F-Secure'i litsentsi­tingimused

NB! ENNE F-SECURE'I TARKVARA INSTALLIMIST VÕI KASUTAMIST TUTVUGE HOOLIKALT JÄRGMISTE JURIIDILISTE TINGIMUSTEGA („TINGIMUSED"). KUI VALITE SUVANDI NÕUSTUN VÕI INSTALLITE, KOPEERITE VÕI KASUTATE TARKVARA VÕI TARKVARAPÕHIST TEENUST, NÕUSTUTE (ÜKSIKISIKU VÕI JURIIDILISE ISIKUNA), ET OLETE NENDE TINGIMUSTEGA TUTVUNUD JA NEIST ARU SAANUD NING NÕUSTUTE, ET NEED ON ÕIGUSLIKULT SIDUVAD. KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI TINGIMUSTEGA, ÄRGE TARKVARA INSTALLIGE, KASUTAGE EGA KOPEERIGE.

Neid tingimusi kohaldatakse F-Secure'i programmidele, tarkvarapõhistele teenustele ja veebirakendustele, mille olete litsentsinud või mis on teile kättesaadavaks tehtud, sealhulgas nendega seostuvale tugitarkvarale, tarkvara kasutamises abistavatele veebiportaalidele, asjakohasele dokumentatsioonile ja mis tahes eelpool mainitud programmide värskendustele ja täiendustele (koondmõiste: tarkvara). Need tingimused rakenduvad ka programmidele, mis on teile tarnitud või muul moel kättesaadavaks muudetud ostetud litsentsi või mis tahes sellega seotud lepingu alusel nii, nagu see on dokumentatsioonis ja mis tahes nimetatud üksustes kindlaks määratud. Te tunnustate ja nõustute, et tarkvara on allutatud kindlatele piirangutele, nagu kasutuseesmärk ja teatud tehnilised nõuded, sealhulgas, kuid mitte ainult operatsioonisüsteem, talletusruum, geograafiline asukoht või võrguühendus.

Ärilitsents

Rakendatavate litsentsitasude ja alljärgnevate lepingutingimuste alusel on teile antud mittevälistav, edasiandmisele mittekuuluv õigus kasutada kindlat tarkvara kindla perioodi jooksul, nagu eraldi kokku lepitud teie ja F-Secure'i või selle edasimüüjate vahel. F-Secure ja selle litsentsiaarid jätavad endale kõik õigused, mis pole selgesõnaliselt teile antud.

Teil on lubatud:

A) installida ja kasutada tarkvara ainult nii mitmes üksuses (tavaliselt käsiseadmetes, personaalarvutites, serverites või muus riistvaras, ühise nimetusega „seade"), nagu sätestatud tarkvaras, F-Secure'i litsentsisertifikaadis, kohaldatavas arves, toote pakendis või lepingus, millele neid tingimusi kohaldatakse. Kui tarkvara ja/või selle teenuseid jagatakse võrgu kaudu või kui tarkvara kasutatakse serverites, tulemüürides või lüüsides liikluse filtreerimiseks peab teil olema litsents kas skannimismahu või kõigi kasutajate jaoks, kellele tarkvara teenuseid pakutakse. Sellistel juhtudel võite installida tarkvara nii mitmesse üksusse, kui vaja,

B) luua tarkvara koopiaid ainult installimise ja varundamise eesmärgil ja

C) laiendada litsentside arvu, ostes täiendavaid litsentse.

Tasuta litsents ja proovilitsents

See peatükk kohaldub juhtudel, kui kasutate, laadite alla või installite proovi-, beeta- või vabavara versiooni tarkvarast või kui teile on antud litsents selgelt ainult proovimiseks F-Secure'i või edasimüüja poolt. Sellised litsentsid on alati antud mittevälistaval ja edasiandmisele mittekuuluval alusel. Nende skeemide alusel litsenseeritud tarkvara (samuti sellega seotud teenused) on altim muudatustele kui äriliste litsentside alusel litsenseeritu ning sellel võivad olla ulatuslikum kasutusanalüüs ja reklaamrakendused. Te võtate selle teadmiseks, kuna litsents on tasuta; (i) F-Secure'il puudub kohustus pakkuda tugi- või hooldusteenuseid ja (ii) F-Secure võib igal ajal lõpetada teie tarkvara litsentsi, selle ligipääsetavuse või mis tahes funktsiooni toimimise, piirata või muuta teile saadaolevat kvooti või muuta tasuta funktsioone tasuliseks. Isegi kui te ostate sellisele tarkvarale lisafunktsioone, kohaldub ülaltoodu kõigele. Ülalkirjeldatud muudatused või pikemaajaline programmi mittekasutamine võivad samuti viia teie tarkvara poolt hallatavate andmete kustutamiseni või ligipääsu piiramiseni. Sellistes kohtades, kus seda laadi muudatused mõjutavad teie tarkvara kasutamist, teavitatakse teid eraldi. Sellist laadi litsents on antud kindlaks ajaks või kuni eraldi teatega lõpetamiseni. Kui litsents on antud kindlaks ajaks, on selle eesmärk ainult tarkvara proovimine ja seda vaid konkreetse prooviperioodi vältel, mis algab kuupäevast, mil tarkvara esimest korda alla laetakse või teieni toimetatakse. Pärast prooviperioodi lõppu olete te kohustatud ostma tarkvara litsentsi F-Secure'ilt või edasimüüjalt või siis hävitama tarkvara ja lõpetama selle kasutamise.

