Sekretess­policy för affärs­företag

September 2019

 

Den här policyn tillhandahålls å F‑Secure Corporations vägnar och förklarar behandlingen av dina personuppgifter av företag som tillhör F‑Secures koncern. Den fastställer hur personuppgifterna vi samlar in från dig, eller som du förser oss med, behandlas av oss.

Personuppgiftansvarig för F‑Secure Corporation, ett finskt företag med affärs-ID:t 0705579-2. Våra kontaktuppgifter hittas i slutet av den här policyn.

Personuppgifter tillhörande enskilda individer som diskuteras i denna policy samlas huvudsakligen in eftersom F‑Secure är i ett, eller strävar efter att inleda ett, kommersiellt förhållande med en enhet under vilken du är anställd.

De insamlade uppgifterna och användningen av dem varierar baserat på huruvida det finns ett befintligt, kommersiellt förhållande mellan F‑Secure och din arbetsgivare (se avsnittet KUNDER OCH PARTNER) eller om vi inte har någon tidigare relation till din arbetsgivare (se avsnittet om MARKNADSFÖRING).

Marknadsföring

Vilka sorts uppgifter vi samlar in om dig

Från personer som besöker vår webbsida samlar vi in uppgifter om din enhet, din IP-adress, rutten genom vilken du anlände på vår webbsida och dina aktiviteter däri. Dessutom samlar vi in information som du har försett oss med via formulär. För ytterligare information kan du läsa vår sekretesspolicy för webbsidan.

Om du förser oss med uppgifter via formulär – online eller offline – ber vi dig om följande information: namn på personen och företaget, e-postadress, land, bransch, företagets storlek, telefonnummer och tjänste- eller intresseområde.

Vi kan också samla in uppgifter om dig via våra diskussionsforum eller övriga sociala medier som hanteras av F‑Secure, tävlingar, kampanjer, enkäter, webbinarier och övriga dylika händelser eller interaktionspunkter.

Om du har identifierats some en beslutsfattare eller påverkare av en tredje part, eller anges som sådan i allmänna källor, samlar vi vanligtvis in följande information om dig och om organisationen du representerar: företagets namn, titel, namn, funktion, språk, e-postadress, postnummer, stad och delstat, land, telefonnummer, bransch, omsättning och företagets storlek.

Vi kan sammanslå sådana uppgifter med allmänna uppgifter om din organisation.

I vilket syfte använder vi dem

Vi samlar in och behandlar dina uppgifter så att vi kan – baserat på din roll i organisationen – skicka dig information angående tjänster, arrangera kundenkäter, hålla tävlingar, annonsera och marknadsföra våra tjänster (både personanpassade och allmänna) och dela information och kunskap om cybersäkerhet och om våra tjänster. Vi använder även de insamlade uppgifterna i marknadsundersökningar och i utvecklingen av produkter, tjänster och företagserbjudanden.

Om du eller organisationen du representerar inleder ett kundförhållande med oss sammanslår vi de insamlade uppgifterna under denna fas strax innan köpet. I sådana fall använder vi uppgifterna i enlighet med samma tillvägagångsätt som vi tillämpar för representanter för våra företagskunder och -partner.

Juridiska grunder

Vi samlar in uppgifter om enskilda individer i inflytelserika och beslutsfattande roller i företag som kunde dra nytta av våra tjänster. Vi anser sådan aktivitet vara ett legitimt intresse både för F‑Secure som leverantör och för din arbetsgivare som en köpare.

När ett legitimt intresse inte är lämpligt eller tillämpligt för en viss sorts behandling av uppgifter ber vi om ditt medgivande. Till exempel: ditt medgivande är de rättsliga grunderna på vilka vi samlar dina uppgifter om hur du surfar på våra webbsidor. I situationer där vi ber om ditt medgivande kan du när som helst dra tillbaka ditt medgivande.

Kunder och partner

Vilka sorts uppgifter vi samlar in om dig

Vad gäller enskilda individer vars arbetsgivare vi är i ett kommersiellt förhållande med behandlar vi följande personuppgifter om dig: ditt namn, din roll/titel, din e-postadress och ditt telefonnummer, vilken juridisk enhet som har köpt licensen eller tjänsten, så som enhetens gatu-/postadress, land, ditt språk och meddelandeinställningar, tillgänglig information på LinkedIn, relevanta åtkomstuppgifter och antalet inloggningar i vårt system.

F‑Secure samlar in dessa data:

 • Via marknadsföringsaktiviteter (mer information finns under Företag – marknadsföring).
 • Via vår webbsida, vårt forum eller via andra social medier som hanteras av F‑Secure,
 • Via tävlingar, kampanjer, enkäter, webbinarier och övriga dylika händelser eller interaktionspunkter.
 • Genom försäljning, support och kontohanteringsaktiviteter, och
 • Genom försäljning via våra partner och kundhanteringsaktiviteter (t.ex. en partner beställer en licens till en slutkund eller ändrar en slutkunds uppgifter).

