Personvernpolicy for bedrifter

September 2019

 

Denne erklæringen gis på vegne av F‑Secure Corporation og forklarer hvordan selskaper som hører inn under F‑Secure-konsernet, behandler dine personopplysninger. Den beskriver hvordan personopplysninger som vi innhenter fra deg, eller som du gir oss, vil bli behandlet av oss.

Den databehandlingsansvarlige i denne erklæringen er F‑Secure Corporation, et finsk selskap med foretaksnummeret 0705579-2. Du finner kontaktinformasjonen vår til slutt i denne erklæringen.

Personopplysningene til enkeltpersoner som er tema for denne erklæringen, blir primært innhentet fordi F‑Secure har et, eller søker å inngå, et forretningsmessig forhold med fortakene du er ansatt hos.

Den innhentede informasjonen og bruken av den varierer avhengig av om det er et eksisterende, forretningsmessig forhold mellom F‑Secure og arbeidsgiveren din (se avsnittet KUNDER OG PARTNERE) eller om vi ikke har noe tidligere engasjement hos arbeidsgiveren din (se avsnittet MARKEDSFØRING).

Markedsføring

Hva slags opplysninger om deg innhenter vi

Når det gjelder personer som besøker nettstedet vårt, registrerer vi data om enheten som brukes, IP-adressen, ruten du kom til nettstedet vårt via, og hva du gjorde der, i tillegg til eventuell informasjon du har gitt oss via skjemaer. Se personvernerklæringen til nettstedet for å få mer detaljert informasjon.

Hvis du gir oss opplysninger via skjemaer - på nettet eller frakoblet – ber vi om disse opplysningene: navn på person og selskap, e-postadresse, land, bransje, størrelse på selskapet, telefonnummer og området eller tjenesten som er av interesse.

Vi kan også innhente informasjon via diskusjonsfora eller andre sosiale medier som F‑Secure drifter, konkurranser, kampanjer, undersøkelser, webinarer, og andre slike arrangementer og møteplasser.

Hvis du har blitt identifisert som en beslutningstaker eller person med innflytelse av en tredjepart, eller er oppført som dette i offentlige kilder, innhenter vi vanligvis følgende informasjon om deg og organisasjonen du representerer: firmanavn, tittel, navn, funksjon, språk, e-postadresse, postnummer, poststed og delstat, land, telefonnummer, bransje, omsetning og selskapets størrelse.

Vi kan slå slike data sammen med generelle opplysninger om organisasjonen.

For hvilke formål bruker vi opplysningene

Vi innhenter og behandler data slik at vi på grunnlag av stillingen din i organisasjonen kan sende deg informasjon knyttet til tjenestene våre, foreta kundeundersøkelser, arrangere konkurranser, annonsere og markedsføre tjenestene våre (både personlig tilpasset og samlet), og dele informasjon og kunnskap om cybersikkerhet og våre tjenester. Vi bruker også innsamlede opplysninger i markedsundersøkelser, produkt- og tjenesteutvikling, og til utvikling av forretningstilbud.

Hvis du eller organisasjonen du representerer, blir vår kunde, kombinerer vi opplysningene som er innhentet i denne førsalgsfasen for deg, når organisasjonen blir vår kunde. I slike tilfeller bruker vi opplysningene i henhold til samme praksis som for representanter for bedriftskunder og partnere.

Juridisk grunnlag

Vi innhenter opplysninger om enkeltpersoner med innflytelse og beslutningsmyndighet i selskaper som vil kunne dra fordel av tjenestene våre. Vi anser at slik aktivitet er av berettiget interesse for både F‑Secure som leverandør, og for din arbeidsgiver som kjøper.

Hvis berettiget interesse ikke er tilstrekkelig eller ikke kan anvendes for en type databehandling, vil vi be om ditt samtykke. For eksempel er samtykke det juridiske grunnlaget for data vi innhenter om bruken din av nettstedene våre. Når vi baserer behandlingen vår på samtykke, kan du trekke tilbake samtykket når som helst.

