Skärmtid och barn

Digitala enheter är en viktig del av barnens liv. Men för mycket skärm­tid kan bli ett problem. Ta reda på varför du bör begränsa skärm­tiden för dina barn och hur du gör det.

Hur mycket är för mycket?

Internet erbjuder fantastiska möjligheter för barn att lära sig nya saker, kommunicera med vänner och under­hålla sig. För mycket skärm­tid har dock kopplats till beteende­problem, inlärnings­fördröjningar, sömn­problem och över­vikt. De flesta barn under fem år får mer skärm­tid än vad som rekommenderas. Även om all skärm­tid inte är dålig behöver de flesta barns media­användning över­vakas och ske i vuxens sällskap.

Rekommenderad skärm­tid efter ålder

American Academy of Pediatrics (AAP) rekommenderar att skärm­tid undviks för alla barn under 18 månader. Barn under två år gynnas mest av personlig inter­aktion. Titta på barn­vänliga program till­sammans om du vill introducera skärmar i den här åldern.

För barn mellan två och fem år rekommenderas mindre än en timmes skärm­tid. Titta till­sammans med dina barn och se till att de även ägnar till­räckligt mycket tid åt hälsosamma offline­aktiviteter. Barn mellan sex och tolv år bör generellt få mindre än två timmars skärm­tid. Försäkra dig om att skärm­tiden inte ersätter den fysiska aktiviteten eller sömnen.

Eftersom ton­åringar ofta kommunicerar med sina vänner online är det mer komplicerat att begränsa deras skärm­tid. Det ni kan göra är att komma överens om media­fria tider och områden.

Det är utmanande att begränsa skärm­tiden för barn

Det är utmanande att begränsa skärm­tiden när barnen använder fler än en enhet. Barn håller kontakt med sina vänner både online och offline. Det kan kännas orättvist att begränsa sådana sociala inter­aktioner.

Alla barn är dess­utom olika. Vissa barn följer enkelt de över­ens­komna reglerna medan strikta tekniska kontroller behövs för andra. Förklara varför du sätter vissa gränser och använder en föräldra­kontroll-app för att kontrollera skärm­tiden.

All skärm­tid är inte likvärdig

Många föräldrar letar fort­farande efter sätt att väg­leda och kontrollera sina barns media­användning. Tänk kritiskt, efter­som all skärm­tid inte är lik­värdig. Du bör veta vad dina barn gör online och fokusera på att begränsa den problematiska skärm­tiden. Att utveckla färdigheter online är ett exempel på hälsosam skärm­tid, medan det kanske inte är lika hälsosamt att streama videor på YouTube under lång tid.

Livet sker både online och offline

Våra barn växer upp i en digital värld. Internet och digitala enheter kommer vara viktiga delar i deras liv fram­över också. Därför är det inte håll­bart att bara fokusera på begränsningar. Vårt jobb som föräldrar är att skydda och väg­leda våra barn, både online och offline. Vi bör lära våra barn att reglera sitt eget användande och att bete sig på rätt sätt. Ett ansvars­fullt online­beteende skyddar barn från online­hot och hjälper dem genom hela livet.

Det här kan föräldrar göra för att kontrollera skärm­tiden

Digitala regler är effektiva när det gäller hälsosam enhets­användning. Fast­ställ reglerna till­sammans med din familj och lev upp till dem. När ska ni ha media­fri tid? Tillåts enheter under mål­tider eller efter lägg­dags? Vilka aktiviteter måste göras klart innan skärm­tiden — läxor, hobbyer, hushålls­sysslor? Upp­muntra till en öppen diskussion om online­vanor. Med hjälp av teknik kan du även se till att hålla media­användningen under kontroll genom att tillämpa skärm­tids­begränsningar.

Moderera skärm­tiden med F‑Secure Total

F‑Secure Total är ett allt-i-ett-säkerhets­paketet som skyddar din familjs enheter och online­aktiviteter. Med Total kan du tillämpa skärm­tids­begränsningar och filtrera bort olämpligt inne­håll på dina barns enheter. Du kan schemalägga tiden som dina barn kan till­bringa online på vardagar och helger. Du kan också begränsa enhets­användningen nattetid.

Total innehåller allt skydd din familj behöver i en pre­numeration. Läs mer och prova F‑Secure Total gratis.

Läs mer och prova kostnads­fritt