F-Secure-privacy­verklaring

Kort samengevat

 • Onze grootste belang is om onze klanten veilig te houden met onze services.
 • Daarom moeten we gegevens over u en uw apparaten verwerken.
 • We respecteren uw privacy.

Onze leidende privacybeginselen kunt u hier vinden.

Structuur

Dit privacybeleid wordt uitgegeven door F-Secure Corporation, een Finse beursgenoteerde onderneming met bedrijfsnummer 0705579-2 ("F-Secure", "we", "onze", "ons"). Het beleid is ook van toepassing op al onze dochterondernemingen.

Onze gegevensverzameling kan als volgt worden ingedeeld:

 • Gegevens van de klantrelatie; de gegevens die we nodig hebben om onze relatie met onze klanten te onderhouden en om onze services aan te bieden en te verkopen aan u of de juridische itentiteit die u vertegenwoordigt.
 • Servicegegevens: de gegevens die we automatisch verwerken om u de services te kunnen leveren die u hebt aangevraagd. Dit omvat ook alle gegevens die u zelf aan ons indient wanneer u zich op onze services abonneert. Dit is in dit beleid verder uitgelegd.
 • Beveiligingsgegevens: anonieme gegevens die we moeten verzamelen om u beveiligd te houden. Dergelijke gegevens worden apart van enige andere gegevens verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid voor Security Cloud.
 • Analytische gegevens: aanvullende anonieme of pseudonieme gegevens die we verzamelen om erachter te komen wanneer en hoe onze services worden gevonden en gebruikt. Dit is hier uitgelegd.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we de persoonlijke gegevens van onze klanten verwerken. Het bevat ook servicespecifieke privacyverklaringen, onze licentievoorwaarden en andere, kortere kennisgevingen over zaakspecifieke gegevensverzameling (zoals ondersteuningsprogramma's). Afhankelijk van welke services van F-Secure u gebruikt en hoe vaak u met ons communiceert, zijn bepaalde delen van dit beleid mogelijk niet of slechts gedeeltelijk van toepassing op u. Als er geen specifiek beleid is voor een service of communicatie, is deze algemene privacyverklaring van toepassing.

Definities

Dit bedoelen we wanneer we referenties maken in dit beleid.

"Klant", "u", verwijst naar een privé of bedrijfsgebruiker of een ander gegevenspersoon die onze services kopen, registreren voor gebruik of gebruiken en die mogelijk persoonlijk identificeerbare gegevens hebben verstrekt aan ons. Deze gegevens zijn mogelijk verstrekt via het gebruik van onze services (waaronder weboplossingen), websites, telefoon, e-mail, registratieformulieren of andere vergelijkbare kanalen.

"Persoonlijke gegevens" verwijst naar alle gegevens over personen en hun persoonlijke kenmerken of omstandigheden, die identificeerbaar zijn voor hen of hun familie of leden van hun huishouden. Deze gegevens kunnen namen, e-mailadressen en postadressen, telefoonnummers, factuur- en accountgegevens bevatten en meer technische gegevens die kunnen worden gekoppeld aan u, uw apparaat of het gerag van beid, die we verwerken bij de levering van onze services.

"Services" verwijst naar alle services of producten die worden gemaakt of verspreid door F-Secure, inclusief software, weboplossingen, hulpprogramma's en verwante ondersteuningsservices.

"Website" verwijst naar de website f-secure.com of enige andere website die F-Secure host of beheert, inclusief subsites en browsergebaseerde serviceportals.

Welke gegevens verzamelen we?

Over het algemeen hebben we minstens uw e-mailadres, telefoonnummer en naam nodig om onze services te kunnen aanbieden. De individuele services verzamelen aanvullende informatie vanuit de service en vanaf uw apparaat en gerelateerd gegevensverkeer. Bij dit type automatische verzameling ligt de focus van de dataverzameling bij onze services en niet uw persoonlijke gegevens.

De bijbehorende service- en interactiespecifieke beleidsregels geven meer informatie over de persoonlijke gegevens die worden verzameld per servicetype.