Kunder og partnere

Hva slags opplysninger om deg innhenter vi

Når det gjelder enkeltpersoner som vi har et forretningsmessig forhold med arbeidsgiverne til, behandler vi disse personopplysningene om deg: navnet ditt, stillingen / rollen / tittelen, e-postadressen og telefonnummeret, hvilket foretak som har kjøpt lisensen eller tjenesten, foretakets gate- og postadresse, land, språk- og meldingspreferanser, tilgjengelig LinkedIn-informasjon, relevant legitimasjon for tilgang til og pålogging i våre systemer.

F‑Secure innhenter disse opplysningene:

 • Via markedsføringsaktiviteter (mer informasjon under Bedrifter - markedsføring),
 • Via nettstedet vårt, diskusjonsfora eller andre sosiale medier som F‑Secure drifter
 • Via konkurranser, kampanjer, undersøkelser, webinarer og andre slike arrangementer eller møteplasser
 • Gjennom salg, kundestøtte og kontoadministrasjonsaktiviteter
 • Gjennom partnersalg og kundebehandlingsaktiviteter (en partner kan f.eks. bestille en lisens til en kunde eller endre informasjonen om en kunde)

For hvilke formål bruker vi opplysningene

Vi innhenter og behandler opplysninger slik at vi kan administrere kundeforhold, skaffe deg informasjon, produkter og tjenester som du ber om fra oss, holde felles planleggingsøkter, analysere data med tanke på forretningsutvikling, levere lisenssertifikater, utføre alle ledd i ordrebehandlings- og betalingsprosesser, gjennomføre personlig tilpassede markedsføringsaktiviteter, kommunisere både angående det første salget av tjenester og ved fornyelse av lisenser og tjenester, og om andre tilbud og annen relevant informasjon, innhente tilbakemeldinger, identifisere autoriserte brukere av utvalgte systemer og administrere brukerkontoer, og yte hjelp og støtte rundt tjenestene.

Når du henvender deg til oss eller sender informasjon til oss via ulike kanaler, det være seg forhandlerne våre eller på arrangementer eller nettsteder, kombinerer vi denne informasjonen for å gjøre kommunikasjonen vår relevant for dine behov.

Juridisk grunnlag

F‑Secure har en berettiget interesse av å behandle personopplysningene til ansatte hos kunder og partnere for å muliggjøre og legge til rette for levering av kommersielle tjenester til bedriftskunder og partnere, inkludert gjennomføring av relevante salgs- og markedsføringsaktiviteter, slik gjeldende lovgivning tillater for ulike former for markedsrelatert kommunikasjon.

Når behandling kreves for en aktivitet, er det nødvendig at vi kan behandle påkrevde data. Det er for eksempel tilfellet når vi har behov for å kommunisere effektivt med representanter for partnere og kunder, levere og fakturere avtalte tjenester, svare på forespørsler eller anmodninger om kundestøtte, eller gi deg mulighet til å delta i betaprogrammet vårt for bedriftskunder.

Hvis berettiget interesse ikke er tilstrekkelig eller ikke kan anvendes for en type databehandling, vil vi be om ditt samtykke. For eksempel er samtykke det juridiske grunnlaget for data vi innhenter om bruken din av nettstedene våre. Når vi baserer behandlingen vår på samtykke, kan du trekke tilbake samtykket når som helst.

Profilering

For at interaksjonen mellom oss skal dreie seg om tjenestene du primært er interessert i, kan noe data vi innhenter, være basert på aktiviteten din på våre nettsider. Dette skjer i tilfelle du har samtykket til at slik trafikk blir knyttet til deg, for eksempel gjennom utfylling av et av våre nettskjemaer. Vi registrerer ikke nett-trafikk utenom nettstedene til F‑Secure. Jo mer aktivitet og interesse du viser for våre løsninger, desto mer sannsynlig er det at vi vil kontakte deg. Dette blir beskrevet nærmere i våre informasjonskapselbannere og i nettstedets personvernerklæring.

