F-Secure licens­villkor

VIKTIGT – LÄS FÖLJANDE JURIDISKA VILLKOR ("VILLKOREN") NOGGRANT INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER F-SECURES PROGRAMVARA. NÄR DU VÄLJER GODKÄNN ELLER INSTALLERAR, KOPIERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN ELLER DEN PROGRAMVARUBASERADE TJÄNSTEN GODKÄNNER DU (SOM INDIVID ELLER ORGANISATION) ATT DU HAR LÄST VILLKOREN, ATT DU FÖRSTÅR DEM OCH ATT DE ÄR JURIDISKT BINDANDE FÖR DIG. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR SKA DU INTE INSTALLERA, ANVÄNDA ELLER KOPIERA PROGRAMVARAN.

Villkoren gäller för alla F-Secures program och programvarubaserade tjänster och webbprogram som licensieras till eller görs tillgängliga för dig, inklusive supportverktyg, webbportaler som direkt stödjer din användning av programvaran, tillhörande dokumentation och alla uppdateringar och uppgraderingar av allt det ovannämnda (sammantaget benämnt "programvaran"). Villkoren gäller även för sådana program som görs tillgängliga för dig under den köpta licensen eller tillhörande serviceavtal där dessa villkor specifikt är tillagda. Du godkänner att programvaran har vissa begränsningar, t.ex. syftet med användningen och vissa tekniska begränsningar inklusive men inte begränsat till operativsystem, lagringsutrymme, geografiskt läge eller nätanslutning.

Kommersiell licens

Efter betalning av tillämpliga licensavgifter och i enlighet med följande villkor har du erhållit en icke-exklusiv, ej överförbar rätt att använda den angivna programvaran under en angiven tidsperiod enligt vad som separat avtalats mellan dig och F-Secure eller dess distributörer. F-Secure och dess licensgivare behåller alla rättigheter som inte uttryckligen tillerkänns dig.

Du får:

A) installera och använda programvaran enbart på så många enheter (normalt handhållna enheter, persondatorer, servrar eller annan maskinvara, gemensamt benämnda "enhet") som anges i programvaran, i F-Secures licenscertifikat, på tillämplig faktura, på produktförpackningar eller i avtal där dessa villkor är tillagda. Om programvaran och/eller tillhörande tjänster delas på ett nätverk eller om programvaran används för att filtrera trafik på servrar, vid brandväggar eller vid gateways, måste du ha en licens antingen för skanningskapacitet eller för det totala antalet användare som tillhandahålls tjänster av programvaran. I dessa fall får du installera programvaran på så många enheter som behövs,

B) skapa kopior av programvaran enbart i installations- och säkerhetskopieringssyfte samt

C) utöka antalet licenser genom att köpa fler licenser.

Gratislicens och utvärderingslicens

Detta kapitel gäller när du använder, hämtar eller installerar en test-, beta- eller gratisversion av programvaran eller får en licens av F-Secure eller dess distributör uttryckligen för utvärderingssyften. Sådana licenser beviljas alltid icke exklusivt och får aldrig överföras. Programvara (och relaterade tjänster) under dessa typer av licens ändras oftare än programvara under kommersiell licens och kan ha utökad användningsanalys och reklamfunktioner. Du är medveten om att, eftersom licensen inte är avgiftsbelagd, (i) F-Secure inte har något ansvar att tillhandahålla support eller underhållsservice, och (ii) att F-Secure när som helst får dra in din licens för denna programvara, dess tillgänglighet eller dess funktioner och deras tillgänglighet, begränsa eller ändra den del eller tid som är tillgänglig för dig eller omvandla kostnadsfria funktioner till betalfunktioner. Även om du köper tilläggsfunktioner för sådan programvara, gäller villkoren ovan för helheten. Ovanstående förändringar eller en långvarig period av inaktivitet kan också leda till att din åtkomst till innehåll som hanteras via programvaran tas bort eller begränsas. I de fall sådana förändringar påverkar din användning av programvaran ska du underrättas separat. Denna typ av licens beviljas antingen med en tidsbegränsning eller tills den dras in genom separat underrättelse. Vid tidsbegränsad licens: licensen beviljas endast för utvärdering av programvaran under en angiven testperiod, vilken börjar det datum då programvaran först hämtas av eller levereras till dig. Efter den angivna testperioden måste du antingen köpa programvarulicensen från F-Secure eller dess distributör eller förstöra och sluta använda programvaran.

