F-Secure lisens­vilkår

VIKTIG – FØR DU INSTALLERER ELLER BRUKER F-SECURE-PROGRAMVAREN, MÅ DU LESE FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR ("VILKÅR") NØYE. HVIS DU VELGER ALTERNATIVET AKSEPTER NEDENFOR, ELLER INSTALLERER, KOPIERER ELLER BRUKER PROGRAMVAREN, ELLER DEN PROGRAMVAREBASERTE TJENESTEN BETYR DET AT DU (EN ENKELTPERSON ELLER EN ENHET) AKSEPTERER AT DU HAR LEST VILKÅRENE, FORSTÅR DEM OG AKSEPTERER Å VÆRE JURIDISK BUNDET AV DEM. HVIS DU IKKE AKSEPTERER ALLE VILKÅRENE, KAN DU IKKE INSTALLERE, BRUKE ELLER KOPIERE PROGRAMVAREN

Disse Vilkårene dekker alle F-Secure-programmer og/eller programvarebaserte tjenester og webprogrammer som er lisensiert av eller gjort tilgjengelig for deg, inkludert kundestøtteverktøy, webportaler som direkte støtter bruken av programvaren, relatert dokumentasjon og alle oppdateringer og oppgraderinger av alle ovennevnte programmer (samlet kalt "Programvaren"). Disse Vilkårene gjelder også slike programmer som er gjort tilgjengelige for deg under den kjøpte lisensen eller relatert serviceavtale hvor disse Vilkårene er spesielt vedlagt. Du erkjenner og aksepterer at Programvaren er underlagt spesifikke begrensninger som f.eks. formål for bruk og visse tekniske krav, inkludert, men ikke begrenset til, operativsystem, lagringsplass, geografisk plassering eller nettverkstilkobling.

Kommersiell lisens

Under forutsetning av at alle aktuelle lisensavgifter er betalt og i henhold til følgende vilkår og betingelser er du tildelt en ikke eksklusiv, ikke overførbar rett til å bruke den angitte Programvaren i en spesifisert tidsperiode slik det er avtalt separat mellom deg og F-Secure eller dets distributører. F-Secure og dets lisensgivere forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt deg.

Du kan:

A) installere og bruke Programvaren kun på så mange enheter (typisk håndholdte enheter, personlige datamaskiner, servere eller annen maskinvare, samlet kalt "Enhet") som det er fastslått i Programvaren, F-Secure-lisenssertifikatet, aktuell faktura, produktemballasje eller avtale der disse Vilkårene er vedlagt. Hvis Programvaren og/eller dens tjenester deles i et nettverk eller programvaren brukes til å filtrere trafikk på servere, brannmurer eller gatewayer, må du ha en lisens for enten skannekapasiteten eller for det totale antall brukere som Programvaren leverer tjenester til. I slike tilfeller kan du installere Programvaren på så mange enheter som nødvendig;

B) lage kopier av Programvaren kun til installerings- og sikkerhetskopieringsformål; og

C) utvide antall lisenser ved å kjøpe flere lisenser.

Gratislisens og evalueringslisens

Dette kapittelet gjelder når du bruker, laster ned eller installerer en prøve-, beta- eller gratisversjon av Programvaren, eller du får en lisens av F-Secure eller dets distributør utelukkende for evalueringsformål. Slike lisenser tildeles alltid som en ikke-eksklusiv og ikke overførbar lisens. Programvare (samt relaterte tjenester) som lisensieres under disse Vilkårene, er mer utsatt for endringer enn den som lisensieres under kommersielle lisenser, og kan ha utvidede funksjoner for bruksanalyse og annonsering. Du erkjenner at fordi lisensen er kostnadsfri; (i) har ikke F-Secure noen forpliktelser med hensyn til å levere støtte- eller vedlikeholdstjenester, og (ii) F-Secure kan når som helst avslutte lisensen for Programvaren, tilgjengeligheten eller hvilke som helst av Programvarens funksjoner, begrense eller justere kvoten som er tilgjengelig for deg, eller omgjøre gratisfunksjoner til betalingsfunksjoner. Selv om du kjøper tilleggsfunksjoner til slik Programvare, gjelder det ovenstående for alt. Endringene ovenfor eller en lang periode uten aktivitet kan også føre til at tilgangen til innholdet som håndteres av Programvaren, slettes eller begrenses. Når slike endringer berører din bruk av Programvaren, skal du varsles separat. Denne typen lisens tildeles på en tidsbegrenset basis eller til den avsluttes av et separat varsel. Når lisensen er tildelt på tidsbegrenset basis, er den tildelt utelukkende for evaluering av Programvaren og bare for en angitt prøveperiode, som vil starte den datoen Programvaren første gang lastes ned eller leveres til deg. Etter den angitte tidsperioden må du enten kjøpe lisens til Programvaren fra F-Secure eller dets distributør, eller ødelegge og slutte å bruke Programvaren.

