F-Secure licentie­­voor­waarden

BELANGRIJK – LEES VOORDAT U DEZE F-SECURE SOFTWARE INSTALLEERT OF GEBRUIKT DE VOLGENDE WETTELIJKE VOORWAARDEN ('VOORWAARDEN') DOOR. DOOR DE OPTIE VOOR AKKOORD GAAN TE SELECTEREN, OF DOOR DE SOFTWARE OF OP SOFTWARE GEBASEERDE SERVICE TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN DAT U (HETZIJ EEN INDIVIDU OF EEN ENTITEIT) DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, EN DAT U ERMEE AKKOORD GAAT ER WETTELIJK DOOR TE ZIJN GEBONDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, GEBRUIKEN OF KOPIËREN.

Deze voorwaarden gelden voor alle programma's en op software gebaseerde webtoepassingen van F-Secure waarvoor u een licentie hebt ontvangen, inclusief ondersteuningshulpprogramma's, webportals die uw gebruik van de Software rechtstreeks ondersteunen, de bijbehorende documentatie en eventuele updates en upgrades van het bovenstaande (samen de ‘Software' genoemd). Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op programma's die aan u zijn verstrekt als onderdeel van de aangeschafte licentie of een aanverwante serviceovereenkomst waarbij deze voorwaarden specifiek zijn toegevoegd. U erkent en accepteert dat de Software onderhevig is aan bepaalde beperkingen zoals het gebruiksdoel en bepaalde technische vereisten waaronder (maar niet beperkt tot) het besturingssysteem, opslagruimte, de geografische locatie of de netwerkconnectiviteit.

Commerciële licentie

Afhankelijk van de betaling van de toepasselijke licentiekosten en afhankelijk van de vraag of is voldaan aan de volgende voorwaarden en condities, wordt u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht toegekend om de gespecificeerde Software te gebruiken gedurende een specifieke periode zoals is overeengekomen tussen uzelf en F-Secure of haar distributeurs. F-Secure en haar licentiegevers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend.

U mag:

A) De Software slechts installeren en gebruiken op het aantal units (meestal handheldapparaten, personal computers, servers of andere hardware, samen 'Apparaat' genoemd) dat wordt vermeld op het licentiecertificaat van F-Secure voor de Software, de toepasselijke factuur, de productverpakking of de overeenkomst waaraan deze Voorwaarden zijn toegevoegd. Als de Software en/of de services ervan worden gedeeld via een netwerk of de Software wordt gebruikt om verkeer te filteren op servers, firewalls of gateways, moet u over een licentie beschikken voor de scancapaciteit of het volledige aantal gebruikers waarvoor de Software services verleent. In dergelijke gevallen mag u de Software installeren op zoveel units als nodig is;

B) Kopieën van de software maken, uitsluitend voor installatie- en back-updoeleinden. En

C) Het aantal licenties uitbreiden door meer licenties aan te schaffen.

Vrije licentie en evaluatielicentie

Dit hoofdstuk is van toepassing wanneer u een evaluatie-, bèta- of freewareversie van de Software gebruikt, downloadt of installeert, of u door F-Secure of haar distributeur uitdrukkelijk voor evaluatiedoeleinden een licentie is verleend . Dergelijke licenties worden altijd op niet-exclusieve en niet-overdraagbare basis toegekend. Licenties die worden toegekend voor deze Software (en daaraan verbonden services) onder deze regelingen kunnen vaker worden gewijzigd dan commerciële licenties voor software, en hebben mogelijk gebruiksanalyse en advertentiefuncties verbeterd. Omdat de licentie niet-toerekenbaar is, verklaart u dat; (i) F-Secure in geen geval verplicht is ondersteunings- of onderhoudsservices te leveren, en dat (ii) F-Secure uw licentie voor de Software, de beschikbaarheid of functies ervan, mag beëindigen, beperken of de beschikbare quota opnieuw mag aanpassen of gratis functies mag omzetten naar factureerbare. Zelfs als u toegevoegde functies voor dergelijke Software hebt aangeschaft, is het bovenstaande van toepassing op de gehele Software. De bovenstaande wijzigingen of een lange periode van inactiviteit kunnen ook leiden tot verwijdering of beperking van de toegang tot de inhoud die u via de Software beheert. Wanneer dergelijke wijzigingen invloed hebben op uw gebruik van de Software, wordt u afzonderlijk op de hoogte gesteld. Dit type licentie wordt voor een beperkte periode verleend of totdat het door middel van een afzonderlijke melding wordt beëindigd. Wanneer de licentie voor een beperkte periode wordt verleend, wordt de licentie alleen verstrekt voor het evalueren van de Software, en uitsluitend voor een vastgestelde evaluatieperiode, die aanvangt op het moment dat de Software in eerste instantie door u wordt gedownload of bij u wordt afgeleverd. Na de vastgestelde tijdsperiode dient u een licentie voor de Software aan te schaffen bij F-Secure of haar distributeur, of de Software te vernietigen en het gebruik ervan te staken.