I vilket syfte använder vi dem

Vi samlar in och behandlar dessa data så att vi kan upprätthålla våra kundförhållanden, förse dig med information, produkter och tjänster som du begärt av oss, ordna gemensamma planeringssessioner, analysera data i syfte att utveckla vår verksamhet, leverera licenscertifikat, sköta alla steg av beställnings- och betalningsprocesser, utföra personanpassade marknadsföringsaktiviteter, kommunicera i samband med både den ursprungliga försäljningen av våra tjänster och förnyelse av licenser och tjänster, erbjuda övriga erbjudanden och relevant information, samla in din feedback och identifiera auktoriserade användare för valda system och hantera användarkonton och förse dem med hjälp och support med våra tjänster.

Eftersom du kan nå oss eller förse oss med uppgifter via flera olika kanaler – så som våra återförsäljare, evenemang eller vår webbplats – kombinerar vi dessa uppgifter för att göra vår kommunikation med dig mer relevant för dina behov.

Juridiska grunder

F‑Secure har ett legitimt intresse att behandla personuppgifter för de anställda hos deras kunder och partner för att möjliggöra och tillhandahålla deras kommersiella tjänster till företagskunder och -partner, inklusive att iscensätta relevanta försäljnings- och marknadsföringsaktiviter enligt tillämpliga lagar rörande olika typer av marknadsföringsrelaterad kommunikation.

När behandling av personuppgifter behövs för en aktivitet är det nödvändigt för oss att kunna behandla de nödvändiga uppgifterna. Det här är fallet då vi t.ex. behöver kommunicera med våra partners representanter och kunder, leverera och fakturera de överenskomna tjänsterna, svara på förfrågningar eller supportbegäranden eller möjliggöra ditt deltagande i vårt betaprogram för företagskunder.

När ett legitimt intresse inte är lämpligt eller tillämpligt för en viss sorts behandling av uppgifter ber vi om ditt medgivande. Till exempel: ditt medgivande är de rättsliga grunderna på vilka vi samlar dina uppgifter om hur du surfar på våra webbsidor. I situationer där vi ber om ditt medgivande kan du när som helst dra tillbaka ditt medgivande.

Profilering

För att hålla vår interaktion fokuserad på de tjänster som du huvudsakligen är intresserad av kan vissa av de uppgifter vi samlar in baseras på din aktivitet på vårt företags webbsidor. Det här sker ifall du har gett ditt medgivande till att sådan trafik kopplas ihop med dig, till exempel genom att fylla i ett av våra webbformulär. Vi spårar inte din webbtrafik utanför F‑Secures webbsidor. Ju mer aktivitet och intresse du visar för en av våra lösningar, desto mer sannolikt är det att vi kontaktar dig. Det här beskrivs mer ingående i vår banner om cookies och i vår sekretesspolicy för webbsidan.

Om du inte vill att vi ska använda din e-postadress i det här syftet kan du fritt begära att vi raderar den från vårt register. Effekten av detta är att den kommunikation du får av oss i framtiden är mindre relevant för dig och din arbetsgivare.

Vi överlämnar inte sådan profilinformation till externa partner. Vi kan dela allmänna uppgifter om ditt intresse med vår återförsäljare för att bättre tillgodose dina behov (t.ex. för att göra det möjligt för dig att köpa via vår lokala återförsäljare) men bara så vida vi verkligen har påbörjat försäljningsförhandlingar.

Överföringar och avslöjanden

Personliga uppgifter behandlar huvudsakligen av det lokala F‑Secure-företag som du interagerar med mest. Utöver denna lokala behandling är den vanligaste orsaken till utbyte av uppgifter mellan olika F‑Secure-kontor att göra det möjligt för oss att på ett effektivt sätt förse dig med tjänster och upprätthålla vårt förhållande. Du kan se listan på våra lokala kontor per land här.

Personuppgifter kan också göras tillgängliga för F‑Secures kanalpartner när – och i den utsträckningen att – uppgifterna måste delas i nödvändiga syften för behandling av uppgifter (se listan ovan). Till exempel, om du är intresserad av att köpa våra tjänster förser vi våra återsförsäljarpartner i området med den informationen.

Några av F‑Secures partnerföretag, underleverantörer och distributionspartner kan vara belägna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). Även om dina uppgifter lagras inom EEA kan de också behandlas av vår personal utanför EEA som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Sådan personal kan vara involverade i, bland annat, fullbordandet av din beställning, behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållning av supporttjänster.

