Zasady zachowania prywatności w produkcie Protection Service for Business

Podsumowanie

Produkt Protection Service for Business (PSB) obejmuje funkcje sieci VPN, zarządzania urządzeniami przenośnymi i aktualizacjami oprogramowania, a także zabezpieczenia stacji roboczych i serwerów — wszystkie z tych funkcji można kontrolować w portalu zarządzania. Podstawowe aspekty dotyczące ochrony prywatności w tej usłudze są następujące:

 • gromadzone dane nie dotyczą Ciebie, ale Twojego urządzenia i naszej usługi;
 • większość z gromadzonych danych jest dostępna dla administratora w Twojej firmie, co pozwala usprawniać zarządzanie firmowymi urządzeniami i aplikacjami;
 • zbieramy anonimowe dane dotyczące zabezpieczeń, aby chronić Twoje urządzenie;

Usługa nie umożliwia firmie F‑Secure ani administratorowi w Twojej firmie obserwowania Twojego położenia, przeglądania Twoich zdjęć, wyświetlania listy osób, z którymi się komunikujesz, ani witryn internetowych otwieranych przy użyciu usługi.

Pełna treść

Napisaliśmy ten dokument, aby wyjaśnić, jakie dane osobowe i prywatne gromadzimy w tej usłudze oraz jak ich używamy. Wierzymy, że te zagadnienia są dla Ciebie najważniejsze, dlatego skupiamy się w nich w tych zasadach. Inne kwestie związane z danymi osobowymi (przesyłanie danych za granice kraju, prawa dotyczące danych, informacje kontaktowe itd.) opisujemy w „oświadczeniu firmy F‑Secure dotyczącym prywatności". Ma ono zastosowanie do wszystkich naszych usług. Niniejsze zasady dotyczące konkretnej usługi są dodatkiem do tego oświadczenia.

Informacje o użytkowniku

Dane dotyczące użytkowników z uprawnieniami administratora w portalu zarządzania

Usługa zbiera następujące dane, które są dostępne w portalu zarządzania dla użytkowników z uprawnieniami administratora:

 • Nazwa użytkownika
 • Adres e-mail użytkownika
 • Numer telefonu użytkownika (opcjonalnie)
 • Dzienniki czynności użytkownika

Dane dotyczące użytkowników w portalu zarządzania

W zależności od tego, na jakie oprogramowanie masz subskrypcję, usługa może gromadzić i udostępniać w portalu zarządzania następujące dane dotyczące Ciebie, Twojego urządzenia i sposobu, w jaki korzystasz z usługi:

 • Nazwa i adres e-mail użytkownika, nazwa urządzenia, identyfikatory urządzeń (np. numer IMEI, nazwa WINS, adres IP) oraz numer telefonu, które służą jako identyfikatory danych użytkownika w systemie.
 • Numer wersji usługi, klucz subskrypcji, data i godzina instalacji oraz aktualizacji, zablokowane złośliwe oprogramowanie (może zawierać nazwę pliku i ścieżkę do niego), zablokowane aplikacje, zablokowane urządzenia USB, system operacyjny i jego wersja, a także stan funkcji.
 • Zainstalowane aplikacje jako część oferty usługi.
 • Podłączone urządzenia USB w ramach funkcji kontroli urządzeń.
 • W przypadku składnika Freedome for Business dla urządzeń przenośnych zapoznaj się z zasadami zachowania prywatności produktu Freedome for Business.
 • Inne wyraźnie podobne dane.

Gromadzone dane mogą być inne w przypadku różnych urządzeń i używanych usług.

Korzystamy z tych danych do obsługi naszych usług, zarządzania nimi (między innymi do identyfikowania autoryzowanych użytkowników, zarządzania licencjami i wysyłania powiadomień), pomiarów wydajności oraz dalszego rozwijania, ulepszania i wzbogacania usługi. Zgromadzone dane mogą być też używane do zapewniania pomocy technicznej i rozwiązywania problemów.

