F‑Secure®-i litsentsitingimusedJuuni 2018

Neid tingimusi kohaldatakse kõigile F‑Secure'i programmidele, tarkvarapõhistele teenustele ja veebirakendustele, mille olete litsentsinud või mis on teile kättesaadavaks tehtud, sealhulgas nendega seostuvale ja tarkvara kasutamist abistavale tugitarkvarale, veebiportaalidele, püsivarale, riistvarale ja teenustele, asjakohasele dokumentatsioonile ja mis tahes eelmainitud programmide värskendustele ja täiendustele (koondmõiste: tarkvara). Need tingimused rakenduvad ka programmidele, mis on teile kättesaadavaks tehtud ostetud litsentsi või seotud lepingu alusel, kus nendele tingimustele on viidatud.

NB! ENNE F-SECURE'I TARKVARA INSTALLIMIST VÕI KASUTAMIST TUTVUGE HOOLIKALT, VÕI KUI OLETE ALAEALINE, LASKE OMA EESTKOSTJAL HOOLIKALT TUTVUDA, JÄRGMISTE JURIIDILISTE TINGIMUSTEGA („TINGIMUSED"). KUI VALITE NÕUSTUMISE VÕI INSTALLITE, KOPEERITE VÕI KASUTATE TARKVARA VÕI TARKVARAPÕHIST TEENUST, KINNITATE (ÜKSIKISIKU VÕI JURIIDILISE ISIKUNA), ET OLETE NENDE TINGIMUSTEGA TUTVUNUD JA NEIST ARU SAANUD, NING NÕUSTUTE, ET NEED ON ÕIGUSLIKULT SIDUVAD. KUI TE EI NÕUSTU KÕIGI TINGIMUSTEGA, ÄRGE TARKVARA INSTALLIGE, KOPEERIGE EGA KASUTAGE.

Võtate teadmiseks ja nõustute, et tarkvara on allutatud kindlatele piirangutele, nagu kasutuseesmärk ja teatud tehnilised nõuded, sealhulgas, kuid mitte ainult operatsioonisüsteem, talletusruum, geograafiline asukoht või võrguühendus. Pange tähele, et tarkvara ei pruugi teie elukohariigis saadaval ja/või lubatud olla.

Tarkvaralitsents

Rakendatavate litsentsitasude ja käesolevate tingimuste alusel on teile antud mittevälistav, edasiandmisele mittekuuluv, mittemääratav, tühistatav õigus kasutada tarkvara käesolevates tingimustes kirjeldatud viisil kindla perioodi jooksul, nagu eraldi kokku lepitud teie ja F‑Secure'i või selle edasimüüjate vahel.

Teil on lubatud:

A) installida ja kasutada tarkvara ainult nii mitmes üksuses (tavaliselt käsiseadmetes, personaalarvutites, serverites või muus riistvaras, ühise nimetusega „seade"), nagu on sätestatud tarkvaras, F‑Secure'i litsentsisertifikaadis, kohaldatavas arves, toote pakendis või lepingus, millele neid tingimusi kohaldatakse. Kui tarkvara ja/või selle teenuseid jagatakse võrgu kaudu või kui tarkvara kasutatakse serverites, tulemüürides või lüüsides liikluse filtreerimiseks, peab teil olema litsents kas skannimismahu või kõigi kasutajate jaoks, kellele tarkvara teenuseid pakutakse. Sellistel juhtudel võite installida tarkvara nii mitmesse üksusse, kui vaja (ei kehti F‑Secure SENSE'i korral),

B) luua tarkvara koopiaid ainult installimise ja varundamise eesmärgil ja

C) laiendada litsentside arvu, ostes täiendavaid litsentse.

Litsentsi piirangud

Teil pole lubatud:

A) installida ja kasutada tarkvara vastuolus käesolevate tingimuste, F‑Secure'i litsentsisertifikaadi või muu seotud dokumentatsiooniga,

B) levitada tarkvara koopiaid kolmandale osapoolele, elektrooniliselt edastada tarkvara arvutisse, mis kuulub kolmandale osapoolele või lubada kolmandal osapoolel tarkvara kopeerida, välja arvatud juhul, kus selline tegevus on dokumentatsioonis selgelt lubatud.