Lisens for gratisverktøy

En ikke-kommersiell lisens gjelder når du bruker, laster ned eller installerer Programvare som er gjort tilgjengelig for deg av F-Secure eller dets distributør, for å brukes som et supplerende eller saksspesifikt verktøy. Slik programvare lisensieres til deg bare for en begrenset periode som en ikke-eksklusiv, ikke overførbar lisens, og er ikke beregnet for kontinuerlig innholdssikkerhet eller andre langvarige formål. F-Secure forbeholder seg retten til når som helst å avslutte muligheten til å bruke denne typen Programvare, og har ingen forpliktelser med hensyn til å levere støtte- eller vedlikeholdstjenester.

Lisensbegrensninger

Du kan ikke:

A) installere og bruke Programvaren i uoverensstemmelse med disse Vilkårene, F-Secure-lisenssertifikatet eller annen relatert dokumentasjon;

B) distribuere kopier av Programvaren til en tredjepart, elektronisk overføre Programvaren til en datamaskin som tilhører tredjepart, eller tillate at en tredjepart kopierer Programvaren, unntatt og i den grad slik aktivitet er uttrykkelig uttrykt i relatert dokumentasjon;

C) endre, tilpasse, oversette, leie, lease, videreselge, distribuere eller lage utledet arbeid basert på Programvaren og/eller relaterte filer (inkludert, men ikke begrenset til, databaser, nyheter, beskrivelser eller annet innhold) eller noen del av dette;

D) dekompilere, omvendt konstruere, demontere eller på annen måte redusere Programvaren og/eller relaterte filer (inkludert, men ikke begrenset til, databaser, nyheter, beskrivelser eller kommunikasjon mellom programmer) til noen menneskelig oppfattbar form (unntatt i den begrensede utstrekning det er tillatt i henhold til obligatoriske lover om opphavsrett) fordi Programvaren inneholder eller kan inneholde forretningshemmeligheter som eies av F-Secure og dets lisensgivere;

E) bruke dokumentasjonen til noe annet formål enn som hjelp til å bruke Programvaren;

F) fremlegge lisensautorisasjonskoden for programinstallering (inkludert, men ikke begrenset til abonnementsnummer og registreringsnøkkel) for en tredjepart;

G) bruke Programvaren eller noen del av den til å implementere et produkt eller en tjeneste som skal drives på eller i forbindelse med Programvaren, til noe annet formål enn det Programvaren er utgitt for; eller

H) der Programvaren inkluderer en komponent med automatisk oppdateringsagent, bruke en slik komponent til å publisere, distribuere og/eller innhente programvare eller innhold som (i) ikke er spesifikt relatert til F-Secure-produkter og/eller -tjenester, og (ii) ikke er sikkerhetsrelatert (eller noen oppdatering til noe slik programvare eller innhold).

Kontakt F-Secure direkte hvis du er interessert i andre rettigheter til Programvaren enn de du er tildelt i disse Vilkårene.

Eiendomsrett

Eiendomsrett, rettigheter til eierskap og immaterielle rettigheter til Programvaren skal forbli hos F-Secure og/eller dets lisensgivere. Programvaren er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale overenskomster om opphavsrett og immateriell eiendom.

