Warunki licencji firmy F-Secure

WAŻNE: PRZED ZAINSTALOWANIEM LUB UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA FIRMY F-SECURE NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE NASTĘPUJĄCE WARUNKI PRAWNE („WARUNKI"). WYBIERAJĄC PONIŻSZĄ OPCJĘ AKCEPTACJI, INSTALUJĄC, KOPIUJĄC, BĄDŹ KORZYSTAJĄC Z OPROGRAMOWANIA ALBO Z USŁUG OPARTYCH O TO OPROGRAMOWANIE, LICENCJOBIORCA (OSOBA FIZYCZNA LUB PRAWNA) POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ I ZROZUMIAŁ NINIEJSZE WARUNKI ORAZ PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE SĄ ONE DLA NIEGO PRAWNIE WIĄŻĄCE. W RAZIE BRAKU ZGODY NA WSZYSTKIE WARUNKI NALEŻY WYBRAĆ OPCJĘ BRAKU AKCEPTACJI I NIE NALEŻY INSTALOWAĆ, UŻYWAĆ ANI KOPIOWAĆ TEGO OPROGRAMOWANIA.

Niniejsze Warunki dotyczą wszystkich programów firmy F-Secure lub usług opartych o oprogramowanie i aplikacji sieci Web, na które zostaje przyznana licencja lub które zostają udostępnione, włączając w to również narzędzia wsparcia, strony internetowe bezpośrednio wspomagające użytkowanie oprogramowania, powiązaną dokumentację i wszystkie aktualizacje oraz uaktualnienia wyżej wymienionego oprogramowania (dalej zwanego „Oprogramowaniem). Rzeczone Warunki obowiązują także w przypadku programów dostarczonych lub udostępnionych Licencjobiorcy w ramach zakupionej licencji lub dowolnej innej umowy serwisowej, w której zamieszczono te Warunki. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Oprogramowanie podlega określonym ograniczeniom, takim jak cel użytkowania oraz pewne wymagania techniczne, które obejmują w szczególności system operacyjny, miejsce przechowywania lub lokalizację geograficzną oraz dostępność sieci.

Licencja komercyjna

Z zastrzeżeniem obowiązku wniesienia stosownych opłat licencyjnych oraz z zastrzeżeniem następujących warunków Licencjobiorcy udziela się niewyłącznego i nieprzenoszalnego prawa do korzystania z określonego Oprogramowania przez określony czas uzgodniony w odrębnej umowie pomiędzy Licencjobiorcą a firmą F-Secure lub jej dystrybutorami. Firma F-Secure i jej licencjodawcy zastrzegają sobie wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Licencjobiorcy.

Licencjobiorca może:

A) Zainstalować Oprogramowanie i używać go tylko na takiej liczbie jednostek (zwykle na urządzeniach przenośnych, komputerach osobistych, serwerach i innym sprzęcie, wspólnie określanych jako „Urządzenie"), jaka została określona w Oprogramowaniu, Certyfikacie licencyjnym firmy F-Secure, na odpowiedniej fakturze, na opakowaniu produktu lub w umowie, do której niniejsze Warunki zostały dołączone. Jeśli Oprogramowanie i/lub jego usługi są współużytkowane przez sieć lub gdy Oprogramowanie jest używane do filtrowania ruchu na serwerach, zaporach lub bramach, Licencjobiorca musi posiadać licencję albo dla przepustowości skanowania, albo dla całkowitej liczby użytkowników, którzy korzystają z Oprogramowania. W takich przypadkach Licencjobiorca może zainstalować Oprogramowanie na potrzebnej liczbie jednostek.

B) Tworzyć kopie Oprogramowania jedynie w celu instalacji i archiwizacji.

C) Zwiększać liczbę licencji przez zakup kolejnych licencji.

Licencja bezpłatna i licencja testowa

Ten rozdział dotyczy używanej, pobranej z sieci lub zainstalowanej wersji próbnej, beta lub typu freeware Oprogramowania bądź licencji otrzymanej jednoznacznie dla celów testowych od firmy F-Secure lub jej dystrybutorów. Licencje udzielane w taki sposób zawsze są niewyłączne i nieprzenoszalne. Oprogramowanie (oraz powiązane usługi) licencjonowane według tych schematów jest bardziej narażone na zmiany niż licencjonowane komercyjnie i może zawierać ulepszone funkcje analizy użycia oraz reklamowe. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że z powodu tego, iż licencja jest bezpłatna: (i) firma F-Secure nie jest w żaden sposób zobowiązana do udzielania pomocy technicznej ani świadczenia usług serwisowych i (ii) firma F-Secure może w dowolnym momencie unieważnić licencję Licencjobiorcy na korzystanie z Oprogramowania, dostępność Oprogramowania lub dowolnej z jego funkcji, ograniczyć lub zmienić ilość dostępnego miejsca lub przekształcić funkcje bezpłatne w płatne. Nawet jeśli Licencjobiorca zakupi funkcje dodane do Oprogramowania, powyższe zasady dotyczą całości. Powyższe zmiany lub przedłużony okres braku aktywności mogą także prowadzić do usunięcia zawartości zarządzanej za pośrednictwem Oprogramowania lub ograniczenia do niej dostępu. Jeśli takie zmiany będą miały wpływ na użytkowanie Oprogramowania, Licencjobiorca zostanie o tym powiadomiony. Licencja tego typu jest przyznawana na ograniczony czas lub do momentu unieważnienia za pomocą oddzielnego powiadomienia. Jeśli licencja jest przyznawana na określony czas, to jest ona udzielana jedynie w celu przetestowania Oprogramowania i na dany okres próbny, który rozpoczyna się od dnia pierwszego pobrania Oprogramowania z sieci lub dostarczenia go do Licencjobiorcy. Po tym okresie należy nabyć licencję na Oprogramowanie od firmy F-Secure lub jej dystrybutorów albo usunąć Oprogramowanie i zaprzestać jego używania.