Licentie voor gratis hulpprogramma's

Een niet-commerciële licentie is van toepassing wanneer u Software gebruikt, downloadt of installeert die beschikbaar is gemaakt door F-Secure of de distributeur om als supplement of casusspecifiek hulpprogramma te gebruiken. Dergelijke Software is gedurende een beperkte periode aan u gelicentieerd met een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie en is niet bedoeld voor doorlopende beveiliging van inhoud of voor andere lange-termijndoeleinden. F-Secure behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid dit type Software te gebruiken, op elk moment te beëindigen en is niet verplicht ondersteuning of onderhoudsservices te leveren.

Licentiebeperkingen

U mag niet:

A) De Software installeren en gebruiken in strijd met deze Voorwaarden, het licentiecertificaat van F-Secure of andere bijbehorende documentatie.

B) Kopieën van de Software doorgeven aan een derde partij, de Software langs elektronische weg overbrengen naar een computer die toebehoort aan een derde partij, of een derde partij toestaan de Software te kopiëren, behalve en voor zover deze activiteit uitdrukkelijk in de betreffende documentatie wordt vermeld.

C) De Software of enig deel ervan wijzigen, aanpassen, vertalen, verhuren, leasen, doorverkopen en distribueren, of afgeleide producten op basis van de software en/of verwante bestanden maken, waaronder (maar niet beperkt tot) databases, nieuws, beschrijvingen of andere inhoud).

D) De Software en/of verwante bestanden, waaronder (maar niet beperkt tot) databases, nieuws, beschrijvingen of communicatie tussen toepassingen) decompileren, reverse engineeren, demonteren of op andere wijze omzetten naar een door mensen waarneembare vorm (uitgezonderd voor zover dit is toegestaan onder verplichte copyrightwetgeving), aangezien de Software handelsgeheimen van F-Secure bevat of kan bevatten.

E) De documentatie gebruiken voor andere doeleinden, behalve voor het ondersteunen van uw gebruik van de Software.

F) De licentieautorisatiecode die is verstrekt voor de installatie van de toepassing (inclusief, maar niet beperkt tot, de abonnementscode) bekend maken aan een derde partij.

G) De software of delen daarvan gebruiken om een product of service te implementeren voor gebruik op of met de Software voor een ander doel dan waarvoor de Software wordt geleverd, of

H) De software gebruiken of inhoud publiceren, distribueren en/of verkrijgen (i) die niet direct verwant is met producten en/of services van F-Secure en (ii) niet verwant zijn met beveiliging (of enige updates van dergelijke software of inhoud).

Neem rechtstreeks contact op met F-Secure als u geïnteresseerd bent in andere rechten voor de Software dan die welke u in deze Voorwaarden zijn toegekend.

Titel

Titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in de Software blijven in handen van F-Secure en/of haar licentiegevers. De Software is beschermd door de auteurswet en internationale verdragen op het gebied van auteursrecht en intellectueel eigendom.

Opensourcelicenties

U erkent dat bepaalde onderdelen van de Software mogelijk vallen onder zogenoemde 'open source'-softwarelicenties (‘OSS-licenties'), wat betekent dat alle softwarelicenties die zijn goedgekeurd als opensourcelicenties door het Open Source Initiative of sterk overeenkomende licenties, waaronder zonder enige beperking elke licentie die, als voorwaarde van distributie van de softwarelicentie onder een dergelijke licentie, is vereist dat de distributeur de Software beschikbaar stelt in broncode-indeling ('Open Source-onderdelen'). Met betrekking tot de Open Source-onderdelen zijn de volgende bepalingen van toepassing; i.) voor zover uitdrukkelijk is vereist door de OSS-licenties, zullen de voorwaarden van relevante OSS-licenties (inbegrepen in het bijzonder het bereik van de licentie evenals uitsluitingen van garanties en aansprakelijkheden) van toepassing zijn op het/de betreffende Open Source-onderdeel/onderdelen in plaats van deze voorwaarden en ii) voor zover de van toepassing zijnde voorwaarden van OSS-licenties de beperkingen in deze Voorwaarden belemmeren, zullen dergelijke beperkingen niet van toepassing zijn op de betreffende Open Source-onderdelen. Deze OSS-licenties die betrekking hebben op de betreffende Open Source-onderdelen, bevinden zich in de installatiemap van de Software of op een andere locatie die is aangeduid in de Software, indien dit wordt vereist door de voorwaarden van OSS-licenties.