Åpen kilde-lisenser

Du aksepterer at visse komponenter av Programvaren kan være dekket av såkalte "åpen kilde"-programvarelisenser, ("OSS-lisenser"), som betyr alle programvarelisenser som er godkjent som åpen kilde-lisenser av Open Source Initiative eller andre betydelig like lisenser, inkludert, uten begrensning, alle lisenser som krever, som en betingelse for distribusjon av programvaren som er lisensiert under en slik lisens, at distributøren gjør programvaren tilgjengelig i kildekodeformat ("Åpen kilde-komponenter"). Når det gjelder Åpen kilde-komponenter, gjelder følgende bestemmelser; i) i den utstrekning det uttrykkelig kreves av OSS-lisensene, skal vilkårene for de relevante OSS-lisensene (inkludert spesielt omfanget av lisensen samt fraskrivelser av ansvar og garantier) gjelde for de respektive Åpen kilde-komponentene i stedet for disse Vilkårene og ii) i den grad de gjeldende vilkårene i OSS-lisenser forbyr noen av restriksjonene i disse Vilkårene, gjelder ikke disse restriksjonene for de respektive Åpen kilde-komponentene. OSS-lisenser som er relatert til de respektive Åpen kilde-komponentene finnes i installeringskatalogen for Programvaren eller annet sted som angitt i Programvaren, når dette er påkrevet i Vilkårene i OSS-lisensene.

Begrenset garanti og ansvarsfraskrivelser

Begrenset garanti på medier. F-Secure garanterer at de fysiske mediene, hvis noen, som er produsert av F-Secure og som Programvaren er lagret på, er uten defekter i materialer og utførelse ved normal bruk i 30 dager fra datoen for levering. F-Secure gir ikke noen garanti på medier hvis Programvaren leveres i eller sammen med en enhet fra tredjepart. Alle implisitte garantier på mediene, inkludert implisitte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, er begrenset i varighet til 30 dager fra datoen for levering. F-Secure vil, etter eget valg, erstatte mediene eller refundere kjøpesummen for mediene. F-Secure har ikke noe ansvar for å erstatte eller refundere kjøpesummen for medier som er skadet på grunn av uhell, misbruk eller feil bruk.

Ansvarsfraskrivelse for garanti på Programvaren. PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. F-SECURE, DETS LISENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER GARANTERER IKKE FOR PROGRAMVAREN ELLER RELATERT DOKUMENTASJON NÅR DET GJELDER RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET. F-SECURE OG DETS LISENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM EIENDOMSRETT, TILGJENGELIGHET, YTELSE, KRENKING AV RETTIGHETER, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DU PÅTAR DEG ALL RISIKO MED HENSYN TIL RESULTATER OG YTELSE FOR PROGRAMVAREN OG RELATERT DOKUMENTASJON.

Fullstendig garantierklæring. Den begrensede garantien på medier som er angitt ovenfor, er den eneste garantien av noe slag som gis av F-Secure. Ingen muntlig eller skriftlig informasjon eller anvisninger som er gitt av F-Secure, dets forhandlere, distributører, agenter eller ansatte skal utgjøre noen form for garanti eller på noen måte utvide den foregående begrensede garantien, og du kan ikke stole på noe slik informasjon eller anvisning. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke begrensningen eller utelukkelsen av uttrykte eller implisitte garantier, så det er ikke sikkert at utelukkelsen ovenfor gjelder for deg, og du kan ha andre rettigheter som varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon.

Begrensning av ansvar

Begrensning av ansvar for enkelte skadekategorier. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET OG NOEN JURIDISK TEORI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, LOV ELLER KONTRAKT, SKAL F-SECURE, DETS ANSATTE, DETS LISENSGIVERE, DETS DISTRIBUTØRER ELLER DETS LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR NOEN SPESIELLE, KONSEKVENSMESSIGE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV INNTEKT ELLER FORTJENESTE, TAPTE ELLER SKADEDE DATA, FILER, ENHETS- ELLER APPARATFEIL ELLER FEILFUNKSJON ELLER ANDRE KOMMERSIELLE ELLER ØKONOMISKE TAP, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK, ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE, PROGRAMVAREN ELLER RELATERT DOKUMENTASJON, SELV OM F-SECURE HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Begrensning i totalt ansvar. F-SECURE, DETS LISENSGIVERE, ELLER DETS DISTRIBUTØRERS MAKSIMALE TOTALE ANSVAR OVERFOR DEG FOR FAKTISK SKADE UANSETT GRUNN SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHET OVERSTIGE BELØPET DU HAR BETALT FOR PROGRAMVAREN. I TILFELLE SKADE SOM SKYLDES PROGRAMVAREFEIL SOM FØRER TIL TAP, KORRUPSJON, UAUTORISERT OFFENTLIGGJØRING ELLER UTVIDET UTILGJENGELIGHET AV INNHOLDET, ER ANSVARET UTTRYKKELIG BEGRENSET TIL DET BELØPET SOM ER BETALT FOR PROGRAMVARELISENSEN I SEKS MÅNEDER FORUT FOR FEILEN.