Licencja na bezpłatne narzędzia

Licencja niekomercyjna dotyczy używanego, pobranego z sieci lub zainstalowanego Oprogramowania, które zostało udostępnione przez firmę F-Secure lub jej dystrybutora w celu używania go jako narzędzia uzupełniającego lub wymaganego w konkretnym przypadku. Takie Oprogramowanie jest licencjonowane na określony czas za pomocą niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji i nie służy do stałego zabezpieczania danych ani do innych długoterminowych celów. Firma F-Secure zastrzega sobie prawo do przerwania możliwości korzystania z tego typu Oprogramowania w dowolnym momencie i nie jest w żaden sposób zobowiązana do udzielania pomocy technicznej lub świadczenia usług serwisowych.

Ograniczenia licencji

Licencjobiorca nie może:

A) Instalować ani używać Oprogramowania wbrew niniejszym Warunkom, Certyfikatowi licencyjnemu firmy F-Secure lub innym powiązanym dokumentom.

B) Przekazywać kopii Oprogramowania osobom trzecim, elektronicznie przenosić Oprogramowania na komputery należące do osób trzecich ani zezwalać osobom trzecim na kopiowanie Oprogramowania, z wyjątkiem i w zakresie, w jakim takie czynności są wyraźnie określone w powiązanej dokumentacji.

C) Modyfikować, przystosowywać, tłumaczyć, wypożyczać, dzierżawić, odsprzedawać ani dystrybuować Oprogramowania i/lub powiązanych plików (w tym również między innymi baz danych, komunikatów, opisów ani żadnej innej zawartości) ani żadnej ich części, jak również tworzyć prac pochodnych na podstawie tych elementów.

D) Dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować ani w inny sposób redukować Oprogramowania i/lub powiązanych plików (a w szczególności baz danych, komunikatów, opisów, ani treści komunikacji pomiędzy aplikacjami) do jakiejkolwiek formy zrozumiałej dla człowieka (poza ograniczonym zakresem dopuszczalnym na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich), ponieważ Oprogramowanie zawiera lub może zawierać treści objęte tajemnicą handlową firmy F-Secure i jej licencjodawców.

E) Korzystać z dokumentacji w jakimkolwiek celu innym niż pomoc w używaniu Oprogramowania.

F) Ujawniać osobom trzecim kodu autoryzacji licencji, który dostarczano w celu zainstalowania aplikacji (a w szczególności kodu aktywacyjnego).

G) Używać Oprogramowania ani żadnej jego części do implementowania jakiegokolwiek produktu czy usługi do działania w Oprogramowaniu bądź w powiązaniu z nim w celach innych niż te, do których program został przeznaczony.

H) W przypadku gdy Oprogramowanie zawiera składnik o nazwie Agent automatycznej aktualizacji, używać tego składnika do publikowania, dystrybuowania i/lub uzyskiwania oprogramowania bądź zawartości (i) niepowiązanej wyraźnie z produktami i/lub usługami firmy F-Secure oraz (ii) niezwiązanej z zabezpieczeniami (ani żadnych aktualizacji takiego oprogramowania bądź zawartości).

W przypadku zainteresowania prawami do Oprogramowania innymi od praw udzielonych w niniejszych Warunkach należy skontaktować się bezpośrednio z firmą F-Secure.

Tytuł prawny

Tytuł prawny, prawa własności oraz prawa własności intelektualnej do Oprogramowania pozostają po stronie firmy F-Secure i/lub jej licencjodawców. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim i międzynarodowym prawem autorskim oraz innymi traktatami dotyczącymi własności intelektualnej.