Litsents tasuta tööriistadele

Mitte-äriline litsents kohaldub juhul, kui te kasutate, laadite alla või installite tarkvara, mille on teile kättesaadavaks teinud F-Secure või selle edasimüüja ja mida kasutatakse täiendava või juhtumi-põhise tööriistana. Selline tarkvara on teile litsenseeritud vaid piiratud perioodiks mittevälistavana, edasiandmisele mittekuuluvana ja ei ole mõeldud kestvaks sisuturbeks või muudeks pikaajalisteks eesmärkideks. F-Secure jätab endale õiguse lõpetada mis tahes hetkel seda tüüpi tarkvara kasutamise võimalus ja ei kohustu pakkuma tugi- ja hooldusteenuseid.

Litsentsi piirangud

Teil pole lubatud:

A) installida ja kasutada tarkvara vastuolus käesolevate tingimuste, F-Secure'i litsentsisertifikaadi või muu seotud dokumentatsiooniga,

B) levitada tarkvara koopiaid kolmandale osapoolele, elektrooniliselt edastada tarkvara arvutisse, mis kuulub kolmandale osapoolele või lubada kolmandal osapoolel tarkvara kopeerida, välja arvatud juhul, kus selline tegevus on dokumentatsioonis selgelt lubatud.

C) muuta, kohandada, tõlkida, rentida, liisida, edasi müüa, levitada või luua tarkvara ja/või sellega seotud failide või nende mis tahes osadest tuletatud töid (sealhulgas, kuid mitte ainult, andmebaase, uudiseid, kirjeldusi või mis tahes muud sisu),

D) pöördkompileerida, pöördprojekteerida, pöördtransleerida või muul viisil lihtsustada tarkvara ja/või sellega seotud faile (sealhulgas, kuid mitte ainult, andmebaase, uudiseid, kirjeldusi või mis tahes muud sisu või rakendustevahelist infovahetust) üheski inimesele tajutavas vormis (välja arvatud piiratud ulatuses, mis on lubatud kohustusliku autoriõiguse õigusaktiga), sest tarkvara sisaldab või võib sisaldada F-Secure'i ja selle litsentsiaaride ärisaladusi,

E) kasutada dokumentatsiooni mis tahes muul eesmärgil kui tarkvara kasutamise toetamiseks,

F) avaldada rakenduse installimiseks antud litsentsi autoriseerimiskoodi (sealhulgas, kuid mitte ainult, võtmekoodi, tellimuse numbrit ja registreerimiskoodi) ühelegi kolmandale osapoolele,

G) kasutada turva- või varundustarkvara või mis tahes selle osa mis tahes toote või teenuse kasutuselevõtuks, et töötada tarkvara baasil või sellega seoses mis tahes muul põhjusel kui siinkohal lubatud või

H) juhul kui turva- või varundustarkvara sisaldab komponenti Automatic Update Agent, kasutada seda komponenti, et avaldada, levitada ja/või omandada tarkvara või sisu, mis pole (i) konkreetselt F-Secure'i toodete ja/või teenustega seotud ja (ii) turvalisusega seotud (või mis tahes värskendusi mis tahes sellisele tarkvarale või sisule).

Kui olete huvitatud mis tahes muudest tarkvaraga seotud õigustest kui käesolevates tingimustes toodud, võtke palun ühendust otse F-Secure'iga.

Valdusõigus

Tarkvara valdusõigus, omandiõigused ja intellektuaalse omandi õigused jäävad F-Secure'i ja/või selle litsentsiaaride omandiks. Tarkvara kaitsevad autoriõiguse seadused ning rahvusvahelised autoriõiguse ja muud intellektuaalse omandiga seotud lepingud.

