Sekretess­policy för affärs­företag

Registeransvarig och kontakt

F‑Secure Corporation
Organisations­nummer 0705579-2
Tammasaarenkatu 7
PB 24, 00180 Helsingfors
Tel. +358 9 2520 0700
Fax +358 9 2520 5001

F‑Secures nationella kontor utanför Europeiska ekonomiska samarbets­området kan agera som register­ansvariga på ad hoc-basis när områdes­specifika aktiviteter bedrivs utanför det gruppomfattande ramverket för försäljning och marknadsföring. Om du har frågor om våra metoder för uppgifts­behandling kan du kontakta vår kundvård.

Syften för uppgifts­insamling

Om ditt arbets­givar­företag inte är vår befintliga partner/slutkund

Vi samlar in och behandlar uppgifterna så att vi, baserat på din befattning i organisationen, kan skicka dig information om tjänsterna, genomföra kundenkäter, anordna tävlingar, göra reklam för och marknadsföra våra tjänster (både personanpassat och samlat) och dela information och kunskap om cybersäkerhet och våra tjänster. Vi använder även de insamlade uppgifterna för marknads­research, utveckling av produkter och tjänster och utveckling av affärs­erbjudanden.

Om du eller den organisation du representerar blir en av våra kunder kombinerar vid de uppgifter som samlats in i perioden innan försäljning för dig när din organisation blir en kund. I dessa fall använder vi dem i enlighet med de metoder vi tillämpar för representanterna för våra företagskunder.

Om ditt arbets­givar­företag är vår befintliga partner/slutkund

 • Hantering av kundrelationer
 • Tillhandahålla teknisk information om F‑Secures produkter
 • Gemensam planering och utveckling av företaget
 • Leverans av licens­certifikat
 • Fakturering
 • Personanpassad marknadsföring
 • Informations­delning för F‑Secures produkter
 • Genomförande av ordrar, förnyelse av licenser och tjänster + mer-/korsförsäljning
 • Insamling av kundfeedback
 • Användar­identifiering för utvalda system, som partnerportalen

Resonemang och rättslig grund för insamling och behandling av uppgifter, konsekvenser vid avslag

Om ditt arbets­givar­företag inte är vår befintliga partner/slutkund

1. Vi samlar in uppgifter om individer med inflytelserika, beslutsfattande befattningar i företag som skulle kunna dra nytta av våra tjänster. Vi anser att denna aktivitet är av legitimt intresse för både F‑Secure som leverantör och din arbetsgivare som konsument.

2. I syfte att fokusera vår interaktion på de tjänster som du huvudsakligen är intresserad av kan vissa av de uppgifter vi samlar in baseras på din aktivtet på våra webbsidor för företag. Detta sker om du har givit ditt samtycke till att den typen av trafik kopplas till dig, till exempel genom att fylla i ett av våra webbformulär eller öppna ett e-postmeddelande som skickats till dig av andra anledningar. Vi registrerar inte din webbtrafik utanför F‑Secures webbplatser.

Om du inte vill att vi ska ha din e-postadress i detta syfte kan du neka till det. Resultatet är att de meddelanden du får från oss kan vara mindre relevanta för dig och din organisation.

Om ditt arbets­givar­företag är vår befintliga partner/slutkund

F‑Secure har ett legitimt intresse av att behandla personuppgifter tillhörande dess kunders och partners anställda för att möjliggöra och underlätta distribueringen av sina kommersiella tjänster till sina företagskunder och företagspartner och däribland bedriva relevanta försäljnings- och marknads­förings­aktiviteter enligt tillämpliga lagar om marknads­förings­relaterad kommunikation.

Typer av och källor till uppgifter

Om ditt arbets­givar­företag inte är vår befintliga partner/slutkund

Från personer som besöker vår webbplats samlar vi in uppgifter om den enhet som används, din IP-adress, vilken väg du tog till vår webbplats och dina aktiviteter på webbplatsen samt eventuell information som du skickar till oss via formulär. Mer detaljerad information finns i vår sekretess­policy för webbplatsen.