Beperkte garantie en uitsluitingen

Beperkte garantie op de media. F-Secure garandeert dat de fysieke media, indien deze er zijn, geproduceerd door F-Secure waarop de Software is opgenomen bij normaal gebruik vrij zijn van gebreken in materiaal en afwerking voor een periode van 30 dagen vanaf de leveringsdatum. F-Secure geeft geen garantie op media als de Software is geleverd in een pakket of met een apparaat van een derde partij. Eventuele geïmpliceerde garanties op de media, inclusief geïmpliceerde garanties betreffende de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt tot een periode van 30 dagen vanaf de leveringsdatum. F-Secure zal naar eigen keuze de media vervangen of de aankoopprijs van de media restitueren. F-Secure is niet aansprakelijk voor het vervangen of restitueren van de aanschafprijs van media die zijn beschadigd door ongelukken, misbruik of verkeerde toepassing.

Uitsluiting van garantie op Software. DE SOFTWARE WORDT 'ALS ZODANIG' GELEVERD, ZONDER GARANTIES. F-SECURE, HAAR LICENTIEGEVERS EN DISTRIBUTEURS STAAN NIET IN VOOR DE CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS VAN DE SOFTWARE OF BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE. F-SECURE EN HAAR LICENTIEGEVERS EN DISTRIBUTEURS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN DE HAND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN TITEL, BESCHIKBAARHEID, PRESTATIES, GEEN INBREUK MAKEN, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U NEEMT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR WAT BETREFT DE RESULTATEN EN PRESTATIES VAN DE SOFTWARE EN BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE OP ZICH.

Volledige garantieverklaring. De beperkte garantie op media die in de bovenstaande paragraaf wordt aangegeven, is de enige garantie die wordt gedaan door F-Secure. In geen geval zullen mondelinge of schriftelijke informatie of instructies verstrekt door F-Secure, haar dealers, distributeurs, agenten of medewerkers het bereik van de voorgaande beperkte garantie in enig opzicht vergroten. U mag u niet verlaten op dergelijke informatie en instructies. Sommige rechtsgebieden staan het uitsluiten van expliciete of geïmpliceerde garanties niet toe. De bovenstaande uitsluiting is derhalve mogelijk niet op u van toepassing. Daarnaast kunt u nog andere rechten hebben, die van rechtsgebied tot rechtsgebied verschillen.

Beperkte aansprakelijkheid

Beperkte aansprakelijkheid voor bepaalde schadecategorieën. IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN F-SECURE, HAAR WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS, DISTRIBUTEURS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, BESTANDEN, STORING VAN APPARATEN OF TOEPASSINGEN, OF ANDERE COMMERCIËLE OF ECONOMISCHE VERLIEZEN, VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK OF ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE, ZELFS INDIEN F-SECURE IS INGELICHT OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Beperking van samengestelde aansprakelijkheid. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN F-SECURE, HAAR LICENTIEGEVERS OF HAAR DISTRIBUTEURS TEN OPZICHTE VAN U VOOR WERKELIJKE SCHADE DOOR WELKE OORZAAK OOK ZAL IN GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT DOOR U VOOR DEZE SOFTWARE IS BETAALD. BIJ SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN STORING VAN DE SOFTWARE DIE TOT VERLIES, BESCHADIGING, ONBEVOEGDE ONTHULLING OF LANGDURIGE NIET-BESCHIKBAARHEID VAN DE INHOUD LEIDT, IS DE AANSPRAKELIJKHEID NADRUKKELIJK BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT VOOR UW SOFTWARELICENTIE IS BETAALD, GEDURENDE ZES MAANDEN DIRECT VOORAFGAANDE AAN EEN DERGELIJKE STORING.