C) muuta, kohandada, tõlkida, rentida, liisida, edasi müüa, levitada või luua tarkvarast ja/või sellega seotud failidest või nende mis tahes osadest tuletatud töid (sealhulgas, kuid mitte ainult, andmebaase, uudiseid, kirjeldusi või mis tahes muud sisu),

D) pöördkompileerida, pöördprojekteerida, pöördtransleerida või muul viisil lihtsustada tarkvara ja/või sellega seotud faile (sealhulgas, kuid mitte ainult, andmebaase, uudiseid, kirjeldusi või mis tahes muud sisu või rakendustevahelist infovahetust) üheski inimesele tajutavas vormis (välja arvatud piiratud ulatuses, mis on lubatud kohustusliku autoriõiguse õigusaktiga), sest tarkvara sisaldab või võib sisaldada F‑Secure'i ja selle litsentsiaaride ärisaladusi,

E) kasutada dokumentatsiooni mis tahes muul eesmärgil kui tarkvara kasutamise toetamiseks,

F) avaldada rakenduse installimiseks või kasutamiseks antud litsentsi autoriseerimiskoodi ühelegi kolmandale osapoolele, välja arvatud mitme kasutusõiguse litsentsi, mis nõuab avalikustamist vastavatele teistele kasutajatele,

G) kasutada tarkvara või mis tahes selle osa mis tahes toote või teenuse kasutuselevõtuks, et töötada tarkvara baasil või sellega seoses mis tahes muul põhjusel kui siinkohal lubatud,

H) muutma mis tahes riistvara raadioparameetreid teie asukoha sertifikatsiooni vastaselt,

I) juhul kui tarkvara sisaldab komponenti Automatic Update Agent, kasutada seda komponenti, et avaldada, levitada ja/või omandada tarkvara või sisu, mis pole i) konkreetselt F‑Secure'i toodete ja/või teenustega seotud ja ii) turvalisusega seotud (või mis tahes värskendusi mis tahes sellisele tarkvarale või sisule), või

J) kasutama tarkvara igal juhul järgmistel eesmärkidel: i) mis tahes isikuandmete, autoriõigusega kaitstud sisu või ärisaladuste kogumine või levitamine, mille kogumiseks või levitamiseks teil pole õigust; ii) ebaseadusliku, laimava, pornograafilise, kuritarvitava, ahistava, ähvardava sisu või mis tahes hävitavaid funktsioone sisaldava sisu või koodi levitamine; iii) lapspornograafiat või sodoomiat sisaldava sisu avamine või levitamine; iv) rämpsposti saatmine; v) ründevara, robotivõrkude, andmepüügi või teenusest keeldumise rünnakud, ebaseaduslik häkkimine, volitamata pordiskannimine või volitamata juurdepääs; vi) teise isiku kehastamine; vii) teiste isikute seaduslike õiguste rikkumine; viii) kohaldatavate seaduste, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie kohtupiirkonnas konkreetsete toodete ekspordi ja ringlussevõtu kohta kehtivate seaduste rikkumine; ix) muudel pealetükkivatel või pettuslikel eesmärkidel või kasutusviisidel, mis võivad takistada tarkvara toimimist või teiste kasutajate suutlikkust tarkvara kasutada; x) mis tahes sisu haldamine, mis on vastuolus lubatud sisusuunistega, mida haldavad kolmandad osapooled, kellelt olete tarkvara omandanud.

Kui olete huvitatud mis tahes muudest tarkvaraga seotud õigustest kui käesolevates tingimustes toodud, võtke palun ühendust otse F‑Secure'iga.

Tarkvara beeta-, tasuta ja katseversioonide täiendavad litsentsitingimused

Need piirangud kohalduvad lisaks ülal esitatutele, kui kasutate, laadite alla või installite tarkvara proovi-, beeta- või vabavara versiooni või kui F‑Secure või selle edasimüüja on teile litsentsi andnud selgelt ainult proovimiseks. Sellistel juhtudel võidakse tarkvaras teha muudatusi ja see võib sisaldada täiustatud reklaamifunktsioone. Te võtate teadmiseks, et kuna litsents on tasuta: i) puudub F‑Secure'il kohutus pakkuda tarkvara jaoks tugi- või hooldusteenuseid ja ii) võib F‑Secure igal ajal lõpetada teie tarkvara litsentsi või selle ligipääsetavuse, lõpetada või muuta selle funktsioone või piirata või muuta tasuta funktsioone tasuliseks. Tähtajaline litsents on antud ainult tarkvara hindamiseks või tarkvara kasutamiseks täiendava või juhtumispetsiifilise tööriistana ja seda vaid konkreetse prooviperioodi vältel, mis algab kuupäevast, mil tarkvara esimest korda installitakse või registreeritakse. Pärast tähtaja lõppemist peate F‑Secure'ilt või selle edasimüüjalt ostma tarkvara litsentsi või lõpetama tarkvara kasutamise ja hävitama selle.

Kui kasutate SENSE'i tarkvararakendust tasuta tellimuse alusel, ei kohaldata käesoleva jaotise tingimusi.