Då personuppgifter överförs från EEA till ett ställe utanför EEA åtar sig F‑Secure att trygga säkerheten och sekretessen av behandlingen genom att tillämpa lämpliga åtgärder enligt vad som anges i lagen, och genom att driftsätta lämpliga kontraktuella säkerhetsåtgärder på sådana importörer av uppgifter (till exempel genom att följa klausuler om dataöverföring fastställda av Europeiska unionen).

Annonsörer och annonsnätverk som behöver uppgifterna för att välja och erhålla relevant marknadföring åt dig och övriga finns listade i vår sekretesspolicy för webbsidan.

Tredje parter

Vi har ett nära samarbete med tredje parter (inklusive t.ex. företagspartner, underleverantörer för teknik-, betalnings- och leveranstjänster, annonsnätverk, analytiker, leverantörer av sökinformation, kreditreferensbyråer) och kan ta emot uppgifter om dig från dem. Dessa leverantörer har samlat in dessa uppgifter från privata eller allmänna källor eller direkt från dig.

Andra användningsområden och utlämnanden

Information om sekundära syften i vilka personuppgifter stundvis kan behandlas.

Läs mer

Det finns omständigheter som inte täcks av denna integritetspolicy, där användningen eller avslöjandet av personuppgifter kan vara motiverat eller tillåtet, eller där vi kan vara skyldiga enligt tillämpliga lagar att avslöja information utan att erhålla ditt godkännande eller oberoende av tillhandahållandet av en tjänst.

Vi kanske till exempel måste följa ett domstolsbeslut eller en order från myndigheterna i den aktuella jurisdiktionen om att överlämna relevanta uppgifter.

Det kan finnas andra omständigheter där det finns ett rimligt legitimt intresse att lämna ut begränsad information till en tredje part. Exempel på sådana utlämningar omfattar fall där vi måste skydda oss själva mot ansvarsskyldighet eller förhindra bedräglig aktivitet, där det är nödvändigt för oss att lösa eller få kontroll över ett pågående problem, eller där vi måste uppfylla legitima informationskrav från våra försäkringsgivare eller statliga myndigheter. Vid sådana tillfällen agerar vi enligt tillämplig lagstiftning.

Vi kan även behöva överföra dina personuppgifter som en del av en affärstransaktion, till exempel en försäljning, sammanslagning, spin-off eller annan företagsmässig omorganisering av F‑Secure, där information tillhandahålls till den nya kontrollerande enheten. F‑Secure-koncernen lämnar ut och överför data internt enligt vår aktuella verksamhetsmodell. Vi begränsar dock utlämnanden internt endast till de koncernföretag, enheter, team och personer som har behov av sådan information för behandlingsändamålet.

Vi väger alla krav på utlämnanden noggrant och tar riskerna med sådana utlämnanden i beaktande när vi beslutar var och hur vi lagrar dina personuppgifter.

Arkivering

Vi rensar månatligen våra marknadsföringsregister från alla kontakter som inte har reagerat på vår kommunikation eller besökt våra webbsidor under de senaste 25 månaderna och som inte är anslutna med någon av våra kunder eller partner.

Om du blir en av våra kunder eller partner sparas uppgifterna för den tid som din organisation har ett förhållande med oss. Användardata i vårt register över företagskunder lagras så länge som licensen/prenumerationen/förhållandet varar och upp till fem år efter att den sista aktiviteten eller prenumerationen med kunden eller partnern har gått ut.

Säkerhet

Information om säkerhetsrutiner som vi använder för att skydda dina data.

Läs mer

Vi följer strikta säkerhetsrutiner för att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten för dina personuppgifter vid överföring, lagring och bearbetning.

Med fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsmetoder minimerar vi risken för att dina personuppgifter går förlorade eller används, blir tillgängliga för, lämnas ut eller ändras av obehöriga.

Alla personuppgifter lagras på säkra servrar som drivs av F‑Secure eller våra partner där åtkomst endast är begränsad till auktoriserad personal.

Dina rättigheter

Information om dina lagstadgade rättigheter och hur du kontaktar oss.

Läs mer

Du har rätt till alla data som vi har sparat om dig. I synnerhet har du följande rättigheter angående de personuppgifter som vi sparat om dig:

 • Tillträde och rättelse. Du har rätten att fråga oss vilka av dina personuppgifter vi har sparade och få en kopia på alla uppgifter som kan identifieras som dina i den här kontexten. Om du hittar eventuella fel (t.ex. föråldrad information) i dylika uppgifter rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst för att lösa dessa problem. Vissa av våra tjänsteportaler tillåter dig att uppdatera din kundinformation. I sådana fall bör du uppdatera eventuella ändringar i dina personuppgifter, t.ex. ändringar i adress eller e-postadress. Om du inte kan uppdatera dessa uppgifter själv kan du meddela oss om de nödvändiga ändringarna.
 • Invändning. Du har rätt att invända mot behandlingen av vissa personuppgifter, inklusive exempelvis behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften eller då vi i övriga fall baserar vår behandling av dina uppgifter på berättigade intressen. I det senare fallet behöver du etablera en rättslig grund för din invändning.
 • Rätten att bli bortglömd. Du har även rätten att begära att vi slutar lagra dina personuppgifter och raderar dem. I den här fallet behöver du etablera en rättslig grund för din begäran.
 • Portabilitet. Du har även rätten att få de personuppgifter som du själv har uppgett i enlighet med kontrakt eller med ditt samtycke. Du kan begära dessa uppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och kräva att uppgifterna vidarebefordras till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.
 • Återkallelse av samtycke. I fall där behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätten att när som helst återkalla ditt samtycke via de relevanta inställningarna. För identifierbara analysdata för tjänster hittar du inställningarna i tjänstens användargränssnitt. Du har även rätten att välja bort vår marknadsföringskommunikation via centret för preferenser, tillgängligt via länken.
 • Begränsning. Om du har fastställt att de uppgifter vi har om dig är inkorrekta eller att vi inte har någon rättslig grund till att använda dem kan du begära att vi upphör med all framtida behandling av dina personuppgifter och endast lagrar dem tills problemet är löst.

Du kan utöva dina rättigheter via vår kundvårdsfunktion. Länkarna som du använder för att kontakta oss finns i avsnittet "Kontaktinformation".

Observera att det kan finnas situationer där våra konfidentiella skyldigheter, vår rätt till yrkesmässig tystnadsplikt och/eller våra skyldigheter att tillhandahålla våra tjänster (t.ex. till din arbetsgivare) kan förhindra oss från att uppge eller radera dina personuppgifter eller på andra sätt förhindra dig från att utöva dina rättigheter. Dina ovannämnda rättigheter är också beroende av de rättsliga grunder som vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på.

Du kan kontakta oss när som helst om du har några invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill ha mer information. Om du upplever att vi inte möjliggör dina lagstadgade rättigheter har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I de flesta fall är den här myndigheten det finska dataskyddsombudet (www.tietosuoja.fi).

Kontaktinformation

Använd följande kontaktinformation om vill ställa frågor om innehållet i den här sekretesspolicyn:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Så här kontaktar du oss:

 • Om du är en kund som utnyttjar produkterna i vårt konsumentsortiment kontaktar du oss via våra kanaler för konsumentsupport.
 • Om du är en kund som utnyttjar produkterna i vårt företagssortiment kontaktar du oss via våra kanaler för företagssupport.
 • Du kan kontakta F‑Secures dataskyddsombud genom att skicka ett meddelande till privacy@f-secure.com. Om du vill utnyttja dina rättigheter som registrerad person använder du i stället ovanstående länkar.

Allmänt

Information om definitioner och hantering av ändringar.

Läs mer

Definitioner

Detta menar vi när vi gör hänvisningar inom policyn.

”Kund” och ”du” avser en privatperson eller företagsanvändare eller andra registrerade personer som köper, registrerar användning av eller använder våra tjänster, vars enheter och datatrafik skyddas av våra tjänster, eller som kan ha skickat personidentifierande information till oss. Informationen kan ha skickats genom användning av våra tjänster, webbplatser, telefon, e-post, anmälningsformulär eller andra liknande kanaler.

”Personuppgifter” avser information om privatpersoner som kan kopplas till dessa privatpersoner eller familje- eller hushållsmedlemmar. Informationen kan omfatta namn, e-postadresser och postadresser, telefonnummer, fakturerings- och kontoinformation samt övrig, mer teknisk information som kan kopplas till dig, din enhet, eller din eller enhetens beteende och som vi behandlar vid tillhandahållandet av våra tjänster.

"Tjänster" avser tjänster eller produkter som tillverkas eller distribueras av F‑Secure, inklusive programvara, webblösningar, verktyg och relaterade supporttjänster.

”Webbplats” avser webbplatsen f-secure.com och övriga webbplatser som F‑Secure administrerar eller är värd för, inklusive underwebbplatser och webbläsarbaserade tjänsteportaler.

Ändringar

Den här versionen av policyn förtydligar, uppdaterar och ersätter den tidigare versionen. För att fortsätta uppdatera det här dokumentet gör vi även ändringar i det från tid till annan.

Vi publicerar det uppdaterade policymeddelandet på vår webbplats eller annan interaktionspunkt där det tidigare har gjorts tillgängligt. Om större ändringar görs kan vi även komma att meddela dig på andra sätt. Ändringarna börjar gälla från det datum då vi publicerar det uppdaterade policymeddelandet.