Licens för gratisverktyg

En icke kommersiell licens gäller när du använder, hämtar eller installerar en programvara som gjorts tillgänglig för dig av F-Secure eller dess distributör för att användas som ett tillägg eller i ett specifikt fall. Sådan programvara är licensierad till dig endast under en begränsad tid och med en icke exklusiv licens som inte kan överföras. Den är inte avsedd för kontinuerlig innehållssäkerhet eller annan långvarig användning. F-Secure förbehåller sig rätten att när som helst inaktivera möjligheten att använda denna typ av programvara och har ingen skyldighet att tillhandahålla support eller underhållstjänster.

Licensbegränsningar

Du får inte:

A) installera och använda programvaran i strid med dessa villkor, F-Secures licenscertifikat eller annan tillhörande dokumentation,

B) distribuera kopior av programvaran till tredje part, elektroniskt överföra programvaran till en dator som tillhör tredje part eller låta tredje part kopiera programvaran, förutom och i den utsträckning där sådan verksamhet uttryckligen anges i tillhörande dokumentation,

C) modifiera, anpassa, översätta, hyra ut, leasa, återförsälja, distribuera eller skapa härledda arbeten som bygger på programvaran och/eller tillhörande filer (inklusive men inte begränsat till databaser, nyheter, beskrivningar och allt annat innehåll) eller delar därav,

D) dekompilera, bakåtkompilera, disassemblera eller på annat sätt reducera programvaran och/eller tillhörande filer (inklusive men inte begränsat till databaser, nyheter, beskrivningar och kommunikation mellan program) till en form som kan förstås av människor (utom i den begränsade omfattning som är tillåten enligt tvingande upphovsrättslagstiftning) eftersom programvaran innehåller eller kan innehålla affärshemligheter som tillhör F-Secure och dess licensgivare,

E) använda dokumentationen i något annat syfte än att underlätta användningen av programvaran,

F) avslöja den kod för licensauktorisering som du fått för programinstallationen (inklusive men inte begränsat till prenumerationsnyckel) till tredje part,

G) använda programvaran eller någon del därav till att implementera en produkt eller tjänst så att den körs på eller samkörs med programvaran i något annat syfte än det som programvaran tillhandahålls för, eller

H) i de fall då programvaran innehåller en komponent med en automatisk uppdateringsagent, använda den komponenten till att publicera, distribuera och/eller anskaffa programvara eller innehåll (i) som inte specifikt är relaterat till produkter och/eller tjänster från F-Secure och (ii) som inte är säkerhetsrelaterat (eller uppdateringar av sådan programvara eller sådant innehåll).

Kontakta F-Secure direkt om du är intresserad av andra rättigheter till programvaran än de som beviljas i dessa villkor.

Äganderätt

Äganderätten och immateriella rättigheter till programvaran tillhör F-Secure och/eller dess licensgivare. Programvaran skyddas av upphovsrättslagar och internationella avtal om upphovsrätt och andra immateriella rättigheter.

