Oświadczenie firmy F-Secure dotyczące ochrony prywatności

Podsumowanie

 • Szanujemy Twoją prywatność. Jest to jedna z podstawowych zasad naszego działania.
 • Musimy przetwarzać niektóre Twoje dane, aby móc świadczyć Ci nasze usługi.
 • Gdy jest to tylko możliwe, przetwarzamy Twoje dane w anonimowy sposób lub przy użyciu metod znacznie utrudniających identyfikację poszczególnych użytkowników.
 • Znamy się na zabezpieczeniach.

Nasze podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych opisaliśmy tutaj.

Struktura

Niniejsze zasady ochrony prywatności zostały opracowane przez firmę F-Secure Corporation, publicznie notowaną fińską korporację o identyfikatorze działalności gospodarczej 0705579-2 („F-Secure", „my", „nasze", „nam"). Zasady te dotyczą również wszystkich spółek zależnych firmy F-Secure Corporation.

Dane gromadzone w ramach korzystania z naszych usług można podzielić na następujące kategorie:

 • Dane usługi — dane przetwarzane automatycznie w celu świadczenia użytkownikom odpowiednich usług. Obejmuje to dane aktywnie przesyłane przez użytkowników podczas subskrybowania naszych usług. Szczegółowy opis tej kategorii zawarto w niniejszych zasadach.
 • Dane zabezpieczeń — anonimowe dane, które musimy gromadzić, aby zapewniać użytkownikom skuteczną ochronę. Takie dane są przetwarzane oddzielnie od jakichkolwiek innych informacji zgodnie z Zasadami zachowania poufności w usłudze Security Cloud.
 • Dane analityczne — dodatkowe anonimowe lub identyfikowane pseudonimami dane, które gromadzimy, aby poznać sposoby używania naszych usług i określić, jak użytkownicy się o nich dowiedzieli. Ta kategoria została opisana tutaj.

Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji w usługach omawiają metody przetwarzania przez nas danych osobowych naszych klientów. Stanowią one też uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji obowiązujących w poszczególnych usługach, warunków licencji i innych oświadczeń związanych określonymi przypadkami gromadzenia danych (np. związanych z narzędziami pomocy technicznej). W zależności od używanych usług firmy F-Secure oraz indywidualnych interakcji użytkownika z nami, niektóre sekcje niniejszych zasad zachowania prywatności mogą nie mieć zastosowania w przypadku użytkownika bądź mogą mieć tylko częściowe zastosowanie.

Definicje

Tutaj opisaliśmy terminologię używaną w niniejszych zasadach.

Pojęcia „klient", „użytkownik" oznaczają osoby, firmy i dowolne inne podmioty kupujące nasze usługi, rejestrujące się w celu korzystania z naszych usług bądź korzystające z naszych usług, które mogły udostępnić nam informacje umożliwiające identyfikację. Takie informacje mogły zostać udostępnione za pośrednictwem naszych usług (w tym rozwiązań internetowych), witryn internetowych, rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail, formularzy rejestracyjnych oraz podobnych kanałów komunikacyjnych.

„Dane osobowe" to wszelkie informacje dotyczące osób prywatnych, ich cech oraz dotyczących ich okoliczności, które umożliwiają identyfikację tych osób, ich rodzin bądź członków gospodarstw domowych. Takie informacje mogą obejmować imiona i nazwiska, adresy e-mail, adresy zamieszkania, numery telefonów, informacje dotyczące rozliczeń i kont, a także inne informacje związane z usługami i świadczeniem tych usług.

„Usługi" oznaczają wszelkie usługi i produkty opracowywane lub dostarczane przez firmę F-Secure, z uwzględnieniem oprogramowania, rozwiązań internetowych, narzędzi i powiązanych usług pomocy technicznej.

„Witryna internetowa" oznacza witrynę internetową dostępną pod adresem http://www.f-secure.com oraz każdą inną witrynę internetową obsługiwaną lub administrowaną przez firmę F-Secure, z uwzględnieniem podwitryn i portali usług obsługiwanych w przeglądarkach internetowych.