Bindende forbrukerrettigheter, begunstigelse til Vilkår. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, og begrensningen eller utelukkelsen ovenfor kan i disse tilfeller kanskje ikke være gjeldende eller bare delvis være gjeldende for deg. Ikke noe i disse Vilkårene skal innskrenke lovbestemte rettigheter til noen part som opptrer som forbruker. F-Secure opptrer også på vegne av sine ansatte, lisensgivere, leverandører og tilknyttede selskaper i å fraskrive, utelukke og/eller begrense forpliktelser, garantier og ansvar som angitt i disse Vilkårene, men ikke på noen andre måter og ikke for noe annet formål.

Begrensning av ansvar i henhold til tyske og østerrikske lover. Med hensyn til lisenser som kjøpes av forbrukere i Tyskland eller Østerrike, gjelder følgende ansvarsbegrensning i stedet for avsnitt 1 og 2 over: Med hensyn til krav om skadeserstatning, krav om kompensasjon for utgifter og andre erstatningskrav, uansett om de fremsettes på grunnlag av kontrakt, lov, brudd på lovmessige forpliktelser eller annet under denne lisensen, gjelder følgende: F-Secure, dets lisensgivere, dets distributører eller dets leverandører skal uten begrensninger holdes ansvarlig for i) skade forårsaket med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet, ii) erstatningskrav i henhold til tysk/østerriksk lov om produktansvar og iii) hvis liv eller helse settes i fare. Ved liten grad av uaktsomhet gjelder følgende: F-Secure, dets lisensgivere, dets distributører eller dets leverandører skal kun holdes ansvarlig for så vidt som de har brutt en grunnleggende kontraktsforpliktelse (hovedforpliktelse i kontrakt). Dette ansvaret skal begrenses til kontraktsmessig typisk og overskuelig skade i tilfelle materielle skader og pekuniærskader.

Innhold

I tillegg til andre vilkår i dette dokumentet, gjelder følgende spesifikke vilkår og betingelser for Programvare med funksjoner for synkronisering av innhold og sikkerhetskopiering.

Formål. Programvaren for administrasjon av innhold gjøres tilgjengelig for deg for sikkerhetskopiering, overføring, visning, redigering, tilpassing, kopiering, synkronisering og deling (heretter kalt "administrasjon") av innhold (i) som er plassert på din enhet og på utpekte eksterne tjenester, (ii) som du har reproduksjons- og/eller kommunikasjonsrettigheter til, og (iii) som ikke er ulovlig i henhold til gjeldende lovgivning. Programvaren er ikke arkiveringsprogramvare.

Begrensning av bruk. Programvaren er bare beregnet for administrasjon av enkeltfiler fra visse vanlige skrivebordsprogrammer, for eksempel dokument-, foto- og videofiltyper. Programvaren kan også brukes til å administrere filer/data i tjenester fra tredjepart, men sikkerhetskopierer ikke filer fra slike kilder. Programvarens administrasjonsfunksjoner kan variere fra én enhet til en annen. Programvaren er ikke beregnet for administrasjon av (i) innhold fra / gjort tilgjengelig gjennom bedriftsnettverkstjenester, (ii) programmer, (iii) operativsystemer eller (iv) dataformater som vanligvis lagres på servere som, men ikke begrenset til, databaser. Du skal ikke bruke Programvaren til å sikkerhetskopiere innhold som ikke primært er plassert og lagret på din enhet og/eller intern datamaskinvare (f.eks. eksterne lagringsenheter eller innhold som er lagret i et internt og/eller eksternt nettverk). Som standard utføres operasjoner automatisk av Programvaren i løpet av en fastsatt periode, avhengig av relaterte tekniske begrensninger, og det gis derfor ingen garanti for at sikkerhetskopieringsoperasjonene blir fullført innenfor den spesifikke tidsperioden.