Öppen källkod-licenser

Du är medveten om att vissa komponenter i programvaran kan omfattas av licenser för programvara med så kallad öppen källkod ("OSS-licenser"), vilket omfattar alla programvarulicenser som godkänts som öppen källkod-licenser av Open Source Initiative och andra i allt väsentligt liknande licenser, inklusive och utan begränsning alla licenser som, i ett villkor för distribution av programvaran som licensierats under en sådan licens, kräver att distributören gör programvaran tillgänglig i källkodsformat ("komponenter med öppen källkod"). Beträffande komponenter med öppen källkod ska följande villkor gälla: i) i den omfattning som uttryckligen framgår av OSS-licenserna ska villkoren för relevanta OSS-licenser (inklusive i synnerhet licensens omfattning och friskrivningar från garantier och ansvar) gälla respektive komponent med öppen källkod i stället för dessa villkor och ii) i den omfattning som begränsningarna i dessa villkor inte tillåts enligt de tillämpliga villkoren för OSS-licenser ska begränsningarna inte gälla för respektive komponent med öppen källkod. Sådana OSS-licenser för respektive komponent med öppen källkod finns i installationskatalogen för programvaran eller på annan plats som anges i programvaran, när det krävs enligt villkoren i OSS-licenser.

Begränsad garanti och friskrivningar

Begränsad garanti för media. F-Secure garanterar att fysiska media som tillverkats av F-Secure och på vilka programvaran lagras är fria från defekter i material och arbete vid normal användning under 30 dagar efter leverans. F-Secure ger inga garantier på media om programvaran levereras som en del av eller med en enhet från tredje part. Underförstådda garantier för media, inklusive underförstådda garantier om allmän lämplighet och lämplighet för ett särskilt ändamål, är begränsade till 30 dagar efter leveransdatum. F-Secure kan välja mellan att ersätta skadade media eller återbetala inköpspriset för dem. F-Secure har ingen skyldighet att ersätta eller återbetala inköpspriset för media som skadats av olyckor, ovarsam behandling eller felanvändning.

Garantifriskrivning för programvara. PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGRA SLAG. F‑SECURE, DESS LICENSGIVARE OCH DISTRIBUTÖRER GARANTERAR INTE PROGRAMVARAN ELLER TILLHÖRANDE DOKUMENTATION VAD AVSER KORREKTHET, RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER PÅ ANNAT SÄTT. F-SECURE, DESS LICENSGIVARE OCH DISTRIBUTÖRER FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ÄGANDERÄTT, TILLGÄNGLIGHET, PRESTANDA, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. DU TAR HELA RISKEN VAD AVSER RESULTAT OCH PRESTANDA FÖR PROGRAMVARAN OCH TILLHÖRANDE DOKUMENTATION.

Garanti. Den begränsade garantin på media som beskrivs i punkten ovan är den enda garantin av något slag som ges av F-Secure. Ingen muntlig eller skriftlig information eller anvisningar från F-Secure, dess återförsäljare, distributörer, agenter eller anställda ska innebära en garanti eller på något sätt utöka omfattningen av nämnda begränsade garanti, och du får inte hänvisa till sådan information eller anvisningar. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att begränsa eller friskriva sig från uttryckliga eller underförstådda garantier, så friskrivningen ovan kanske inte gäller dig och du kan ha andra rättigheter som kan variera mellan olika jurisdiktioner.

Ansvarsbegränsning

Ansvarsbegränsning för vissa kategorier av skador. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER OCH INTE ENLIGT NÅGON RÄTTSTRADITION, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL SKADESTÅNDSRÄTT OCH AVTAL, ÄR F-SECURE, DESS ANSTÄLLDA, DESS LICENSGIVARE, DESS DISTRIBUTÖRER ELLER DESS LEVERANTÖRER SKADESTÅNDSSKYLDIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OAVSIKTLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER VINST, FÖRLORADE ELLER SKADADE DATA, FEL PÅ FILER, PROGRAM ELLER ENHET ELLER ANNAN KOMMERSIELL ELLER EKONOMISK FÖRLUST SOM UPPSTÅR AV ANVÄNDNING AV ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ELLER TILLHÖRANDE DOKUMENTATION, ÄVEN OM F-SECURE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR UPPSTÅR.