Jakie informacje gromadzimy?

W celu świadczenia naszych usług zwykle musimy poprosić użytkownika o podanie co najmniej adresu e-mail, numeru telefonu oraz imienia i nazwiska. Poszczególne usługi zbierają też dodatkowe dane zarówno po stronie usługi, jak i po stronie urządzenia użytkownika, a także dane w powiązanym ruchu sieciowym. W przypadku takiego zbierania automatycznego skupiamy się na danych z usługi, a nie na prywatnych danych użytkownika.

Dołączone zasady dotyczące usług i interakcji bardziej szczegółowo opisują osobiste dane zbierane przez poszczególne typy usług.

Jeśli dla danej usługi lub interakcji nie ma specyficznych zasad, obowiązują niniejsze główne „zasady zachowania prywatności w usługach".

Co robimy z zebranymi informacjami?

Ta lista zawiera ogólne cele zbierania danych osobowych.

 • Wędrówka klienta. Identyfikowanie autoryzowanych użytkowników i sprawdzanie kwalifikacji klientów, przetwarzanie i śledzenie transakcji, na przykład administrowanie kontem, dostarczanie zamówień, wystawianie faktur czy zarządzanie licencjami;
 • Dostarczanie, naprawianie i polepszanie. Dostarczanie usług użytkownikowi, obsługa i rozwijanie naszych usług oraz witryn internetowych, a także świadczenie pomocy dotyczącej tych usług;
 • Analiza. Śledzenie sposobu pozyskiwania i używania naszych usług, co umożliwia nam ulepszanie usług, zarządzanie relacjami użytkownika z klientami i przesyłanie użytkownikowi odpowiednich wiadomości;
 • Komunikacja. Wysyłanie użytkownikowi informacji związanych z usługami, przeprowadzanie ankiet z klientami, organizowanie konkursów, reklamowanie użytkownikowi naszych usług;
 • Regulacje. Zapobieganie nielegalnym działaniom, usuwanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu niedozwolonych lub szkodliwych materiałów oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów i postanowień prawnych.

Dołączone zasady dotyczące usług i interakcji bardziej szczegółowo opisują poszczególne cele zbierania danych osobowych.

Dlaczego musimy przetwarzać Twoje dane

Korzystając z naszych usług, użytkownik staje się naszym klientem. Na podstawie tej relacji jesteśmy uprawnieni do przetwarzania odpowiednich danych osobowych.

Dane mogą być przetwarzane podczas komunikowania się z nami lub naszymi partnerami biznesowymi w związku z naszymi usługami, instalowania i używania naszych usług, wypełniania formularzy bądź ankiet, rejestrowania się w celu korzystania z naszych usług, przesyłania informacji za pośrednictwem naszych rozwiązań internetowych, brania udziału w konkursach i loteriach, rejestrowania swojego adresu e-mail oraz wysyłania nam wiadomości e-mail.

Automatyczne gromadzenie i przetwarzanie określonych danych osobowych jest wymagane do świadczenia przez nas usług użytkownikowi i korzystania przez użytkownika z takich usług, a także umożliwia nam udoskonalanie naszych usług. Ze względu na charakter naszych usług nie możemy całkowicie zrezygnować z gromadzenia danych bez wpływu na skuteczne działanie tych usług. Przetwarzanie takich danych stanowi nieodłączną część świadczenia użytkownikowi usług, dlatego jesteśmy prawnie upoważnieni do wykonywania takich czynności. Jednocześnie staramy się zapewnić użytkownikom możliwie maksymalną kontrolę nad ich danymi. Na przykład możemy wymagać oddzielnej zgody na gromadzenie określonych informacji albo umożliwić wyłączenie funkcji gromadzenia informacji, które nie są niezbędne do funkcjonowania usługi.