Avatud lähtekoodi litsentsid

Võtate teadmiseks, et mõned tarkvara komponendid võivad olla kaetud nn „avatud lähtekoodiga" (OSS-litsentsid) tarkvara litsentsidega. Mõned sellised OSS-litsentsid nõuavad, et edasimüüja muudaks tarkvara kättesaadavaks lähtekoodi vormingus („avatud lähtekoodiga komponendid"). Avatud lähtekoodiga komponentide kasutusõigused on teile antud vastavate õiguste hoidjate poolt, järgides vastavaid kohaldatavaid litsentsitekste. Kui OSS-litsentside tingimused seda nõuavad, asuvad niisugused OSS-i litsentsitingimused avatud lähtekoodiga komponentidele tarkvara installikaustas või muus tarkvaras osutatud kohas.

Teenuse Cloud Protection for Salesforce tingimused

Cloud Protection for Salesforce on tarkvara, mida pakub F‑Secure, mitte salesforce.com, mistõttu ei anna sellele garantiid salesforce.com. Võib juhtuda, et teie ja teie ettevõttesse kuuluvad teised kasutajad on võimelised kasutama teenust Cloud Protection for Salesforce juurdepääsu saamiseks teie või teie ettevõtte andmetele salesforce.com-i süsteemis. Kuid teenuse Cloud Protection for Salesforce kasutamisel võib juhtuda, et sellised andmed edastatakse ka salesforce.com-i süsteemi. Kui selliseid andmeid edastatakse salesforce.com-i süsteemist välja, ei vastuta salesforce.com selliste andmete privaatsuse, turvalisuse ega tervikluse eest.

Valdusõigus

Tarkvara valdusõigus, omandiõigused ja intellektuaalse omandi õigused jäävad F‑Secure'i ja/või selle litsentsiaaride omandiks. F‑Secure ja selle litsentsiaarid jätavad endale kõik õigused, mis pole selgesõnaliselt teile antud.

Piiratud garantii ja lahtiütlemised

Tarkvaragarantiist lahtiütlemine. TARKVARA PAKUTAKSE OLEMASOLEVAL KUJUL, ILMA IGASUGUSE GARANTIITA PEALE SELLE GARANTII, MIS ON SIIN SELGESÕNALISELT ESITATUD. F-SECURE, SELLE LITSENTSIAARID JA EDASIMÜÜJAD EI GARANTEERI TARKVARA VÕI SELLE DOKUMENTATSIOONI ÕIGSUST, TÄPSUST, USALDUSVÄÄRSUST VÕI MUUD. F-SECURE, SELLE LITSENSIAARID JA EDASIMÜÜJAD KEELDUVAD ANDMAST MIS TAHES KAUDSET GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT KAUDSEID GARANTIISID PEALKIRJALE, KÄTTESAADAVUSELE, TOIMIVUSELE, MITTE-RIKKUMISTELE, KAUBELDAVUSELE VÕI SOBIVUSELE KONKREETSEKS EESMÄRGIKS. TE VÕTATE ENDA PEALE KOGU RISKI TARKVARAGA SEOTUD TULEMUSTE NING TOIMIVUSE OSAS.

Mõned jurisdiktsioonid ei luba otseste või kaudsete garantiide piiramist või välistamist, seega ei pruugi ülalmainitud välistamine teile kohalduda ja teil võivad olla teistsugused õigused, mis võivad jurisdiktsiooniti erineda.

USA tarbijagarantii riistvarale

USAs annab F‑Secure riistvarale üheks (1) aastaks vabatahtliku tootja piiratud garantii („garantii"). Garantii annab õigusi, mis võivad olla eraldiseisvad õigustest, mis on teile antud tarbijaõigusega, sealhulgas, kuid mitte ainult, õigustest, mis on seotud mittevastavate kaupadega. Seega, garantiihüvitised täiendavad, mitte ei asenda USA tarbijaõigusega antud õigusi.

Garantii algab F‑Secure'ilt või F‑Secure'i volitatud edasimüüjalt riistvara ostmise esialgsest kuupäevast. Kui garantiiperioodi ajal ilmneb defekt, siis F‑Secure, omal valikul ja seadusega ettenähtud ulatuses a) parandab riistvara tasuta, kasutades uusi osi või osi, mis on töökindluse ja jõudluse osas uute osadega samaväärsed, b) asendab toote funktsionaalselt samaväärse tootega, mis on uus või töökindluse ja jõudluse osas uue tootega samaväärne, või c) tagastab algse ostuhinna. Käesolev garantii välistab õnnetusjuhtumitest, väärkasutamisest või muudest põhjustest tuleneva kahju, mille korral saab kindlaks teha, et tegemist pole materjalidest ja valmistamisest tingitud defektidega, sealhulgas, kuid mitte ainult, siis, kui riistvara on kasutatud või hooldatud viisil, mis ei vasta kasutaja dokumentatsioonile ja tingimustele. Tehase algse seerianumbri eemaldamine, rikkumine ja/või muutmine või riistvara modifitseerimine või parandamine ilma F‑Secure'i loata tühistab selle garantii.