Hvis du ikke ønsker å gi oss e-postadressen for dette formålet, kan du fritt be om at vi fjerner den fra våre registre. Hva dette betyr for deg, er at meldingene du mottar fra oss, kanskje kan bli mindre relevante for deg og arbeidsgiveren din.

Vi gjør ikke slik profilinformasjon tilgjengelig for eksterne parter. Vi kan dele generelle data om din interesse med vår forhandler for å ivareta ditt behov bedre (f.eks. gi deg mulighet til å kjøpe via en lokal forhandler), men bare i tilfelle vi faktisk har innledet salgsforhandlinger.

Overføring og utlevering

Personopplysninger blir primært behandlet av F‑Secures lokale selskap som du har mest kontakt med. Ut over lokal behandling er den vanligste årsaken til utveksling av informasjon mellom ulike F‑Secure-kontorer å kunne betjene deg effektivt og administrere kundeforholdet. Se listen over lokale kontorer i ulike land her.)

Personopplysninger kan også gjøres tilgjengelig for F‑Secures kanalpartnere når - og i det omfang som - utlevering av data er nødvendig for de relevante formålene med databehandlingen (se listen ovenfor). Hvis du for eksempel er interessert i å kjøpe våre tjenester, gir vi denne informasjonen til forhandlerpartneren vår i det aktuelle området.

Noen av F‑Secures datterselskaper, underleverandører og distribusjonspartnere er lokalisert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Selv om data blir lagret i EØS, kan de bli behandlet av personale utenfor EØS som arbeider for oss eller en av leverandørene våre. Slikt personale kan blant annet være involvert i ordreinnfrielse, behandling av betalingsopplysninger og levering av kundestøttetjenester.

Når personopplysninger blir overført fra EØS til land utenfor EØS, påtar F‑Secure seg å sørge for sikkerheten og integriteten ved behandling gjennom å implementere formålstjenlige tiltak som loven krever, og ved å kreve passende kontraktsfestede garantier fra slike dataimportører (for eksempel ved å følge dataoverføringsklausuler som er godkjent av Den europeiske union.)

Annonsører og reklamenettverk som krever data for å velge ut og vise relevante annonser til deg og andre, er oppgitt i personvernerklæringen til nettstedet.

Tredjeparter

Vi samarbeider også tett med tredjeparter (det kan for eksempel være forretningspartnere, underleverandører innen tekniske, betalings- og leveringstjenester, reklamenettverk, analyseselskaper, søkeinformasjonsleverandører, kredittopplysningsselskaper), og kan motta informasjon om deg fra dem. Disse leverandørene har innhentet denne informasjonen fra private eller offentlige kilder, eller direkte fra deg.

Annen bruk og utlevering

Informasjon om sekundære formål som personopplysninger fra tid til annen kan bli behandlet for.

Finn ut mer

Det finnes forhold som ikke dekkes av denne personvernerklæringen, der bruk eller fremlegging av personopplysninger kan være begrunnet eller tillatt, eller der vi i henhold til gjeldende lover er forpliktet til å fremlegge informasjon uten å innhente samtykke fra deg eller uavhengig av tjenestelevering.

Ett eksempel er å overholde et rettslig pålegg eller en fullmakt som er utstedt av myndighetene i den aktuelle jurisdiksjonen, om å produsere informasjonen.

På samme måte kan det være andre forhold der det er en begrunnet og legitim interesse for å fremlegge begrensede sett med informasjon til en tredjepart. Eksempler på slik fremlegging omfatter saker der vi må beskytte oss selv mot erstaningsansvar eller hindre straffbar aktivitet, der det er nødvendig for å løse eller isolere et aktivt problem, eller der vi må oppfylle legitime informasjonsforespøsler fra dem som forsikrer oss eller fra offentlige tilsynsorganer. I slike tilfeller vil vi handle i samsvar med gjeldende lovgivning.