Dataoverføringskostnader. Du aksepterer at bruk av Programvaren kan føre til økte dataoverføringskostnader. Slike tilleggskostnader kan variere avhengig av enhet/tilkobling/operatørnettverk, og du er selv, og ikke F-Secure, ansvarlig for slike kostnader.

Innhold slettet. Innhold som er lagret av Programvaren, kan bli slettet på grunn av innstillinger i Programvaren, kvoteendringer eller dine kommandoer. F-Secure har ingen forpliktelser med hensyn til å lagre noe av innholdet ditt utover avslutning eller utløp av lisensen, men kan beholde innholdet/dataene i en begrenset tidsperiode i samsvar med personvernbestemmelsene, eller kan etter egen avgjørelse gi en utsettelsesperiode.

Tillatt innhold. Du skal ikke administrere noe i) ulovlig eller krenkende innhold, ii) lovstridig, krenkende, fornærmende, uanstendig, pornografisk, plagsomt, injurierende eller på annen måte upassende innhold eller materiale, eller iii) innhold som strider mot retningslinjene for tillatt innhold, som vedlikeholdes av operatøren du har anskaffet Programvaren fra. Du godtar spesifikt at du skal overholde bestemmelsene i gjeldende lover om opphavsrett, og du garanterer at du har nødvendige rettigheter og samtykker der du deler innhold med tredjeparter. I DENNE FORBINDELSEN PÅMINNES DU OM AT ALL REPRODUKSJON, KOMMUNIKASJON AV ET ARBEID OG/ELLER KRINGKASTING AV OPPTREDEN, ET LYDOPPTAK ELLER ET VIDEOOPPTAK SOM ER GJORT UTEN GODKJENNING, KAN VÆRE ET LOVBRUDD ELLER BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN. Du er alene ansvarlig for innholdet du administrerer via Programvaren, og mer generelt for din bruk av Programvaren. Du er informert om at F-Secure og dets distributører samarbeider med aktuelle myndigheter når det gjelder ulovlig eller krenkende innhold som deles av deg, og har rett til å stanse eller hindre deg i å bruke Programvaren til slike aktiviteter, og fjerne slikt innhold eller tilgangen til det.

Skadesløsholdelse. Du skal sikre, forsvare og holde skadesløs F-Secure, dets lisensgivere, distributører, leverandører (samlet kalt "Skadesløse") mot (i) alle kostnader, anklager, krav, skader, forpliktelser pådratt og/eller prosesser mot noen av de Skadesløse, inkludert uten begrensning honorarer for utenforstående juridisk rådgivning og konsulenthonorarer, som skyldes ulovlig atferd og/eller overtredelse av tredjeparts rettigheter, og/eller (ii) alle skader du måtte forårsake gjennom din bruk av Programvaren.

Sikkerhet og tilgang til innhold. Du er informert om at selv om det iverksettes tiltak for å sikre tilgang til og overføring av innhold mot inntrengning fra tredjepart, gir F-Secure ingen garantier mot inntrengning som skyldes ulovlig oppsnapping av dataoverføringer, sikkerhetsbrudd på dataregistre, uriktige eller ufullstendige implementasjoner av sikkerhetstiltak på brukerens enheter eller nettlesere. Du er alene ansvarlig for administrasjon av innholdet ditt, inkludert tilgangsrettigheter til innholdet. Når du deler innholdet ditt, kan alle som mottar kopien av den delte koblingen få tilgang til filene du har delt. F-Secure eller dets distributører skal ikke holdes ansvarlig for uautorisert tilgang av tredjeparter til innholdet du deler eller lagrer gjennom å bruke Programvaren.

Personvern

Personopplysninger. For å kunne levere tjenester som er relatert til programvaren, til deg, og for kunderelasjonsformål, må kanskje F-Secure samle inn og behandle personopplysninger i forbindelse med din bruk av Programvaren og andre relaterte tjenester. Slike innsamlede personopplysninger består vanligvis av i) data du aktivt sender til oss (f.eks. kontakt-/registreringsinformasjon, informasjon som sendes i forbindelse med brukerstøtte) og/eller ii) data som automatisk samles inn av Programvaren eller utløses av din bruk av bestemte funksjoner (f.eks. informasjon om lisens/enhet/programvare, telefonnummer, informasjon om aktivitet på din brukerkonto, geografisk plassering av din enhet).