Onvervreemdbare consumentenrechten, vruchtgebruikers van Voorwaarden. In sommige rechtsgebieden is beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet of slechts ten dele op u van toepassing is. Niets in deze Voorwaarden doet afbreuk aan de wettelijke rechten van enige partij die als consument fungeert. F-Secure treedt op ten behoeve van haar medewerkers, distributeurs, licentiegevers, leveranciers en dochtermaatschappijen voor het uitsluiten en beperken van verplichtingen, garanties en aansprakelijkheid, zoals gesteld in deze Voorwaarden, maar in geen enkel ander opzicht en voor geen enkel ander doel.

Beperking van aansprakelijk volgende Duitse en Oostenrijkse wetgeving. Wat betreft licenties die zijn aangeschaft door consumenten die woonachtig zijn in Duitsland of Oostenrijk, zijn de volgende beperkingen van de aansprakelijkheid van toepassing in plaats van paragraaf 1 en 2 hierboven: met betrekking tot claims voor schadevergoeding, claims voor compensatie van kosten of andere claims voor verplichtingen, ongeacht of deze voortkomen uit contract, onrechtmatige daad, schending van wettelijke verplichtingen of anderszins onder deze licentie, is het volgende van toepassing: F-Secure, haar licentiegevers, distributeurs of leveranciers zullen zonder enige beperking verantwoordelijk zijn (i) voor opzettelijk veroorzaakte schade of schade door grove nalatigheid, (ii) voor claims volgens de Duitse/Oostenrijkse Product Liability Act en (iii) in het geval van het schenden van leven, lichaam of gezondheid. In het geval van eenvoudige nalatigheid, is het volgende van toepassing: F-Secure, haar licentiegevers, distributeurs of leveranciers zullen alleen aansprakelijk zijn voor zover zij een essentiële contractuele verplichting (fundamentele contractuele verplichting) hebben geschonden. Deze aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot de contractueel typische en te verwachten schade in het geval van materiële en financiële schade.

Inhoud

Naast andere voorwaarden in deze Overeenkomst zijn de volgende specifieke voorwaarden van toepassing op Software met inhoudssynchronisatie en backupfuncties.

Doel. De Software voor inhoudsbeheer is beschikbaar gesteld aan u voor het maken van backups, overdragen, bekijken, bewerken, aanpassen, kopiëren, synchroniseren en delen (samen 'beheren' genoemd) van inhoud (i) die zich op uw apparaat bevindt en op aangewezen externe services, (ii) waarvoor u beschikt over de rechten voor reproductie en/of communicatie en (iii) die niet illegaal is volgens de van toepassing zijnde wetten. De Software is geen archiveringssoftware.

Gebruiksbeperkingen. De Software is alleen bedoeld voor het beheren van individuele bestanden van algemeen gebruikte desktoptoepassingen, zoals document-, foto- en videobestandsindelingen. De Software kan ook worden gebruikt voor het beheren van bestanden/gegevens in services van derden, maar er wordt geen backup gemaakt van bestanden van dergelijke bronnen. De beheermogelijkheden van de Software kunnen per apparaat verschillen. De Software is niet bedoeld voor het beheren van (i) inhoud van/beschikbaar gemaakt via bedrijfsnetwerkservices, (ii) programma's, (iii) besturingssystemen of (iv) gegevensindelingen die worden opgeslagen op servers zoals maar niet beperkt tot databases. U zult niet proberen de Software te gebruiken om backups te maken van inhoud die niet op uw Apparaat en/of interne computerhardware is opgeslagen (bijvoorbeeld gegevens op externe opslagapparaten of op een intern en/of extern netwerk). Bewerkingen worden standaard automatisch uitgevoerd door de Software gedurende een vastgestelde periode afhankelijk van verwante technische beperkingen en daarom wordt geen garantie gegeven voor de specifieke tijdsduur waarin de backupbewerkingen voltooid zullen worden.

Kosten voor gegevensoverdracht. U erkent dat het gebruik van Software tot aanvullende kosten voor gegevensoverdracht kan leiden. Dergelijke aanvullende kosten kunnen variëren naargelang het type apparaat/verbinding/operatornetwerk, en dergelijke kosten zijn voor uw rekening, niet voor die van F-Secure.

