Nld
 1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebar


Gebruikersvoorwaarden externe ondersteuning

F-Secure Gebruikersvoorwaarden voor ondersteuningsservices op afstand


Door de ondersteuningsservices op afstand van F-Secure Corporation te gebruiken, gaat u (namens uzelf/en of de juridische entiteit die u vertegenwoordigt) akkoord met het volgende:

 • u staat toegang op afstand tot uw computer toe aan het ondersteuningspersoneel van F-Secure of haar dochterondernemingen of onderaannemers voor het doeleinde om technische ondersteuning op afstand te leveren en u gaat ermee akkoord dat u gemachtigd bent om toegang tot de computer of een ander apparaat te verlenen waarmee u de externe verbinding tot stand brengt.
 • u bent er persoonlijk verantwoordelijk voor dat er een geldige backup wordt gemaakt van alle gegevens en toepassingen, voordat enige activiteiten zijn ondernomen via het ondersteuningsprogramma op afstand van F-Secure.
 • vanwege de aard van bepaalde technische problemen, is het wellicht niet mogelijk om uw probleem op te lossen via ondersteuning op afstand.
 • dat vanwege de complexiteit en de verscheidenheid van ondersteuningsproblemen en onvermijdelijke afhankelijkheden op technologieën van derden; alle ondersteuning wordt geleverd op basis van “beste inspanningen” en dat F-Secure sommige problemen mogelijk niet kan oplossen.
 • u hebt tijdens ondersteuningsacties op afstand geen toepassingen/webpagina's/e-mails open staan die privé of beveiligd zijn of een wachtwoord vereisen.
 • wij kunnen u in het kader van onze goede klantenservice hulp en oplossingen bieden voor i) bepaalde productfuncties die u ongewenst vindt en/of ii) problemen die zijn ontstaan vanwege een product van derden als onderdeel van onze ondersteuningsdiensten, maar de geboden hulp bij het oplossen en/of omzeilen van bovengenoemde zaken geldt niet als een bevestiging dat dergelijke problemen fouten in onze software of diensten vormen.
 • mocht u toegang worden verleend tot een softwareversie van F-Secure bij het bieden van een oplossing bij ondersteuning, geldt het volgende: i) bij afwezigheid van specifieke licentievoorwaarden in de genoemde software is elk gebruik van dergelijke softwareversies onderhevig aan licentievoorwaarden voor F-Secure-eindgebruikers in de commerciële F-Secure-software die u op uw toestel hebt geïnstalleerd of ii) bij ontbreken van een dergelijke installatie de licentievoorwaarden die zich hier bevinden . U stemt ermee in dat u, behalve ten aanzien van het tijdelijke gebruik van deze software bij de oplossing van uw probleem tijdens de ondersteuning, geen andere rechten op software wordt verleend.
 • u kunt, in het kader van de u geboden diensten ten aanzien van ondersteuning en probleemoplossing, i) worden gevraagd om persoonsgegevens (met inbegrip van e-mails en/of metagegevens daarvan) aan F-Secure, haar dochterondernemingen of ondersteuningspartners te verstrekken met het oog op de analyse voor probleemoplossing en/of ii) er kunnen, ingeval dit voor de probleemoplossing bij ondersteuning nodig is, persoonlijke gegevens uit uw toestel worden verzameld en naar F-Secure, haar dochterondernemingen en/of ondersteuningspartners worden verzonden met het oog op de analyse voor probleemoplossing. Alle dergelijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacybeleid van F-Secure.
 • alle diensten op afstand en software worden ongewijzigd verstrekt en op eigen risico. U bevestigt en begrijpt dat de ondersteuningstechnicus die u ondersteuningsdiensten aanbiedt niet bekend is met tussenverbindingen, instellingen of speciale toepassingen op uw toestel of alle doeleinden waartoe uw toestel wordt gebruikt of waarom het toestel ermee is verbonden.
 • alle voorstellen die door F-Secure, haar dochterondernemingen of ondersteuningspartner worden gedaan om het probleem op te lossen zijn uitsluitend bedoeld voor het probleem in kwestie en niet bedoeld of aangeboden als een algemeen advies inzake andere doeleinden.
 • F-Secure kan geen verantwoording of aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei directe of indirecte, bijkomende, onbedoelde of andere schade, vergoedingen, honoraria of kosten, die ongeacht of deze op basis is van contract, onrechtmatige daad of billijkheid (bijv. vanwege een reboot van het systeem, gegevensverlies of -beschadiging, systeemstoring, onbevoegde toegang of anders) kan / kunnen optreden; bovendien kan F-Secure(namens zichzelf, haar dochterondernemingen, onderaannemers en hun staffunctionarissen en werknemers) bij ontbreken van opzettelijk wanbeheer geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enigerlei schade die is toegebracht in verband met het gebruik van deze dienst tot zover de wet strekt. F-Secure of haar dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk voor eventuele nalatige of opzettelijke acties van diens onderaannemers bij de de uitvoering van voornoemde ondersteuningsacties.
 • deze voorwaarden vallen, tenzij hieronders anders is vermeld, onder de jurisdictie van de Finse wetgeving, ongeacht tegenstrijdigheden van rechtsregels. De gerechtshoven van Finland hebben de exclusieve jurisdictie en vormen het exclusieve rechtsgebied om eventuele geschillen die ontstaan uit deze voorwaarden in behandeling te nemen. In het geval van licenties die binnen de Verenigde Staten zijn gekocht, of namens licentienemers die woonachtig zijn in de Verenigde Staten of werkzaam zijn onder de Amerikaanse wetgeving vallen de voorwaarden onder de jurisdictie van de staat Californië, ongeacht tegenstrijdigheden van rechtsregels of -beginselen en ongeacht het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. In dergelijke gevallen valt een eventueel geschil dat voorkomt uit deze voorwaarden onder de jurisdictie en het rechtsgebied van de federale gerechtshoven en staatsgerechtshoven van Californië. Ten aanzien van licenties die zijn gekocht door consumenten die buiten Finland en de Verenigde Staten woonachtig zijn, kunnen deze voorwaarden vallen onder de dwingende lokale wetgeving van dergelijke jurisdicties.

Terug naar chatformulier