Ditt innhold. Det ovenstående gjelder også for innhold som du administrerer eller sikkerhetskopierer via Programvaren. F-Secure begrenser sitt innsyn i ditt innhold og behandler det som privat innhold, bortsett fra i spesifikke tilfeller der F-Secure har et juridisk etablert behov for tilgang.

Tekniske data og sikkerhetsdata. For at F-Secure skal kunne levere tjenestene som er relatert til denne Programvaren, til deg, og videreutvikle dem, må Programvaren samle inn data relatert til programmer, Internett, din enhet, ditt innhold og bruken av det foregående. Slike data samles vanligvis inn i form av objektsikkerhetsdata, analysedata, statistikk, filmetadata, stedsdata og andre lignende data. Denne typen data samles eller gjøres anononym på annen måte der det er mulig.

Analysedata. For at F-Secure skal kunne vedlikeholde, utvikle og forbedre Programvaren og relaterte tjenester, kan også data om ytelse, miljø, bruk av Programvaren og dine tilbakemeldinger om dette, bli samlet inn av Programvaren. Denne typen data samles eller gjøres anononym på annen måte der det er mulig.

Overføringer. F-Secure kan videre fremlegge eller overføre de ovennevnte dataene til sine datterselskaper, underleverandører, distributører og operatørpartnere. Slike parter kan være plassert i EØS eller utenfor EØS. All overføring av data utføres på en sikker måte. F-Secure kan også behandle og fremlegge data når det er nødvendig for å forfølge legitime interesser i henhold til gjeldende lovgivning.

Mer informasjon. Dataene som samles inn, varierer etter typen Programvare. Du finner mer detaljert informasjon om behandling av personopplysninger, og kontaktinformasjon, i F-Secures relevante personvernbestemmelser. Du finner F-Secures personvernbestemmelser via produktets brukergrensesnitt eller i delen om personvern på F-Secure-nettstedet.

Fullmakter fra deg til F-Secure

For at Programvaren skal fungere etter hensikten, gir du F-Secure rett til å gjøre følgende der det er nødvendig for å levere de relaterte tjenestene til deg.

Sikkerhetsoperasjoner. Du gir F-Secure rett til på dine vegne å kopiere mistenkelige filer som inneholder kjørbar kode fra din Enhet eller dine tjenestekontoer fra tredjepart til F-Secures backendsystem, når F-Secure mer effektivt kan analysere dem for ondsinnet aktivitet.

Overdra filene dine. Når du forårsaker at innholdet blir sikkerhetskopiert, overført, kopiert, duplisert, tilpasset, endret, brukt eller publisert gjennom din bruk av Programvaren, aksepterer du at F-Secure (og/eller F-Secures operatørpartner, som aktuelt) kanskje også må behandle det samme innholdet på vegne av deg for at Programvaren skal fungere. I den forbindelse gir du F-Secure (og/eller F-Secures operatørpartner, som aktuelt) en lisens til å behandle innholdet i den grad det er nødvendig for at vi skal kunne levere til deg de aktuelle innholdsadministrasjonstjenestene. Du beholder kontrollen over innholdet.

Generelt

Egnethet. Programvaren er fra tid til annen underlagt visse funksjonelle restriksjoner, som informert av F-Secure (eller av F-Secures distributør som du anskaffet denne lisensen fra). Du aksepterer og bekrefter med dette at du har kontrollert egnetheten for dine krav før du registrerte deg for Programvaren.