Avatud lähtekoodi litsentsid

Te tunnustate, et mõned tarkvara komponendid võivad olla kaetud nn „avatud lähtekoodiga" (OSS litsentsid) tarkvara litsentsidega, mis tähendab Open Source Initiative'i poolt mis tahes avatud lähtekoodiga litsentsina kinnitatud tarkvaralitsentsi või mis tahes põhimõtteliselt sarnaseid litsentse, sealhulgas ja ilma igasuguste piiranguteta mis tahes litsentse, mis sellise litsentsi alusel litsentsitud tarkvara levitamise tingimusena nõuab, et edasimüüja muudaks tarkvara kättesaadavaks lähtekoodi vormingus („avatud lähtekoodiga komponendid"). Avatud lähtekoodiga komponente katvas litsentsis i) selgelt nõutavas ulatuses kohaldatakse selliste litsentside tingimused vastava avatud lähtekoodiga komponendiga käesoleva lepingu tingimuste asemel. Piiranguid ei rakendata vastavatele avatud lähtekoodiga komponentidele ulatuses, ii) milles selliste litsentside kohaldatavad tingimused keelavad mis tahes selliste tingimuste piirangud. Niisugused kõrvalekalduvad OSSi litsentsitingimused avatud lähtekoodiga komponentidele asuvad tarkvara installikaustas või muus tarkvaras osutatud kohas, kui OSSi litsentsitingimused seda nõuavad.

Piiratud garantii ja lahtiütlemised

Piiratud garantii andmekandjatele. F-Secure garanteerib, et füüsilistel andmekandjatel (nende olemasolul), mille on tootnud F-Secure ja millele on salvestatud tarkvara, ei esine normaalse kasutamise korral materjalist või valmistamisest tingitud defekte 30 päeva jooksul tarnekuupäevast. F-Secure ei anna mingisugust garantiid kandjatele, kui tarkvara on tarnitud kolmanda osapoole seadmes või koos sellega. Mis tahes kaudsed garantiid kandjatele, sealhulgas kaudsed garantiid kindlal eesmärgil kaubastamiseks või sobivuseks on piiratud 30-päevase perioodiga alates tarnimise kuupäevast. F-Secure, omal valikul, asendab kandja või maksab tagasi kandja ostuhinna. F-Secure ei võta vastutust asendada või tagastada ostuhinda kandjate puhul, mis on kahjustada saanud õnnetusjuhtumi, kuritarvitamise või valesti kasutamise tagajärjel.

2. Tarkvaragarantiist lahtiütlemine. TARKVARA PAKUTAKSE OLEMASOLEVAL KUJUL, ILMA IGASUGUSE GARANTIITA. F-SECURE, SELLE LITSENTSIAARID JA EDASIMÜÜJAD EI GARANTEERI TARKVARA VÕI SELLE DOKUMENTATSIOON ÕIGSUST, TÄPSUST, USALDUSVÄÄRSUST VÕI MUUD. F-SECURE, SELLE LITSENSIAARID JA EDASIMÜÜJAD KEELDUVAD ANDMAST MIS TAHES KAUDSET GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT KAUDSEID GARANTIISID PEALKIRJALE, KÄTTESAADAVUSELE, TOIMIVUSELE, MITTE-RIKKUMISTELE, KAUBELDAVUSELE VÕI SOBIVUSELE KONKREETSEKS EESMÄRGIKS. TE VÕTATE ENDA PEALE KOGU RISKI TARKVARA JA SELLEGA SEOTUD TULEMUSTE JA DOKUMENTATSIOONI TOIMIVUSE OSAS.

Täielik garantiiavaldus. Ülalolevas lõigus toodud piiratud garantii on üldse ainuke garantii, mille F-Secure annab. Mitte ükski F-Secure'i, selle müüja, levitaja, edasimüüja, agendi või töötaja antud suuline ega kirjalik teave või juhis ei anna mingisugust garantiid ega suurenda mingil moel eelmainitud piiratud garantii ulatust ning te ei saa toetuda ühelegi sellisele teabele ega juhisele. Mõned jurisdiktsioonid ei luba otseste või kaudsete garantiide piiramist või välistamist, seega ei pruugi ülalmainitud välistamine teile kohalduda ja teil võivad olla teistsugused õigused, mis võivad jurisdiktsiooniti erineda.

Piiratud vastutus

Piiratud vastutus teatud kahjustuste puhul. MITTE MINGIL JUHUL JA MITTE MINGITE SEADUSJÄRGSETE ÕIGUSTE, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, LEPINGUVÄLISTE KAHJUDE VÕI LEPINGU ALUSEL EI VASTUTA F-SECURE, SELLE TÖÖTAJAD, LITSENTSIAARID, EDASIMÜÜJAD VÕI VARUSTAJAD TEIE EES MIS TAHES SPETSIAALSETE, TEGEVUSEST TULENEVATE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, TULU VÕI KASUMI KAOTAMISE, KADUMALÄINUD VÕI RIKUTUD ANDMETE, SEADME VÕI RAKENDUSE KAHJU VÕI VEA VÕI MUU ÄRILISE VÕI MAJANDUSLIKU KAHJU EEST, MIS TULENEB TARKVARA VÕI SELLEGA SEOTUD DOKUMENTATSIOONI KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST SEDA KASUTADA, ISEGI KUI F-SECURE ON SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSE EEST HOIATANUD.

