda på när och hur du använder vår tjänst, kunna förbättra den och få veta hur kunder får information om att tjänsten finns, samlar tjänsten även in data om lyckade installationer, installations- och aktiverings­vägar, prestanda, användnings­miljö, anslutningar, vilka funktioner som används osv. Vi gör detta för att kunna skapa tjänster som är givande för dig och våra andra kunder.

Webbverktyget samlar in analysdata om tjänst- och webb­plats­användning (till exempel vilka funktioner som används och hur ofta). Vi försöker inte identifiera dig personligen från dessa analysdata och e‑postadressen registreras inte. Vi är intresserade av behoven och beteenden hos våra användare som en del av en grupp, inte namnen på enskilda användare.

Det här avsnittet beskriver våra allmänna rutiner för insamling och behandling av data för analysändamål.

När vi pratar om F‑Secures dataanalys syftar vi både på återanvända tjänstedata, återanvända säkerhetsdata och data som redan från början samlas in i analyssyfte.

Vi vill ge dig en personligare kundupplevelse och ännu bättre tjänster i framtiden. Därför måste vi spåra användarmönster och skapa olika kundsegment. Här ingår t.ex. vilka funktioner som används mest, vilka tjänster som inte fungerar, vad som behöver åtgärdas och hur du hörde talas om våra tjänster.

Det här samlar vi in. Data som vi behandlar för dataanalys omfattar till exempel enhetsidentifierare och kopplingar mellan enheter/användare/användargrupper, användningsmiljö, användningstid för tjänst, licenstyp (prov- eller betalversion), enhetsvärden (t.ex. telefonmodell och operativsystem, språk), partiell IP-adress, fel på tjänst, problematiska filer och URL:er och prestandadata för tjänst, hur du interagerar med våra tjänster (t.ex. vilka funktioner som används och hur ofta), domännamnet från vilket du ansluter till tjänsten, delar som du klickat på, tidsstämplar, regional plats, hur effektiv vår kommunikation i tjänsten är, tjänsteaktivering (t.ex. spårning av om du har fått de relaterade meddelandena och om installationen lyckades), installations- och aktiveringsvägar, tjänsteprestanda, anslutningar, datarouting, kvot och andra liknande data.

När vi ber om ditt samtycke i våra tjänsters gränssnitt inbegriper det om följande data skickas eller inte: i) ytterligare data, vilka funktioner som används och hur ofta samt tjänstevärden, och ii) antalet attribut som skickas i en given datauppsättning.

Ovanstående är kopplat till din användning av våra cybersäkerhetstjänster. Dataanalys som körs på våra webbplatser beskrivs i vår webb­plats­säkerhets­policy.

Avanmäla. Vi uppskattar verkligen om du hjälper oss att förbättra våra tjänster, men respekterar om du vill minimera datatrafiken till F‑Secure. Du kan välja om du vill bidra för de av våra tjänster som nyttjar ytterligare analyser. Du kan avanmäla dig från insamling av analysdata som inte krävs för att tillhandahålla tjänsten till dig när du vill.

Om du har valt att inte delta i någon insamling av dataanalyser kommer vi endast att skicka meddelanden till dig om tjänstens datainsamling (de data vi samlar in i vilket fall för att kunna erbjuda tjänsten) och vissa av våra meddelanden är troligen mindre relevanta.

Om du motsätter dig insamling av data från din internetanvändning (inklusive dina webbplatser) kan du använda dig av en övergripande metod för att förhindra att onlineannonsörer samlar in dataanalys om din mobila enhet genom att återställa annonsidentifieringen då och då, och att slå på spåra-ej-inställningen i din enhets inställningar eller använda vår sekretessprodukt.

Kvarhållande av analysdata. I våra dataanalys­aktiviteter kombinerar vi analysdata med tjänstedata. Den resulterande kombinerade datauppsättningen fortsätter att behandlas baserat på ”berättigat intresse”. Analysdatan som samlats in tidigare sparas som en del av tjänstestatistiken, eftersom dess retroaktiva borttagning skadar statistiken. När du inte längre prenumererar på våra tjänster (dvs. ditt konto tas bort) kommer analysdatan för din tjänst att anonymiseras och vi kan inte längre koppla datan till dig.

