Privacybeleid van F-Secure Business Suite

Augustus 2018

Kort samengevat

F‑Secure Business Suite is een productpakket voor informatiebeveiliging voor zowel werkstations als servers, die worden beheerd via een beheerportal. De belangrijkste privacyaspecten van deze service zijn:

 • de focus van gegevensverzameling ligt op het detecteren van kwaadwillige activiteiten op de beveiligde apparaten;
 • de verzamelde veiligheidsgegevens zijn anoniem voor F‑Secure;
 • de IT-beheerder van uw werkgever heeft toegang tot de gegevens die in een identificeerbare indeling zijn verzameld.

Uitgebreid

Dit servicespecifieke beleid richt zich op de items die volgens ons het meest relevant voor u zijn. Deze items houden in: 1) het soort persoonlijke en privégegevens dat de service verzamelt, 2) waar we deze voor gebruiken, 3) onze reden, 4) gebruikelijke openbaringen en 5) hoelang we de gegevens opslaan. Meer informatie over dergelijke onderwerpen alsook andere aspecten (gegevensonderwerprechten, contactinformatie, etc.) van de verwerking van uw persoonlijke gegevens is ook beschikbaar via de ingesloten koppelingen.

Gedekte services

De individuele services van Business Suite zijn Client Security en Client Security voor Mac, die de computers van werknemers beschermen; Email Server Security en Server Security, die bedrijfsservers beschermen (inclusief servers van Windows, Exchange en SharePoint); Linux Security, die Linux-pc’s en -servers beschermt; Internet Gatekeeper, die het verkeer dat door bedrijfsgateways loopt scant; Scanning en Reputation Server, die geüploade bestanden scant en de prestaties binnen virtuele omgevingen optimaliseert.

De omgeving van uw werkgever heeft mogelijk alle of slechts een deel van de individuele services. De gegevensverzamelings- en verwerkingsschema’s voor de genoemde individuele services zijn vergelijkbaar met elkaar.

Alle bovenstaande individuele services kunnen worden beheerd door Policy Manager, een gecentraliseerde beheerstool voor de IT-beheerder van het klantbedrijf. Policy Manager is lokale serversoftware.

Welke gegevens worden verzameld en waarvoor worden deze gebruikt?

De beveiligingsgegevens die automatisch door afzonderlijke services naar F‑Secure worden verzonden, worden afgehandeld door de ’Security Cloud’-component of de subset van F‑Secure. Een individuele service verzendt vragen naar Security Cloud over mogelijk kwaadwillige activiteiten op uw apparaten en het dataverkeer dat erdoorheen gaat. F‑Secure koppelt deze vragen niet aan de identiteit van de gebruiker. Waarschijnlijk kan de IT-beheerder van uw werkgever uw identiteit echter wel koppelen aan de resultaten van Security Cloud, omdat deze moet kunnen reageren op beveiligingsproblemen die door de service worden gedetecteerd.

F‑Secure heeft geen zicht op de individuele gegevens van werknemers die de IT-beheerder van een klantbedrijf verwerkt via Policy Manager voor het beheer van de services op apparaten van het bedrijf. De op services gebaseerde gegevensverzameling van F‑Secure is beperkt tot statistische gegevens voor servicebeheer en factureringsdoeleinden van Policy Manager, van waaruit een individuele persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Als de services niet werken zoals bedoeld, kan uw werkgever de expertise van F‑Secure gebruiken om problemen op te lossen. In dergelijke gevallen wordt u meestal gevraagd om een F‑Secure-ondersteuningsprogramma op het apparaat uit te voeren, of het nu een pc of een server is, waarop de individuele service is geïnstalleerd en om de informatie aan F‑Secure te verstrekken. Het afzonderlijke ondersteuningsprogramma voor het privacybeleid van F‑Secureverklaart de processen voor het verzamelen en verwerken van gegevens in dergelijke gevallen.

De verwerking door F‑Secure van de persoonlijke gegevens van relevante contactpersonen van het klantbedrijf wordt uitgelegd in het Privacybeleid voor bedrijven.

