Personvernpolicy for bedrifter

Behandlings­ansvarlig og kontakt

F‑Secure Corporation
Virksomhets-ID 0705579-2
Tammasaarenkatu 7
PL 24, FI-00180 Helsinki
Tel. +358 9 2520 0700
Faks +358 9 2520 5001

F‑Secure-kontorer i land utenfor EØS kan fungere som databehandlings­ansvarlig på ad hoc-bases i tilfelle det gjennomføres region­spesifikke aktiviteter utenom konsernets salgs- og markedsførings­rammeverk. Hvis du har spørsmål angående vår data­behandlings­praksis, ta kontakt med kundestøtte.

Formålet med data­innhentingen

Hvis arbeidsgiveren ikke er en eksisterende partner eller sluttkunde

Vi innhenter og behandler data, slik at vi på grunnlag av stillingen din i organisasjonen kan sende deg informasjon relatert til tjenestene, gjennomføre kunde­undersøkelser, arrangere konkurranser, reklamere for og markedsføre tjenestene våre (både personrettet og i aggregert form), og dele informasjon og kunnskap om cybersikkerhet og tjenestene våre. Vi benytter også innhentede data til markeds­undersøkelser, utvikling av produkter og tjenester og utvikling av forretnings­tilbud.

Hvis du eller organisasjonen som du representerer, blir vår kunde, kombinerer vi data som er innhentet om deg i denne førsalgsfasen når organisasjonen blir kunde. I slike tilfeller bruker vi dataene i henhold til samme praksis som vi benytter for representanter for bedriftskunder.

Hvis arbeidsgiveren er en eksisterende partner eller sluttkunde

 • Kundepleie
 • Sørge for teknisk informasjon om F‑Secure-produkter
 • Felles planlegging og utvikling av virksomheten
 • Levering av lisens­sertifikat
 • Fakturering
 • Tilpasset markedsføring
 • Informasjons­deling angående F‑Secure-produkter
 • Ordreinnfrielse, lisens- og tjeneste­fornyelser + oppsalg/kryssalg
 • Innhenting av tilbake­meldinger fra kunder
 • Bruker­identifikasjon for utvalgte systemer som partnerportalen

Begrunnelse og juridisk grunnlag for innhenting og behandling av data, konsekvenser av vegring

Hvis arbeidsgiveren ikke er en eksisterende partner eller sluttkunde

1. Vi innhenter data om enkeltpersoner som er beslutnings­takere eller har stillinger med innflytelse i bedrifter som vil nyte godt av våre tjenester. Vi vurderer det slik at denne aktiviteten er i de legitime interessene til både F‑Secure som leverandør og arbeidsgiveren din som kjøper.

2. For at vi skal fokusere kommunikasjonen vår på tjenestene du primært er interessert i, kan noen av opplysningene vi innhenter, være basert på aktivitet på nettsidene våre. Dette skjer i tilfelle du har samtykket i å få slik trafikk knyttet til deg, for eksempel ved å fylle ut et av web­skjemaene våre eller åpne en e-postmelding du har mottatt av andre årsaker. Vi registrerer ikke web­trafikk utenom F‑Secure-nettstedene.

Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke e-postadressen din til dette formålet, står du fritt til det. Følgene for deg vil være at meldingene du kan motta fra oss, kanskje vil være mindre relevante for deg og arbeidsgiveren din.

Hvis arbeidsgiveren er en eksisterende partner eller sluttkunde

F‑Secure har en legitim interesse med hensyn til å behandle person­opplysningene til ansatte hos kunder og partnere for å muliggjøre og forenkle leveringen av kommersielle tjenester til bedriftskunder og partnere, inkludert det å gjennomføre relevante salgs- og markeds­førings­aktiviteter slik gjeldende lover om forskjellige former for markeds­føringsrelatert kommunikasjon tillater.

Datatyper og datakilder

Hvis arbeidsgiveren ikke er en eksisterende partner eller sluttkunde

Når det gjelder personer som besøker nettstedet vårt, lagrer vi data om enheten som brukes, IP-adressen, hvilken vei du kom til nettstedet og hva du gjorde der, i tillegg til eventuell informasjon du har gitt oss via skjemaer. Se personvern­erklæringen til nettsteder for å få mer informasjon.