Vi må kanskje også overføre dine personopplysninger som en del av en bedriftstransaksjon, som salg, sammenslåing, oppdeling eller annen omorganisering av F‑Secure, der informasjonen gis til den nye styrende enheten i den alminnelige forretningsdriften. F‑Secure-gruppen fremlegger og overfører data internt slik det kreves av gjeldende driftsmodell. Vi begrenser imidlertid fremleggingene internt til bare de gruppeselskapene, enhetene, teamene og enkeltpersonene som har et behov for å kjenne til slik informasjon for de påtenkte formålene med behandling.

Vi vurderer hvert fremleggingskrav nøye og tar hensyn til slike fremleggingsforespørsler når vi avgjør hvor og hvordan vi skal oppbevare personopplysningene dine.

Oppbevaring

På månedlig basis renser vi DM-postene våre for alle kontakter som ikke har reagert på våre meldinger eller besøkt våre nettsider i løpet av de siste 24 månedene, og som ikke er tilknyttet noen av våre kunder eller partnere.

Hvis du blir en kunde eller partner, blir data oppbevart så lenge relasjonen til organisasjonen varer. Brukerdata i vårt kunderegister lagres så lenge lisensen, abonnementet eller engasjementet varer, og i inntil fem år etter at det siste engasjementet eller abonnementet med kunden eller partneren utløp.

Sikkerhet

Informasjon om sikkerhetspraksisen vår for å holde dataene dine sikre.

Finn ut mer

Vi har strenge sikkerhetstiltak for å beskytte konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten i dine personopplysninger når de overføres, lagres eller behandles.

Vi bruker fysiske, administrative og tekniske sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for tap, misbruk eller uautorisert tilgang, fremlegging eller endring av dine personopplysninger.

Alle personopplysninger lagres på sikre servere som driftes av F‑Secure eller våre partnere, og tilgang er begrenset til kun autorisert personell.

Dine rettigheter

Informasjon om dine lovfestede rettigheter og hvordan du kan kontakte oss.

Finn ut mer

Du har rettighetene til alle data vi har om deg. Nærmere bestemt har du følgende rettigheter til personopplysningene vi har om deg:

 • Tilgang og korrigering. Du har rett til å spørre om hvilke personopplysninger vi har om deg og om å få en kopi av opplysningene som vi kan knytte til deg i denne sammenhengen. Hvis du finner feil (f.eks. foreldet informasjon) i disse opplysningene, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med vår kundestøtte for å løse problemet. Noen av tjenesteportalene våre gir deg mulighet til å oppdatere kundeinformasjon. I slike tilfeller bør du oppdatere eventuelle endringer i personopplysninger, for eksempel adresseendringer eller en ny e-postadresse. Hvis du ikke får oppdatert endringene selv, kan du informere oss om de nødvendige endringene.
 • Innsigelse. Du har rett til å komme med innsigelser mot bestemte former for behandling av personopplysninger, inkludert for eksempel behandling av personopplysninger for markedsføringsformål eller når vi ellers baserer behandlingen av data på en lovlig interesse. I det det siste tilfellet må du legge frem en juridisk gyldig begrunnelse for innsigelsen.
 • Rett til å bli glemt. Du har også rett til å be oss om å slutte å lagre og slette personopplysninger om deg. I så fall må du ha en juridisk holdbar begrunnelse for anmodningen.
 • Portabilitet. Du har også rett til å be om personopplysningene du selv har oppgitt — i henhold til en kontrakt eller ditt samtykke. Du kan be om å få opplysningene i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og også at opplysningene blir overført til en annen behandlingsansvarlig der det er teknisk mulig.
 • Trekke tilbake samtykke. I tilfeller der behandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst via relevante innstillinger. Når det gjelder identifiserbare tjenesteanalysedata, finner du innstillingene i tjenestens brukergrensesnitt. Du har også rett til å melde deg av markedsføringskommunikasjon via preferansesenteret som lenken gir tilgang til.
 • Begrensning. Hvis du finner ut at opplysningene vi har om deg, er uriktige eller at vi ikke har noen juridisk rett til å bruke dem, kan du be oss om å stanse all videre behandling av personopplysningene og bare oppbevare dem inntil saken er løst.