Verwijderde inhoud. Inhoud die via de Software is opgeslagen, kan worden verwijderd vanwege Software-instellingen, quotawijzigingen of uw opdrachten. F-Secure is in geen geval verplicht uw inhoud na beëindiging of het verlopen van de licentie te bewaren, maar kan de inhoud/gegevens hiervan voor een beperkte periode bewaren in overeenstemming met het privacybeleid of kan naar eigen goeddunken een respijtperiode bieden.

Toegestane inhoud. U dient zich te onthouden van het beheren van (i) illegale of inbreuk makende inhoud, (ii) onwettige, aanstootgevende, beledigende, obscene, pornografische, intimiderende, smadende of anderszins ongepaste inhoud of materiaal, of (iii) inhoud die in strijd is met de richtlijnen voor toelaatbare inhoud die worden gehanteerd door de operator bij wie u de Software hebt verworven. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat u zich volledig zult houden aan de voorwaarden van de copyrightwetten en garandeert dat u over de vereiste rechten en toestemming beschikt als u inhoud met derden deelt. U WORDT ER DAAROM AAN HERINNERD DAT ELKE REPRODUCTIE, COMMUNICATIE VAN EEN WERK EN/OF UITZENDING VAN EEN VOORSTELLING, EEN GELUIDSOPNAME OF EEN VIDEO-OPNAME DIE IS GEMAAKT ZONDER TOESTEMMING EEN MISDRIJF IS OP GROND VAN COPYRIGHTSCHENDING. U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud die wordt beheerd met behulp van de Software en meer algemeen voor uw gebruik van de Software. U wordt ervan op de hoogte gesteld dat F-Secure en haar distributeurs samenwerken met de betreffende instanties met betrekking tot illegale of inbreuk makende inhoud die door u wordt beheerd of overgedragen, en hebben het recht om het gebruik van de Software voor dergelijke activiteiten te beëindigen of te voorkomen en om dergelijke inhoud te verwijderen of de toegang ertoe te verhinderen.

Vrijwaring. U alleen bent verantwoordelijk voor de inhoud waarvan met gebruikmaking van de Software een backup wordt gemaakt, en die met gebruikmaking van de Software wordt overgedragen of opgeslagen, en meer in het algemeen voor uw gebruik van de Software. U vrijwaart, verdedigt en beschermt F-Secure, haar distributeurs, leveranciers (samen de ‘Gevrijwaarden' genoemd) tegen (i) alle kosten, vergoedingen, claims en aansprakelijkheden die worden ingebracht en/of acties die worden ondernomen tegen de Gevrijwaarden, waaronder (onbeperkt) juridische adviezen van buitenaf en advocaatkosten die het gevolg zijn van onwettig gedrag en/of schending van de rechten van derden, en/of (ii) eventuele schade die u veroorzaakt door het gebruik van de Software.

Beveiliging en toegang tot inhoud. U bent geïnformeerd dat, hoewel er inspanningen worden gedaan om de toegang tot en overdracht van inhoud te beveiligen tegen inbreuken door derden, F-Secure niet kan garanderen dat dergelijke inbreuken niet gebeuren als gevolg van de onwettige interceptie van gegevensoverdrachten, beveiligingsinbreuken op gegevensverzamelingen, de onjuiste of onvolledige implementatie van beveiligingsmaatregelen bij gebruikersapparatuur of browsers. U alleen bent verantwoordelijk voor het beheer van uw inhoud, waaronder het verlenen van toegang tot de inhoud. Als u inhoud deelt, heeft iedereen die een exemplaar van de koppeling ontvangt, toegang tot de bestanden die u hebt gedeeld. F-Secure of haar distributeurs kunnen niet aansprakelijk worden gehouden wanneer onbevoegden zich toegang verschaffen tot de inhoud die u deelt of opslaat met gebruikmaking van de Software.

Privacy

Persoonlijke gegevens. Met betrekking tot de Software en voor het onderhouden van klantrelaties, moet F-Secure mogelijk persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken met betrekking tot uw gebruik van de Software en bijbehorende services. Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld, bestaan doorgaans uit i) gegevens die u actief naar ons verzendt (bijvoorbeeld contact-/registratiegegevens, informatie die is verstrekt om een ondersteuningsprobleem op te lossen) en/of ii) gegevens die automatisch door de Software zijn verzameld of die zijn geactiveerd door uw gebruik van bepaalde functies (zoals informatie over licentie/apparaat/software, telefoonnummers, informatie over uw activiteit op uw gebruikersaccount en de geografische locatie van uw Apparaat).