Begränsning av det sammanlagda ansvaret. F-SECURES, DESS LICENSGIVARES ELLER DISTRIBUTÖRERS MAXIMALA SAMMANLAGDA ANSVAR TILL DIG FÖR FAKTISKA SKADOR OAVSETT ORSAK SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET BELOPP SOM DU BETALADE FÖR PROGRAMVARAN. I DET FALL SKADA UPPSTÅR PÅ GRUND AV ETT FEL PÅ PROGRAMVARAN SOM LEDER TILL FÖRLUST, FÖRVANSKNING, OBEHÖRIGT AVSLÖJANDE ELLER LÅNGVARIG OTILLGÄNGLIGHET AV INNEHÅLLET SKA ANSVARET UTTRYCKLIGEN BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM DU BETALAT FÖR DIN LICENS TILL PROGRAMVARAN UNDER DE SEX MÅNADERNA FÖRE ETT SÅDANT FEL.

Oeftergivliga konsumenträttigheter, villkorens förmånstagare. I vissa jurisdiktioner är det inte tillåtet att begränsa eller friskriva sig från ansvaret för oavsiktliga skador eller följdskador, så ovanstående begränsningar och friskrivningar kanske inte gäller dig eller kanske bara delvis gäller dig. Inget i dessa villkor är avsett att inverka menligt på lagstadgade rättigheter för parter som är konsumenter. F-Secure agerar även å sina anställdas, distributörers, licensgivares, leverantörers och partners vägnar för att friskriva sig från, utesluta och begränsa skyldigheter, garantier och ansvar på det sätt som anges i dessa villkor, men i inga andra avseenden och i inget annat syfte.

Ansvarsbegränsning enligt tysk och österrikisk lag. För licenser som köpts av konsumenter som bor i Tyskland eller Österrike ska följande ansvarsbegränsningar gälla i stället för avsnitt 1 och 2 ovan: Angående anspråk för skador, anspråk på kompensation för utgifter och andra skadeståndsanspråk, oavsett om de härrör från avtal, skadeståndsgrundande handling, brott mot lagstadgad skyldighet eller annat under denna licens, gäller följande: F-Secure, dess licensgivare, dess distributörer och dess leverantörer är ansvariga utan begränsning för i) skador som åsamkats avsiktligen eller på grund av grov oaktsamhet, ii) anspråk enligt den tyska/österrikiska lagstiftningen om produktansvar och iii) dödsfall, kroppsskada och skador på hälsa. Vid fall av enkel oaktsamhet gäller följande: F-Secure, dess licensgivare, dess distributörer och dess leverantörer är ansvariga endast i den utsträckning de har brutit mot en viktig avtalad skyldighet. Detta ansvar begränsas till enligt avtalet typisk och förutsägbar skada i händelse av materiella eller ekonomiska skador.

Innehåll

Förutom dessa villkor, gäller även följande specfika villkor för programvara med funktioner för innehållsynkronisering och säkerhetskopiering.

Syfte. Programvaran för innehållshantering har gjorts tillgänglig i syfte att säkerhetskopiera, överföra, visa, redigera, anpassa, kopiera, synkronisera och dela (gemensamt benämnt "hantera" innehåll (i) som finns på din enhet eller på tilldelade externa tjänster, (ii) för vilket du innehar reproduktions- och/eller kommunikationsrättigheterna och (iii) som inte är olagligt under tillämpliga lagar. Programvaran är inte avsedd för arkivering.

Användningsbegränsning. Programvaran är avsedd att användas för hantering endast av enskilda filer för vanligt förekommande kontorsprogram, t.ex. dokument-, foto- och videofiltyper. Programvaran kan också användas för att hantera filer/data i tjänster från tredje part, men säkerhetskopierar inte filer från sådana källor. Programvarans hanteringsmöjligheter kan variera mellan olika enheter. Programvaran är inte avsedd att användas för att hantera (i) innehåll som gjorts tillgängligt genom företagsnätverkstjänster, (ii) program, (iii) operativsystem eller (iv) dataformat som normalt lagras på servrar som t.ex, men inte begränsat till, databaser. Du ska inte använda programvaran för att säkerhetskopiera innehåll som inte primärt befinner sig på och är lagrat på din enhet och/eller interna datorhårdvara (t.ex. externa lagringsenheter eller innehåll lagrat på ett internt och/eller externt nätverk). Åtgärder genomförs automatiskt av programvaran som standard under en bestämd period beroende på relaterade tekniska begränsningar och sålunda ges ingen garanti för när säkerhetskoperingen kan vara slutförd.