Koondvastutuse piiratus. F-SECURE'I, SELLE LITSENTSIAARIDE VÕI EDASIMÜÜJATE MAKSIMAALNE KOONDVASTUTUS OTSESTE KAHJUSTUSTE EI ÜLETA MINGIL JUHUL SUMMAT, MIDA TE MAKSITE TARKVARA EEST. KUI KAHJUSTUSED TEKKISID TARKVARA RIKKEST, MIS VIIS ANDMEKAO, ANDMETE RIKNEMISE, TAHTMATU AVALDAMISE VÕI SISU PIKAAJALISE KÄTTESAADAVUSE TAKISTAMISENI, PIIRDUB VASTUTUS SELGELT VAID SUMMAGA, MILLE TE OLETE LITSENTSI EEST MAKSNUD KUUE KUU VÄLTEL VAHETULT ENNE SELLISE RIKKE ESINEMIST.

Võõrandamatud tarbijaõigused, tingimuste kasusaajad. Mõned jurisdiktsioonid ei luba juhuslike kahjustuste või tagajärgkahjustuste eest vastutuse välistamist, seega võivad eespool mainitud piirangud teie kohta mitte kehtida või kehtida ainult osaliselt. Mitte miski nendes tingimustes ei kahjusta ühegi tarbijana tegutseva osapoole õigusi. F-Secure tegutseb ka oma töötajate, edasimüüjate, litsentsiaaride, varustajate ja sidusettevõtete nimel, keeldudes, välistades ja piirates kohustusi, garantiisid ja vastutust käesolevate tingimuste piires, aga mitte muudel juhtudel ja muudel eesmärkidel.

Vastutuse piirang Saksamaa ja Austria seaduste alusel. Saksamaal ja Austrias elavate tarbijate poolt ostetud litsentside puhul kohaldub vastutuse piirang vastavalt ülalolevatele punktidele 1 ja 2. Kahjunõuete, kulude kompenseerimise nõuete ja muude vastutusega seotud nõuete osas, lähtugu need käesoleva litsentsi puhul lepingust, lepinguvälistest kahjudest, seadusjärgse kohustuse rikkumisest või muust, kohaldub alljärgnev. F-Secure, selle litsentsiaarid, edasimüüjad või varustajad vastutavad piiranguteta i) tahtlikult või raske hooletuse läbi põhjustatud kahju eest, ii) Saksamaa/Austria Tootevastutuse seaduse kohaste nõuete eest ja iii) juhul kui ohustatakse elu, tervist või põhjustatakse kehalisi vigastusi. Lihtsa hooletuse puhul kohaldub alljärgnev. F-Secure, selle litsentsiaarid, edasimüüjad või varustajad vastutavad ainult selle osas, millises ulatuses nad on rikkunud lepingu põhikohustusi (peamisi lepingulisi kohustusi). Selline vastutus on piiratud lepingule tüüpilise ja eeldatava kahjuga materiaalse ja rahalise kahju korral.

Sisu

Sisu sünkroniseerimise ja varundamise funktsioonidega tarkvarale kohalduvad lisaks teistele käesolevas kirjutises olevatele tingimustele ka järgnevad lepingutingimused.

Eesmärk. Sisutöötlustarkvara on tehtud teile kättesaadavaks eesmärgiga varundada, üle kanda, vaadata, muuta, kohandada, kopeerida, sünkroniseerida ja jagada (ühismõistena "töödelda") sisu (i) mis asub teie seadmes ja selleks loodud välistes teenustes (ii) mille kohta on teil reproduktsiooni ja/või kommunikatiivsed õigused ja (iii) mis ei ole kohaldatavate seaduste kohaselt ebaseaduslik. See ei ole arhiveerimistarkvara.

Kasutuspiirangud. Tarkvara on mõeldud kasutamiseks ainult teatud tavaliselt kasutatavate töölaua rakenduste failide, näiteks dokumendi, foto ja video failide, töötlemiseks. Tarkvara võib kasutada ka kolmandate osapoolte teenuste failide ja andmete töötlemiseks, aga sellistest allikatest pärit faile ei varundata. Tarkvara töötlusvõime erineb seadmeti. Tarkvara ei ole mõeldud töötlemaks (i) korporatiivsete võrguteenuste kaudu saadud/loodud sisu, (ii) programme, (iii) operatsioonisüsteeme ega (iv) andmeformaate, mida tavaliselt hoitakse serverites, aga mitte ainult andmebaasides. Te peate hoiduma tarkvara kasutamisest varundamaks sisu, mis ei asu teie seadmes ja/või arvuti riistvaras (nt. välised andmekandjad või sisu, mida hoitakse sise- ja /või välisvõrgus). Tarkvara viib operatsioonid läbi automaatselt, vaikimisi kindlaks määratud perioodi vältel, sõltuvalt seotud tehnilistest piirangutest ja seetõttu ei pakuta garantiid konkreetse aja kohta, mil varundamisoperatsioonid lõpule viiakse.