Uw inhoud. Het bovenstaande is ook van toepassing op de inhoud die u beheert of waar u een backup van maakt via de Software. F-Secure beperkt de zichtbaarheid van uw inhoud en beschouwt deze als privé, met uitzondering van gevallen waarin F-Secure een wettelijke toegang tot deze inhoud heeft.

Technische gegevens en beveiligingsgegevens. Om F-Secure in staat te stellen om u services met betrekking tot de Software aan te bieden en deze services verder te ontwikkelen, moet de Software in staat zijn gegevens te verzamelen met betrekking tot softwaretoepassingen, internet, uw apparaat, uw inhoud en het gebruik van het bovenstaande. Dergelijke gegevens worden meestal verzameld in de vorm van objectbeveiligingsgegevens, analysegegevens, statistieken, bestandsmetagegevens, locatiegegevens en andere gelijkaardige gegevens. Dit type gegevens wordt waar mogelijk samengevoegd of anders anoniem gemaakt.

Analysegegevens. Om F-Secure in staat te stellen de Software en bijbehorende services te onderhouden, ontwikkelen en verbeteren, kan de Software ook gegevens verzamelen over prestaties, omgeving en gebruik van de Software, en uw feedback over dezelfde. Dit type gegevens wordt waar mogelijk samengevoegd of anders anoniem gemaakt.

Overdracht. F-Secure mag de bovenstaande gegevens verder vrijgeven of overdragen aan haar dochtermaatschappijen, sub-contractanten, distributeurs en operatorpartners. Dergelijke partijen zijn mogelijk binnen de EEG of buiten de EEG gevestigd. Overdracht van gegevens gebeurt op een veilige manier. F-Secure kan ook gegevens verwerken en onthullen indien dit noodzakelijk is bij het behartigen van wettige belangen met inachtneming van de toepasselijke wetten.

Meer informatie. De verzamelde gegevens variëren per Software. Meer gedetailleerde informatie over persoonlijke gegevens die worden verwerkt alsook contactinformatie vindt u in het betreffende privacybeleid van F-Secure. Het privacybeleid van F-Secure wordt vermeld in de gebruikersinterface van het product of in het privacygedeelte van de website van F-Secure.

Door u aan F-Secure verstrekte bevoegdheden

Om ervoor te zorgen dat de Software functioneert zoals bedoeld, machtigt u F-Secure om het volgende te doen indien dit nodig is om de betreffende services aan u te leveren.

Beveiligingsactiviteiten. U machtigt F-Secure om namens u verdachte bestanden die uitvoerbare code bevatten, van uw apparaat naar back-endsystemen van F-Secure te kopiëren, zodat F-Secure deze effectiever kan analyseren op kwaadwillende activiteiten.

Uw bestanden overdragen. Als u ertoe bijdraagt dat er een backup wordt gemaakt van uw inhoud, deze wordt overgedragen, gekopieerd, gedupliceerd, aangepast, gewijzigd, gebruikt, gesynchroniseerd of gepubliceerd door gebruik te maken van de Software, stemt u ermee in dat F-Secure (en/of de operatorpartner van F-Secure, indien van toepassing) eveneens namens u dezelfde inhoud mag verwerken om de Software te laten functioneren. In die zin verleent u F-Secure (en/of de operatorpartner van F-Secure, indien van toepassing) een licentie om de inhoud voor zover nodig te verwerken om ons in staat te stellen u de toepasselijke inhoudsbeheerservices te bieden. U behoudt het beheer van uw inhoud.

Algemeen

Geschiktheid. De Software is van tijd tot tijd onderhevig aan bepaalde functionele beperkingen zoals aangegeven door F-Secure (of door de distributeur van F-Secure bij wie u deze licentie hebt verkregen). U erkent hierbij en bevestigt dat u voorafgaand aan het registreren van de Software hebt gecontroleerd of deze geschikt is voor uw eigen behoeften.