Datautbyte. På grund av den tekniska miljön (internet, appbutikens ekosystem och sociala medier) kan vi inte utföra all insamling och alla aktiviteter relaterade till dataanalys själva. Vi måste dela vissa data (t.ex. ”Android-marknadsföringsidentifierare och andra liknande identifierare) med våra partner för onlineanalys och marknadsföring för att möjliggöra vår digitala analys samt våra marknadsföringsaktiviteter. Majoriteten av data som vi har om dig delas dock inte med andra.

De av våra underleverantörer som förser oss med analystjänster för våra produkter kan eventuellt också sammanställa och publicera rapporter om insamlade data. Varken statistiken eller rapporterna innehåller data som kan kopplas till en enskild person.

Vi gör inte avkall på din sekretess. Vi skiljer oss från de flesta företag genom att vi förstår hur ekosystemet fungerar, mycket noggrant väljer ut våra fåtaliga partner och raderar alla data som inte är absolut nödvändiga för ovanstående syften. Du kan naturligtvis välja att avstå från insamling av dataanalys när som helst via tjänstens inställningar.

Data vi behandlar för analytiska eller statistiska ändamål pseudonymiseras. Med andra ord vet inte våra dataanalytiker vilken individ som den specifika datauppsättningen tillhör. Pseudonymiseringen hävs endast i särskilda fall. Till exempel när vi kommunicerar med dig kopplar vi resultaten — inte all data — från vår dataanalys till din e‑postadress. Ett annat exempel är att vi kan använda datan för att lösa problem som du kan ha med vår produkt, när vi tillhandahåller tekniska supporttjänster till dig.

Vi begränsar även analyserna till ytan på våra tjänster och håller dem på armlängds avstånd från de huvudsakliga sekretessdelarna i våra tjänster. Vi har t.ex. ingen extern analys i Security Cloud eller i trafiken inuti vår VPN-tjänst.

Säkerhet

Information om säkerhets­rutiner som vi använder för att skydda dina data.

Vi följer strikta säkerhetsrutiner för att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten för dina personuppgifter vid överföring, lagring och bearbetning.

Med fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsmetoder minimerar vi risken för att dina personuppgifter går förlorade eller används, blir tillgängliga för, lämnas ut eller ändras av obehöriga.

Alla personuppgifter lagras på säkra servrar som drivs av F‑Secure eller våra partner där åtkomst endast är begränsad till auktoriserad personal.

Dina rättigheter

Information om dina lagstadgade rättigheter och hur du kontaktar oss.

Du kan se resultaten för de dataintrång som rör dina övervakade tillgångar från tjänsten. Om du vill ha mer information eller utöva dina lagstadgade rättigheter med koppling till detektion och insamling av information om dataintrång som rör dessa resultat kan du kontakta vår tredje­parts­leverantör.

Du har rätt till alla data som vi har sparat om dig. I synnerhet har du följande rättigheter angående de personuppgifter som vi sparat om dig:

 • Tillträde och rättelse. Du har rätten att fråga oss vilka av dina personuppgifter vi har sparade och få en kopia på alla uppgifter som kan identifieras som dina i den här kontexten. Om du hittar eventuella fel (t.ex. föråldrad information) i dylika uppgifter rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst för att lösa dessa problem. Vissa av våra tjänsteportaler tillåter dig att uppdatera din kundinformation. I sådana fall bör du uppdatera eventuella ändringar i dina personuppgifter, t.ex. ändringar i adress eller e‑postadress. Om du inte kan uppdatera dessa uppgifter själv kan du meddela oss om de nödvändiga ändringarna.

 • Invändning. Du har rätt att invända mot behandlingen av vissa personuppgifter, inklusive exempelvis behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften eller då vi i övriga fall baserar vår behandling av dina uppgifter på berättigade intressen. I det senare fallet behöver du etablera en rättslig grund för din invändning.

 • Rätten att bli bortglömd. Du har även rätten att begära att vi slutar lagra dina personuppgifter och raderar dem. I den här fallet behöver du etablera en rättslig grund för din begäran.