Kõik garantiid, tingimused ja muud tingimused, mis ei ole käesolevas garantiidokumendis sätestatud, on garantiist välja arvatud, välja arvatud õigused, mis on teile antud teie kohtupiirkonna seadustega. F‑Secure ei garanteeri, et suudab riistvara käesoleva garantii alusel parandada või asendada nii, et riistvara jääb terveks ja sellele talletatud teave ja/või andmed ei lähe kaduma. F‑Secure ei vastuta mitte mingil juhul a) mis tahes kadude eest, mis ei olnud põhjustatud F‑Secure'i poolsest garantii rikkumisest, b) mis tahes kadude või kahjustuste eest, mis ei olnud riistvara ostmise ajal mõistlikult eeldatav F‑Secure'i poolse garantii rikkumise tagajärg või c) mis tahes äritegevusega seotud kadude, kasumi kaotamise, andmete kadumise või võimaluse kaotamise eest. Käesoleva garantii sätteid ei kohaldata 1) surma või kehavigastuse korral, 2) pettuse või raske hooletuse korral, 3) petturliku eksitamise või 4) mis tahes muu vastutuse korral, mida seadus ei välista ega piira.

Võib juhtuda, et teatud osariigid või riigid ei luba garantii kestust piirata või ei luba juhuslike või tegevusest tulenevate kahjustuste eest vastutuse välistamist või piiramist. Seetõttu ei pruugi eespool toodud piirangud või välistamised teie kohta kehtida. Pange tähele, et see garantii annab teile kindlad seaduslikud õigused ja teil võivad olla ka teistsugused õigused, mis võivad olenevalt teie osariigist või riigist erineda. Teie õiguste täielikuks mõistmiseks saate tutvuda oma osariigi, provintsi või riigi seadustega. Garantiinõude esitamiseks võtke ühendust F‑Secure'i klienditeenindusega allpool kirjeldatud viisil. Olge valmis esitama oma garantiinõuetega seotud ostutõendeid.

Piiratud vastutus

Piiratud vastutus teatud kahjustuste puhul. MITTE MINGIL JUHUL JA MITTE MINGITE SEADUSJÄRGSETE ÕIGUSTE, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, LEPINGUVÄLISTE KAHJUDE VÕI LEPINGU ALUSEL EI VASTUTA F-SECURE, SELLE TÖÖTAJAD, AMETNIKUD, LITSENTSIAARID, EDASIMÜÜJAD VÕI VARUSTAJAD TEIE EES MIS TAHES SPETSIAALSETE, TEGEVUSEST TULENEVATE, JUHUSLIKE VÕI KAUDSETE KAHJUDE EEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, TULU VÕI KASUMI KAOTAMISE, KADUMALÄINUD VÕI RIKUTUD ANDMETE VÕI FAILIDE, SEADME VÕI RAKENDUSE KAHJU VÕI VEA VÕI MUU ÄRILISE VÕI MAJANDUSLIKU KAHJU EEST, MIS TULENEB TARKVARA, SELLEGA SEOTUD DOKUMENTATSIOONI VÕI KOLMANDA OSAPOOLE TEENUSTE KASUTAMISEST VÕI SUUTMATUSEST SEDA KASUTADA, ISEGI KUI F-SECURE ON SELLISTE KAHJUDE TEKKIMISE VÕIMALUSE EEST HOIATANUD.

Koondvastutuse piiratus. F-SECURE'I, SELLE LITSENTSIAARIDE VÕI EDASIMÜÜJATE MAKSIMAALNE KOONDVASTUTUS TEIE EES OTSESTE KAHJUSTUSTE EEST EI ÜLETA MINGIL JUHUL SUMMAT, MILLE TE MAKSITE TARKVARA EEST. KUI KAHJUSTUSED TEKKISID TARKVARA RIKKEST, MIS VIIS ANDMEKAO, ANDMETE RIKUTUSE, TAHTMATU AVALDAMISE VÕI SISU PIKAAJALISE KÄTTESAADAVUSE TAKISTAMISENI, PIIRDUB VASTUTUS SELGELT VAID SUMMAGA, MILLE TE OLETE LITSENTSI EEST MAKSNUD KUUE KUU VÄLTEL VAHETULT ENNE SELLISE RIKKE ESINEMIST.