Endringer. F-Secure forbedrer sine tjenester kontinuerlig. F-Secure forbeholder seg retten til å endre Programvarens funksjoner eller funksjonalitet. F-Secure gjør slike endringer for å gi deg bedre produkter eller tjenester, for å justere Programvaren etter endringer i markedet eller forskrifter, for å legge til rette for eventuelle etterfølgende tekniske begrensninger eller av andre lignende, gyldige årsaker. Derfor må F-Secure fra tid til annen oppgradere og gjøre endringer i Programvaren. Slike endringer kan inkludere å legge til nye funksjoner eller fjerne eksisterende funksjoner. Du bør bruke den nyeste versjonen av Programvaren for å få optimal sikkerhet og brukervennlighet. F-Secure forbeholder seg retten til å avslutte vedlikehold og støtte for visse versjoner eller for visse operasjonssystemer av Programvaren i samsvar med produktets livssykluspraksis. Fordi mesteparten av F-Secures Programvare avhenger av hyppige oppdateringer, kan dette føre til at Programvaren slutter å fungere. Bruk av Programvare der vedlikeholdet er avsluttet, anbefales ikke, og slik bruk gjøres på eget ansvar. Mer informasjon om praksis for produktlivssyklus er tilgjengelig på F-Secure-nettstedet. Fordi Programvaren mest sannsynlig vil utvikles og endres i løpet av ditt abonnement, kan det hende at F-Secure må revidere disse Vilkårene i forbindelse med oppdatering, og de reviderte Vilkårene skal automatisk gjelde for de tilhørende versjonene av Programvaren som distribueres med de reviderte Vilkårene. Hvis noen deler av disse Vilkårene blir funnet å være ugyldige og ikke kan håndheves, skal ikke det påvirke gyldigheten til resten av Vilkårene, som forblir gyldige og kan håndheves.

Tilleggsvilkår. Programvaren kan inneholde webapplikasjoner eller webportaler ("nettsteder"). Bruken av slike nettsteder kan være gjenstand for tilleggsvilkår. Du samtykker i å se gjennom slike nettsteder for tilleggsvilkår for bruk og bare bruke slike nettsteder i tråd med disse. Dette kan også være nettsteder til F-Secures distributører og andre tredjeparter. F-Secure har ikke noe ansvar i forhold til tredjeparters nettsteder.

Tilgjengelighet. Du er informert om, og aksepterer herved, at hele eller deler av Programvaren kan være midlertidig utilgjengelig/ute av drift i forbindelse med reparasjoner, oppgradering, vedlikehold eller av årsaker utenfor F-Secures rimelige kontroll (force majeure). F-Secure, dets lisensgivere eller dets distributører skal ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av slike avbrudd, og skal påta seg å gjenopprette tilgjengelighet/drift av Programvaren så raskt som rimelig mulig, avhengig av påtrufne tekniske begrensninger.

Avslutning. Uten hensyn til noen andre rettigheter i forbindelse med opphør eller utløp i disse Vilkårene eller i henhold til kontrakt eller lov, vil din lisens til Programvaren opphøre umiddelbart og uten varsel hvis du bryter noen av disse Vilkårene eller bruker Programvarens funksjoner til andre formål enn dem som er angitt i offisiell dokumentasjon. Hvis F-Secure oppdager at du bruker Programvaren i) i uoverensstemmelse med disse Vilkårene ii) andre gjeldende vilkår eller iii) tiltenkt formål, iv) på en åpenbart overdreven måte eller v) på en måte som kan ødelegge for tredjeparts bruk (f.eks. ved å monopolisere tilgangsbåndbredden), forbeholder F-Secure seg retten til (i) ikke å fornye lisensen din, (ii) begrense din bruk av Programvaren og/eller deler av den (som å redusere tilgjengelig lagringsplass) og/eller (iii) avslutte lisensen. I tilfelle opphør av avtalen mellom F-Secure og F-Secures distributør som leverer Programvaren til deg, skal F-Secure eller dets distributør ha mulighet til å varsle deg om tidlig opphør av lisensen. Du har ikke krav på refusjon, skadeserstatning eller annen kompensasjon fra F-Secure på grunn av slikt opphør. Vilkårene om restriksjoner på bruk skal fortsette, uansett opphør.