Wat doen we met de gegevens?

De bijbehorende interactie- en servicespecifieke privacybeleidsregels en interactiespecifieke kennisgeven geven de specifieke doeleinden weer voor het gebruik van de persoonlijke gegevens die zijn verzameld door alle services of die zijn verwerkt bij een dergelijke activiteit. Naast de specifieke, gedetailleerde doeleinden die hierin worden uiteengezet, zijn de volgende aanvullende doeleinden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van toepassing op al onze services:

 • Klanttraject. Geautoriseerde gebruikers identificeren en de kwalificaties van klanten controleren, transacties verwerken en bijhouden zoals accounts beheren, verzending, facturering en licenties beheren;
 • Levering, reparatie en verbetering. Onze services leveren, onze services en websites bijhouden en ontwikkelen en help en ondersteuning bieden voor de services;
 • Analyse. Bijhouden hoe onze services worden aangeschaft en gebruikt zodat we onze services kunnen verbeteren, onze relaties met u als klant kunnen onderhouden en u benaderen met relevante berichten;
 • Communicatie. U informatie sturen met betrekking tot de services, klantonderzoeken uitvoeren, wedstrijden uitschrijven, adverteren en onze services aanbieden;
 • Regelgeving. Fraude voorkomen, illegaal of schokkend materiaal verwijderen of het delen ervan beëindigen, en voldoen aan wettelijke vereisten of andere regelgeving,

Juridische gronden voor gegevensverwerking

Gegevens van de klantrelatie

Door onze services te gebruiken, bent u onze klant. Dergelijke verwerking van gegevens kan plaatsvinden als u met ons communiceert of met onze zakelijke partners communiceert met betrekking tot onze services, onze services installeert en gebruikt, een formulier of enquête invult, u registreert voor het gebruik van onze services, gegevens indient via onze weboplossingen, meedoet aan een wedstrijd of prijsvraag, uw e-mailadres bij ons registreert of ons e-mailt. De exacte juridische gronden waarop ons verwerkingsproces van persoonljike gegevens vertrouwt, zijn vastgesteld in het servicespecifieke privacybeleid.

We beschouwen u als een klant van F-Secure, niet als een klant van de individuele service. Dit betekent dat we voor onze verschillende services (bijvoorbeeld SAFE) en interacties (bijvoorbeeld contact opnemen met ondersteuning) gegevens verwerken en samenvoegen aan uw F-Secure account. We verzamelen echter geen gegevens die tegen onze specifieke privacybeloftes in gaan (we bemoeien ons bijvoorbeeld niet met uw verkeer in onze VPN-service).

Servicegegevens en beveiligingsgegevens

We moeten relevante gegevens automatisch verzamelen en verwerken om onze services te laten werken, te verbeteren en om ze aan te kunnen bieden aan u. Vanwege de aard van onze services, is het onmogelijk om gegevensverzameling volledig te vermijden zonder te voorkomen dat de services correct functioneren. Aangezien een dergelijke verwerking onlosmakelijk verbonden is met de services die we aanbieden, leidt dit tot een rechtsgeldige noodzaak om uw gegevens te verwerken en een wettige bevoegdheid om dit te doen. We streven er echter naar u zoveel mogelijk controle te geven. We kunnen u bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden u af te melden voor de verzameling van niet-kritieke gegevens.

We hebben daarom het recht om relevante persoonlijke gegevens te verwerken. Dit recht vindt meestal plaats in de vorm van "contractprestaties", "legitieme interesse" of "toestemming". In sommige gevallen is er ook een "juridische verplichting" om gegevens te verwerken voor opgegeven doeleinden. De precieze wettelijke gronden waarop onze verwerking van persoonlijke gegevens berust, zijn vastgelegd in een servicespecifiek privacybeleid.

Analysegegevens

Als onze services gegevens verzamelen die alleen nodig zijn om meer inzicht te verkrijgen in hoe mensen de services gebruiken of hoe ze u beter van dienst kunnen zijn, maar niet noodzakelijk zijn voor het leveren van onze services, doen we dit alleen met uw afzonderlijke toestemming. U hebt ook het recht om uw toestemming later in te trekken, mocht u dat willen. De doelen die we willen bereiken, worden beschreven in het gedeelte 'Analyse' van deze verklaring.