Du kan utøve rettighetene dine via vår kundestøttefunksjon. Koblinger for å kontakte oss finner du i delen Kontaktinformasjon.

Vær oppmerksom på at det kan være situasjoner der forpliktelser til fortrolighet, retten til profesjonelt hemmelighold og/eller våre forpliktelser til å yte tjenester (f.eks. til arbeidsgiveren din) kan hindre oss i å utlevere eller slette personopplysninger eller på annen måte hindre deg i å utøve rettighetene dine. Rettighetene dine ovenfor avhenger også av det juridiske grunnlaget som vi baserer behandlingen av personopplysningene dine på.

Hvis du har innvendinger mot måten vi behandler personopplysningene dine på, eller hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte oss når som helst. Hvis du mener vi ikke ivaretar dine lovfestede rettigheter, har du rett til å fremføre en klage til en tilsynsmyndighet. I de fleste tilfeller er denne tilsynsmyndigheten den finske Data Protection Ombudsman (www.tietosuoja.fi).

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller bekymringer vedrørende personvernerklæringene våre, kan du kontakte:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Slik kontakter du oss:

 • Hvis du er kunde på våre forbrukerprodukter, kan du kontakte oss via forbrukerstøttekanalene.
 • Hvis du er kunde på våre firmaprodukter, kan du kontakte oss via bedriftsstøttekanalene.
 • Du kan kontakte F‑Secures Data Protection Officer ved å sende en melding til privacy@f-secure.com. Hvis du vil utøve rettighetene dine som datasubjekt, bruker du i stedet koblingene ovenfor.

Generelt

Informasjon om definisjoner og endringsstyring.

Finn ut mer

Definisjoner

Dette er hva vi mener når vi bruker visse referanser innenfor disse bestemmelsene.

"Kunde", "du" refererer til en privatbruker eller bedriftsbruker eller andre som kjøper, registrerer seg for bruk eller bruker våre tjenester, og som har enheter eller datatrafikk som beskyttes av våre tjenester, eller som kan ha sendt inn personlig identifiserbar informasjon til oss. Denne informasjonen kan ha blitt sendt inn gjennom bruken av våre tjenester, nettsteder, telefon, e-post, registreringsskjemaer eller andre lignende kanaler.

"Personopplysninger" refererer til all informasjon om enkeltpersoner som kan identifisere dem eller deres familie eller husholdsmedlemmer. Denne informasjonen kan inkludere navn, e-post- og postadresser, telefonnumre, fakturerings- og kontoinformasjon og annen mer teknisk informasjon som kan kobles til deg, enheten din eller virkemåten til en av disse, som vi behandler når vi leverer tjenestene til deg.

"Tjenester" refererer til tjenester eller produkter som produseres eller distribueres av F‑Secure, inkludert programvare, nettløsninger, verktøy og beslektede støttetjenester.

"Nettsted" refererer til nettstedet f-secure.com og alle andre nettsteder som F‑Secure driver eller kontrollerer, inkludert undernettsteder og nettleserbaserte tjenesteportaler.

Endringer

Denne versjonen av personvernerklæringen klargjør, oppdaterer og erstatter forrige versjon. For fortsatt å holde dette dokumentet oppdatert vil vi gjøre endringer og tilføyelser fra tid til annen, også i fremtiden.

Vi vil publisere den endrede personvernerklæringen på nettstedet vårt eller et annet interaksjonspunkt der den tidligere har vært tilgjengelig. Hvis endringene er betydelige, kan vi også varsle deg på andre måter. Alle endringer gjelder fra datoen vi publiserer den reviderte personerklæringen.