Niektóre z naszych usług mają oddzielne zasady zachowania prywatności, które szczegółowo opisują metody gromadzenia danych stosowane w danej usłudze. Jednak korzystanie z takiej usługi oznacza, że użytkownik staje się klientem firmy F-Secure (a nie klientem danej usługi). W związku z tym dane zebrane przez różne usługi (na przykład SAFE) oraz w ramach różnych interakcji (na przykład podczas kontaktu z pomocą techniczną) są zbiorczo przetwarzane dla konta F-Secure użytkownika. Nie grupujemy jednak danych z usług, które mają specyficzne wymagania dotyczące prywatności, na przykład nie analizujemy ruchu przesyłanego przy użyciu naszej usługi sieci VPN.

Przesyłanie danych

Wiele usług świadczymy sami, ale mamy też partnerów, którzy pomagają nam świadczyć niektóre z nich. Oznacza to też, że musimy wymieniać się danymi z naszymi partnerami. W takich przypadkach dbamy o to, aby udostępniać tylko niezbędne dane osobowe.

Poniżej wyjaśniliśmy dwa główne przypadki takiej wymiany danych osobowych.

1) Podwykonawstwo

Niektóre dane osobowe użytkownika mogą zostać przez nas udostępnione podwykonawcom lub firmom należącym do grupy F-Secure świadczącym na rzecz użytkownika części naszych usług.

Gdy dane osobowe naszych klientów muszą zostać ujawnione naszym podwykonawcom, wymagamy od tych podwykonawców, w oparciu o wzajemne umowy, aby takie informacje były używane wyłącznie na potrzeby świadczenia usług (na przykład w celu rozwiązania zgłoszonego problemu technicznego, przesłania do partnerów logistycznych na potrzeby dostawy produktu lub wysłania w naszym imieniu reklamowych wiadomości e-mail). Od takich podwykonawców wymagamy działania zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli to możliwe, wysyłamy dane anonimowe.

2) Marketing i sprzedaż

Niektórymi danymi osobowymi użytkownika wymieniamy się (ujawniamy i otrzymujemy) z naszymi partnerami dystrybucji (sprzedawcami firmowych usług IT, operatorami, sklepami internetowymi itp.), którzy reklamują, sprzedają i rozprowadzają nasze usługi. Takie podmioty mają dostęp wyłącznie do danych osobowych, które są niezbędne do wykonywania odpowiednich zadań, m.in. do zarządzania klientami, świadczenia pomocy związanej z usługami i rozwiązywania problemów, marketingu bezpośredniego czy fakturowania. Podejmujemy takie działania, aby utworzyć spójne środowisko dla użytkownika. Nasi partnerzy dystrybucji są też zobowiązani do przestrzegania umów i przepisów dotyczących danych osobowych.

Większość naszych partnerów dystrybucji może mieć wcześniejsze relacje z użytkownikiem i przetwarzać jego dane osobowe jako niezależny podmiot.

Międzynarodowy przesył danych

Część naszych oddziałów, podwykonawców, dystrybutorów i partnerów znajduje się w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, aby zapewnić ogólnoświatową dostępność naszych usług. Podczas przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy zabezpieczamy dane osobowe zgodnie z wymaganiami przepisów obowiązującego prawa. W tym celu stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i prawne (umowy) w odniesieniu do odpowiednich podwykonawców i firm z grupy F-Secure, na przykład korzystamy z zatwierdzonych przez Unię Europejską klauzul dotyczących przekazywania danych. Z międzynarodowego przesyłu danych korzystamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i jedynie po ocenieniu ryzyka utraty prywatności danych.

Przede wszystkim najbardziej poufne dane klientów przechowujemy w Finlandii i w Europejskim Obszarze Gospodarczym, dzięki czemu mamy je pod kontrolą.

Inne powody ujawnienia danych

Występują okoliczności nieuwzględnione w niniejszych zasadach ochrony prywatności, w przypadku których użycie lub ujawnienie danych osobowych może być uzasadnione i dozwolone, bądź w których możemy zostać zobowiązani do ujawnienia takich informacji zgodnie z obowiązującym prawem bez zgody użytkownika lub niezależnie od świadczenia usługi.

Jeden z przykładów obejmuje podporządkowanie się nakazom sądowym i zarządzeniom wydanym przez organy sprawujące władzę w odpowiedniej jurysdykcji bądź podporządkowanie się przepisom sądowym dotyczącym przedstawiania informacji. Starannie analizujemy każde żądanie ujawnienia informacji i bierzemy możliwość takich żądań pod uwagę podczas decydowania o sposobie przechowywania danych osobowych użytkownika.

