Zasady zachowania prywatności w usłudze F‑Secure SAFE

Podsumowanie

Usługa F‑Secure SAFE jest rozwiązaniem zabezpieczającym oferowanym przez firmę F‑Secure, które chroni komputery, tablety i smartfony. Nowsze wersje usługi F‑Secure SAFE zawierają także portal zarządzania, który ułatwia administrowanie licencjami na urządzeniach Twoich oraz członków Twojej rodziny.

Podsumowanie prywatności w F‑Secure SAFE:

 • prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu;
 • zbieramy anonimowe dane dotyczące zabezpieczeń, aby chronić Twoje urządzenie;
 • dane nie dotyczą Ciebie, ale Twojego urządzenia i naszej usługi;
 • Część danych dostępnych w portalu jest widoczna dla osób współużytkujących tę samą subskrypcję.

Pełna treść

Te zasady związane z konkretną usługą dotyczą głównie 1) typów danych osobowych i prywatnych, jakie gromadzi usługa, 2) sposobu użycia tych danych, 3) częstych powodów ujawniania danych i 4) czasu przechowywania danych. Uważamy, że te tematy są dla użytkowników najważniejsze, więc na nich się skupiamy. Inne zagadnienia dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z oferowaniem tej usługi, takie jak Twoje prawa, są opisane w oświadczeniu firmy F‑Secure dotyczącym prywatności.

Te zasady zostały podzielone na następujące części:

 • Informacje o użytkowniku
 • Portal usługi
 • Security Cloud
 • Analiza
 • Podstawy prawne
 • Ujawnianie i transfery danych
 • Komunikacja
 • Przechowywanie
 • Informacja o zgodności z przepisami

Informacje o użytkowniku

Dane umożliwiające identyfikację

Kiedy firma F‑Secure zarządza tożsamością użytkownika usługi, prosimy o podanie imienia i nazwiska, nazwy użytkownika, adresu e-mail i numeru telefonu użytkownika oraz innych użytkowników.

Gdy tożsamością użytkownika usługi zarządza nasz partner, ten partner może udostępnić nam te same informacje (adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu użytkownika) albo inny identyfikator bezpośrednio ze swoich systemów, kiedy użytkownik wykupi subskrypcję naszych usług.

Dane techniczne użytkownika

Oprócz tego usługa automatycznie zbiera następujące informacje o Tobie, Twoim urządzeniu oraz usłudze:

 • data utworzenia licencji, liczba kupionych licencji i typy usług, które subskrybuje użytkownik;
 • język;
 • model urządzenia, imię i nazwisko, system operacyjny i jego wersja, unikatowe identyfikatory, takie jak numer IMEI czy kod MSISDN urządzenia przenośnego;
 • lokalizacja urządzenia na potrzeby usług, które korzystają z lokalizacji, jeśli użytkownik chce sprawdzać lokalizację urządzenia;
 • statystyki usługi dla poszczególnych urządzeń, na przykład, ile razy użytkownik zablokował i odblokował urządzenie lub jakie profile ustawień użytkownik włączył albo utworzył;
 • inne podobne w znacznym stopniu dane urządzeń i usług.

Przeznaczenie tych danych:

 • świadczenia usług (między innymi przez identyfikowanie upoważnionych użytkowników i zarządzanie licencjami);
 • udostępniania pomocy i wsparcia technicznego;
 • obsługi, projektowania i ulepszania usług oraz środowiska użytkownika, a także rozwiązywania problemów i pomiaru wydajności;
 • ulepszania funkcjonalności usług i powiązanych witryn internetowych;
 • śledzenia usług kupionych i używanych przez użytkownika na potrzeby zarządzania naszymi relacjami i komunikowania się;
 • wysyłania użytkownikom informacji o usługach, na przykład powiadomień o wygasających licencjach, nowych wersjach i funkcjach, ogólnych zagadnieniach dotyczących cyfrowych zabezpieczeń i powiązanych usługach, a także organizowania konkursów i ankiet sprawdzających satysfakcję klientów.

Portal usługi

Aby ułatwić Ci zarządzanie subskrypcjami i ustawieniami oraz umożliwić nam zapewnianie lepszej pomocy w przypadku problemów, następujące dane ze wszystkich urządzeń i kont użytkowników w subskrypcji są widoczne dla osób korzystających z danej subskrypcji: nazwa użytkownika / urządzenia, nazwa profilu, imię i nazwisko.

Korzystając z portalu, możesz lokalizować zagubione urządzenia. W takich przypadkach dane na temat lokalizacji są przetwarzane w taki sposób, że są dostępne tylko dla Ciebie i tylko przez ograniczony czas, po upływie którego dane zostają usunięte lub pozbawione elementów umożliwiających identyfikację. Dane dotyczące lokalizacji związane z poprzednimi zapytaniami są przechowywane tylko dla pozycji widocznych w usłudze. Użytkownik może zlokalizować tylko swoje urządzenie lub urządzenia swoich dzieci (jeśli korzysta z reguł rodzinnych) — nie może lokalizować urządzeń innych zarejestrowanych użytkowników.