Andmeedastuskulud. Te tunnustate, et tarkvara kasutamisega võivad kaasneda täiendavad andmeedastuskulud. Sellised kulud võivad sõltuda kasutatud seadmest/ühendusest/teenusepakkujast ja nende kulude eest vastutate teie, mitte F-Secure.

Kustutatud sisu. Tarkvara poolt hoiustatud sisu võidakse kustutada tarkvara seadete, kvoodi muutuste või teie käsu tõttu. F-Secure'il ei ole kohustust pärast litsentsi lõpetamist või aegumist andmete hoidmiseks, aga ta võib säilitada sisu/andmeid piiratud aja vältel vastavalt oma privaatsuspoliitikale või pakkuda ajapikendust oma äranägemise järgi.

Lubatud sisu. Te hoidute töötlemast mistahes i) ebaseaduslikku või seadust rikkuvat sisu, ii) ebaseaduslikku, solvavat, teotavat, siivutut, pornograafilist, ahistavat, laimavat või muul viisil ebasobivat sisu või materjali või iii) sisu, mis on vastuolus tarkvara operaatorilt saadud lubatud sisu juhtnööridega. Te nõustute kinni pidama kohalduva autorikaitseõiguse sätetest ja garanteerima, et teil on vajalikud õigused ja nõusolekud, kui te jagate sisu kolmandate osapooltega. SELLEGA SEOSES MEENUTAME TEILE, ET IGASUGUNE NÕUSOLEKUTA TÖÖ PALJUNDAMINE, KOMMUNIKEERIMINE JA/VÕI ESITUSE, HÄÄLSALVESTISE VÕI VIDEOSALVESTISE AVALDAMINE VÕIB TUUA KAASA SEADUSERIKKUMISE VÕI AUTORIÕIGUSE RIKKUMISE. Te olete ainuisikulisena vastutav tarkvara kaudu töödeldava sisu ja üldise tarkvara kasutamise eest. Teid on teavitatud, et F-Secure ja selle edasimüüjad töötavad koostöös vastavate ametivõimudega seoses teie poolt jagatud või edastatud ebaseadusliku või seadust rikkuva sisuga ja omavad õigust lõpetada tarkvara kasutamine sellisteks tegevusteks või seda takistada ning eemaldada selline sisu või ligipääs sellele.

Hüvitamine. Te hüvitate, kaitsete ja ei ohusta F-Secure'i, selle litsentsiaare, edasimüüjaid, varustajaid (üheskoos „hüvitatavaid") järgmistel puhkudel: (i) mis tahes tekitatud kulud, maksed, nõuded, kahjud, vastutus ja/või ükskõik millised hüvitatava vastased menetlused, sealhulgas ja piiranguteta väline õigusalane nõustamine ja nõustamistasud, mis tulenevad ebaseaduslikust tegevusest ja/või õiguste rikkumisest kolmandate osapoolte poolt ja/või (ii) mis tahes kahjud, mida võite põhjustada tarkvara kasutamise läbi.

Turvalisus ja juurdepääs sisule. Teid teavitatakse, et kuigi juurdepääs sisule ja sisu edastamine on võimalikult hästi kaitstud kolmanda osapoole sissetungi eest, ei vastuta F-Secure andmeedastuse illegaalsest pealtkuulamisest, andmepankadesse tungimise või kasutaja seadmete või brauserite ebapiisavalt rakendatud turvameetmete eest. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma sisu ja selle juurdepääsude haldamise eest. Kui te jagate sisu, võib igaüks, kes on saanud vastava lingi, pääseda ligi jagatud andmetele. F-Secure või selle edasimüüjad ei vastuta kolmandate osapoolte volitamata juurdepääsu eest teie tarkvara kasutusest tuleneva sisu jagamisel või talletamisel.