Dane osobowe użytkownika mogą też zostać przez nas ujawnione w celu uchronienia się od odpowiedzialności i zapobiegnięcia nielegalnym działaniom lub w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do rozwiązania jakiegokolwiek istniejącego problemu lub zapobiegnięcia jego występowaniu. Każde z takich działań będzie przeprowadzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Możemy również przekazać dane osobowe użytkownika w ramach transakcji korporacyjnej uwzględniającej ewentualną sprzedaż, połączenie, wydzielenie lub inną reorganizację korporacyjną firmy F-Secure, w przypadku której informacje są dostarczane do nowego podmiotu kontrolującego w ramach zwykłej działalności biznesowej.

Dodatkowo możemy ujawniać dane osobowe użytkownika naszym ubezpieczycielom i rządowym agencjom nadzorującym, jeśli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

Przechowywanie

Przechowujemy dane osobowe użytkownika w naszych bazach danych zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi przechowywania danych.

Podstawową regułą w prawie fińskim (i wielu innych obowiązujących prawach) jest to, że dane osobowe powinny zostać usunięte lub zanonimizowane, gdy nie są już potrzebne do celów, w jakich zostały zebrane.

W związku z tym przechowujemy dane osobowe naszych klientów przez różne okresy w zależności od typu danych. Oznacza to także, że możemy przechowywać dane osobowe użytkownika dłużej, niż jest on naszym klientem, ale tylko wtedy, gdy mamy na to ważny powód. Typowe przyczyny to między innymi:

 • korzystanie z dostępnych zadośćuczynień lub ograniczanie wszelkich szkód, jakie mogą zostać przez nas poniesione (na przykład w związku z trwającym sporem lub dochodzeniem);
 • rozwiązywanie powtarzających się problemów lub zapobieganie ich występowaniu albo gromadzenie informacji umożliwiających efektywne reagowanie na przyszłe problemy (jeśli na przykład istnieje zgłoszenie do pomocy technicznej dotyczące problemu, który nie został naprawiony, gdy użytkownik był naszym klientem);
 • przestrzeganie umów między nami a użytkownikami (gdy na przykład użytkownik subskrybuje nasze inne usługi);
 • zapobieganie nielegalnym działaniom (na przykład wymuszanie zablokowania użytkownika w naszej społeczności);
 • stosowanie się do odpowiednich praw, które wymagają od nas przechowywania danych (na przykład w celu śledzenia zakupów użytkownika i płatności za nasze usługi);
 • komunikowanie się z użytkownikiem (na przykład przechowywanie danych osobowych przez okres prolongaty po zakończeniu subskrypcji lub wysyłanie użytkownikowi wiadomości po zakończeniu relacji klienckiej, jeśli wyraził na to zgodę).

Nie chcemy przechowywać danych konta klienckiego użytkownika w nieskończoność. W przypadku braku aktywności we wszystkich naszych usługach powiązanych z kontem klienckim użytkownika lub w naszej społeczności przez określony czas usuwamy konto użytkownika. Skontaktujemy się z użytkownikiem przed usunięciem konta, aby nie zostało ono usunięte wbrew jego woli.

Na potrzeby bardziej poufnych danych związanych z poszczególnymi usługami mamy oddzielne zasady dotyczące przechowywania danych.

Informacje, które nie zawierają danych osobowych użytkowników (na przykład dane zabezpieczeń i zbiorcze dane analityczne), są przechowywane tak długo, jak są potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone.

Zabezpieczenia danych

Podczas przesyłania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika stosujemy rygorystyczne metody ochrony poufności i nienaruszalności tych danych.

W celu zminimalizowania ryzyka utraty, nadużycia, ujawnienia i modyfikacji danych osobowych oraz zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi do tych danych stosujemy fizyczne, administracyjne i techniczne środki zabezpieczeń.