W przypadku wysłania zapytania o lokalizację urządzenia za pośrednictwem usługi map innej firmy dostawca danych związanych z lokalizacją korzysta z nich na podstawie własnych warunków, zasad zachowania prywatności i obowiązujących przepisów. W dniu publikacji niniejszego dokumentu firma F‑Secure korzysta z Map Google do pokazywania lokalizacji urządzeń, w związku z czym takie zapytania są przetwarzane zgodnie z zasadami zachowania prywatności firmy Google. Dane nie są dostępne dla innych firm i nie są wykorzystywane przez żadne inne usługi o wartości dodanej.

Security Cloud

Rdzeń usługi stanowi „Security Cloud", czyli chmura internetowa, do której usługa wysyła zapytania dotyczące potencjalnie złośliwych działań na urządzeniu. Tych zapytań dotyczących między innymi adresów URL i identyfikatorów plików nie można połączyć z użytkownikiem w żaden sposób. Metody gromadzenia danych w usłudze Security Cloud są szczegółowo opisane w dokumencie oświadczenie dotyczące prywatności.

Analiza

Usługa gromadzi też dane analityczne związane z użytkowaniem usługi i witryny internetowej (na przykład obejmujące częstotliwość korzystania z poszczególnych funkcji). Dzięki temu jesteśmy w stanie opracowywać usługi dopasowane do potrzeb naszych klientów. Interesuje nas postępowanie użytkowników jako grupy, a nie poszczególnych osób. Nasze działania związane z analizą są szczegółowo opisane w odpowiedniej sekcji dokumentu oświadczenie dotyczące prywatności.

Podstawy prawne

Firma F‑Secure przetwarza dane, aby dostarczać klientom usługi wyszczególnione w zawartej umowie lub w celu przygotowania do świadczenia usług. Umowę można zawrzeć bezpośrednio z firmą F‑Secure lub z innym podmiotem oferującym nasze usługi (na przykład sklepem internetowym lub partnerem — operatorem). Oferowanie usług może przyjąć formę zakupu lub być procedurą bezpłatną.

Dane niewymagane jawnie do świadczenia usług, ale przydatne do ich ciągłego usprawniania, firma F‑Secure zbiera wyłącznie za Twoją zgodą.

Interfejs użytkownika usługi również oferuje informacje służące do dostosowania preferencji.

Ujawnianie i przenoszenie danych

Jeśli zasubskrybowano usługę za pośrednictwem naszego partnera, na przykład operatora usług telefonicznych, ten partner może w naszym imieniu realizować niektóre wymienione powyżej działania (na przykład uwierzytelnianie użytkownika czy komunikację z nim). W razie potrzeby wymieniamy z partnerem niektóre zgromadzone dane (na przykład stan subskrypcji, informacje o pomyślnej instalacji, dane zebrane w związku ze zgłoszeniem do pomocy technicznej). Robimy to w celu zagwarantowania bezproblemowej pomocy technicznej i spójnej komunikacji.

Za Twoją zgodą operator może też uzyskać dostęp do Twojego konta w celu prowadzenia obsługi klienta.

W celu świadczenia usług firma F‑Secure korzysta z usług podmiotów stowarzyszonych i podwykonawców na podstawie zasad nakreślonych w sekcji „Transfery" w oświadczeniu dotyczącym prywatności.

Komunikacja

Staramy się udostępniać naszym klientom tylko takie informacje, które ich zainteresują. Możesz dostosować rodzaje wiadomości, które od nas otrzymujesz, w portalu preferencji marketingowych usługi.

Przechowywanie

Dane użytkownika, które można powiązać z jego osobą, są przechowywane na czas aktywnej subskrypcji usługi. Okres przechowywania przedłuża się o sześć miesięcy, aby klienci mogli odnowić wygasłą subskrypcję. Po takim okresie przechowywania konto użytkownika zostanie przeznaczone do usunięcia.

Jeśli korzystasz z naszych usług na różne sposoby, okres prolongaty jest dłuższy, tak aby inne interakcje nie zostały zakłócone. Ten wyjątek oraz inne wyjątki dotyczące usuwania i anonimizacji danych omówiono w sekcji Przechowywanie danych w oświadczeniu firmy F‑Secure dotyczącym prywatności.

Jeśli klient kupił usługę za pośrednictwem naszych partnerów — operatorów, usunięcie konta spoczywa na danym operatorze. Gdy partner powiadamia nas o zakończeniu subskrypcji, F‑Secure natychmiast usuwa konto i wymazuje lub anonimizuje wszystkie dane osobowe powiązane z kontem.

Dane analityczne są przechowywane na potrzeby statystyk. Nie są usuwane wraz z danymi osobowymi ani kontami użytkowników.

Informacje o zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych

F‑Secure zawsze stosuje rygorystyczne metody ochrony poufności i nienaruszalności danych osobowych użytkownika.

Do działania aplikacji wymagane są uprawnienia administratora urządzenia. F‑Secure korzysta z uprawnień zgodnie z zasadami sklepu Google Play i za zgodą użytkownika. Uprawnienia administratora urządzenia są używane przez funkcje Lokalizator i Kontrola rodzicielska, w szczególności:

 • przez opcje zdalnego alarmu, czyszczenia pamięci i lokalizowania dostępne w funkcji Lokalizator;
 • w celu uniemożliwienia dzieciom usunięcia aplikacji bez pomocy rodziców.
 • Ochrona przeglądania

Grudzień 2018