Overdrachten

We doen veel zelf, maar hebben ook partners die ons helpen onze services aan te bieden. Dit betekent dat we gegevens moeten uitwisselen met onze partners. Hierbij letten we er extra goed op dat we alleen de noodzakelijke persoonlijke gegevens delen.

Hieronder staan de twee belangrijkste redenen voor het uitwisselen van persoonlijke gegevens.

1) Uitbesteding

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan onderaannemers en bedrijven in de F-Secure-groep die services of delen daarvan leveren waarvoor u over een licentie beschikt.

Wanneer de persoonlijke gegevens van onze klanten moeten worden gedeeld met een onderaannemer, staat er in ons contract met hen dat zij deze informatie alleen mogen gebruiken voor het leveren van de overeengekomen services (bijvoorbeeld het oplossen van een ondersteuningsprobleem, om deze naar logistieke partners te sturen voor het afleveren van een product of het namens ons versturen van marketing e-mails.) We eisen van onderaannemers dat zij zich overeenkomstig het privacybeleid en de wet gedragen. Indien mogelijk worden de gegevens anoniem gemaakt.

2) Verkoop en marketing

Wij delen (zowel sturen als ontvangen) een deel van uw persoonlijke gegevens met onze distributiepartners (wederverkopers van zakelijke IT-services, providers, webwinkels enzovoort) die onze services promoten, verkopen en distribueren. Wij geven deze bedrijven toegang tot de persoonlijke gegevens die zij nodig hebben om de overeengekomen activiteiten uit te voeren. Door het delen van deze gegevens kunnen wij een consistente klantervaring bieden. Hieronder vallen activiteiten zoals klantmanagement, serviceondersteuning en het oplossen van problemen, marketing en facturering. Onze distributiepartners moeten ook akkoord gaan met de overeenkomsten en wetgeving wanneer zij uw persoonlijke gegevens gebruiken.

De meeste van onze distributiepartners hebben mogelijk al een klantrelatie met u en verwerken uw persoonlijke gegevens als een onafhankelijk bedrijf. In deze gevallen hebben zowel F-Secure als het distributiebedrijf aparte klantgegevensbestanden over de klantrelatie die onderhevig aan de respectievelijke beleidsregels van beide bedrijven.

Internationale overdrachten

Sommige van onze dochterondernemingen, onderaannemers, distributeurs en partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) om de wereldwijde beschikbaarheid van onze services te waarborgen. Wanneer wij persoonlijke gegevens overdragen buiten de EER, beschermen wij de persoonlijke gegevens volgende de wettelijke vereisten. Wij doen dit door van toepassing zijn technische en contractuele veiligheidsmaatregelen op te leggen aan relevante onderaannemers en bedrijven van de F-Secure-groep, bijvoorbeeld door clausules voor gegevensoverdracht te gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Unie. Wij voeren alleen wereldwijde of over de grens gegevensoverdrachten uit wanneer dit echt nodig is en de risico's met betrekking tot privacy zijn geëvalueerd.

Belangrijker nog, wij slaan de gevoeligere klantgegevens op in Finland en de EER en blijven er zelf controle over houden.

Andere mogelijke omstandigheden voor vrijgeven persoonlijke gegevens

Er zijn omstandigheden die niet worden behandeld in dit privacybeleid waar het gebruik of bekendmaking van persoonlijke gegevens is gerechtvaardigd of toegestaan, of waar wij mogelijk wettelijk verplicht zijn om informatie bekend te maken zonder daarvoor uw toestemming te vragen en onafhankelijk van de dienstverlening.

Een voorbeeld hiervan is het gehoor geven aan een gerechtelijk bevel of een bevelschrift van de autoriteiten in de relevante jurisdictie tot het overdragen van informatie. Wij overwegen elke bekendmakingseis zorgvuldig en nemen de mogelijkheid tot dit soort verzoeken in overweging wanneer wij besluiten waar en hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan.