Licencje typu „open source"

Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że pewne składniki Oprogramowania mogą być objęte tak zwanymi licencjami typu „open source" („Licencje OSS"), co oznacza wszystkie licencje na oprogramowanie zatwierdzone jako licencje typu open source przez organizację Open Source Initiative lub jakiekolwiek znacząco podobne licencje, w tym również, bez żadnych wyjątków, każdą licencję, która jako warunek dystrybucji oprogramowania objętego taką licencją wymaga, aby dystrybutor udostępnił oprogramowanie w formie kodu źródłowego („Składniki typu open source"). W odniesieniu do Składników typu open source obowiązują następujące postanowienia; i) w zakresie wyraźnie wymaganym przez Licencje OSS, warunki odpowiednich Licencji OSS (w tym w szczególności zakres licencji, jak również wyłączenia odpowiedzialności dotyczące gwarancji i zobowiązań) stosuje się do odpowiednich Składników typu open source w miejsce niniejszych Warunków, a nadto ii) w takim zakresie obowiązujących warunków Licencji OSS, w jakim zakazują one jakichkolwiek ograniczeń w niniejszych Warunkach, takie ograniczenia nie będą miały zastosowania do odpowiednich Składników typu open source. Takie Licencje OSS dotyczące odpowiednich Składników typu open spource znajdują się w katalogu instalacji Oprogramowania lub w innym miejscu, jak wskazano w Oprogramowaniu, gdy jest to wymagane przez warunki Licencji OSS.

Ograniczona gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

Ograniczona gwarancja na nośniki. Firma F-Secure gwarantuje, że przez 30 dni od daty dostawy wszelkie nośniki fizyczne wyprodukowane przez firmę F-Secure, na których zapisano Oprogramowanie, będą przy normalnym użytkowaniu wolne od wad materiałowych i wykonawczych. Firma F-Secure nie udziela żadnych gwarancji na nośniki, jeśli Oprogramowanie zostało dostarczone w pakiecie z urządzeniem innej firmy. Wszelkie dorozumiane gwarancje dotyczące nośników, w tym dorozumiane gwarancje co do wartości handlowej i przydatności do konkretnego celu, są ograniczone do 30 dni od daty dostawy. Firma F-Secure, zgodnie z własnym wyborem, wymieni nośniki lub zwróci kwotę równą cenie ich zakupu. Firma F-Secure nie jest zobowiązana do wymiany nośników ani zwrotu kwoty równej cenie ich zakupu, jeżeli uszkodzenie jest wynikiem wypadku, nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego użytkowania.

Uchylenie gwarancji na Oprogramowanie. OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W STANIE „TAK JAK JEST" I NIE JEST PRZEDMIOTEM ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA F-SECURE, JEJ LICENCJODAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE GWARANTUJĄ POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI OPROGRAMOWANIA LUB POWIĄZANEJ DOKUMENTACJI. FIRMA F-SECURE, JEJ LICENCJODAWCY I DYSTRYBUTORZY WYRAŹNIE ODMAWIAJĄ DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI DO TYTUŁU, DOSTĘPNOŚCI, WYDAJNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI, POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. LICENCJOBIORCA PONOSI PEŁNE RYZYKO CO DO WYNIKÓW I DZIAŁANIA OPROGRAMOWANIA ORAZ POWIĄZANEJ DOKUMENTACJI.

Całkowite oświadczenie gwarancyjne. Ograniczona gwarancja na nośniki opisana w powyższym paragrafie jest jedyną gwarancją udzielaną przez firmę F-Secure. Żadne ustne i pisemne instrukcje udzielane przez firmę F-Secure lub jej sprzedawców, dystrybutorów, agentów albo pracowników nie stanowią gwarancji ani w żaden sposób nie zwiększają zakresu powyższej ograniczonej gwarancji i Licencjobiorca nie może polegać na takich informacjach lub instrukcjach. W niektórych jurysdykcjach ograniczanie lub wyłączanie gwarancji dorozumianych lub wyraźnych jest niedozwolone, w związku z tym powyższe wyłączenie może nie dotyczyć konkretnego Licencjobiorcy, który może posiadać inne uprawnienia w zależności od obowiązującego lokalnie prawa.

Ograniczenie odpowiedzialności

Ograniczenie odpowiedzialności za pewne kategorie szkód. W ŻADNYM WYPADKU I WEDŁUG ŻADNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DELIKTU LUB UMOWY, FIRMA F-SECURE, JEJ PRACOWNICY, LICENCJODAWCY, DYSTRYBUTORZY ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ WZGLĘDEM LICENCJOBIORCY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NADZWYCZAJNE, WTÓRNE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE SZKODY, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ DOCHODU LUB ZYSKU, UTRATĘ LUB USZKODZENIE DANYCH, PLIKÓW, AWARIE LUB WADLIWE DZIAŁANIE URZĄDZENIA BĄDŹ APLIKACJI, ALBO INNE KOMERCYJNE CZY EKONOMICZNE STRATY WYNIKAJĄCE Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA OPROGRAMOWANIA CZY POWIĄZANEJ DOKUMENTACJI, NAWET JEŻELI FIRMA F-SECURE ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Ograniczenie łącznej odpowiedzialności. MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY F-SECURE, JEJ LICENCJODAWCÓW I DYSTRYBUTORÓW W STOSUNKU DO LICENCJOBIORCY ZA SZKODY WYNIKŁE Z JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY NIE MOŻE W ŻADNYM WYPADKU PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAKUPU OPROGRAMOWANIA. W PRZYPADKU SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z AWARII OPROGRAMOWANIA PROWADZĄCYCH DO UTRATY, USZKODZENIA, NIEAUTORYZOWANEGO UJAWNIENIA LUB NADMIERNEJ DOSTĘPNOŚCI ZAWARTOŚCI ZADOŚĆUCZYNIENIE JEST OGRANICZONE DO KWOTY OPŁACANEJ ZA LICENCJĘ NA OPROGRAMOWANIE PRZEZ SZEŚĆ MIESIĘCY BEZPOŚREDNIO PRZED WYSTĄPIENIEM TAKIEJ SYTUACJI.