Võõrandamatud tarbijaõigused, tingimuste kasusaajad. Mõned jurisdiktsioonid ei luba vastutuse piiramist või välistamist, seega võivad eespool mainitud piirangud teie kohta mitte kehtida või kehtida ainult osaliselt. Mitte miski nendes tingimustes ei kahjusta ühegi tarbijana tegutseva osapoole õigusi. F‑Secure tegutseb ka oma töötajate, edasimüüjate, litsentsiaaride, varustajate ja sidusettevõtete nimel, keeldudes, välistades ja piirates kohustusi, garantiisid ja vastutust käesolevate tingimuste piires, aga mitte muudel juhtudel ja muudel eesmärkidel.

Vastutuse piirang Saksamaa ja Austria seaduste alusel. Saksamaal ja Austrias elavate tarbijate poolt ostetud litsentside puhul kohaldub vastutuse piirang vastavalt ülalolevatele punktidele 1 ja 2. Kahjunõuete, kulude kompenseerimise nõuete ja muude vastutusega seotud nõuete osas, lähtugu need käesoleva litsentsi puhul lepingust, lepinguvälistest kahjudest, seadusjärgse kohustuse rikkumisest või muust, kohaldub alljärgnev. F‑Secure, selle litsentsiaarid, edasimüüjad või varustajad vastutavad piiranguteta i) tahtlikult või raske hooletuse läbi põhjustatud kahju eest, ii) Saksamaa/Austria Tootevastutuse seaduse kohaste nõuete eest ja iii) juhul kui ohustatakse elu, tervist või põhjustatakse kehalisi vigastusi. Lihtsa hooletuse puhul kohaldub alljärgnev. F‑Secure, selle litsentsiaarid, edasimüüjad või varustajad vastutavad ainult selle osas, millises ulatuses nad on rikkunud lepingu põhikohustusi (peamisi lepingulisi kohustusi). Selline vastutus on piiratud lepingule tüüpilise ja eeldatava kahjuga materiaalse ja rahalise kahju korral.

Hüvitamine. Te hüvitate, kaitsete ja ei ohusta F‑Secure'i, selle töötajaid, ametnikke, litsentsiaare, edasimüüjaid, varustajaid (üheskoos „hüvitatavaid") järgmistel puhkudel: i) mis tahes tekitatud kulud, maksed, nõuded, kahjud, vastutus ja/või ükskõik millised hüvitatava vastased menetlused, sealhulgas ja piiranguteta väline õigusalane nõustamine ja nõustamistasud, mis tulenevad ebaseaduslikust tegevusest ja/või õiguste rikkumisest kolmandate osapoolte poolt ja/või ii) mis tahes kahjud, mida võite põhjustada tarkvara kasutamise läbi.

Privaatsus ja andmete kogumine

Andmete kogumine. Võtate teadmiseks, et selleks, et saaksime teile oma teenuseid pakkuda, peab F‑Secure koguma ja töötlema teatud andmeid, mis on seotud teie seadmete ja/või võrguga. Kuna kogutavad andmed ja nende kasutusviisid erinevad olenevalt tarkvara tüübist ja versioonist, leiate rohkem üksikasjalikku teavet isikuandmete töötlemise kohta vastavatest F‑Secure'i privaatsuspoliitikatest. Need poliitikad leiate tarkvara kasutajaliidesest ja/või F‑Secure'i veebilehelt. Järgnevalt on esitatud kokkuvõte, millist tüüpi andmeid tarkvara tavaliselt kogub ja mis eesmärgil.

Tehnilised ja turbeandmed. Selleks, et F‑Secure saaks teie seadme ja digitaalse elu turvaliseks teha, peab suurem osa meie tarkvarast koguma ja töötlema teie seadmes ja teie tarkvara kasutamisega seotud andmeid. Seda tüüpi andmed hõlmavad tavaliselt objekti turbeandmeid, analüüside tulemusi, statistikat, faili metaandmeid, tarkvara kasutusnäitajaid ja muid sarnaseid andmeid. Meie disainipõhimõte on otsida viise, kuidas piirata meie suutlikkust siduda seda tüüpi andmeid teiega isiklikult.

Isikuandmed. F‑Secure kogub ja töötleb andmeid, mis võimaldavad tuvastada teie isikut. Sellised andmed koosnevad tavaliselt i) andmetest, mida saadate meile ise (nt kontakt- ja registreerimisteave, probleemi lahendamisel tugiteenusele avalikustatud teave) ja ii) andmetest, mida tarkvara kogub automaatselt või mis on tingitud teiepoolsest teatud funktsioonide kasutamisest (nt litsentsi andmise teave, seadme ja tarkvara teave, kasutajakonto tegevuse teave, seadme geograafilise asukoha teave, operatsioonisüsteemi teave) ning iii) piiratud andmekogumitest, mis on pärit ülal esitatud jaotisest Tehnilised ja turbeandmed (nt blokeeritud ründevara nimi).