Het bekendmaken van uw persoonlijke gegevens kan ook gerechtvaardigd zijn om onszelf te beschermen tegen aansprakelijkheid, om frauduleuze activiteiten te voorkomen of waar het nodig is om een aanhoudend probleem op te lossen. In al deze gevallen zullen wij de van toepassing zijnde wetgeving handhaven.

Wij moeten mogelijk ook uw persoonlijke gegevens overdragen als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals de verkoop, fusie, afsplitsing of andere reorganisatie van F-Secure, waarbij de gegevens worden geleverd aan de nieuwe heersende entiteit tijdens de reguliere gang van zaken.

Wij kunnen ook uw persoonlijke gegevens vrijgeven aan onze verzekeraars en aan regelgevende overheidsinstanties als dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving.

Retentie

De wettelijke standaardregel is dat persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd of anoniem moeten worden gemaakt als we deze niet meer nodig hebben voor het doeleinde waarvoor deze gegevens zijn verzameld. We bewaren daarom uw persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in servicespecifieke privacybeleidsregels en kennisgevingen. Sommige gegevens moeten echter langer worden bewaard vanwege verschillende redenen. Dit zijn de standaardredenen om gegevens langer te bewaren dan is aangegeven:

 • om met u te communiceren (bijvoorbeeld het bewaren van uw persoonlijke gegevens gedurende de respijtperiode na het einde van uw abonnement of communicatie met u nadat uw abonnement is geëindigd, als u ervoor hebt gekozen om nog berichten te ontvangen).
 • wanneer van toepassing zijnde wetten vereisen dat wij de gegevens opslaan (bijvoorbeeld om uw aanschaf en de betalingen van onze services bij te houden)
 • om ons in staat te stellen beschikbare oplossingen te vinden of mogelijke schade te beperken (bijvoorbeeld vanwege een geschil of onderzoek)
 • een terugkerend probleem oplossen of inperken, of om over voldoende informatie te beschikken om toekomstige problemen te behandelen (bijvoorbeeld uw ondersteuningsticket had betrekking op een probleem dat niet blijvend kon worden opgelost tijdens uw klandizie)
 • afspraken tussen u en ons nakomen (bijvoorbeeld u bent nog steeds abonnee van andere services van ons)
 • om frauduleuze activiteiten te voorkomen (bijvoorbeeld het handhaven van een verbod op onze community)

Gegevens die geen persoonlijke gegevens bevatten (bijvoorbeeld beveiligingsgegevens en samengevoegde analysegegevens) worden bewaard zolang deze gegevens nodig en nuttig zijn voor het doeleinde waarvoor deze werden verzameld.

Analysegegevens verzameld met toestemming van de gebruiker worden bewaard voor statistische doeleinden en worden niet verwijderd als de persoonlijke gegevens en het account van de gebruiker worden verwijderd. Analysegegevens worden onder een pseudoniem verzameld, zodat deze niet kunnen worden gekoppeld aan een identificeerbare gebruiker of account na de beëindiging van het account.

Als u de service via een van onze providerpartners hebt aangeschaft, wordt de accountverwijdering beheerd door die providerpartner. Wanneer de parter ons meldt dat uw abonnement is beëindigd, verwijdert F-Secure het account en worden persoonlijke gegevens gerelateerd aan het account verwijderd of anoniem gemaakt.

Gegevensbeveiliging

Wij passen strenge beveiligingsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer deze worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt.

Wij maken gebruik van fysieke, administratieve en technische beveiligingsmaatregelen toe om het risico op verlies, misbruik of ongeoorloofd gebruik, openbaring of aanpassing van uw persoonlijke gegevens te verminderen.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op veilige servers die zich of op onze kantoren, de kantoren van onze onderaannemers, of op volledig geclassificeerde datacenters bevinden. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens op deze servers. Als de persoonlijke gegevens van onze klanten moeten worden vrijgegeven aan onze onderaannemers, eisen wij van hen dat zij de persoonlijke gegevens verwerken en beschermen op een manier die overeenkomt met dit privacybeleid en van toepassing zijnde wetten. Als u contact met ons opneemt via onze website of via e-mail, moet u er rekening mee houden dat gegevens die worden verzonden via internet, mogelijk niet veilig zijn.