Niezbywalne prawa konsumentów i beneficjentów niniejszych Warunków. W niektórych jurysdykcjach ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne jest niedozwolone, w związku z tym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć konkretnego Licencjobiorcy lub może dotyczyć go tylko częściowo. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie narusza praw ustawowych strony występującej jako klient. Firma F-Secure działa także w imieniu swoich pracowników, dystrybutorów, licencjodawców, dostawców i podmiotów stowarzyszonych w ramach zrzeczenia się, wyłączenia i/lub ograniczenia zobowiązań, gwarancji i odpowiedzialności zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków, ale nie w żadnym innym zakresie ani w żadnym inny celu.

Ograniczenie odpowiedzialności według prawa niemieckiego i austriackiego. W stosunku do licencji zakupionych przez konsumentów zamieszkałych na terenie Niemiec lub Austrii w miejsce powyższych paragrafów 1 i 2 obowiązują następujące przepisy o ograniczeniu odpowiedzialności: Odnośnie do roszczeń o odszkodowanie, roszczeń o rekompensaty kosztów i innych roszczeń z tytułu odpowiedzialności wynikających z umowy, deliktu, naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób wynikających z niniejszej licencji stosuje się, co następuje: firma F-Secure, jej licencjodawcy, dystrybutorzy lub dostawcy ponoszą odpowiedzialność bez ograniczeń: i) za zniszczenie spowodowane umyślnie lub przez rażące zaniedbanie, ii) w stosunku do roszczeń zgodnych z niemiecką/austriacką ustawą o odpowiedzialności producenta za produkt oraz iii) w przypadku utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia. W przypadku zwykłego zaniedbania stosuje się, co następuje: firma F-Secure, jej licencjodawcy, dystrybutorzy lub dostawcy ponoszą odpowiedzialność jedynie w zakresie naruszenia istotnych zobowiązań wynikających z umowy (głównych zobowiązań wynikających z umowy). W przypadku szkód materialnych i finansowych odpowiedzialność będzie ograniczona do szkód typowych i dających się przewidzieć.

Zawartość

Oprócz postanowień zawartych w niniejszej umowie w przypadku Oprogramowania z funkcjami synchronizacji i tworzenia kopii zapasowych zawartości mają zastosowanie określone warunki wymienione poniżej.

Cel. Oprogramowanie do zarządzania zawartością zostało udostępnione w celu tworzenia kopii zapasowych, przekazywania, przeglądania, edytowania, adaptacji, kopiowania, synchronizacji i udostępniania (łącznie „zarządzania") zawartości, (i) która znajduje się na urządzeniu Licencjobiorcy i w określonych usługach zewnętrznych, (ii) co do której Licencjobiorca ma prawa kopiowania i publikowania oraz (iii) która nie jest nielegalna według obowiązującego prawa. To Oprogramowanie nie jest oprogramowaniem archiwizującym.

Ograniczenie użytkowania. To Oprogramowanie jest przeznaczone do zarządzania wyłącznie pojedynczymi plikami niektórych popularnych aplikacji komputerowych, takimi jak dokumenty, zdjęcia i pliki wideo. Przy użyciu Oprogramowania można także zarządzać plikami/danymi w usługach innych firm, ale nie można tworzyć kopii zapasowych plików z takich źródeł. Funkcje zarządzania Oprogramowania mogą się różnić w zależności od Urządzenia. Oprogramowanie nie jest przeznaczone do zarządzania (i) zawartością przechowywaną w usługach sieci korporacyjnych lub udostępnioną za pośrednictwem takich usług, (ii) programami, (iii) systemami operacyjnymi ani (iv) danymi w formatach najczęściej służących do przechowywania na serwerach takich jak między innymi bazy danych. Licencjobiorca nie będzie używał Oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych zawartości, której głównym miejscem przechowywania nie jest Urządzenie Licencjobiorcy i/lub wewnętrzny sprzęt komputera, ale na przykład zewnętrzne urządzenia pamięci masowej i/lub sieci wewnętrzne bądź zewnętrzne. Domyślnie Oprogramowanie przeprowadza operacje automatycznie w ustalonym przedziale czasu w zależności od powiązanych ograniczeń technicznych. Z tego powodu nie są udzielane żadne gwarancje dla określonego przedziału czasu, w którym operacje tworzenia kopii zapasowych mogą zostać ukończone.