Edastamised, avalikustamine ja vastavus F‑Secure võib ülal esitatud andmetöötlustoimingute tegemiseks kasutada oma tütarettevõtteid või alltöövõtjaid. F‑Secure võib teatud andmeid edastada oma edasimüüjatele või partneritele, kui seda on kohaldatavas F‑Secure'i privaatsuspoliitikas nii kirjeldatud. Sellised osapooled võivad asuda Euroopa Majanduspiirkonna riikides või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. F‑Secure võib töödelda ja avalikustada andmeid, kui see on vajalik kohalduvate seaduste alusel seaduslike huvide kaitseks.

Läbipaistvus ja ärikliendid. F‑Secure'i „Protection Service for Business" on kavandatud nii, et seda haldavad ühiselt teie (meie ärikliendina), F‑Secure ja meie partnerid. Kokkuleppe kohaselt on selles seadistuses isikuandmete töötlemises osalevate osapoolte rollid ja vastutus kehtestatud konkreetse privaatsuspoliitikaga ja nõustute oma töötajaid sellest teavitama.

F-secure poolt teile antud volitused

Selleks, et tarkvara saaks ettenähtud viisil töötada, annate F‑Secure'ile volitused kopeerida teie seadmes leiduvad või oma kolmandate osapoolte F‑Secure'i tarkvaraga seotud teenuskontode kahtlase koodiga failid F‑Secure'i süsteemi, kus F‑Secure saab neid tõhusamalt kahjulikkuse tuvastamiseks analüüsida.

Tagasiside

F‑Secure'ile antud otsese tagasiside, ideede ja täiustussoovituste jaoks annate F‑Secure'ile üleilmse, mitte-eksklusiivse ülekantava, all-litsentseeritava, tasuta õiguse kasutada sellist tagasisidet meie mis tahes toodetes ja äritegevuses, seni, kuni kehtib õiguskaitse, mis on antud kehtiva autoriõiguse või tööstusliku omandi õiguseid reguleeritavate seaduste, määruste ning rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonide alusel.

Üldine

Muudatused. F‑Secure täiustab pidevalt oma teenuseid. F‑Secure jätab endale õiguse muuta tarkvara funktsioone või toimivust. F‑Secure teeb selliseid muudatusi näiteks selleks, et pakkuda teile paremaid tooteid või teenuseid, kohandada tarkvara turu või regulatsioonide muudatustega ja võtta arvesse võimalikke järgnevaid tehnilisi piiranguid. Seetõttu jätab F‑Secure endale õiguse tarkvara aeg-ajalt uuendada ja muuta. Sellised muudatused võivad muu hulgas sisaldada uute funktsioonide lisandumist või olemasolevate funktsioonide eemaldamist. Kui sellised täiendused või muudatused ei ole automaatsed, vaid neid pakutakse teile valikuliste lisadena, soovitame optimaalse turvalisuse ja kasutatavuse tagamiseks kasutada alati tarkvara viimast versiooni. F‑Secure jätab endale õiguse lõpetada hooldus- ja tugiteenused tarkvara teatud versioonidele (kaasa arvatud versioonidele, mis on mõeldud kasutamiseks teatud operatsioonisüsteemides), mis võib viia tarkvara kasutuskõlbmatuks muutumiseni. Sellise tarkvara kasutamine, mille hooldus on lõppenud, ei ole soovitatav ja toimub täielikult teie enda vastutusel. Toodete elutsüklite kohta leiate lisateavet F‑Secure'i kodulehelt. Seoses tarkvara arenemisega teie tellimuse kestel võib F‑Secure'il tekkida vajadus neid tingimusi seoses nende uuendustega redigeerida ja muudetud tingimused kohalduvad nendega nõustumisel vastavatele tarkvaraversioonidele. Uuendatud tarkvara kasutamine ei ole võimalik, kui te ei nõustu uuendatud tingimustega, kui seda nõutakse. Kui nõustute teenuse installimisel uude seadmesse või versiooni uuendamisel olemasolevas seadmes tingimuste uue versiooniga, hakkab see uus versioon automaatselt kehtima kõigile seadmetele ja teie tellimuse installidele (ei tühista rakenduste poodide tingimusi).

Kui mõni käesolevate tingimuste mis tahes osa on kehtetu ja jõustamatu, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust, mis jäävad kehtima ja jõusse.