Vad gäller uppgifter som skickas in av en eventuell framtida kund via formulär samlar F‑Secure in följande information: namnet på personen och företaget, e-postadress, land, bransch, företagets storlek. telefonnummer och vilket område eller vilken tjänst som är av intresse.

Om du har identifierats som beslutsfattare eller influerare av en tredje part eller listats som sådan i offentliga källor samlar vi vanligtvis in följande information om dig och den organisation som du representerar: företagets namn, titel, namn, befattning, språk, e-postadress, postnummer, stad och stat, land, telefonnummer, bransch, omsättning och företagets storlek.

Vi kan komma att sammanställa dessa uppgifter med allmänna uppgifter om din organisation.

Om ditt arbets­givar­företag är vår befintliga partner/slutkund

 • Juridisk enhet som har köpt licensen
 • Namn
 • Befattning/roll/titel
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Gatu-/postadress
 • Land
 • Språkpreferens
 • Tillgänglig LinkedIn-information
 • Meddelande­preferenser (vilken typ av information du vill ta emot)

Dessa uppgifter samlas in från följande källor:

 • Marknads­förings­processer (se ovan)
 • Genom aktiviteter för försäljning och kontohantering
 • Genom aktiviteter för partner­försäljning och kundhantering (t.ex. om en partner beställer en licens till en slutkund eller ändrar uppgifterna om en slutkund)

Vanliga mottagare av och destinationer för överföringar av personuppgifter

Allmänt

F‑Secure skyddar sekretessen hos sina framtida och befintliga kunders uppgifter som lagras eller behandlas av tredje­parts­leverantörer eller deras verktyg genom att kontrollera alla leverantörer och tillämpa avtal som skyddar våra kunders sekretess.

Personuppgifter kan göras tillgängliga för F‑Secures dotterbolag och under­leverantörer då – och i den utsträckning som – yppandet av uppgifter krävs för de relevanta syftena för uppgifts­behandling – i synnerhet effektiv kontohantering utförd av lokala nationella kontor).

Personuppgifter kan göras tillgängliga för F‑Secures dotterbolag och under­leverantörer då - och i den utsträckning som - yppandet av uppgifter krävs för de relevanta syftena för uppgifts­behandling (vilka anges på ovanstående rad). Om du till exempel är intresserad av att köpa våra tjänster tillhandahåller vi den informationen till våra återförsäljar­partner i området.

Vissa av F‑Secures dotterbolag, under­leverantörer och distributions­partner finns utanför Europeiska ekonomiska samarbets­området (EES). Då personuppgifter överförs från EES till utanför EES förpliktar sig F‑Secure att skydda säkerheten och integriteten vid behandlingen genom att vidta lämpliga åtgärder som krävs enligt lag och genom att införa lämpliga avtalsmässiga säkerhets­klausuler för uppgifts­importörer (till exempel genom att använda uppgifts­överförings­klausuler som godkänts av EU.

Om ditt arbets­givar­företag inte är vår befintliga partner/slutkund

Personuppgifter lagras fysiskt i externa datacenter i USA. Därifrån kan person­uppgifterna göras tillgängliga för F‑Secures dotterbolag och under­leverantörer i den mån yppande krävs i syfte att behandla uppgifterna, i synnerhet att fastställa uppgifternas tillgänglighet och användningen av dem. Här kan du se var våra dotterbolag finns.

Om ditt arbets­givar­företag är vår befintliga partner/slutkund

Personuppgifter lagras fysiskt inom EU (Irland) av CRM- och ERP Saas-tjänste­leverantörerna från tredje part. Lokala tillfälliga lagringsplatser kan finnas i F‑Secures nationella kontor (se nedan).

Kvarhållande

Om ditt arbets­givar­företag inte är vår befintliga partner/slutkund

Varje månad rensar vi vår kundbas för marknadsföring från alla kunder som inte har reagerat på våra meddelanden eller besökt våra webbsidor under de senaste 24 månaderna.

Om du blir kund hos eller partner till oss behålls uppgifterna under tiden din organisation har en relation med oss och enligt vad som beskrivs nedan.