Uw rechten

U hebt recht op de gegevens die we over u hebben. In het bijzonder hebt u de volgende rechten op de persoonlijke gegevens die we over u hebben:

 • Toegang en rectificatie. U hebt het recht ons te vragen welke persoonlijke gegevens we over u hebben en te vragen om een kopie van de gegevens die we met betrekking tot u in deze context kunnen identificeren. Mocht u in deze gegevens fouten vinden (bijvoorbeeld verouderde informatie), dan moedigen wij u aan contact op te nemen met onze klantenservice om dit op te lossen. Sommige van onze serviceportals staan u toe uw klantgegevens bij te werken. Voer in dat geval wijzigingen aan uw persoonlijke gegevens door, zoals een adres- of e-mailadreswijziging. Als u deze wijzigingen niet zelf kunt doorvoeren, kunt u ons op de hoogte brengen van de benodigde wijzigingen.
 • Bezwaar. U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van persoonlijke gegevens, waaronder bijvoorbeeld het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor promotiedoeleinden of wanneer onze verwerking met betrekking tot u anderzijds is gebaseerd op een legitiem belang. In het tweede geval moet u een rechtsgeldige onderbouwing geven voor uw bezwaar.
 • Recht om te worden vergeten. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet langer op te slaan en deze te verwijderen. In dit geval moet u een rechtsgeldige onderbouwing voor uw verzoek geven.
 • Overdraagbaarheid. U hebt ook het recht om persoonlijke gegevens te vragen die u zelf hebt verstrekt, conform een contract of uw toestemming. U kunt de gegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare indeling aanvragen en waar dit technisch haalbaar is bovendien verzoeken dat de gegevens worden verzonden naar een andere controller.
 • Toestemming intrekken. In gevallen waarin de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken via de relevante instellingen. De instellingen voor identificeerbare gegevens over productanalyse kunt u vinden in de servicegebruikersinterface. U kunt zich ook afmelden voor onze marketingcommunicatie via het voorkeurscentrum, dat bereikbaar is via de koppeling.
 • Beperking. Als u vaststelt dat de gegevens die we over u hebben onjuist zijn of wij geen wettelijk recht hebben om deze te gebruiken, kunt u ons verzoeken alle verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens te staken en deze tot de kwestie is verholpen alleen op te slaan.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin onze geheimhoudingsplicht, ons recht op beroepsgeheim en/of onze plicht om onze services aan te bieden (bijvoorbeeld aan uw werkgever) het ons verbieden uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te verwijderen, of u ervan weerhouden om uw rechten uit te oefenen.

Als u klachten hebt over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken of meer informatie wilt, kunt u op elk moment contact met ons opnemen.

Als u van mening bent dat we u niet in staat stellen uw wettelijke rechten uit te oefenen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichtsautoriteit. In de meeste gevallen is deze autoriteit de Finse Ombudsman Gegevensbescherming (tietosuoja.fi).

Derden

Onze services en websites kunnen services van derden bevatten of samenwerken met services van derden.

De volgende omstandigheden komen het vaakst voor:

 • Webwinkel. Onze webwinkel wordt deels gerund door een externe wederverkoper. De informatie die u opgeeft tijdens de registratiefase, wordt verwerkt volgens de beleidsregels van F-Secure, maar de beleidsregelingen van de provider van de webwinkel zijn van kracht tijdens de daadwerkelijke aankoop en daaraan gerelateerde activiteiten.
 • Verzoeken om locatie van het apparaat. Wanneer u de locatie van uw apparaat opvraagt via onze services, moet de leverancier van de kaarten de relevante geografische informatie verwerken. Ten tijde van publicatie gebruikt F-Secure Google Maps in onze apparatielocatie- en zoekfuncties. Het privacybeleid van Google is van toepassing op uw gebruik van deze functies.
 • Externe functies Wanneer de service verleend door derden tijdens uw gebruik van onze service zichtbaar een ander merk heeft, is het privacybeleid van het externe bedrijf van toepassing in plaats van deze beleidsregels.