Kostnad för dataöverföring. Du medger att användningen av programvaran kan leda till extra dataöverföringskostnader. Sådana extra kostnader kan variera beroende på typ av enhet/anslutning/operatörsnät och det är du, inte F-Secure, som ansvarar för sådana kostnader.

Raderat innehåll. Innehåll som lagras av programvaran kan raderas p.g.a. programvaruinställningar, kvotförändringar eller dina kommandon. F-Secure har ingen skyldighet att lagra något av ditt innehåll efter att licensen avslutats eller upphört, men kan behålla innehållet/data ur innehållet under en begränsad tid i enlighet med dess integritetspolicy eller kan ge anstånd efter eget gottfinnande.

Tillåtet innehåll. Du får inte hantera i) illegalt eller kränkande innehåll ii) olagligt, stötande, grovt, obscent, pornografiskt, trakasserande, ärekränkande eller på annat sätt olämpligt innehåll eller material eller iii) något innehåll som strider mot riktlinjerna för tillåtet innehåll uppsatta av operatören från vilken du har anskaffat programvaran. Du samtycker specifikt till att strikt följa bestämmelserna i tillämpliga upphovsrättslagar och garanterar att du har de rättigheter och samtycken som krävs när du delar innehåll med tredje part. MED AVSEENDE PÅ DETTA PÅMINNS DU OM ATT ALL REPRODUKTION, KOMMUNIKATION AV ETT VERK OCH/ELLER UTSÄNDNING AV FÖRESTÄLLNING, EN LJUDINSPELNING ELLER EN VIDEOINSPELNING SOM GJORTS UTAN TILLSTÅND KAN VARA OLAGLIG ELLER INKRÄKTA PÅ UPPHOVSRÄTTEN. Du är ensam ansvarig för innehållet som hanteras genom programvaran och för användningen generellt av programvaran. Du informeras om att F-Secure och dess distributörer samarbetar med berörda myndigheter när det gäller illegalt eller upphovsrättskränkande innehåll som delas eller överförs av dig och har rätt att avbryta eller förhindra din användning av programvara för sådana aktiviteter och ta bort sådant innehåll eller åtkomst till det.

Skadelöshet. Du ska försvara och hålla skadeslösa F-Secure, dess licensgivare, distributörer och leverantörer (gemensamt "skadeslösa") mot (i) alla kostnader, avgifter, anspråk, skadestånd och/eller processer som vidtagits mot någon av de skadeslösa, inklusive men utan begränsning till avgifter för juridisk rådgivning och konsultation, som uppstår från olagligt beteende och/eller kränkningar av tredje parts rättigheter och/eller (ii) alla skador som du kan åsamka på grund av din användning av programvaran.

Säkerhet och åtkomst till innehåll. Du informeras om att även om ansträngningar görs för att göra åtkomst till och överföring av innehåll säkra mot intrång från tredje part ger F-Secure inga garantier mot intrång på grund av olagligt uppsnappande av överföringar av data, säkerhetsöverträdelser av datalagret, felaktiga eller ofullständiga implementeringar av säkerhetsåtgärder på användarenheter eller webbläsare. Du är ensamt ansvarig för hanteringen av ditt innehåll, inklusive åtkomsttillstånden till innehållet. När du delar ditt innehåll kan vem som helst som får din kopia av delningslänken få tillgång till de filer som du har delat. F-Secure och dess distributörer är inte ansvariga i händelse av otillåten åtkomst av tredje part till det innehåll som du lagrar eller delar via programvaran.