Juridische gronden

Voor zover de gegevens die door F‑Secure binnen de services worden verwerkt persoonlijk identificeerbaar zijn, verwerken de services gegevens om de volgende rechtmatige belangen te beschermen:

 • F‑Secure-services verlenen voor de bescherming van de netwerk- en apparaatbeveiliging van onze klanten evenals de vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de gegevens daarin;
 • zodat F‑Secure opkomende bedreigingen en relevante beveiligingstrends onder al zijn klanten kan detecteren en zijn services op gelijk niveau met evoluerende bedreigingen kan ontwikkelen;
 • zodat F‑Secure een gecentraliseerd raamwerk voor beveiligingsservices over meerdere continenten kan aanbieden aan een groot aantal klanten en partners.

De verwerking van gegevens door de services is vereist voor de efficiënte beveiliging van het apparaat/netwerk. Hoewel een IT-beheerder of -werknemer in staat is om de verwerking van beveiligingsgegevens door F‑Secure te beperken via de instellingen van de individuele service, worden dergelijke aanpassingen niet aanbevolen, omdat ze de hierboven beoogde doelen van de services in gevaar brengen.

Overdrachten en kennisgevingen

De gebruikersgegevens in de serviceportal zijn zichtbaar voor de IT-beheerder van uw bedrijf, zowel intern als extern. Als het IT-beheer van het bedrijf is uitbesteed, zijn de gegevens ook beschikbaar voor de partner waaraan het beheer is uitbesteed (de ’partner voor distributie/wederverkoop’ van F‑Secure), zodat deze uw bedrijf ondersteuning kan bieden en de bijbehorende IT-services kan verlenen.

F‑Secure maakt aanvullend gebruik van zijn eigen partners en onderaannemers om onze services wereldwijd te kunnen aanbieden.

Meer informatie

Verkoop en levering

Wij delen (zowel sturen als ontvangen) een deel van uw persoonlijke gegevens met onze distributiepartners (wederverkopers van zakelijke IT-services, providers, webwinkels enzovoort), die onze services promoten, verkopen en distribueren. Wij geven deze bedrijven toegang tot de persoonlijke gegevens die zij nodig hebben om de overeengekomen activiteiten uit te voeren. Door het delen van deze gegevens kunnen wij een consistente klantervaring bieden. Hieronder vallen activiteiten zoals klantbeheer, serviceondersteuning en het oplossen van problemen, rechtstreekse marketing en facturering.

Onze distributiepartners hebben waarschijnlijk een bestaande klantrelatie met u of, in het geval van onze bedrijfsservices, met uw werkgever. Deze partners en bedrijfsklanten verwerken uw persoonlijke gegevens als onafhankelijke identiteit, op basis van hun toepasselijke privacybeleidsregels. Onze distributiepartners en bedrijfsklanten moeten hoe dan ook voldoen aan de overeenkomsten en regelgeving wanneer ze uw persoonlijke gegevens behandelen. Al deze entiteiten zijn standaard onafhankelijk verantwoordelijk voor hun eigen omgang met persoonlijke gegevens, voor eigen doeleinden.

Uitbesteding

We dragen mogelijk enkele van uw persoonlijke gegevens over naar bedrijven van de F‑Secure-groep en uw onderaannemers die ons helpen de services te maken, of maken deze gegevens openbaar.

Wanneer de persoonlijke gegevens van onze klanten moeten worden gedeeld met een onderaannemer, staat er in ons contract met hen dat zij deze informatie alleen mogen gebruiken voor het leveren van de overeengekomen services (bijvoorbeeld het oplossen van een ondersteuningsprobleem, om deze naar logistieke partners te sturen voor het afleveren van een product of het namens ons versturen van marketing-e‑mails.) We eisen van onderaannemers dat zij uw gegevens verwerken overeenkomstig onze verklaringen hierover.

Internationale overdrachten

F‑Secure is wereldwijd werkzaam. Sommige van onze partners, onderaannemers, distributeurs en partners zijn dan ook buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd om het wereldwijde bereik en de beschikbaarheid van onze services te garanderen. De locaties van de partners va F‑Secure kunt u vinden op de openbare F‑Secure-webpagina’s.