Te dane są widoczne dla firmowego administratora IT, aby umożliwić mu wykonywanie podobnych czynności. Są też dostępne dla firmy F‑Secure i widoczne w portalu. Jeśli administratorem IT firmy jest podmiot zewnętrzny, dane są też dostępne dla tego partnera zewnętrznego („partnera dystrybucji" firmy F‑Secure), aby umożliwić mu oferowanie pomocy technicznej i powiązanych usług informatycznych.

Dane użytkownika w systemach firmy F‑Secure

Oprócz danych udostępnianych w portalu firma F‑Secure gromadzi też opisane poniżej informacje bezpośrednio przy użyciu usługi. Te dane nie są udostępniane firmie klienta ani partnerom dystrybucyjnym.

 • język ustawiony na urządzeniu, aby komunikaty usługi wyświetlane na urządzeniu były w tym języku;
 • W przypadku klientów mobilnych poziom naładowania baterii, ilość wewnętrznej pamięci, rozmiar karty SD i lista zainstalowanych aplikacji.
 • W przypadku produktu Password Protection hasła użytkownika są przechowywane w zaszyfrowanej postaci. Hasło główne jest znane tylko dla użytkownika — firma F‑Secure nie przechowuje tego hasła.

Te dane są używane do świadczenia usługi, rozwiązywania problemów, pomiarów wydajności, generowania statystyk i rozwijania usługi.

Ujawnianie informacji

Dane użytkownika z portalu zarządzania są widoczne dla firmowego administratora IT, aby umożliwić mu wykonywanie podobnych czynności. Są też dostępne dla firmy F‑Secure i widoczne w portalu. Jeśli administratorem IT firmy jest podmiot zewnętrzny, dane są też dostępne dla tego partnera świadczącego usługi administracyjne („partnera dystrybucji" firmy F‑Secure), aby umożliwić mu oferowanie pomocy technicznej i powiązanych usług informatycznych.

Firma F‑Secure i partner handlowy mogą też zbierać dodatkowe dane diagnostyczne z chronionego urządzenia, jeśli jest to konieczne do rozwiązania zgłoszenia do pomocy. Pojawi się pytanie o zezwolenie na wysłanie danych diagnostycznych do F‑Secure.

Firma F‑Secure zatrudnia podmioty stowarzyszone i podwykonawców zgodnie z zasadami określonymi w sekcji „Przesyłanie informacji" w tym oświadczeniu dotyczącym prywatności.

Role

Twoja firma wybiera pracowników, którym należy przydzielić usługę, i określa działania realizowane zależnie od wyników użycia usługi. Oznacza to, że Twoja firma jest podmiotem kontrolującym wprowadzone przez nią nazwy użytkowników, adresy e-mail i numery telefonów (określane ogólnie jako „informacje identyfikacyjne"), które są przetwarzanie w celach opisanych powyżej. Te informacje są związane z przydziałem klientów usług Freedome for Business i/lub Password Protection for Business. Nie służą do zarządzania klientami komputerowymi ani serwerowymi PSB.

Firma F‑Secure jest natomiast podmiotem kontrolującym dane techniczne usługi, czyli dane niezależne od opisanych powyżej informacji identyfikacyjnych (należących do Twojej firmy), które są wymagane do prawidłowego działania rozwiązania. To firma F‑Secure decyduje o tym, jak są przetwarzane dane techniczne usługi, dlatego jest ich podmiotem kontrolującym. Dane techniczne usługi są gromadzone automatycznie i są konieczne do zapewnienia działania usługi zgodnie z oczekiwaniami.

Podstawy prawne

Firma F‑Secure przetwarza powyższe dane na potrzeby swoich uzasadnionych interesów:

i) w celu ochrony sieci i urządzeń klientów firmy F‑Secure oraz zapewniania poufności i dostępności zawartych w nich danych;

ii) w celu wykrywania powstających zagrożeń i trendów związanych z zabezpieczeniami wśród wszystkich klientów, tak aby na bieżąco dostosowywać usługi firmy F‑Secure do rozwoju zagrożeń;

iii) w celu oferowania przez firmę F‑Secure centralnej platformy usług zabezpieczeń obejmującej wielu partnerów.