Koszty transmisji danych. Licencjobiorca potwierdza, że korzystanie z Oprogramowania może generować dodatkowe opłaty związane z transmisją danych. Takie dodatkowe koszty mogą się różnić w zależności od rodzaju Urządzenia/połączenia/operatora sieci, a firma F-Secure nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Zawartość usunięta. Zawartość przechowywana przy użyciu Oprogramowania może zostać usunięta z powodu ustawień Oprogramowania, zmiany limitu miejsca lub poleceń Licencjobiorcy. Firma F-Secure nie jest zobowiązana do przechowywania jakiejkolwiek zawartości Licencjobiorcy po terminie unieważnienia lub wygaśnięcia licencji, jednak może zachować tę zawartość/te dane przez ograniczony czas zgodnie z zasadami zachowania poufności lub może zapewnić okres karencji według własnego uznania.

Zawartość dozwolona. Licencjobiorca powstrzyma się od zarządzania wszelkimi i) treściami nielegalnymi lub naruszającymi prawo; ii) wszelkimi treściami niezgodnymi z prawem, obraźliwymi, obelżywymi, obscenicznymi, pornograficznymi, napastliwymi, oszczerczymi lub w inny sposób nieodpowiednimi; iii) wszelkimi treściami, które są niezgodne ze wskazówkami dotyczącymi dopuszczalnych treści określonych przez operatora, od którego Licencjobiorca nabył Oprogramowanie. Licencjobiorca zgadza się ściśle przestrzegać obowiązujących praw autorskich I gwarantuje, że posiada wszelkie konieczne prawa i zgody co do udostępniania treści osobom trzecim. POD TYM WZGLĘDEM PRZYPOMINA SIĘ LICENCJOBIORCY, ŻE KOPIOWANIE I PUBLIKOWANIE JAKICHKOLWIEK DZIEŁ I/LUB ROZPOWSZECHNIANIE WYKONAŃ, NAGRAŃ AUDIO LUB WIDEO BEZ UPOWAŻNIENIA MOŻE STANOWIĆ PRZESTĘPSTWO LUB NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH. Odpowiedzialność za zawartość zarządzaną za pośrednictwem Oprogramowania, a także za użytkowanie Oprogramowania w bardziej ogólnym znaczeniu, ponosi wyłącznie Licencjobiorca. Informuje się Licencjobiorcę, że firma F-Secure i jej dystrybutorzy współpracują z odpowiednimi władzami w związku z udostępnianiem lub przekazywaniem przez Licencjobiorcę nielegalnej lub naruszającej prawo zawartości oraz że mają prawo wstrzymać lub uniemożliwić użytkowanie Oprogramowania przez Licencjobiorcę w takich celach oraz usunąć tego typu zawartość ze swoich serwerów lub dostęp do nich.

Odszkodowanie. Licencjobiorca zgadza się chronić firmę F-Secure, jej licencjodawców, dystrybutorów, dostawców (określanych zbiorczo mianem „Uprawnionych do odszkodowania") przed (i) wszelkimi kosztami, opłatami, roszczeniami, stratami oraz odpowiedzialnością i/lub działaniami podejmowanymi przeciwko nim, w tym między innymi opłatami za porady prawne i konsultacje uzyskane od podmiotów trzecich, wynikającymi z nielegalnego postępowania i/lub naruszenia praw osób trzecich, i/lub (ii) wszelkimi zniszczeniami spowodowanymi przez Licencjobiorcę za pośrednictwem użytkowania Oprogramowania.

Bezpieczeństwo i dostęp do zawartości. Licencjobiorca został poinformowany, że pomimo wysiłków podejmowanych celem udostępnienia i przekazania zawartości chronionej przed stronami trzecimi, firma F-Secure nie przewiduje zabezpieczenia przed naruszeniami będącymi skutkiem bezprawnego przechwytywania przesyłanych danych, naruszenia bezpieczeństwa magazynów danych, niepoprawnego lub niepełnego wdrożenia środków bezpieczeństwa na Urządzeniach lub w przeglądarkach użytkowników. Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za zarządzanie treściami, w tym prawami dostępu do zawartości. Podczas udostępniania treści każdy, kto otrzymuje kopię łącza udostępniającego, może uzyskać dostęp do plików, które zostały udostępnione. Firma F-Secure ani jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku nieautoryzowanego dostępu osób trzecich do treści, które są udostępniane lub przechowywane za pośrednictwem Oprogramowania.

Prywatność

Dane osobowe. W celu dostarczania usług związanych z Oprogramowaniem i w celach związanych z budowaniem relacji z klientem firma F-Secure może zbierać i przetwarzać dane osobowe Licencjobiorcy dotyczące użytkowania Oprogramowania i innych powiązanych usług. Takie zgromadzone dane osobowe na ogół obejmują i) dane wysyłane aktywnie przez Licencjobiorcę do firmy F-Secure (np. informacje kontaktowe/rejestracyjne, informacje ujawnione w celu rozwiązania problemu przez pomoc techniczną) i/lub ii)dane automatycznie gromadzone przez Oprogramowanie lub wyzwolone przez użycie określonych funkcji (np. informacje o licencji/Urządzeniu/oprogramowaniu, numer telefonu, informacje dotyczące aktywności na koncie użytkownika, położenie geograficzne Urządzenia Licencjobiorcy).