Dane osobowe użytkownika są przechowywane na chronionych serwerach znajdujących się w naszych biurach, siedzibach naszych podwykonawców lub w pełni klasyfikowanych centrach danych. Tylko upoważniony personel ma dostęp do informacji przechowywanych na tych serwerach. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych klientów do naszych podwykonawców wymagamy, aby te dane były przetwarzane i zabezpieczane zgodnie z niniejszymi zasadami ochrony danych osobowych i przepisami obowiązującego prawa. Jeśli użytkownik zdecyduje się na kontakt z nami za pośrednictwem witryny internetowej lub poczty e-mail, powinien być świadomy tego, że informacje przesyłane za pomocą Internetu mogą nie być bezpieczne.

Twoje prawa

W stosunku do danych, które zgromadziliśmy na Twój temat, masz określone prawa. Poniżej opisaliśmy Twoje prawa do związanych z Tobą danych osobowych, które zostały przez nas zapisane:

 • Dostęp i sprostowania. Możesz nas zapytać o dane osobowe, które zgromadziliśmy na Twój temat, oraz poprosić o kopię naszych informacji, które jesteśmy w stanie powiązać z Twoją osobą. Jeśli znajdziesz jakiekolwiek błędy (np. nieaktualne informacje) w tych danych, zachęcamy do skontaktowania się z działem obsługi klienta w celu rozwiązania tego problemu. Niektóre portale naszych usług umożliwiają samodzielną aktualizację informacji klientów. W takich przypadkach możesz zmienić swoje dane osobowe, na przykład edytować adres zamieszkania lub adres e-mail. Jeśli nie możesz wprowadzić takich zmian samodzielnie, poinformuj nas o wymaganych poprawkach.
 • Sprzeciw. Masz prawo sprzeciwić się niektórym metodom przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład używaniu Twoich danych do celów marketingowych lub przetwarzaniu ich w oparciu o nasze uzasadnione interesy. W drugim przypadku musisz podać prawne uzasadnienie swojego sprzeciwu.
 • Prawo do „bycia zapomnianym". Możesz zażądać zaprzestania gromadzenia i przechowywania Twoich danych osobowych oraz ich usunięcia. W takim przypadku musisz przedstawić racjonalne i zgodne z prawem uzasadnienie swojej prośby.
 • Przenoszenie. Możesz poprosić o przekazanie udostępnionych przez siebie danych osobowych. Obejmuje to zarówno dane wymagane do spełnienia warunków umowy, jak i informacje przesłane dobrowolnie. Takie dane możesz otrzymać w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie dostępnym do odczytu dla komputerów oraz zlecić przekazanie tych informacji do innego podmiotu kontrolującego dane, jeśli jest to technicznie możliwe.
 • Wycofanie zgody. Gdy przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie za pomocą odpowiednich ustawień. W przypadku możliwych do zidentyfikowania danych analitycznych dotyczących produktu takie ustawienia znajdziesz w interfejsie użytkownika. Możesz też zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych. Związane z tym ustawienia znajdziesz w centrum preferencji, które jest dostępne za pośrednictwem łącza.
 • Ograniczenie. Jeśli ustalisz, że zgromadzone przez nas dane na Twój temat są nieprawidłowe lub nie mamy prawa do ich używania, możesz zażądać wstrzymania przetwarzania Twoich danych osobowych do czasu rozwiązania tego problemu. Twoje informacje pozostaną zapisane w naszych systemach.

Warto przy tym zaznaczyć, że mogą wystąpić sytuacje, w których nasze zobowiązania do zachowania poufności, prawa do zachowania tajemnicy handlowej i/lub nasze zobowiązania do świadczenia usług (np. Tobie lub Twojemu pracodawcy) mogą uniemożliwiać nam ujawnianie lub usuwanie Twoich danych osobowych albo w inny sposób uniemożliwiać Ci korzystanie z Twoich praw.

W przypadku wątpliwości, pytań lub skarg związanych z metodami przetwarzania przez nas danych osobowych zachęcamy do skontaktowania się z nami.