Sekretess

Personliga uppgifter. För att tillhandahålla tjänsterna som är relaterade till programvaran och för kundrelationssyften kan F-Secure behöva samla in och bearbeta personliga uppgifter som relaterar till din användning av programvaran och andra relaterade tjänster. Sådan insamlad personlig information består generellt sett av i) uppgifter som du aktivt skickar till oss (t.ex. kontakt-/registreringsinformation, information som ges för att lösa ett supportärende) och/eller ii) uppgifter som automatiskt samlas in av programvaran eller utlöses av din användning av vissa funktioner (t.ex. licens-/enhets-/programvaruinformation, telefonnummer, information om din användarkontoaktivitet, din enhets geografiska läge).

Ditt innehåll. Ovanstående gäller även för innehåll som du hanterar eller säkerhetskopierar via programvaran. F-Secure begränsar sin synlighet av ditt innehåll och behandlar det som privat, förutom i särskilda fall där F-Secure har ett lagligt fastställt behov av åtkomst.

Tekniska uppgifter och säkerhetsuppgifter. För att F-Secure ska kunna tillhandahålla tjänster relaterade till programvaran och kunna fortsätta utveckla dem, behöver programvaran samla in data relaterade till programvarutillämpningar, internet, din enhet, ditt innehåll och användningen av ovanstående. Sådana data samlas generellt sett in i form av objektsäkerhetsdata, analysdata, statistik, filmetadata, platsdata och andra liknande data. Denna typ av data sammanställs eller görs på annat sätt anonym när detta är praktiskt möjligt.

Analysdata. För att F-Secure ska kunna underhålla, utveckla och förbättra programvaran och relaterade tjänster kan data om prestanda, miljö, användning av programvaran och din feedback gällande den också komma att samlas in av programvaran. Denna typ av data sammanställs eller görs på annat sätt anonym när detta är praktiskt möjligt.

Överföringar. F-Secure kan vidare delge eller överföra alla ovan nämnda data till sina samarbetspartner, underleverantörer, distributörer eller operatörspartner. Sådana parter kan befinna sig inom eller utanför EEA. All dataöverföring sker på ett säkert sätt. F-Secure kan även bearbeta och delge data när det är nödvändigt att göra detta för driva legitima intressen i enlighet med tillämpliga lagar.

Mer information. Insamlade data skiljer sig mellan olika programvaror. Du hittar mer detaljerad information om behandling av personliga uppgifter och kontaktinformation i relevanta integritetspolicyr från F-Secure. Du hittar F-Secures integritetspolicyr via användargränssnittet eller i integritetssektionen på F-Secures webbplats.

Godkännanden från dig till F-Secure

För att programvaran ska fungera som avsett ger du F-Secure i uppdrag att göra följande där det behövs för att tillhandahålla dig tjänsterna.

Säkerhetsåtgärder. Du låter F-Secure kopiera, å dina vägnar, misstänkta filer som innehåller körbar kod från din enhet eller från dina konton från tredje part som är länkade till programvaran till F-Secures backend-system, så att F-Secure mer effektivt kan analysera dem beträffande skadlig aktivitet.

Överlåtelse av dina filer. När du gör så att att ditt innehåll säkerhetskopieras, överförs, kopieras, dupliceras, anpassas, förändras, används, synkroniseras eller publiceras genom din användning av programvaran, godkänner du att F-Secure (och/eller F-Secures operatörspartner, om tillämpligt) även kan behöva bearbeta samma innehåll för din räkning för att programvaran ska fungera. Sålunda ger du F-Secure (och/eller F-Secures operatörspartner, om tillämpligt) tillstånd att bearbeta innehållet i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig aktuell innehållshanteringstjänst. Du behåller kontrollen över ditt innehåll.

Allmänt

Lämplighet. Programvaran är föremål för vissa funktionsbegränsningar vilka har tillkännagivits av F-Secure (eller av F-Secures distributör från vilken du har skaffat denna licens) emellanåt. Du medger och bekräftar härmed att du har kontrollerat programvarans lämplighet för dina behov innan din registrering för programvaran.