Zawartość Licencjobiorcy. Powyższe postanowienia dotyczą także zawartości, którą Licencjobiorca zarządza lub której kopie zapasowe tworzy za pomocą Oprogramowania. Widoczność zawartości Licencjobiorcy dla firmy F-Secure jest ograniczona i taka zawartość jest traktowana jako prywatna, z wyjątkiem określonych przypadków, w których firma F-Secure ma prawnie ustaloną potrzebę uzyskania dostępu do tej zawartości.

Informacje techniczne i dane zabezpieczeń. Aby firma F-Secure mogła świadczyć Licencjobiorcy usługi związane z Oprogramowaniem i je rozwijać, Oprogramowanie musi zbierać dane dotyczące aplikacji Oprogramowania, Internetu, Urządzenia Licencjobiorcy i jego zawartości oraz ich użytkowania. Takie dane są na ogół gromadzone w formie danych zabezpieczeń obiektu, danych analizy, statystyki, metadanych pliku, danych o lokalizacji i innych podobnych danych. Dane tego typu są agregowane lub w inny sposób przekształcane w informacje anonimowe, kiedy tylko jest to realnie możliwe.

Dane analityczne. Aby firma F-Secure mogła obsługiwać, rozwijać i ulepszać Oprogramowanie i powiązane usługi, za pośrednictwem Oprogramowania mogą być także gromadzone dane o wydajności, środowisku i użytkowaniu Oprogramowania oraz opinie Licencjobiorcy na ten jego temat. Dane tego typu są agregowane lub w inny sposób przekształcane w informacje anonimowe, kiedy tylko jest to realnie możliwe.

Transfery. Firma F-Secure może ujawnić lub przekazać dowolne z powyższych danych swoim podmiotom stowarzyszonym, podwykonawcom, dystrybutorom i partnerom, których siedziby znajdują się zarówno w krajach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i w krajach spoza tego obszaru. Każdy transfer danych jest przeprowadzany w sposób bezpieczny. Firma F-Secure może także przetwarzać i ujawniać dane, kiedy jest to konieczne w celu uzyskania legalnych korzyści zgodnie z obowiązującym prawem.

Informacje dodatkowe. Zgromadzone dane różnią się w zależności od Oprogramowania. Bardziej szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz informacji kontaktowych można znaleźć w odpowiednich zasadach zachowania poufności firmy F-Secure. Zasady zachowania poufności danych firmy F-Secure można znaleźć za pośrednictwem interfejsu użytkownika produktu lub w sekcji poświęconej zagadnieniom prywatności w witrynie internetowej firmy F-Secure.

Pozwolenie dla F-Secure

Aby Oprogramowanie funkcjonowało zgodnie z przeznaczeniem, Licencjobiorca upoważnia F-Secure do wykonywania następujących czynności, pod warunkiem, że jest to niezbędne do świadczenia odpowiednich usług.

Operacje bezpieczeństwa. Licencjobiorca upoważnia firmę F-Secure we własnym imieniu do kopiowania podejrzanych plików zawierających kod wykonywalny z Urządzenia Licencjobiorcy lub z kont usług innych firm połączonych z Oprogramowaniem do systemów firmy F-Secure, aby firma F-Secure mogła skuteczniej przeanalizować je pod kątem szkodliwego działania.

Przekazywanie plików. Kiedy Licencjobiorca przez używanie Oprogramowania powoduje, że jest tworzona kopia zapasowa zawartości lub że zawartość jest przekazywana, kopiowana, duplikowana, przystosowywana, zmieniana, wykorzystywana, synchronizowana bądź publikowana, przyjmuje do wiadomości, że firma F-Secure (i/lub partner firmy F-Secure, odpowiednio) może także przetwarzać tę samą zawartość w imieniu Licencjobiorcy w celu zapewnienia działania Oprogramowania. Z tego powodu: Licencjobiorca udziela firmie F-Secure (lub jej partnerowi, gdy ma to zastosowanie) licencji na przetwarzanie zawartości w zakresie koniecznym do zapewnienia Licencjobiorcy odpowiednich usług zarządzania zawartością. Licencjobiorca zachowuje kontrolę nad swoją zawartością.

Postanowienia ogólne

Przydatność. Oprogramowanie podlega pewnym ograniczeniom funkcjonalnym, o czym od czasu do czasu informuje firma F-Secure (lub dystrybutor firmy F-Secure, od którego Licencjobiorca uzyskał niniejszą licencję). Niniejszym Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że przed zarejestrowaniem Oprogramowania sprawdził jego przydatność w odniesieniu do własnych wymagań.