Når det gjelder data som sendes via skjemaer av en mulig kunde, innhenter F‑Secure følgende informasjon: navn på person og firma, e-postadresse, land, bransje, firmaets størrelse, telefonnummer og området eller tjenesten som er av interesse.

Hvis du har blitt identifisert som beslutning­staker eller influencer av en tredjepart, eller er oppført som dette i offentlige kilder, henter vi typisk følgende informasjon om deg og organisasjonen du representerer: firmanavn, tittel, navn, funksjon, språk, e-postadresse, postnummer, by og delstat, land, telefonnummer, bransje, omsetning og firmaets størrelse.

Vi vil kanskje aggregere slike data med generelle opplysninger om organisasjonen.

Hvis arbeidsgiveren er en eksisterende partner eller sluttkunde

 • Juridisk enhet som har kjøpt lisensen
 • Navn
 • Stilling/rolle/tittel
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Gate- og postadresse
 • Land
 • Språkpreferanse
 • Tilgjengelig LinkedIn-informasjon
 • Meldings­preferanser (hva slags informasjon du ønsker å motta)

Slike data innhentes fra følgende kilder:

 • Markedsføringsprosesser (se ovenfor)
 • Via salgs- og konto­administrasjons­aktiviteter
 • Via partnersalgs- og kunde­administrasjons­aktiviteter (f.eks. når en partner bestiller en lisens til en kunde eller endrer kunde­informasjon)

Regelmessige mottakere og destinasjoner ved overføring av person­opplysninger

Generelt

F‑Secure ivaretar personvernet ved å beskytte eventuelle fremtidige og eksisterende kunders person­opplysninger som er lagret på eller behandles av slike tredjeparts leverandører eller deres verktøy ved å granske alle leverandører og inngå avtaler som sikrer kundenes personvern.

Person­opplysninger kan gjøres tilgjengelig for F‑Secures tilknyttede selskaper og under­leverandører når - og i det omfang - tilgjengelig­gjøring av data er nødvendig for de relevante formålene med å behandle data, spesielt effektiv konto­administrasjon i de lokale kontorene i landene.)

Person­opplysninger kan også gjøres tilgjengelig for F‑Secures kanalpartnere når - og i det omfang - tilgjengelig­gjøring av data er nødvendig for de relevante formålene med å behandle data (oppført på raden ovenfor). Hvis du for eksempel er interessert i å kjøpe tjenestene våre, gir vi slike opplysninger til forhandler­partneren vår i området.

Noen av F‑Secures tilknyttede selskaper, under­leverandører og distributør­partnere er lokalisert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeids­området (EØS). Når person­opplysninger overføres fra EØS ut av EØS-området, påtar F‑Secure seg å sørge for sikkerhet og integritet under behandlingen ved å implementere de nødvendige tiltakene som loven krever, og ved å kreve passende avtalefestede garantier fra slike dataimportører (for eksempel ved å bruke dataover­førings­klausuler som er godkjent av Den europeiske union.

Hvis arbeidsgiveren ikke er en eksisterende partner eller sluttkunde

Person­opplysninger lagres fysisk i eksterne datasentre i Amerikas forente stater. Derfra kan person­opplysninger gjøres tilgjengelig for F‑Secures tilknyttede selskaper og under­leverandører, i det omfang tilgjengelig­gjøring er nødvendig for behandling av dataene, spesielt fastlegging av tilgjengeligheten av data og bruken av dataene. Herfinner du adressene til tilknyttede selskaper.

Hvis arbeidsgiveren er en eksisterende partner eller sluttkunde

Person­opplysninger lagres fysisk i Den europeiske union (Irland) av tredjeparts CRM- og ERP SaaS-tjeneste­leverandører. Midlertidige lokale oppbevarings­steder kan være plassert i nasjonale F‑Secure-kontorer (se nedenfor).

Lagring

Hvis arbeidsgiveren ikke er en eksisterende partner eller sluttkunde

Hver måned rydder vi i markeds­førings­kunde­basen og fjerner alle kontakter som ikke har reagert på meldinger eller besøkt nettsidene våre i løpet av de siste 24 månedene.

Hvis du blir kunde eller partner, blir dataene lagret så lenge organisasjonens relasjon varer, og som beskrevet nedenfor.