Förändringar. F-Secure förbättrar kontinuerligt sina tjänster. F-Secure förbehåller sig rätten att förändra programvarans funktion och egenskaper. F-Secure gör detta för att förse dig med bättre produkter och tjänster, för att anpassa programvaran efter förändringar på marknaden eller regler, för att ta hänsyn till eventuella efterföljande tekniska begränsningar eller för liknande, giltiga orsaker. Därför behöver F-Secure uppgradera och förändra programvaran emellanåt. Sådana förändringar kan innefatta att lägga till nya funktioner eller ta bort existerande funktioner. Du bör alltid använda den senaste versionen av programvaran för optimal säkerhet och funktionalitet. F-Secure förbehåller sig rätten att avsluta underhåll och support för vissa versioner eller för vissa operativsystem för programvaran i enlighet med productlivscykelpraxis. Då de flesta F-Secure-programvaror är beroende av frekventa uppdateringar kan detta leda till att programvaran inte längre går att använda. Användning av programvara, för vilken underhållet har upphört, rekommenderas inte och sådan användning sker helt på eget ansvar. Mer information om produktlivscykelpraxis finns på F-Secures webbplats. Eftersom det är troligt att programvaran utvecklas och förändras under din prenumeration kan F-Secure komma att behöva revidera dessa villkor i anslutning till uppdateringar och de reviderade villkoren kommer automatiskt att gälla för de motsvarande versionerna av programvaran som distribueras med de reviderade villkoren. Om någon del av dessa villkor visar sig vara ogiltig och icke bindande kommer den inte att påverka giltigheten för resten av villkoren, vilka förbli giltiga och bindande.

Ytterligare villkor. Programvaran kan innehålla webbprogram eller webbportaler ("webbplatser"). Användningen av sådana webbplatser kan vara föremål för ytterligare villkor. Du samtycker till att kontrollera sådana webbplatser beträffande ytterligare användningsvillkor och att endast använda sådana webbplatser i enlighet därmed. Sådana webbplatser kan även tillhöra F-Secures distributör eller övriga tredje parter. F-Secure har inget som helst ansvar beträffande tredje parts webbplatser.

Tillgänglighet. Du informeras och godkänner härmed att hela eller delar av programvaran tillfälligtvis kan vara otillgänglig/ej i funktion på grund av reparationer, uppgraderingar, underhåll eller händelser utanför F-Secures kontroll (force majeure). F-Secure, dess licensgivare och dess distributörer ska inte hållas ansvariga för konsekvenserna av sådana avbrott och ska återställa programvarans tillgänglighet/funktion så snart som rimligen är möjligt, beroende på vilka tekniska hinder som har uppstått.

Avslutande. Utan påverkan av några andra rättigheter för avslutande eller upphörande i dessa villkor eller i något avtal eller under någon lag, gäller att din licens för programvaran kommer att avslutas omedelbart utan förvarning om du bryter mot något av villkoren eller använder programvarans funktioner för andra syften än de som angivits i den officiella dokumentationen. I de fall där F-Secure observerar att du använder programvaran i) i strid med dessa villkor, ii) i strid med andra tillämpliga villkor eller iii) i strid med dess avsedda syfte, iv) på ett tydligt överdrivet vis eller v) på ett vis som kunde äventyra dess användning av tredje part (t.ex. genom att lägga beslag på tillgänglig bandbredd) förbehåller F-Secure sig rätten att (i) inte förnya din licens, (ii) begränsa din användning av programvaran och/eller delar av den (som minskning av tillgängligt lagringsutrymme) och/eller (iii) avsluta licensen. I det fall överenskommelsen mellan F-Secure och den F-Secure-distributör som tillhandahåller dig programvaran avslutas, ska F-Secure eller dess distributör ha möjlighet att informera dig om det tidiga avslutandet av din licens. Du kommer inte att ha rätt till återbetalning, skadeersättning eller annan kompensation från F-Secure p.g.a. sådant avslutande. Villkoren om användningsbegräsningar fortsätter att gälla efter sådant avslutande.