Zmiany. Firma F-Secure stale ulepsza swoje usługi. Firma F-Secure zastrzega sobie prawo do modyfikacji funkcji lub działania Oprogramowania. Firma F-Secure robi to, aby zapewnić Licencjobiorcy lepsze produkty i usługi, dostosować Oprogramowanie do zmian na rynku lub w przepisach prawnych, uwzględnić wszelkie ograniczenia techniczne lub dla innych, podobnych przyczyn. Z tego powodu firma F-Secure musi od czasu do czasu uaktualnić Oprogramowanie i wprowadzić w nim zmiany. Takie zmiany mogą obejmować dodanie nowych funkcji lub usunięcie istniejących funkcji. Licencjobiorca powinien używać najnowszej wersji Oprogramowania, aby uzyskać zoptymalizowane bezpieczeństwo i użyteczność. Firma F- Secure zastrzega sobie prawo do zakończenia obsługi i pomocy technicznej dla pewnych wersji lub dla pewnych systemów operacyjnych Oprogramowania zgodnie z działaniami cyklu życia produktu. Większość Oprogramowania firmy F-Secure zależy od częstych aktualizacji, dlatego może to prowadzić do zakłócenia działania Oprogramowania. Nie jest zalecane użytkowanie Oprogramowania, dla którego zakończono obsługę. Takie użytkowanie odbywa się całkowicie na odpowiedzialność Licencjobiorcy. Więcej informacji o cyklu życia produktu jest dostępnych w witrynie internetowej firmy F-Secure. Oprogramowanie prawdopodobnie zostanie zmienione w czasie obowiązywania subskrypcji Licencjobiorcy, dlatego firma F-Secure być może będzie musiała zmienić niniejsze Warunki w związku z aktualizacją. Zmienione warunki automatycznie będą miały zastosowanie do odpowiednich wersji Oprogramowania dystrybuowanych razem ze zmienionymi Warunkami. Jeżeli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, nie będzie to miało wpływu na pozostałe Warunki, które będą nadal obowiązywać w pełnym zakresie.

Warunki dodatkowe. Oprogramowanie może zawierać aplikacje internetowe i portale internetowe („witryny"). Korzystania z takich witryn może być uzależnione od dodatkowych warunków. Licencjobiorca zobowiązuje się do przeglądu takich witryn pod kątem dodatkowych warunków użytkowania i korzystania tylko z takich witryn odpowiednio. Powyższe dotyczy również witryn dystrybutorów firmy F-Secure lub innych osób trzecich. Firma F-Secure nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek witryny osób trzecich.

Dostępność. Licencjobiorca zostaje poinformowany i akceptuje, że całość lub część Oprogramowania może być czasowo niedostępna lub czasowo nie działać ze względu na remonty, modernizacje, aktualizacje lub z przyczyn niezależnych od firmy F-Secure (siła wyższa). Firma F-Secure, jej licencjodawcy lub jej dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki takich zakłóceń i zobowiązują się do przywrócenia dostępności/działania oprogramowania tak szybko, jak to możliwe, w zależności od występujących ograniczeń technicznych.

Wygaśnięcie. Licencja na Oprogramowanie wygaśnie natychmiast, bez uprzedzenia i bez uszczerbku dla wszelkich innych praw dotyczących wygaśnięcia licencji zawartych w niniejszych Warunkach lub w umowie bądź przepisach prawnych, jeżeli nastąpi naruszenie któregokolwiek z niniejszych Warunków lub Oprogramowanie zostanie użyte niezgodnie z jego funkcją do celów innych, niż te wskazane w oficjalnej dokumentacji. Jeżeli firma F-Secure zauważy, że Licencjobiorca użytkuje Oprogramowanie i) niezgodnie z niniejszymi Warunkami, ii) innymi mającymi zastosowanie warunkami, iii) niezgodnie z przeznaczeniem Oprogramowania, iv) w sposób nieprawidłowy lub v) w sposób, który mógłby zagrozić jego użytkowaniu przez osoby trzecie (np. przez zmonopolizowanie pasma dostępu), firma F-Secure zastrzega sobie prawo do (i) nieodnowienia licencji, (ii) ograniczenia użytkowania Oprogramowania i/lub jego części i/lub (iii) odebrania licencji. W przypadku rozwiązania umowy pomiędzy firmą F-Secure a dystrybutorem, który dostarczył Oprogramowanie, firma F-Secure lub jej dystrybutor będą mieć opcję powiadomienia Licencjobiorcy o wcześniejszym wygaśnięciu licencji. Licencjobiorca nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów, odszkodowania lub innej rekompensaty w wyniku takiego wygaśnięcia. Warunki dotyczące ograniczeń użytkowania obowiązują niezależnie od wygaśnięcia licencji.