Andmeedastuskulud. Võtate teadmiseks, et tarkvara kasutamisega võivad kaasneda täiendavad andmeedastuskulud. Sellised kulud võivad oleneda kasutatavast seadmest/ühendusest/teenusepakkujast ja nende kulude eest vastutate teie, mitte F‑Secure.

Lisatingimused. Tarkvara võib sisalda veebirakendusi, veebiportaale või kolmanda osapoole tarkvara („lehti"). Selliste lehtede kasutamisega võivad kaasneda lisatingimused. Te nõustute, et vaatate sellised lisatingimused ja nende sisu üle ning kasutate lehti vastavalt. Selliste lehtede hulka võivad kuuluda ka F‑Secure'i edasimüüjate või kolmandate osapoolte lehed. F‑Secure ei vastuta vähimalgi määral lehtede eest, mida pakuvad kolmandad osapooled.

Ligipääsetavus. Teid informeeritakse sellest ja te nõustute sellega, et kogu tarkvara või osa sellest võib olla ajutiselt ligipääsmatu/mittekasutatav parandustööde, uuenduste või hoolduse tõttu või põhjustel, mis pole F‑Secure'i meeskonna kontrolli alla (vääramatu jõud). F‑Secure, selle litsentsiaarid või edasimüüjad ei vastuta selliste katkestuste tagajärgede eest ja püüavad ligipääsu tarkvarale / tarkvara kasutatavust olenevalt avastatud tehnilistest piirangutest võimalikult kiirelt taastada.

Lõpetamine. Sõltumata mis tahes muudest õigustest nende lepingutingimuste lõpetamiseks või kehtetuks muutmiseks või lepingutest või seadustest, võib F‑Secure lõpetada teie tarkvaralitsentsi kohe, ilma etteteatamiseta, kui te olete rikkunud ükskõik millist siintoodud tingimust või kasutanud tarkvara funktsioone muudel eesmärkidel kui ette nähtud ametlikes dokumentides. F‑Secure SENSE'i korral tähendab lõpetamine vastava tellimuse alusel teile pakutavate turbeteenuste pakkumise lõpetamist. F‑Secure SENSE'i turbeteenuste pakkumise lõpetamisel võite lõpetamisest olenemata jätkata F‑Secure SENSE'i rakenduse ja riistvara kasutamist ilma nende turbeteenusteta. Seega jäävad need tingimused pärast lõpetamist jõusse ning jäävad F‑Secure'i rakendusele ja riistvarale kehtima ilma turbeteenusteta.

Kui F‑Secure tuvastab, et te kasutate tarkvara vastuolus i) nende lepingutingimustega, ii) muude kohalduvate tingimustega või iii) ette nähtud eesmärgiga või iv) viisil, mis võib ohustada selle kasutamist kolmandate osapoolte poolt (nt. ligipääsu ülekandekiiruse monopoliseerimine) või võib põhjustada kahju kolmandale osapoolele, jätab F‑Secure endale õiguse i) mitte uuendada teie litsentsi, ii) piirata teie tarkvara ja/või selle osa kasutamist ja/või iii) lõpetada litsents. F‑Secure'iga või teid tarkvaraga varustanud F‑Secure'i edasimüüjaga lepingu lõppemisel võib F‑Secure või selle edasimüüja teavitada teid teie litsentsi ennetähtaegsest lõpetamisest. Teile ei ole lõpetamise eest ette nähtud hüvitist, kahjutasu või muud kompensatsiooni F‑Secure'ilt. Kasutamispiirangud kehtivad ka peale mis tahes lõpetamist.

Ekspordipiirangud. Võtate teadmiseks ja nõustute, et tarkvarale võivad kehtida riiklike seaduste ja määrustega sätestatud piirangud, muuhulgas, kuid mitte ainult, Euroopa Liidu ekspordikontrolli seadused või Ameerika Ühendriikide ekspordikontrolli seadused (ühismõiste „ekspordireeglid"). Te nõustute ja kinnitate, et ei tarkvara ega sellest otseselt tuletatud toodet ei soetata, saadeta, kanta üle, re-ekspordita, otseselt või kaudselt, mitte ühtegi riiki, millesse eksportimine on keelatud ekspordireeglite ja nende alamsätetega, sama kehtib ka kasutamise kohta. Tarkvara kasutamisega nõustute te järgima kõiki ekspordireegleid, kui te ekspordite, re-ekspordite või impordite tarkvara või sellel põhinevat infotehnoloogiat. Lisaks kinnitate te, et te pole ühegi USA kaubandusembargo riigi kodanik ega osapool, kes kuulub USA tellimiskeeldude nimekirja või USA Rahandusministeeriumi erakorraliste riikide nimekirja.