Wanneer wij persoonlijke gegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte, beschermen wij dergelijke overdrachten van persoonlijke gegevens volgens de wettelijke vereisten. Wij doen dit door van toepassing zijnde technische en contractuele veiligheidsmaatregelen op te leggen aan relevante onderaannemers en bedrijven van de F‑Secure-groep, bijvoorbeeld door clausules voor gegevensoverdracht te gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Unie. De vaste inhoud van deze clausules is hier beschikbaar.

We voeren wereldwijde of grensoverschrijdende gegevensoverdrachten uitsluitend uit om een goede reden en na overweging van de bijbehorende privacyrisico’s.

Wij slaan de gevoeligere klantgegevens op in Finland en de EER en blijven er zelf controle over houden.

Andere gebruiken en bekendmakingen

Er zijn omstandigheden die niet worden behandeld in dit privacybeleid waar het gebruik of bekendmaking van persoonlijke gegevens is gerechtvaardigd of toegestaan, of waar wij mogelijk wettelijk verplicht zijn om informatie bekend te maken zonder daarvoor uw toestemming te vragen en onafhankelijk van de dienstverlening.

Eén voorbeeld is het naleven van een gerechtelijk bevel of arrestatiebevel uitgegeven door de autoriteiten in de toepasselijke jurisdictie om informatieproductie af te dwingen.

Zo kunnen er ook andere omstandigheden zijn waarbij informatiesets vanwege een gerechtvaardigd rechtmatig belang bekend worden gemaakt aan een derde partij. Voorbeelden van zulke bekendmakingen zijn gevallen waarbij we ons moeten beschermen tegen aansprakelijkheid om of frauduleuze activiteit te voorkomen, waarbij we uw gebruik van onze producten moeten analyseren om er zeker van te zijn dat onze producten werken zoals u verwacht en we kunnen reageren op ongewenste ervaringen, gevallen waarbij het noodzakelijk is om een voortdurend probleem op te lossen of te beperken, of gevallen waarbij we moeten voldoen aan de wettelijke informatievereisten van onze verzekeraars of toezichthoudende instanties van de overheid. In zulke gevallen handelen wij overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Mogelijk moeten we uw gegevens ook overdragen als onderdeel van een bedrijfstransactie, zoals een verkoop, fusie, spin-off of andere bedrijfsreorganisatie van F‑Secure, waarbij de informatie wordt geleverd aan de nieuwe controlerende entiteit in de gebruikelijke gang van zaken. De F‑Secure-groep maakt gegevens intern openbaar en draagt deze over zoals wordt vereist door ons destijds huidige werkingsmodel. We beperken deze bekendmakingen echter intern tot uitsluitend deze bedrijven, eenheden, teams en individuen in de groep die over deze informatie moeten beschikken voor de beoogde verwerkingsdoeleinden.

We wegen alle vereisten omtrent bekendmakingen zorgvuldig af en houden rekening met de mogelijkheid van dergelijke verzoeken tot openbaring wanneer we besluiten waar en hoe we uw persoonlijke gegevens opslaan.

Bronnen

Hoewel we de meeste van de bovengenoemde gegevens direct via u of via uw apparaat verzamelen, ontvangen we ook gegevens van aan ons gelieerde ondernemingen, distributiepartners (zoals providers en handelaars) en bedrijfsentiteiten waarvan u de services hebt gekocht. Dergelijke entiteiten kunnen onze wederverkopers zijn, maar ook onze externe webwinkelpartners. We verkrijgen ook bepaalde persoonlijke basisgegevens (ordergegevens op aankopen) en cumulatieve analytische gegevens via appstores waarin onze services worden verkocht. Dergelijke andere bronnen omvatten bijvoorbeeld onderaannemers die u ondersteuning voor onze services hebben geleverd of reclamepartners die ons hebben geholpen bij het uitvoeren van onze marketingactiviteiten.

We doen dit om voor een naadloze klantervaring te zorgen en om aan de informatie te komen die nodig is om ondersteuningsgevallen op te lossen.

Typische voorbeelden van bronnen van derde partijen zijn:

 • informatie over uw aankoop via onze externe webstore.
 • we verkrijgen uw contactgegevens via eerdere aanmeldgegevens van onze provider- en wederverkooppartner, zodat we onze service direct aan u kunnen aanbieden.
 • we verzamelen uw contactgegevens van besluitvormende bedrijfsregisters voor marketingdoeleinden en
 • als u uw account voor sociale media gebruikt om zich te registreren voor onze services, kunnen we ook het e‑mailadres uit uw account verzamelen om uw registratie te kunnen verifiëren en contact met u te kunnen opnemen.