W celu ulepszania produktów firmy F‑Secure są stosowane analizy internetowe.

Jeśli dane nie są koniecznie wymagane do udostępniania usług, ale chcesz nam pomóc w oferowaniu lepszych usług w przyszłości, gromadzimy takie dane za Twoją zgodą.

Firma, która Cię zatrudnia, niezależnie definiuje podstawy prawne przetwarzania informacji identyfikacyjnych w celach opisanych powyżej.

Przechowywanie

Dane są przechowywane i widoczne w portalu przez czas niezbędny do świadczenia usługi firmie klienta. Przez ten sam czas są widoczne w portalu usługi Protection Service for Business. Po unieważnieniu lub wygaśnięciu umowy lub licencji na świadczenie usługi dane są przechowywane w magazynach firmy F‑Secure przez określoną liczbę miesięcy, a następnie zostają trwale usunięte lub pozbawione cech umożliwiających identyfikację użytkowników.

Oprócz powyższych danych przez trzy lata są przechowywane dzienniki inspekcji zawierające informacje o użytkownikach, którzy uzyskali dostęp do portalu. Dzienniki usług, które zawierają informacje o działaniach wykonywanych w portalu, są przechowywane przez rok. Dotyczą one między innymi odnawiania subskrypcji, tworzenia użytkowników, zmian profilów oraz rejestracji nowych urządzeń.

Wyjątki i uzupełnienia powyższych zasad opisano w oświadczeniu firmy F‑Secure dotyczącym prywatności.

Dane dotyczące zabezpieczeń

Usługa czasami kontaktuje się z produktem Security Cloud, aby pobrać aktualne informacje o pliku lub lokalizacji sieciowej. Jest to element zabezpieczeń oferowanych przez nasze rozwiązanie, który zazwyczaj wymaga przesłania tylko odniesienia do pliku lub lokalizacji — nie całej zawartości. Administratorzy portalu otrzymują podsumowanie wyników (na przykład informacje o tym, czy plik jest zainfekowany). Firma F‑Secure otrzymuje takie zapytania w formie anonimowej; nie możemy ich w żaden sposób powiązać z konkretnymi użytkownikami. Więcej informacji o usłudze Security Cloud można znaleźć w jej zasadach zachowania poufności.

Jeśli jednak usługa wykryje złośliwe oprogramowanie, w portalu zostanie wyświetlone podsumowanie tego zdarzenia, które pozwala osobom z dostępem do portalu skojarzyć wykryte zagrożenie z określonym urządzeniem.

Gromadzenie danych na potrzeby składnika VPN

Naszą główną zasadą jest to, że nie śledzimy treści Twojej prywatnej komunikacji. Analizujemy ruch sieciowy w celu świadczenia usługi i dbania o bezpieczeństwo przesyłania danych. Dokładniej oznacza to, że:

 • przetwarzamy niektóre metadane (takie jak ilość danych, znaczniki czasu, adresy IP) w ruchu sieciowym użytkownika;
 • docelowe adresy IP, numery portów i adresy URL w ruchu przekazywanym przez sieć VPN nie są przechowywane w sposób, który pozwala na skojarzenie tych danych z użytkownikiem;
 • analizujemy też ruch sieciowy w poszukiwaniu podejrzanych lub złośliwych plików oraz miejsc docelowych (np. adresów URL);
 • automatycznie analizujemy ruch sieciowy w celu wykrywania działań, które naruszają nasze zasady dozwolonego użytkowania.

Inne usługi

Funkcji zarządzania produktu PSB można też używać do zarządzania niektórymi innymi usługami F‑Secure. Przetwarzanie danych w takich usługach jest objęte odpowiednimi zasadami zachowania poufności.

Analiza

Oprócz danych widocznych w portalu usługa korzysta też z części zgromadzonych danych w celu analizowania swojego działania. Dzięki temu możemy tworzyć usługi przydatne dla Ciebie i innych klientów. Stosowane przez nas metody analizy są szczegółowo opisane w sekcji poświęconej analizom w oświadczeniu dotyczącym prywatności.

Listopad 2018