Om ditt arbets­givar­företag är vår befintliga partner/slutkund

Användar­uppgifter under företags­kunds­registret lagras under licens-/prenumerations­perioden och i fem år efter att kundens eller partnerns sista tillgång eller prenumeration har löpt ut. Anledningen till denna längd grundar sig i att F‑Secure, och dess konkurrenter, också säljer licenser och prenumerationer (3–5 år) och, från ett affärs­perspektiv, att den första möjligheten att vinna tillbaka kunden eller partnern kan uppstå flera år efter att licensen/prenumerationen har löpt ut.

Dina rättigheter

Du har rätt till de uppgifter vi har om dig. Du har i synnerhet följande rättigheter vad gäller dina personuppgifter:

 • Du har rätt att få en kopia av de uppgifter som vi kan fastställa tillhör dig i denna kontext. Det kan ta ett tag för oss att samla ihop uppgifterna. Om du hittar några fel (t.ex. föråldrad information) i dessa uppgifter uppmanar vi dig att kontakta vår kundvård. Utöver att själv få tillgång till uppgifterna har du också rätt att begära att vi ska skicka majoriteten av uppgifterna till en annan register­ansvarig för din räkning.
 • Du har också rätt att när som helst neka till att vi samlar in och använder dina personuppgifter i marknads­förings­syften. Om du avanmäler dig från våra marknads­förings­listor avslutas insamlingen av nya uppgifter (såvida du inte anmäler dig igen), men de uppgifter som vi kan ha samlat in om dig via cookies i denna kontext raderas inte.
 • Du kan när som helst radera dina marknads­förings­relaterade personuppgifter via vårt center för marknads­förings­preferenser, som du kommer åt från samtliga marknadsförande e-postmeddelanden som vi skickar till dig. Efter detta samlar vi inte längre in fler uppgifter om dig eller kombinerar din surfhistorik med din identitet. Uppgifter om dina intressen på F‑Secures webbplatser lagras och raderas efter tolv månader, såvida du inte ansluter till oss igen under den perioden.
 • Om du fastställer att de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller vi inte har juridisk rättighet att använda dem kan du begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter och enbart lagrar dem tills ärendet är löst.
 • I den mån det inte är möjligt för dig att utöva dessa rättigheter på grund av att du justerat dina meddelande­preferenser kan du utöva dem via vår kundvård.
 • Om du anser att vi inte gör det möjligt för dig att utöva dina lagstadgade rättigheter har du rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsyns­myndighet.

Obligatoriskt och icke-obligatoriskt behov av uppgifts­insamling, konsekvenser vid avslag

Om ditt arbets­givar­företag inte är vår befintliga partner/slutkund

I de fall då vi samlar in information direkt från dig (t.ex. den e-postadress du har angett eller din surfning på vår webbplats) gör vi det med ditt samtycke. Du kan återkalla det samtycke du har gett för marknads­förings­syften.

Om ditt arbets­givar­företag är vår befintliga partner/slutkund

F‑Secure måste behandla de nämnda uppgifterna så att vi kan kommunicera med representanterna för våra partner och kunder på ett effektivt sätt och därmed leverera och fakturera de överenskomna tjänsterna.

Profilering

Vi profilerar våra webbplats­besökare så att vi känner till dina behov som (potentiell) kund bättre och – när du har uppgett din e-postadress till oss – så att vi kan erbjuda dig relevanta meddelanden om dina intresseområden, inte bara allmänna marknads­förings­meddelanden. Ju mer aktivitet och intresse du uppvisar kring våra lösningar, desto troligare är det att vi kontaktar dig.

Vi avslöjar inte sådan profil­information till externa parter. Vi kan dela allmänna uppgifter om ditt intresse med vår återförsäljare (om du köper via en återförsäljare) för att bättre kunna uppfylla dina behov, men enbart om vi faktiskt har påbörjat sälj­förhandlingar.

Förändringar

F‑Secure förbehåller sig rätten att ändra denna beskrivning av en fil från tid till annan för att uppfylla sina juridiska förpliktelser.