Hvis arbeidsgiveren er en eksisterende partner eller sluttkunde

Brukerdata i bedrifts­kunde­registeret lagres så lenge lisensen eller abonnementet varer og i fem år etter at det siste aktivumet eller abonnementet til kunden eller partneren utløp. Begrunnelsen for varigheten kommer av det faktum at F‑Secure, og konkurrenter, også selger langvarige lisenser og abonnementer (3 til 5 år), og fordi den første tilbakevinnings­muligheten, sett fra et forretnings­messig synspunkt, først kan komme flere år etter at lisensen eller abonnementet utløp.

Rettighetene dine

Du har rettighetene til alle data vi har om deg. Nærmere bestemt har du følgende rettigheter til person­opplysningene vi har om deg:

 • Du har rett til å få en kopi av opplysningene som vi kan knytte til deg i denne sammenhengen. Vennligst gi oss litt tid til å innhente opplysningene. Hvis du finner feil (f.eks. foreldet informasjon) i disse opplysningene, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vår kundestøtte. I tillegg til å kunne hente ut opplysningene selv, har du også rett til å be oss om å sende det meste av disse opplysningene til en annen behandlings­ansvarlig på dine vegne.
 • Du har også rett til når som helst å komme med innsigelser mot vår innsamling og bruk av person­opplysningene dine til markeds­førings­formål. Det å reservere seg mot markeds­førings­listene våre stopper innhentingen av nye data (hvis du ikke melder deg på igjen), men sletter ikke data vi kan ha innhentet om deg ved hjelp av informasjons­kapsler i denne sammenhengen.
 • Du kan når som helst slette markeds­førings­relaterte person­opplysninger via preferanse­senteret for markedsføring, som er tilgjengelig fra alle e-postmeldinger med markeds­føringstema som vi sender deg. Etter dette vil vi ikke lenger innhente flere opplysninger om deg eller kombinere nettleser­historikk med identiteten din. Data om interessene dine på F‑Secure-nettsteder forblir lagret og slettes etter tolv måneder, hvis du ikke kommer tilbake igjen i løpet av den tiden.
 • Hvis du finner ut at opplysningene vi har om deg, er uriktige eller at vi ikke har noen juridisk rett til å bruke dem, kan du be oss om å stanse all videre behandling av person­opplysningene og bare oppbevare dem inntil saken er løst.
 • I det omfang det ikke er mulig for deg å utøve disse rettighetene ved å endre meldings­preferansene, kan du utøve disse rettighetene via kundestøtten vår.
 • Hvis du føler at vi ikke legger til rette for de lovbestemte rettighetene dine, har du rett til å inngi en klage til en tilsyns­myndighet.

Obligatorisk og ikke-obligatoriskk behov for datainnhenting, konsekvenser av vegring

Hvis arbeidsgiveren ikke er en eksisterende partner eller sluttkunde

I tilfeller hvor vi innhenter informasjon direkte fra deg (f.eks. e-postadressen du har oppgitt eller besøk på nettsidene våre), gjør vi det med ditt samtykke. Du kan trekke tilbake samtykket du har gitt når det gjelder markeds­førings­relaterte formål.

Hvis arbeidsgiveren er en eksisterende partner eller sluttkunde

Det er nødvendig for F‑Secure å behandle de nevnte opplysningene, slik at vi kan kommunisere effektivt med representanter for partnere og kunder og dermed levere og fakturere de avtalte tjenestene.

Profilering

Vi lager profiler for besøkende på nettsidene våre, slik at vi kjenner behovet deres som (potensielle) kunder bedre, og slik at vi - når de har gitt oss e-postadressen sin - kan komme med relevante budskap innenfor interesse­feltene deres, ikke bare generelle markeds­førings­budskap. Jo mer aktivitet og interesse du viser for løsningene våre, desto mer sannsynlig er det at vi vil kontakte deg.

Vi gir ikke slik profil­informasjon til eksterne parter. Vi kan dele generelle opplysninger om interessen du har vist, med en forhandler (hvis du kjøper via en forhandler) for å dekke behovet ditt på en bedre måte, men bare i tilfelle vi har innledet reelle salgs­forhandlinger.

Endringer

F‑Secure forbeholder seg retten til å endre denne beskrivelsen av en fil fra tid til annen for å ivareta sine juridiske forpliktelser.