Privaatsus

Isikuandmed. F-Secure'il võib olla vaja koguda ja töödelda teie turva- või varundustarkvara ja teiste seotud teenuste kasutamist puudutavaid isikuandmeid, et pakkuda teile tarkvaraga seotud teenuseid ja kliendisuhtega seotud eesmärkidel. F-Secure võib koguda ja töödelda isikuandmeid, mis seonduvad teie turva- või varundustarkvara ja teiste seotud teenuste kasutamisega. Selliselt kogutud isikuandmed koosnevad tavaliselt andmetest, i) mida te olete meile omal initsiatiivil saatnud (nt. kontakt- / registreerimisandmed, probleemi lahendamisel tugiteenusele avalikustatud teave) ja/või ii) mis on tarkvara poolt automaatselt kogutud või tingitud teiepoolsest teatud funktsioonide (nt. litsentsi/seadme/tarkvara teabe, telefoninumbri, teie kasutajakonto tegevuste kohase teabe, seadme geograafiline asukoha) kasutamisest.

Teie sisu. Ülaltoodu käib ka sisu kohta, mida te töötlete või varundate tarkvara kaudu. F-Secure piirab teie sisu nähtavust endale ja kohtleb seda kui privaatset, välja arvatud juhtudel, kui F-Secure'il on seadusest tingitud vajadus sellele ligi pääseda.

Tehnilised ja turvaandmed. Võimaldamaks F-Secure'il pakkuda teile tarkvaraga seotud teenuseid ja neid arendada, peab tarkvara koguma andmeid tarkvararakenduste, interneti, teie seadme, teie sisu kohta ning kõige ülalmainitu kasutamise kohta. Sellised andmed on tavaliselt kogutud objekti turbeandmete, analüüsiandmete, statistika, faili metaandmete, asukoha andmete ja muude sarnaste andmete vormis. Seda tüüpi andmed on koondatud või muul viisi anonüümseks muudetud, kui see on vähegi võimalik.

Analüütilised andmed. Tarkvara võib koguda ka andmeid toimimise, keskkonna, tarkvara kasutamise ja teie tagasiside kohta, võimaldamaks F-Secure'il tarkvara hooldada, arendada ja täiustada. Seda laadi andmed on koondatud või muul viisil anonüümseks muudetud, kui see on vähegi võimalik.

Andmete edastamine. F-Secure võib ülaltoodud andmeid avalikustada või edastada oma tütarettevõtetele, alltöövõtjatele, edasimüüjatele ja partneritele. Antud osapooled võivad asuda Euroopa Majanduspiirkonna riikides või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Mis tahes andmete edastamine toimub turvalisel viisil. F-Secure võib töödelda ja avalikustada andmeid, kui see on vajalik kohalduvate seaduste alusel seaduslike huvide kaitseks.

Rohkem teavet. Kogutavad andmed varieeruvad sõltuvalt tarkvarast. Te leiate rohkem üksikasjalikku teavet isikuandmete töötlemise kohta ja kontaktandmed vastavatest F-Secure'i privaatsuspoliitikatest. F-Secure privaatsuspoliitikad leiate toote kasutajaliidese kaudu või F-Secure'i kodulehe privaatsus-sektsioonist.

F-Secure poolt teile antud volitused

Selleks, et tarkvara saaks ettenähtud viisil töötada, annate F-Secure'ile õiguse vajaduse korral teha järgnevat, et tagada Teile nõutud teenust.

Turvarakendused. Te annate F-Secure'ile volitused kopeerida oma seadmes leiduvad või oma kolmandate osapoolte F-Secure'i tarkvaraga seotud teenuskontode kahtlase koodiga failid F-Secure'i süsteemi, kus F-Secure saab neid tõhusamalt kahjulikkuse tuvastamiseks analüüsida.

Teie failide transport. Kui te valite tarkvara kasutades oma sisu varundamise, edastamise, paljundamise, kopeerimise, kohandamise, muutmise, kasutamise, sünkroniseerimise või avaldamise, võtate te sellega teadmiseks, et F-Secure (ja/või F-Secure'i partner, kui sobib) peab võib-olla töötlema teie nimel sama sisu, tagamaks tarkvara toimimist. Üldiselt annate te F-Secure'ile (ja/või F-Secure'i partnerile, kus sobiv) litsentsi töödelda sisu selles ulatuses, mis on vajalik võimaldamaks teile vastavaid sisutöötlusteenuseid. Te säilitate kontrolli oma sisu üle.

Üldine

Sobivus. Tarkvaral on aeg-ajalt teatavad funktsionaalsed piirangud nagu on teavitanud F-Secure (või F-Secure'i edasimüüja, kellelt te litsentsi omandasite). Siinkohal võtate te teadmiseks ja kinnitate, et te olete enne tarkvara registreerimist kontrollinud selle sobivust oma nõudmistega.