 • Portabilitet. Du har även rätten att få de personuppgifter som du själv har uppgett i enlighet med kontrakt eller med ditt samtycke. Du kan begära dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och kräva att uppgifterna vidarebefordras till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

 • Återkallelse av samtycke. I fall där behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätten att när som helst återkalla ditt samtycke via de relevanta inställningarna. För identifierbara analysdata för tjänster hittar du inställningarna i tjänstens användargränssnitt. Du har även rätten att välja bort vår marknadsföringskommunikation via centret för preferenser, tillgängligt via länken.

 • Begränsning. Om du har fastställt att de uppgifter vi har om dig är inkorrekta eller att vi inte har någon rättslig grund till att använda dem kan du begära att vi upphör med all framtida behandling av dina personuppgifter och endast lagrar dem tills problemet är löst.

Du kan utöva dina rättigheter via vår kundvårdsfunktion. Länkarna som du använder för att kontakta oss finns i avsnittet ”Kontaktinformation”.

Observera att det kan finnas situationer där våra konfidentiella skyldigheter, vår rätt till yrkesmässig tystnadsplikt och/eller våra skyldigheter att tillhandahålla våra tjänster (t.ex. till din arbetsgivare) kan förhindra oss från att uppge eller radera dina personuppgifter eller på andra sätt förhindra dig från att utöva dina rättigheter. Dina ovannämnda rättigheter är också beroende av de rättsliga grunder som vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på.

Du kan kontakta oss när som helst om du har några invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill ha mer information. Om du upplever att vi inte möjliggör dina lagstadgade rättigheter har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I de flesta fall är den här myndigheten det finska dataskyddsombudet (tietosuoja.fi).

Kontaktinformation

Använd följande kontaktinformation om vill ställa frågor om innehållet i den här sekretesspolicyn:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
00180 Helsinki
Finland

Så här kontaktar du oss:

 • Kontakta oss via supportkanalerna som finns tillgängliga på vår webbplats.

 • I fråga om sekretess kan du även kontakta F‑Secure genom att skicka ett meddelande till privacy@f-secure.com. Om du vill utnyttja dina rättigheter som registrerad person använder du i stället ovanstående supportkanaler.

Allmänt

Information om definitioner och hantering av ändringar.

Definitioner

Detta menar vi när vi gör hänvisningar inom policyn.

”Kund” och ”du” avser alla registrerade personer som köper, registrerar användning av eller använder våra tjänster, vars enheter och datatrafik skyddas av våra tjänster, eller som kan ha skickat personidentifierande information till oss. Informationen kan ha skickats genom användning av våra tjänster, webbplatser, telefon, e‑post, anmälningsformulär eller andra liknande kanaler.

”Personuppgifter” avser information om privatpersoner som kan kopplas till dessa privatpersoner eller familje- eller hushållsmedlemmar. Informationen kan omfatta namn, e‑postadresser och postadresser, telefonnummer, fakturerings- och kontoinformation samt övrig, mer teknisk information som kan kopplas till dig, din enhet, eller din eller enhetens beteende och som vi behandlar vid tillhandahållandet av våra tjänster.

”Tjänster” avser tjänster eller produkter som tillverkas eller distribueras av F‑Secure, inklusive programvara, webblösningar, verktyg och relaterade supporttjänster.

”Webbplats” avser webbplatsen f-secure.com och övriga webbplatser som F‑Secure administrerar eller är värd för, inklusive underwebbplatser och webbläsarbaserade tjänsteportaler.

Ändringar

Den här versionen av policyn förtydligar, uppdaterar och ersätter den tidigare versionen. För att fortsätta uppdatera det här dokumentet gör vi även ändringar i det från tid till annan.

Vi publicerar det uppdaterade policymeddelandet på vår webbplats eller annan interaktionspunkt där det tidigare har gjorts tillgängligt. Om större ändringar görs kan vi även komma att meddela dig på andra sätt. Ändringarna börjar gälla från det datum då vi publicerar det uppdaterade policymeddelandet.