Eksportrestriksjoner. Du erkjenner og godtar at Programvaren kan være gjenstand for restriksjoner og kontroller pålagt av nasjonale lover og forskrifter, inkludert men ikke begrenset til eksportbestemmelser i EU, eller USAs Export Administration Act (heretter "Eksportregler"). Du erkjenner og bekrefter at verken Programvaren eller noe direkte produkt av denne er eller vil bli ervervet, sendt, overført eller re-eksportert, direkte eller indirekte til noe land hvor slik eksport er forbudt i henhold til Eksportreglene og forskriftene derunder, og de vil heller ikke bli brukt til noe formål forbudt av samme bestemmelser. Ved å bruke Programvaren erkjenner og godtar du det foregående, og du garanterer at du vil overholde Eksportreglene når du enten eksporterer eller reeksporterer eller importerer Programvaren eller annen underliggende informasjonsteknologi. Du garanterer i tillegg at du ikke er statsborger i et land med amerikansk eksport- og importforbud, eller et land oppført i amerikanske styresmakters liste Table of Denial Orders eller det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte statsborgere (Specially Designated Nationals).

Lisensrettigheter for amerikanske styresmakter. Hvis denne lisensen er anskaffet for eller på vegne av USA, dets byråer og/eller virksomheter ("Amerikanske styresmakter") anerkjenner du at Programvaren og dokumentasjonen er henholdsvis "kommersiell datamaskinprogramvare" og "dokumentasjon til kommersiell datamaskinprogramvare" slik de termene er definert med henblikk på Federal Acquisition Regulations (FARs) i tilfelle innkjøp av sivile kontorer (48 C.F.R. 2.101) og Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) i tilfelle innkjøp av enheter i forsvarsdepartementet (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) og (5)). I samsvar med 48 C.F.R. 12.212 i FARs og 48 C.F.R. 227.7202 i DFARS og andre gjeldende forskrifter skal all bruk, endring, reproduksjon, utgivelse, utføring, fremvisning, fremlegging eller distribusjon av Programvaren og dokumentasjonen av eller for amerikanske styresmakter kun være underlagt disse Vilkårene og skal være forbudt unntatt i den grad det uttrykkelig er tillatt i disse Vilkårene.

Høyrisikoaktiviteter. Programvaren er ikke feiltolerant med mindre det uttrykkelig er fastslått i produktdokumentasjonen, og er ikke utformet, produsert eller beregnet for bruk eller videresalg som kontrollutstyr i risikable miljøer som krever feilsikker ytelse, som drift av kjernekraftanlegg, flynavigerings- eller kommunikasjonssystemer, flykontrolltjenester, maskiner for livsoppholdelse eller våpensystemer, der feil i Programvaren direkte kan føre til død eller personskader eller alvorlig fysisk eller miljømessig skade ("Høyrisikoaktiviteter"). F-Secure og dets leverandører fraskriver seg spesifikt alle uttrykte eller implisitte garantier for egnethet for Høyrisikoaktiviteter.

Gjeldende lovgivning. Med mindre annet er fastslått nedenfor skal disse Vilkårene være underlagt lovgivningen i Finland uten hensyn til konflikt med lovregler og -prinsipper og uten hensyn til FNs Convention of Contracts for the International Sale of Goods. Domstolen i Finland skal ha eksklusiv jurisdiksjon og skal være verneting for å dømme i alle tvister som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene. I tilfeller der lisenser er kjøpt i eller på vegne av lisensinnehavere som bor i USA eller driver under lovverket i USA, skal styrende lov for disse Vilkårene være lovene i California, uten hensyn til konflikt med lovregler og -prinsipper og uten hensyn til FNs Convention of Contracts for the International Sale of Goods. I slike tilfeller skal eksklusiv jurisdiksjon og rettssted for dømming i tvister som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene, være de føderale og statlige rettene i California. Med hensyn til lisenser som er kjøpt av forbrukere som bor utenfor Finland eller USA, kan disse Vilkårene være styrt av obligatorisk lovgivning i slike jurisdiksjoner. I tilfeller der F-Secure skulle velge ikke å insistere på å håndheve sine rettigheter i samsvar med disse Vilkårene, skal ikke dette tolkes som at F-Secure frafaller retten til å håndheve det samme i fremtiden.

Hvis du har spørsmål om disse Vilkårene eller hvis du ønsker å kontakte F-Secure av andre årsaker, kan du skrive til: F-Secure Corporation, PL24, FI-00181 Helsinki, Finland, sende e-post til: helsinki@f-secure.com eller ringe: +358 9 2520 0700.

Juli 2013