Bronnen

Hoewel we de meeste van de bovengenoemde gegevens direct via u of via uw apparaat verzamelen, ontvangen we ook gegevens van aan ons gelieerde ondernemingen, distributiepartners (zoals operators) en bedrijfsentiteiten waarvan u de services hebt gekocht. Dergelijke entiteiten kunnen onze wederverkopers zijn, maar ook onze externe webwinkelpartners. We verkrijgen ook bepaalde persoonlijke basisgegevens (ordergegevens op aankopen) en cumulatieve analytische gegevens via app stores waarin onze services worden verkocht. Dergelijke andere bronnen omvatten bijvoorbeeld onderaannemers die ondersteuningsservices hebben geleverd aan u of reclamepartners die ons hebben geholpen bij het uitvoeren van onze marketingactiviteiten.

We doen dit om voor een naadloze klantervaring te zorgen en om aan de informatie te komen die nodig is om ondersteuningsgevallen op te lossen.

Typische voorbeelden van dit soort "verzameling door derden" zijn:

 • de verzameling van uw gegevens via registratie-informatie die u voor onze externe webwinkel hebt ingediend
 • we verkrijgen uw contactgegevens via eerdere aanmeldgegevens van onze operator- en wederverkooppartner die onze services aan u aanbiedt
 • als u uw account voor sociale media gebruikt om zich te registreren voor onze services, kunnen we ook het e-mailadres uit uw account verzamelen om uw registratie te kunnen verifiëren en contact met u te kunnen opnemen.

Analysering

Kort samengevat

 • Om juist die services aan te kunnen bieden die onze klanten nodig hebben, analyseren we hoe onze services worden gebruikt.
 • We zoeken naar trends in onze gebruikers, en kijken niet naar individuele gebruikers.
 • We doen dit op onze website en in onze producten.
 • U kunt kiezen of u hieraan wilt deelnemen.

Uitgebreid

Waarom we dit doen. We willen u een persoonlijkere klantervaring aanbieden en in de toekomst betere services leveren. Om dit te kunnen doen, moeten we gebruikspatronen en klantsegmenten volgen, bijvoorbeeld welke functies het meest worden gebruikt, waar de service tekort komt, welke problemen moeten worden opgelost en hoe u van onze services hebt gehoord.

Wat we verzamelen. De gegevensanalyses die in onze services worden gemaakt, omvatten zaken als de internetbrowser die u gebruikt, elementen waar u op klikt, tijdstempels, algemene locatie, identificatie van apparaten en relaties tussen apparaten / gebruikers / gebruikersgroepen, bedrijfsduur van de service, meeteenheden van het apparaat (zoals telefoonmodel, besturingssysteem en taal), gedeeltelijk IP-adres, servicefouten, gegevens van problematische bestanden en prestaties van de service, hoe u omgaat met onze services (zoals welke functies gebruikt worden en hoe vaak), de domeinnaam waar vandaan u verbinding maakt met de service en de servicefuncties die u gebruikt, de doeltreffendheid van onze reclames, succesvolle installaties, installatie- en activeringspaden, prestaties, besturingsomgeving, verbindingen, de routing van gegevens, beperkingen en andere vergelijkbare gegevens.

De gegevensanalyses die op onze websites in werking zijn, zijn beschreven in een speciaal beleid.

Hoe we dergelijke gegevens behandelen. We zijn geïnteresseerd in de behoeften en het gedrag van onze klanten als deel van een groep, niet in de namen van deze klanten. Bij het analyseren van gegevens in F-Secure brengen we de verzamelde gegevens over naar statistieken, demografische segmenten en klantsegmenten. We behandelen de verzamelende analysegegevens op anonieme wijze en hebben voorzorgsmaatregelen genomen om de identificatie van individuele kanten te voorkomen.