Muudatused. F-Secure täiustab pidevalt oma teenuseid. F-Secure jätab endale õiguse muuta tarkvara funktsioone või toimivust. F-Secure teeb seda selleks, et pakkuda teile paremaid tooteid või teenuseid, kohandada tarkvara turu või regulatsioonide muudatustega, võtta arvesse järgnevaid tehnilisi piiranguid või muudel sarnastel, siduvatel põhjustel. Sellest tulenevalt peab F-Secure aeg-ajalt tarkvara uuendama ja seda muutma. Sellised muudatused võivad sisaldada uute funktsioonide lisandumist või olemasolevate funktsioonide ära jätmist. Optimaalse turvalisuse ja kasutatavuse tagamiseks kasutage alati tarkvara viimast versiooni. F-Secure jätab endale õiguse lõpetada hooldus- ja tugiteenused teatud versioonidele või teatud operatsioonisüsteemidele vastavalt toote elutsükli tavadele. Kuna enamik F-Secure'i tarkvarast sõltub sagedastest uuendustest, võib see viia tarkvara kasutuskõlbmatuks muutumiseni. Sellise tarkvara kasutamine, mille hooldus on lõppenud, ei ole soovitatav ja toimub täielikult teie enda vastutusel. Toodete elutsüklite tavade kohta leiate lisateavet F-Secure'i kodulehelt. Seoses tarkvara arenemise ja muutumisega teie abonemendi kestel, võib F-Secure'il tekkida vajadus neid tingimusi seoses nende uuendustega redigeerida ja muudetud tingimused kohalduvad automaatselt vastavate tarkvaraversioonidega, mida on edasi müüdud redigeeritud tingimustega. Kui mis tahes osa neist lepingutingimustest peaks olema kehtetu ja jõustamatu, ei mõjuta see muude lepingutingimuste kehtivust, need jäävad kehtima ja kuuluvad täitmisele.

Lisatingimused. Tarkvara võib sisalda veebirakendusi või veebiportaale (‘lehekülgi'). Selliste lehtede kasutamisega võivad kaasneda lisatingimused. Te nõustute, et kontrollite selliste lisatingimuste olemasolu ja nende sisu ning kasutate lehti vastavalt. Selliste lehtede hulka võivad kuuluda ka F-Secure'i edasimüüjate või kolmandate osapoolte lehed. F-Secure ei vastuta vähimalgi määral kolmandate osapoolte lehtede eest.

Ligipääsetavus.Teid informeeritakse sellest ja te lepite sellega, et kogu tarkvara või osa sellest võib olla ajutiselt ligipääsmatu / mittekasutatav remondi, uuenduste või hoolduse tõttu või põhjustel, mis pole F-Secure'i meeskonna kontrolli alla (vääramatu jõud). F-Secure, selle litsentsiaarid või edasimüüjad, ei vastuta selliste katkestuste tagajärgede eest ja püüavad ligipääsu tarkvarale / tarkvara kasutatavust sõltuvalt avastatud tehnilistest piirangutest võimalikult kiirelt taastada.

Lõpetamine. Sõltumata mis tahes muudest õigustest nende lepingutingimuste lõpetamiseks või kehtetuks muutmiseks või lepingutest või seadustest, kaotab teie tarkvaralitsents koheselt, ilma etteteatamiseta, kehtivuse, kui te olete rikkunud ükskõik millist siintoodud tingimust või kasutanud tarkvara funktsioone muudel eesmärkidel kui ette nähtud ametlikes dokumentides. Kui F-Secure tuvastab, et te kasutate tarkvara vastuolus i) nende lepingutingimustega, ii) muude kohalduvate tingimustega või iii) ette nähtud eesmärgiga viisil, mis iv) on ilmselgelt ülemäärane või v) võib ohustada selle kasutamist kolmandate osapoolte poolt (nt. ligipääsu ülekandekiiruse monopoliseerimine); F-Secure jätab endale õiguse (i) mitte uuendada teie litsentsi, (ii) piirata teie tarkvara ja/või selle osa kasutamist (näiteks vähendades saadavat hoiustamisruumi) ja/või (iii) lõpetada litsents. F-Secure'iga või teid tarkvaraga varustanud F-Secure'i edasimüüjaga lepingu lõppemisel on F-Secure'il või selle edasimüüjal võimalus teavitada teid teie litsentsi ennetähtaegsest lõpetamisest. Teile ei ole lõpetamise eest ette nähtud hüvitist, kahjutasu või muud kompensatsiooni F-Secure'ilt. Kasutamispiiranguid puudutavad lepingutingimused kehtivad ka peale mis tahes lõpetamist.