Derden

Onze services worden in samenwerking met onze partners geleverd en onze services en websites kunnen services van derde partijen insluiten of er samen mee functioneren. Dit privacydocument is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens zolang deze persoonlijke gegevens onder het invloedsbereik van F‑Secure vallen. Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door andere entiteiten voor hun afhankelijke doeleinden, zijn deze andere partijen verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens op een rechtmatige manier overeenkomstig met hun beleidsregels alsook voor het bevorderen van uw rechten onder wetgeving inzake gegevensbescherming.

De volgende omstandigheden komen het vaakst voor:

 • Webwinkel. Onze webwinkel wordt deels gerund door een externe wederverkoper. De informatie die u opgeeft tijdens de registratiefase, wordt verwerkt volgens de beleidsregels van F‑Secure, maar de beleidsregelingen van de provider van de webwinkel zijn van kracht tijdens de daadwerkelijke aankoop en daaraan gerelateerde activiteiten.
 • Verzoeken om locatie van het apparaat. Wanneer u de locatie van uw apparaat opvraagt via onze services, moet de leverancier van de kaarten de relevante geografische informatie verwerken. Ten tijde van publicatie gebruikt F‑Secure Google Maps in onze apparatielocatie- en zoekfuncties. Het privacybeleid van Google is van toepassing op uw gebruik van deze functies.

Retentie

Geanonimiseerde beveiligingsgegevens en statistische gegevens worden opgeslagen zonder een ingestelde einddatum zolang de gegevens nuttig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. De andere gegevenstypes die hierboven zijn beschreven, worden opgeslagen voor de duur die wordt vermeld in hun respectieve privacybeleid, waarna ze worden verwijderd of geanonimiseerd.

Meer informatie

Deze tekst is een aanvulling op de servicespecifieke bewaartijden. De standaardregel onder de wet is dat persoonlijke gegevens moeten worden verwijderd of geanonimiseerd zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel.

Bepaalde persoonlijke gegevens moeten echter alsnog langer worden bewaard vanwege verschillende redenen.

Gebruikelijke redenen dat we afwijken van de primaire bewaartijden omvatten de volgende voorbeelden:

 • retentieperioden en back-ups (bv. uw persoonlijke gegevens worden voor een bepaalde tijd na het eind van uw abonnement opgeslagen zodat we de gegevens kunnen beschermen tegen onbedoelde verwijdering);
 • van toepassing zijnde wetten vereisen dat wij de gegevens opslaan (bijvoorbeeld om uw aanschaf en de betaling van onze services bij te houden)
 • om beschikbare oplossingen te vinden of mogelijke schade te beperken (bijvoorbeeld vanwege een voortdurend geschil of onderzoek)
 • om een terugkerend probleem op te lossen of in te perken, of om over voldoende informatie te beschikken om toekomstige problemen te behandelen (bijvoorbeeld een ondersteuningsticket dat over een probleem ging dat niet blijvend kon worden opgelost tijdens uw klandizie)
 • om frauduleuze activiteit te voorkomen (bijvoorbeeld het handhaven van een verbod op onze community)
 • uw persoonlijke gegevens zijn in andere gegevens opgenomen voor een secundair doeleinde (bv. logbestanden behouden);
 • andere vergelijkbare omstandigheden, waarbij er nog steeds rechtmatig behoefte aan de voortdurende opslag van persoonlijke gegevens is.

Het kan even duren voor uw account definitief wordt verwijderd, om te voorkomen dat andere interacties met ons worden verhinderd. Bijvoorbeeld wanneer u een F‑Secure-account hebt (u hebt zich met uw e‑mailadres aangemeld voor onze klantservices) en ook i) een F‑Secure Community-account hebt of ii) nog steeds bent abonneneerd op onze marketingberichten. Het beleid omtrent verwijderen van een F‑Secure Community-account is uiteengezet in de servicevoorwaarden. U kunt zich op elk moment afmelden van onze marketingberichten.