USA valitsuse litsentsiõigused. Kui see litsents on omandatud Ameerika Ühendriikide, sealsete ametkondade ja/või valitsusasutuste („USA valitsuse") jaoks või nende nimel, võtate teadmiseks, et tarkvara ja selle dokumentatsioon on vastavalt „äriotstarbeline arvutitarkvara" ja „äriotstarbelise arvutitarkvara dokumentatsioon" nii, nagu need tingimused on määratletud määruses Federal Acquisition Regulations (FAR-id), kui hankijaks on tsiviilametkonnad (48 C.F.R. 2.101) ja määruses Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS), kui hankijaks on Kaitseministeeriumi üksused (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) ja (5)). Vastavalt FAR-i lõikele 48 C.F.R. 12.212 ja DFARS-i lõikele 48 C.F.R. 227.7202 ning teistele kohaldatavatele määrustele, reguleerivad tarkvara ja selle dokumentatsiooni mis tahes kasutamist, muutmist, reprodutseerimist, avaldamist, toimivust, kuvamist, avalikustamist või levitamist USA valitsuse poolt või jaoks ainult käesolevad tingimused ning nende kasutamine pole lubatud muul moel, kui käesolevate tingimustega selgelt lubatud ulatuses.

Kõrge riskitasemega tegevused. Tarkvara pole veakindel, välja arvatud juhul, kui toote dokumentatsioon seda selgesõnaliselt väljendab, ega ole välja töötatud, toodetud ega ette nähtud kasutamiseks või edasimüümiseks kontrollimisvarustusena riskantsetes keskkondades, mis vajavad failide turvalist toimimist, näiteks tuumarajatiste töö, lennunavigatsiooni- või kommunikatsioonisüsteemid, lennujuhtimine, elupäästmisaparaadid või relvasüsteemid, mille puhul tarkvara tõrge võib kaasa tuua surma, kehavigastuse või tõsise füüsilise või keskkonnaalase kahju („kõrge riskitasemega tegevused"). F‑Secure ja selle edasimüüjad loobuvad kindlalt mis tahes otsesest või kaudsest sobivusgarantiist kõrge riskitasemega tegevuste puhul.

Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine. Kui allpool pole teisiti teatatud, alluvad käesolevad tingimused Soome seadustele olenemata vastuolust seaduste, eeskirjade ja põhimõtetega ja olenemata vastuolust ÜRO Kaupade rahvusvahelise müügi konventsioonilepingutega. Soome kohtutel on välistav jurisdiktsioon ja õigus lahendada mis tahes käesolevatest tingimustest lähtuv vaidlus.

Ameerika Ühendriikides elavate või USA seaduste jurisdiktsioonis tegutsevate litsentsiaatide või nende nimel ostetud litsentside korral kehtivad käesolevatele tingimustele New Yorgi osariigi seadused, olenemata vastuolust seaduste, reeglite ja põhimõtetega ja olenemata vastuolust ÜRO konventsiooniga kaupade rahvusvaheliste müügilepingute kohta. Sellisel juhul on välistav jurisdiktsioon ja õigus lahendada mis tahes käesolevatest tingimustest lähtuv vaidlus New Yorgis asuvates riigi- ja osariigikohtutes.

Väljaspool Soomet või Ameerika Ühendriike elavate tarbijate ostetud litsentside osas võivad käesolevad tingimused alluda sealsete jurisdiktsioonide kohalikele kohustuslikele seadustele. Kui F‑Secure peab langetama valiku mitte nõuda kindlalt oma käesolevate tingimustega seotud õigusi, ei tõlgendata seda kui F‑Secure'i poolset loobumist õigusest neid tulevikus jõustada.

Juhul, kui olete ELis elav tarbija ja neid tingimusi puudutavat konflikti ei saa teie ja F‑Secure'i või F‑Secure'i vastava edasimüüja vahelistel sõbralikel läbirääkimistel lahendada, võite pöörduda kohaliku riikliku tarbijavaidlusi lahendava organi poole. Teie kohtupiirkonda kuuluvate vaidluste lahendamise pädevate organite loendi leiate siit: https://webgate.ec.europa.eu/odr. Võite tarbijavaidluse lahendamiseks kasutada ka vaidluste lahendamise veebiplatvormi, mille leiate siit: ec.europa.eu/odr.

Kontaktandmed

Kui teil on käesolevate tingimuste kohta küsimusi, külastage kasutajatoe jaotist aadressil f-secure.com/support. Klienditoega seotud küsimuste korral võtke ühendust otse oma teenusepakkujaga.