We houden de volledige reeks gegevens beveiligd. We gebruiken de volledige reeks verzamelde gegevens alleen intern en geven deze niet door aan anderen.

Enkele gegevens worden uitgewisseld. Vanwege de technische omgeving (dat wil zeggen het internet, het ecosysteem van de app store and sociale media) kunnen we het verzamelen van gegevensanalyses en gerelateerde activiteiten niet allemaal zelf doen. We moeten enkele pseudonieme gegevens (zoals de marketingidentifier van Android en vergelijkbare identifiers) uitwisselen met onze online analyse- en marketingpartners. Gegevens van uw handelingen kunnen in de volgende scenario's worden gedeeld:

 • We verzamelen gegevens, zodat u ons product via andere applicaties kunt openen en om de volgende handelingen onmiddellijk te volgen. In dergelijke gevallen worden de gegevens die door een dergelijke activiteit zijn gecreëerd, gedeeld met de relevante partijen.
 • Onze onderaannemers die analyseservices aan ons leveren, kunnen ook cumulatieve rapporten maken en publiceren op basis van de verzamelde gegevens. De statistieken en cumulatieve rapporten bevatten geen gegevens die kunnen worden gekoppeld aan individuele personen.

Dit is een noodzakelijk kwaad in bijna alle digitale analyse- en marketingactiviteiten. De enige manier waarop u dit kunt zien, is aan de soorten advertenties die u ziet wanneer u browst of onze applicaties gebruikt, maar het heeft geen invloed op de hoeveelheid advertenties die u ziet in uw online leven.

We offeren uw privacy niet op. Het punt waarop wij verschillen van de meeste andere bedrijven die dit doen, is dat wij begrijpen hoe het ecosysteem werkt en alles in het werk stellen om onze weinige partners zorgvuldig te kiezen, waarbij we alle gegevens verwijderen die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het bovenstaande doel. U kunt u uiteraard te allen tijde afmelden voor de verzameling van analysegegevens via de service-instellingen.

We houden dergelijke toegevoegde analyses ook op de oppervlakte van onze services en houden ze op veilige afstand van de belangrijkste privacygedeeltes van onze services. We maken bijvoorbeeld geen gebruik van externe analyses in onze security cloud of in het verkeer binnen onze VPN-service.

Marketing

Kort samengevat

 • We streven ernaar onze marketing relevant te houden.
 • De marketingtoestemming koppelt de verzamelde resultaten van gegevensanalyses aan uw account.
 • U kunt uw marketingkeuzes in uw abonnementsportal wijzigen.

Uitgebreid

Onze marketingactiviteiten

We hopen dat we u relevante nieuwsberichten, advies, aanbiedingen en andere marketingberichten sturen. Zo kunt u meer uit onze services halen en uw online leven beschermen.

Ten eerste: met uw toestemming sturen we directe marketingberichten naar uw e-mailadres of soortgelijke contactinformatie die we van u hebben (dat wil zeggen als u hebt aangegeven dat u onze nieuwsbrieven wilt ontvangen bij het abonneren op onze service of bij het meedoen aan een wedstrijd).

Ten tweede: naast directe marketingberichten kunnen we u ook berichten met betrekking tot de services sturen, tenzij u hebt aangegeven dat u dergelijke berichten niet wilt ontvangen.

Ten derde: we voeren marketingactiviteiten uit op internet, via toepassingen van derden en via andere kanalen.

We streven ernaar onze marketingberichten relevant voor u te houden. Waar toegestaan door uw services en browserinstellingen maken we een profiel van u op basis van uw omgang met onze services, websites en de gegevens die door onze online en in-app marketingactiviteiten worden verzameld. Hiertoe voegen we gegevens samen, gebruiken we pseudoniemen en nemen we aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze marketinganalyses niet opdringerig worden.

Wanneer u toestemming geeft voor directe marketing, koppelen we de resultaten van de gegevensanalyses aan u, zodat we u beter van dienst kunnen zijn. U kunt er te allen tijde voor kiezen om onze marketingberichten niet meer te ontvangen.