Als u de service via een van onze providerpartners hebt aangeschaft, wordt de accountverwijdering beheerd door die providerpartner. Wanneer de partner ons meldt dat uw abonnement is beëindigd, verwijdert F‑Secure het account en worden persoonlijke gegevens gerelateerd aan het account verwijderd of anoniem gemaakt.

Als we uw informatie hebben ontvangen bij het leveren van technische ondersteuning aan u, wordt deze informatie opgeslagen zolang de betreffende ondersteuningscasus nog niet is opgelost. Zodra de casus is opgelost, wordt de informatie binnen twee jaar geleidelijk verwijderd of geanonimiseerd.

Analysegegevens verzameld met toestemming van de gebruiker worden bewaard voor statistische doeleinden en worden niet verwijderd als de persoonlijke gegevens en het account van de gebruiker worden verwijderd. Na de beëindiging van het account kunnen analysegegevens niet worden gekoppeld aan een persoonlijk identificeerbare gebruiker.

Gegevens die geen persoonlijke gegevens bevatten (bijvoorbeeld samengevoegde analysegegevens) worden bewaard zolang deze gegevens nuttig zijn voor het doeleinde waarvoor deze werden verzameld.

Analysering

Vanaf de datum van dit beleid verzamelen individuele services binnen Business Suite geen aanvullende analysegegevens. Het verzamelen van gegevens is beperkt tot wat strikt vereist is om de Service te leveren.

Policy Manager maakt een statistisch analyse van het gebruik ervan (zoals de gebruikte functies) en rapporteert deze aan F‑Secure. De statistische analyses hebben betrekking op het algemene gebruik van de service, niet op een individu.

Beveiliging

Informatie over de beveiligingspraktijken waarmee we uw gegevens veilig houden.

Meer informatie

Wij passen strenge beveiligingsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer deze worden overgedragen, opgeslagen of verwerkt.

Wij maken gebruik van fysieke, administratieve en technische beveiligingsmaatregelen om het risico op verlies, misbruik of ongeoorloofd gebruik, openbaring of aanpassing van uw persoonlijke gegevens te verminderen.

Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers die worden uitgevoerd door F‑Secure of onze partners, waarbij de toegang is beperkt tot uitsluitend bevoegd personeel.

Uw rechten

Informatie over uw wettelijke rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Meer informatie

U hebt recht op de gegevens die we over u hebben. In het bijzonder hebt u de volgende rechten op de persoonlijke gegevens die we over u hebben:

 • Toegang en rectificatie. U hebt het recht ons te vragen welke persoonlijke gegevens we over u hebben en te vragen om een kopie van de gegevens die we met betrekking tot u in deze context kunnen identificeren. Mocht u in deze gegevens fouten vinden (bijvoorbeeld verouderde informatie), dan moedigen wij u aan contact op te nemen met onze klantenservice om dit op te lossen. Sommige van onze serviceportals staan u toe uw klantgegevens bij te werken. Voer in dat geval wijzigingen aan uw persoonlijke gegevens door, zoals een adres- of e‑mailadreswijziging. Als u deze wijzigingen niet zelf kunt doorvoeren, kunt u ons op de hoogte brengen van de benodigde wijzigingen.
 • Bezwaar. U hebt het recht bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van persoonlijke gegevens, waaronder bijvoorbeeld het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor promotiedoeleinden of wanneer onze verwerking met betrekking tot uw gegevens anderzijds is gebaseerd op een legitiem belang. In het tweede geval moet u een rechtsgeldige onderbouwing geven voor uw bezwaar.
 • Recht om te worden vergeten. U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet langer op te slaan en deze te verwijderen. In dit geval moet u een rechtsgeldige onderbouwing voor uw verzoek geven.
 • Overdraagbaarheid. U hebt ook het recht om persoonlijke gegevens te vragen die u zelf hebt verstrekt, conform een contract of uw toestemming. U kunt de gegevens in een gestructureerde, veelgebruikte en machinaal leesbare indeling aanvragen en waar dit technisch haalbaar is bovendien verzoeken dat de gegevens worden verzonden naar een andere controller.
 • Toestemming intrekken. In gevallen waarin de verwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht uw toestemming op elk moment in te trekken via de relevante instellingen. De instellingen voor identificeerbare gegevens over serviceanalyse kunt u vinden in de servicegebruikersinterface. U kunt zich ook afmelden voor onze marketingcommunicatie via het voorkeurscentrum, dat bereikbaar is via de koppeling.
 • Beperking. Als u vaststelt dat de gegevens die we over u hebben onjuist zijn of wij geen wettelijk recht hebben om deze te gebruiken, kunt u ons verzoeken alle verdere verwerking van uw persoonlijke gegevens te staken en deze tot de kwestie is verholpen alleen op te slaan.