Ekspordipiirangud. Te tunnustate ja nõustute, et tarkvarale võivad kehtida riiklike seaduste ja määrustega sätestatud piirangud, muuhulgas, kuid mitte ainult, Euroopa Liidu ekspordikontrolli seadused või Ameerika Ühendriikide ekspordikontrolli seadused (ühismõiste "ekspordireeglid"). Te nõustute ja kinnitate, et ei tarkvara ega sellest otseselt tuletatud toodet ei soetata, saadeta, re-ekspordita, otseselt või kaudselt, mitte ühtegi riiki, millesse eksportimine on keelatud ekspordireeglite ja nende alamsätetega, sama kehtib ka kasutamise kohta. Tarkvara kasutamisega nõustute te järgima kõiki ekspordireegleid kui te ekspordite, re-ekspordite või impordite tarkvara või sellel põhinevat infotehnoloogiat. Lisaks kinnitate te, et te pole ühegi USA kaubandusembargo riigi kodanik ega osapool, kes kuulub USA tellimiskeeldude nimekirja või USA Rahandusministeeriumi erakorraliste riikide nimekirja.

USA valitsuse litsentsiõigused. Kui see litsents on omandatud Ameerika Ühendriikide, sealsete ametkondade ja/või valitsusasutuste („USA valitsuse") jaoks või nende nimel, tunnustate te, et tarkvara ja selle dokumentatsioon on vastavalt „äriotstarbeline arvutitarkvara" ja „äriotstarbelise arvutitarkvara dokumentatsioon" nii, nagu need tingimused on määratletud määruses Federal Acquisition Regulations (FAR-id), kui hankijaks on tsiviilametkonnad (48 C.F.R. 2.101) ja määruses Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS), kui hankijaks on Kaitseministeeriumi üksused (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) ja (5)). Vastavalt FAR-i lõikele 48 C.F.R. 12.212 ja DFARS-i lõikele 48 C.F.R. 227.7202 ning teistele kohaldatavatele määrustele, reguleerivad tarkvara ja selle dokumentatsiooni mis tahes kasutamist, muutmist, reprodutseerimist, avaldamist, toimivust, kuvamist, avalikustamist või levitamist USA valitsuse poolt või jaoks ainult käesolevad tingimused ning nende kasutamine pole lubatud muul moel, kui käesolevate tingimustega selgelt lubatud ulatuses.

Kõrge riskitasemega tegavused. Tarkvara pole veakindel, välja arvatud juhul, kui toote dokumentatsioon seda selgesõnaliselt väljendab, ega ole välja töötatud, toodetud ega ette nähtud kasutamiseks või edasimüümiseks kontrollimisvarustusena riskantsetes keskkondades, mis vajavad failide turvalist toimimist, näiteks tuumarajatiste töö, lennunavigatsiooni- või kommunikatsioonisüsteemid, lennujuhtimine, elupäästmisaparaadid või relvasüsteemid, mille puhul tarkvara tõrge võib kaasa tuua surma, kehavigastuse või tõsise füüsilise või keskkonnaalase kahju („kõrge riskitasemega tegevused"). F-Secure ja selle edasimüüjad loobuvad kindlalt mis tahes otsesest või kaudsest sobivusgarantiist kõrge riskitasemega tegevuste puhul.

Kohaldatav õigus. Kui allpool pole teisiti teatatud, alluvad käesolevad tingimused Soome seadustele olenemata vastuolust seaduste, eeskirjade ja põhimõtetega ja olenemata vastuolust ÜRO Kaupade rahvusvahelise müügi konventsioonilepingutega. Soome kohtutel on välistav jurisdiktsioon ja õigus lahendada mis tahes käesolevatest tingimustest lähtuv vaidlus. Ameerika Ühendriikides elavate või USA seaduste jurisdiktsioonis tegutsevate litsentsiaatide või nende nimel ostetud litsentside puhul kehtivad käesolevatele tingimustele California osariigi seadused, olenemata vastuolust seaduste, reeglite ja põhimõtetega ja olenemata vastuolust ÜRO Kaupade rahvusvahelise müügi konventsioonilepingutega. Sellisel juhul on välistav jurisdiktsioon ja õigus lahendada mis tahes käesolevatest tingimustest lähtuv vaidlus Californias asuvatel riigi- ja osariigikohtutes. Väljaspool Soomet või Ameerika Ühendriike elavate tarbijate ostetud litsentside osas võivad käesolevad tingimused alluda sealsete jurisdiktsioonide kohalikele kohustuslikele seadustele. Kui F-Secure peab langetama valiku mitte nõuda kindlalt oma käesolevate tingimustega seotud õigusi, ei tõlgendata seda kui F-Secure'i poolset loobumist õigusest neid tulevikus jõustada.

Kui teil on käesolevate tingimuste kohta küsimusi või kui soovite F-Secure'iga ühendust võtta mis tahes muul põhjusel, kirjutage palun aadressil F-Secure Corporation, PL24, FI-00181 Helsinki, Finland, e-post: helsinki@f-secure.com või helistage: +358 9 2520 0700.

juuli 2013