Wijzigingen. F-Secure werkt doorlopend aan de verbetering van haar services. F-Secure behoudt zich het recht voor om voorzieningen of functies van de Software aan te passen om u betere producten of services te leveren, om deze af te stemmen op wijzigingen in de markt of regelgevingen, en om daarop volgende technische problemen vast te stellen of om andere vergelijkbare, geldige redenen. Daarom moet F-Secure af en toe upgrades en wijzigingen aan de Software doorvoeren. Dergelijke wijzigingen zijn bijvoorbeeld het toevoegen van nieuwe functies of het verwijderen van bestaande functies. U wordt aanbevolen de nieuwste versie van de Software te gebruiken voor een optimale beveiliging en bruikbaarheid. F-Secure behoudt zich het recht voor om het onderhoud en de ondersteuning van bepaalde versies of bepaalde besturingssystemen van de Software te beëindigen voor zover dit gangbaar gebruik is in de levenscyclus van dergelijke producten. Aangezien de meeste Software van F-Secure berust op regelmatige updates, kan dit ertoe leiden dat de Software onbruikbaar wordt. Gebruik van Software waarvoor het onderhoud is beëindigd, wordt niet aanbevolen en dit gebruik valt volledig onder uw eigen verantwoordelijkheid. Meer informatie over de levenscyclus van producten vindt u op de website van F-Secure. Aangezien de Software in de loop van uw abonnement waarschijnlijk zal evolueren en veranderen, moet F-Secure deze Voorwaarden mogelijk herzien in verband met updates. De herziene Voorwaarden zijn automatisch van toepassing op de desbetreffende versies van de Software die samen met de herziene Voorwaarden worden gedistribueerd. Indien een deel van deze Voorwaarden ongeldig en niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de rest van de Voorwaarden, die geldig en afdwingbaar blijven.

Aanvullende voorwaarden. De Software kan internettoepassingen of -portals (‘sites') bevatten. Voor het gebruik van dergelijke sites gelden aanvullende voorwaarden. U zegt toe, dergelijke sites te raadplegen voor aanvullende gebruiksvoorwaarden en dergelijke sites alleen dienovereenkomstig te zullen gebruiken. Dergelijke sites kunnen ook de sites van de distributeurs van F-Secure of van derden zijn. F-Secure is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden.

Beschikbaarheid. U bent ervan op de hoogte gesteld en accepteert hierbij dat de Software in zijn geheel of gedeeltelijk tijdelijk niet beschikbaar kan zijn/kan worden onderbroken om reparaties, upgrades of onderhoud uit te voeren of om redenen die redelijkerwijs niet door F-Secure kunnen worden geregeld (force majeure). F-Secure, haar licentiegevers of distributeurs kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van dergelijke onderbrekingen en zullen ervoor zorgen dat de beschikbaarheid/werking van de Software zo snel als redelijkerwijs mogelijk is weer wordt hersteld, afhankelijk van de technische problemen die worden ondervonden.

Beëindiging. Onverminderd enige andere rechten voor beëindiging of expiratie in deze Voorwaarden of onder contract of onder de wet, zal uw licentie voor de Software direct eindigen zonder enige kennisgeving als u een van deze Voorwaarden schendt of de functies van de Software voor andere doeleinden gebruikt dan die welke in de officiële documentatie worden genoemd. Indien F-Secure constateert dat u de Software gebruikt (i) op een manier dat deze Voorwaarden, (ii) andere toepasselijke voorwaarden of (iii) de beoogde doeleinden schendt, (iv) op een duidelijk excessieve manier, of (v) op een manier waardoor het gebruk van een derde partij in gevaar komt (bijv. door de beschikbare bandbreedte te monopoliseren), behoudt F-Secure zich het recht voor (i) uw licentie niet te verlengen, (ii) uw gebruik van de Software en/of een deel hiervan te beperken (zoals het verkleinen van beschikbare opslagruimte) en/of (iii) de licentie te beëindigen. Bij beëindiging van de overeenkomst tussen F-Secure en de distributeur van F-Secure die de Software aan u levert, beschikken F-Secure en haar distributeur over de mogelijkheid om u op de hoogte te stellen van vroegtijdige beëindiging van uw licentie. In het geval van dergelijke beëindiging hebt u geen recht op restitutie, schadevergoeding of een andere compensatie van F-Secure. De Voorwaarden met betrekking tot de beperkingen voor het gebruik blijven ook na elke beëindiging van kracht.

Exportbeperkingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Software onderhevig kan zijn aan beperkingen en regelingen die worden opgelegd door nationale wetten en voorschriften, waaronder (maar niet beperkt tot) de exportvoorschriften van de Europese Unie of de United States Export Administration Act (samen de ‘Exportregels' genoemd). U verklaart zich ermee akkoord dat noch de Software noch een rechtstreeks product hiervan is of zal worden verworven, verzonden, overgedragen of opnieuw geëxporteerd, hetzij direct, hetzij indirect, naar een land waarvoor deze export verboden is volgens de Exportregels en de bepalingen die hieronder vallen, en dat zij niet zal worden gebruikt voor doeleinden die onder ditzelfde verbod vallen. Door de Software te gebruiken, gaat u akkoord met het bovenstaande en u verklaart en garandeert dat u zich aan de Exportregels zult houden bij het exporteren of opnieuw exporteren of importeren van de Software of onderliggende informatietechnologie. Verder verklaart en garandeert u dat u geen ingezetene bent van een land dat onder een embargo door de Verenigde Staten valt en geen partij bent die wordt vermeld in de U.S. Table of Denial Orders of de lijst met nadrukkelijk aangeduide staatsburgers van het Amerikaanse ministerie van Financiën.

Licentierechten van de Amerikaanse overheid. Als deze licentie wordt verstrekt voor of ten behoeve van de Verenigde Staten van Amerika, haar instanties en/of uitvoerende organisaties ('Amerikaanse overheid'), erkent u dat de Software en de documentatie respectievelijk 'commerciële computersoftware' en 'commerciële computersoftwaredocumentatie' zijn zoals deze termen zijn vastgelegd voor de doeleinden van de FAR's (Federal Acquisition Regulations) in het geval van verwerving door burgerlijke instanties (48 C.F.R. 2.101) en de DFARS (Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) in het geval van verwerving door onderdelen van het Department of Defense (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) en (5)). In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 van FAR's en 48 C.F.R. 227.7202 van DFARS en andere van toepassing zijnde regelgevingen, zal elk gebruik, elke aanpassing, reproductie, release, prestatie, weergave, openbaarmaking of distributie van de Software en documentatie door of voor de Amerikaanse overheid alleen worden beheerst door deze Voorwaarden en zal ongeldig zijn behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan door deze Voorwaarden.

Activiteiten met een hoog risico. De Software is niet fouttolerant tenzij uitdrukkelijk vermeld in de productdocumentatie en is niet ontworpen, vervaardigd of bestemd voor gebruik of wederverkoop als controleapparatuur in gevaarlijke omgevingen waar storingsvrije prestaties een vereiste zijn, zoals bij de bediening van nucleaire faciliteiten, luchtvaartnavigatie- en -communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, levensinstandhoudingssystemen of wapensystemen waar storingen in de Software direct kunnen leiden tot dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade ('Activiteiten met een hoog risico'). F-Secure en haar leveranciers wijzen specifiek elke uitdrukkelijke en geïmpliceerde garantie van geschiktheid voor Activiteiten met een hoog risico van de hand.

Geldende wetten. Tenzij hieronder anders aangegeven, vallen deze Voorwaarden onder het Fins recht, ongeacht conflict van wettelijke regels en principes en ongeacht de Conventie van contracten voor de internationale verkoop van Goederen van de Verenigde Naties. De gerechtshoven van Finland hebben de exclusieve jurisdictie over elk dispuut voortvloeiend uit deze Voorwaarden. In het geval van licenties die zijn aangeschaft in of ten behoeve van licentiehouders woonachtig in of werkend binnen het rechtsgebied van de Verenigde Staten, vallen deze Voorwaarden onder het recht van de staat Californië, ongeacht conflict van wettelijke regels en principes en ongeacht de Conventie van contracten voor de internationale verkoop van Goederen van de Verenigde Naties In dergelijke gevallen hebben de federale en staatsgerechtshoven van Californië de exclusieve jurisdictie over elk dispuut voortvloeiend uit deze Voorwaarden. Met betrekking tot licenties die zijn aangeschaft door consumenten die woonachtig zijn buiten Finland of de Verenigde Staten, zijn deze Voorwaarden onderhevig aan de verplichte lokale wetgevingen van dergelijke wetsgebieden. In het geval dat F-Secure ervoor kiest om haar rechten niet te doen gelden in overeenstemming met deze Voorwaarden, kan dit niet worden gezien als het afstand doen van het recht van F-Secure om dit op een later tijdstip wel te doen.

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden of om andere redenen contact wilt opnemen met F-Secure, kunt u schrijven naar: F-Secure Corporation, PL24, FI-00181 Helsinki, Finland, e-mail: helsinki@f-secure.com of bellen naar: +358 9 2520 0700.

Juli 2013