We maken mogelijk gebruik van onze onderaannemers en partners om marketingactiviteiten namens ons uit te voeren. Onze marketingberichten betreffen met name onze services. In enkele gevallen kunnen ze ook services van onze distributiepartners betreffen die betrekking hebben op onze services. Onze bedrijfsmodellen zijn echter niet afhankelijk van het doorverkopen van uw persoonlijke gegevens aan massamarketeers van derden. Wij zien u niet als een product. Wij zien u als een klant.

Uw keuzes betreffende analyses en marketing

We hebben geprobeerd een oplossing te bedenken die voor beide partijen voordeel oplevert, door uw niveau van betrokkenheid met ons en de nauwkeurigheid van onze analytische gegevens aan uw account te koppelen.

Standaard worden de analytische gegevens die over u worden verzameld, anoniem behandeld. Als we echter uw toestemming hebben om u "tips en aanbiedingen" te sturen over hoe u beter gebruik kunt maken van onze services, koppelen we een deel van de uit de analytische gegevens afgeleide informatie aan u om u geschiktere tips en aanbiedingen te kunnen bieden.

Als u ervoor kiest om geen "tips en aanbiedingen" te ontvangen, worden de analytische gegevens over u alleen gebruikt om betere producten te kunnen maken. In dat geval zijn uw analytische gegevens niet meer te herleiden naar uw klantaccount.

U kunt per service bepalen of u wilt bijdragen aan onze analytische activiteiten. De keuze of u 'tips en aanbiedingen' van ons wilt ontvangen en wilt dat afgeleide informatie van de analytische gegevens aan u is gekoppeld, is gemeenschappelijk voor alle services die u onder hetzelfde gebruikersaccount van F-Secure hebt. U kunt dergelijke instellingen verder aanpassen in uw abonnementscenter, dat wij geleidelijk aan voor al onze services beschikbaar maken.

We stellen het op prijs als u ons helpt onze services te verbeteren. Als u al het gegevensverkeer richting F-Secure echter tot een minimum wilt beperken, respecteren we dat. Bij de services die gebruikmaken van aanvullende analyses kunt u zich afmelden voor verdere verzameling van dergelijke niet-noodzakelijke gegevens.

Als u ervoor hebt gekozen zich af te melden voor de verzameling van analytische gegevens, zijn onze berichten aan u alleen gebaseerd op de verzameling van servicegegevens (de gegevens die wij in elk geval verzamelen om de services te kunnen leveren) en zijn onze tips waarschijnlijk minder relevant voor u.

Als u niet wilt dat gegevensanalyses worden verzameld, is een veelgebruikte methode om te voorkomen dat online adverteerders een profiel maken van uw gebruik van uw mobiele apparaat, om de advertentie-identifier af en toe te resetten en de do-not-trackinstelling in uw apparaatinstellingen in te schakelen of om gebruik te maken van ons privacyproduct.

Wijzigingen

Deze versie van de verklaring is een verduidelijking, update en vervanging van de vorige verklaring. Om deze verklaring up-to-date te houden, zullen we ook in de toekomst zo nu en dan wijzigingen aanbrengen en toevoegingen doen. De servicespecifieke beleidsrgels en andere casusspecifieke beleidsregels worden op dezelfde manier bijgewerkt.

Wij zullen de gewjizigde privacyverklaring publiceren op onze website en op elk ander interactielocatie waar deze eerder beschikbaar is gesteld. Als de wijzigingen substantieel zijn, brengen wij u wellicht ook op andere wijze op de hoogte, zoals door een kennisgeving te plaatsen op onze startpagina of door een e-mail te verzenden. Alle wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop wij de herziene privacyverklaring op onze website of een andere interactielocatie publiceren.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over de zaken die worden besproken in dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met:

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Als u een klant bent van onze lijn met consumentenproducten, kunt u contact opnemen via f-secure.com/support.

Als u een klant bent van onze lijn met zakelijke producten, kunt u contact opnemen via f-secure.com/en/web/business_global/support.

© F-Secure, juni 2018