Exportrestriktioner. Du medger och godkänner att programvaran kan vara föremål för restriktioner och kontroller som åläggs genom nationella lagar och bestämmelser, inklusive men inte begränsat till EU:s exportförordningar eller USA:s Export Administration Act (gemensamt "exportregler"). Du godkänner och intygar att varken programvaran eller någon direkt produkt därav blir eller kommer att bli förvärvad, skickad, överförd eller återexporterad, direkt eller indirekt, till något land där sådan export är förbjuden enligt exportreglerna och bestämmelserna enligt dessa eller användas i något syfte som är förbjudet av dessa. Genom att använda programvaran medger och godkänner du det ovannämnda och du framhåller och garanterar att du kommer att följa exportreglerna vid export eller återexport eller import av programvaran eller annan underliggande informationsteknik. Dessutom framhåller och garanterar du att du inte är medborgare i ett land som omfattas av USA:s handelsförbud eller en part som listas på USA:s Table of Denial Orders eller Treasury Department's list of Specially Designated Nationals.

Statliga licensrättigheter i USA. Om licensen införskaffas för USA, dess myndigheter och/eller organ ("den amerikanska staten"), eller å dess vägnar, godkänner du att programvaran och dokumentationen är "kommersiell programvara" (commercial computer software) respektive "dokumentation för kommersiell programvara" (commercial computer software documentation) enligt definitionerna av termerna i reglerna för federala upphandlingar (Federal Acquisition Regulations, FAR) för upphandlingar av civila myndigheter (48 C.F.R. 2.101) och amerikanska försvarsdepartementets regler för upphandlingar (Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS) för upphandlingar av enheter tillhörande amerikanska försvarsdepartementet (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) och (5)). I enlighet med 48 C.F.R. 12.212 i FAR och 48 C.F.R. 227.7202 i DFARS, samt andra tillämpliga förordningar, är all användning, modifiering, reproduktion, utgivning, allt utförande, all visning, allt avslöjande och all distribution av programvaran och dokumentationen av eller för den amerikanska staten reglerad enbart av dessa villkor och förbjuden utom i den utsträckning som det uttryckligen tillåts enligt dessa villkor.

Högriskaktiviteter. Programvaran är inte feltolerant om det inte uttryckligen anges i produktdokumentationen och den är inte utformad, tillverkad eller avsedd för användning eller vidareförsäljning som kontrollutrustning i farlig miljö med krav på felfri funktion, t.ex. kärnkraftsanläggningar, navigations- eller kommunikationssystem för flygplan, flygledning, livsuppehållande system eller vapensystem, i vilka programvaran om den inte fungerar direkt kan orsaka dödsfall, personskada eller allvarlig fysisk skada eller miljöskada ("riskfylld verksamhet"). F-Secure och dess leverantörer frånsäger sig uttryckligen alla uttryckliga eller underförstådda garantier om lämplighet för riskfylld verksamhet.

Gällande lag. Om inte annat anges nedan regleras villkoren enligt lagarna i Finland utan hänsyn till bestämmelser och principer om lagkonflikt och utan hänsyn till Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor. Domstolarna i Finland har exklusiv domsrätt att döma i alla tvister som härrör från dessa villkor. Om licenserna har köpts i USA, eller å en licenstagares vägnar som är bosatt eller verksam i USA, är gällande lag för dessa villkor lagarna i delstaten Kalifornien utan hänsyn till bestämmelser och principer om lagkonflikt och utan hänsyn till Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor. I sådana fall tillhör den exklusiva domsrätten att döma i alla tvister som härrör från dessa villkor de federala och delstatliga domstolarna i delstaten Kalifornien. Om licenserna har köpts av konsumenter som är bosatta utanför Finland eller USA kan villkoren regleras av tvingande lokala lagar i de jurisdiktionerna. I de fall då F-Secure väljer att inte hävda sina rättigheter enligt dessa villkor ska detta inte tolkas som att F-Secure avsäger sig rätten att hävda de rättigheterna i framtiden.

Om du har frågor om villkoren eller om du vill ta kontakt med F-Secure av någon annan anledning är du välkommen att skriva till: F-Secure Corporation, PL24, FI-00181 Helsinki, Finland, e-post: helsinki@f-secure.com eller telefon: +358 9 2520 0700.

juli 2013