Jeśli uważasz, że uniemożliwiamy Ci korzystanie z Twoich praw, możesz zgłosić skargę do odpowiedniego podmiotu nadzorującego. W większości przypadków takim podmiotem jest rzecznik praw obywatelskich w zakresie ochrony danych w Finlandii (Data Protection Ombudsman — www.tietosuoja.fi).

Podmioty trzecie

Nasze usługi i witryny internetowe mogą zawierać usługi podmiotów trzecich lub korzystać z takich usług.

Najczęstsze tego typu przypadki to:

 • Sklep internetowy. Nasz sklep internetowy jest częściowo obsługiwany przez podmiot trzeci (sprzedawcę). Dane wprowadzane przez użytkownika podczas rejestracji są obsługiwane zgodnie z zasadami F-Secure, ale do samych zakupów i powiązanych czynności mają zastosowanie zasady operatora sklepu internetowego.
 • Zapytania o lokalizację urządzenia. Gdy użytkownik zapyta o lokalizację swojego urządzenia za pomocą naszych usług, dostawca map musi przetworzyć powiązane dane geograficzne. W dniu publikacji tych zasad firma F-Secure korzysta z Map Google w funkcjach wyszukiwania i lokalizacji urządzeń. Podczas korzystania z tych usług stosowane są zasady zachowania prywatności firmy Google.
 • Funkcje zewnętrzne. Jeśli usługa podmiotu trzeciego stanowi widoczny, oddzielny element interfejsu użytkownika, to zamiast niniejszego dokumentu w stosunku do niej obowiązują odrębne zasady zachowania prywatności.

Źródła

Większość opisanych powyżej danych uzyskujemy bezpośrednio od użytkownika lub jego urządzenia. Dane otrzymujemy też od naszych oddziałów, partnerów dystrybucji (takich jak operatorzy) i jednostek korporacyjnych pośredniczących w zakupie usług przez użytkownika. Te podmioty mogą obejmować naszych sprzedawców, a także zewnętrznych partnerów obsługujących sklepy internetowe. Gromadzimy też niektóre podstawowe dane osobowe (dane dotyczące zamówień) i zbiorcze dane analityczne ze sklepów z aplikacjami, w których nasze usługi są sprzedawane. Inne źródła mogą obejmować podwykonawców świadczących usługi pomocy technicznej i partnerskie agencje reklamowe asystujące w prowadzeniu naszych działań marketingowych.

Podejmujemy takie działania, aby utworzyć spójne środowisko dla użytkownika i zebrać informacje niezbędne do rozwiązywania zgłaszanych problemów.

Przykłady „gromadzenia informacji przez podmioty trzecie":

 • zebranie informacji podanych przez użytkownika podczas rejestracji w naszym zewnętrznym sklepie internetowym,
 • uzyskanie informacji kontaktowych użytkownika z poprzednich danych logowania od naszego partnera zajmującego się sprzedażą lub operatora świadczącego nasze usługi użytkownikowi,
 • w przypadku korzystania z kont sieci społecznościowych do zarejestrowania się w naszych usługach możemy też zapisać adres e-mail z odpowiedniego konta na potrzeby uwierzytelniania i kontaktowania się z użytkownikiem.

Zmiany

Niniejsza wersja zasad ujednolica, aktualizuje i zastępuje poprzednią ich wersję. Aby zapewnić aktualność tych zasad, będziemy okresowo wprowadzać w nich zmiany i dodawać do nich nowe postanowienia.

W przypadku jakichkolwiek zmian niniejszych zasad zachowania prywatności opublikujemy odpowiednie powiadomienie w naszej witrynie internetowej. Jeśli wprowadzone zmiany będą istotne, możemy dodatkowo powiadomić użytkownika za pomocą innych metod, takich jak umieszczenie ogłoszenia na naszej stronie głównej lub wysłanie wiadomości e-mail. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia opublikowania w naszej witrynie internetowej zawierających je zasad ochrony prywatności.

Informacje kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z niniejszymi zasadami dotyczącymi prywatności należy użyć następujących informacji kontaktowych:

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finlandia
http://www.f-secure.com/pl/web/home_global/support/contact
© F-Secure, maj 2018 r.