U kunt uw rechten uitoefenen via onze klantzorgfunctie. In het gedeelte ’Contactinformatie’ vindt u de koppelingen om contact met ons op te nemen.

Er kunnen zich situaties voordoen waarin onze geheimhoudingsplicht, ons recht op beroepsgeheim en/of onze plicht om onze services aan te bieden (bijvoorbeeld aan uw werkgever) het ons verbieden uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te verwijderen, of u ervan weerhouden om uw rechten uit te oefenen. Uw bovenstaande rechten zijn ook afhankelijk van de juridische gronden waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken.

Als u klachten hebt over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken of meer informatie wilt, kunt u op elk moment contact met ons opnemen. Als u het gevoel hebt dat we u niet in staat stellen uw wettelijke rechten uit te oefenen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de meeste gevallen is dit de Finse Ombudsman voor gegevensbescherming (www.tietosuoja.fi).

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen hebt over de zaken die worden besproken in onze privacybeleidsregels, kunt u contact opnemen met:

F‑Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Contact met ons opnemen:

 • Als u een klant bent van onze lijn met consumentenproducten, kunt u contact opnemen via supportkanalen voor consumenten.
 • Als u een klant bent van onze lijn met bedrijfsproducten, kunt u contact opnemen via zakelijke supportkanalen.
 • U kunt contact opnemen met de gegevensbeschermingsagent van F‑Secure door een bericht te sturen naar privacy-office@f-secure.com. Als u uw rechten als gegevensonderwerp wilt uitoefenen, gebruikt u in plaats daarvan bovenstaande links.

Algemeen

Informatie over definities en wijzigingsbeheer.

Meer informatie

Definities

Dit bedoelen we wanneer we referenties maken in dit beleid.

’Klant’, ’u’, verwijst naar een privé- of bedrijfsgebruiker of een ander gegevenspersoon die onze services koopt, registreert voor gebruik of gebruikt, wiens apparaten en gegevensverkeer door onze services worden beschermd of die mogelijk persoonlijk identificeerbare gegevens heeft verstrekt aan ons. Deze gegevens kunnen zijn verstrekt via het gebruik van onze services, websites, telefoon, e‑mail, registratieformulieren of andere vergelijkbare kanalen.

’Persoonlijke gegevens’ verwijst naar alle gegevens over personen en hun persoonlijke kenmerken of omstandigheden, die identificeerbaar zijn voor hen of hun familie of leden van hun huishouden. Deze gegevens kunnen namen, e‑mailadressen en postadressen, telefoonnummers, factuur- en accountgegevens bevatten en meer technische gegevens die kunnen worden gekoppeld aan u, uw apparaat of het gedrag van beide, die we verwerken bij de levering van onze services.

"Services" verwijst naar alle services of producten die worden gemaakt of verspreid door F‑Secure, inclusief software, weboplossingen, hulpprogramma’s en verwante ondersteuningsservices.

’Website’ verwijst naar de website f-secure.com of enige andere website die F‑Secure host of beheert, inclusief subsites en browsergebaseerde serviceportals.

Wijzigingen

Deze versie van het beleid is een verklaring, bijwerking en vervanging van de vorige versie. Om dit document bijgewerkt te houden, blijven we ook in de toekomst wijzigingen en aanvullingen hieraan toevoegen.

Wij publiceren het gewijzigde privacydocument op onze website en op elke andere interactielocatie waar het eerder beschikbaar is gesteld. Als de wijzigingen substantieel zijn, brengen wij u wellicht ook op andere wijze op de hoogte. Alle wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum waarop wij het herziene privacydocument publiceren.