Ograniczenia eksportowe. Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Oprogramowanie może podlegać ograniczeniom i kontrolom wynikającym z krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych, w szczególności przepisów eksportowych Unii Europejskiej lub przepisów Export Administration Act Stanów Zjednoczonych (zwanych łącznie „Zasadami dotyczącymi eksportu"). Licencjobiorca zobowiązuje się, że ani Oprogramowanie, ani żaden jego bezpośredni produkt nie jest lub nie zostanie przejęty, wysłany, przenoszony bezpośrednio lub pośrednio do jakiegokolwiek kraju, do którego taki eksport jest zakazany zgodnie z Zasadami dotyczącymi Eksportu i przepisami w nich zawartymi, ani nie zostanie on użyty w jakimkolwiek celu zabronionym przez te przepisy. Korzystając z Oprogramowania, Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i zgadza się z powyższym, oraz oświadcza i gwarantuje, że będzie przestrzegać Zasad dotyczących eksportu, eksportując lub reeksportując, lub importując Oprogramowanie lub jakiekolwiek podstawowe technologie informacyjne. Ponadto Licencjobiorca oświadcza, że nie jest obywatelem kraju obłożonego embargiem przez Stany Zjednoczone lub jedną ze stron wymienionych w tabeli U.S. Table of Denial Orders lub na liście U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals.

Prawa licencyjne Rządu USA. Jeśli Licencji na Oprogramowanie udzielono dla lub w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych, agencji i/lub komisji rządowych USA („Rząd USA"), Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości i potwierdza fakt, że Oprogramowanie i dokumentacja stanowią odpowiednio „komercyjne oprogramowanie komputerowe" i „dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego" zgodnie z definicjami tych terminów, które określono na potrzeby zgodności z przepisami FAR w przypadku uzyskania Licencji przez agencje cywilne (przepis 48 C.F.R. 2.101) i zgodności z przepisami DFARS w przypadku uzyskania Licencji przez jednostki organizacyjne Departamentu Obrony (przepisy 48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) i (5)). Zgodnie z wymienionymi powyżej przepisami, a także jakimikolwiek obowiązującymi rozporządzeniami, używanie, modyfikowanie, reprodukowanie, udostępnianie, przedstawianie, pokazywanie, ujawnianie i rozpowszechnianie Oprogramowania przez lub w imieniu Rządu USA podlega wyłącznie niniejszym Warunkom i jest dozwolone tylko w maksymalnym dozwolonym w niniejszych Warunkach zakresie.

Czynności wysokiego ryzyka. Oprogramowanie nie jest odporne na błędy, chyba że określono tak wyraźnie w dokumentacji produktu, i nie jest zaprojektowane, wyprodukowane ani przeznaczone do użytku lub odsprzedaży jako urządzenie sterowania w środowiskach niebezpiecznych, wymagających bezawaryjnego działania, w tym do sterowania urządzeniami nuklearnymi, systemami komunikacji i nawigacji lotniczej, kontrolą ruchu lotniczego, urządzeniami bezpośrednio podtrzymującymi życie lub systemami uzbrojenia, w których błąd Oprogramowania mógłby doprowadzić bezpośrednio do śmierci, uszkodzenia ciała lub poważnych zniszczeń fizycznych bądź środowiskowych („Czynności wysokiego ryzyka"). Firma F-Secure i jej dostawcy wyraźnie zaznaczają, że nie udzielają żadnej jawnej ani dorozumianej gwarancji, że Oprogramowanie nadaje się do obsługi Czynności wysokiego ryzyka.

Obowiązujące prawo. O ile poniżej nie określono inaczej, niniejsze Warunki podlegają prawu obowiązującemu w Finlandii z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego i bez względu na Konwencję ONZ dotyczącą umów o Międzynarodowym Obrocie Towarami. Fińskie sądy posiadają wyłączną jurysdykcję i prawo do orzekania wszelkich sporów wynikłych z niniejszych Warunków. W przypadku nabycia licencji od lub w imieniu Licencjobiorcy przebywającego w USA lub działającego zgodnie z prawem USA, prawem właściwym dla niniejszych Warunków będzie prawo stanu Kalifornia z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego i bez względu na Konwencję ONZ dotyczącą umów o Międzynarodowym Obrocie Towarami. W takich przypadkach wyłączną jurysdykcję i prawo do orzekania w związku ze sporami wynikłymi z niniejszych Warunków posiadają federalne i stanowe sądy Kalifornii. W stosunku do licencji zakupionych przez konsumentów zamieszkałych poza terenem Finlandii lub Stanów Zjednoczonych niniejsze Warunki mogą podlegać obowiązującym przepisom lokalnym danej jurysdykcji. Ewentualna decyzja firmy F-Secure o nieegzekwowaniu swoich praw zgodnie z niniejszymi Warunkami nie może być interpretowana jako zrzeczenie się prawa firmy F-Secure do zastosowania niniejszych Warunków w przyszłości.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków lub przetwarzania danych osobowych bądź w razie potrzeby kontaktu z firmą F-Secure z jakichkolwiek innych powodów proszę pisać: F-Secure Corporation, PL24, FI-00181 Helsinki, Finlandia, wysłać wiadomość e-mail: helsinki@f-secure.com lub zadzwonić: +358 9 2520 0700.

Lipiec 2013