Ohjelmistolisenssi­ehdot

TÄRKEÄÄ – LUE SEURAAVAT F-SECURE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ KOSKEVAT LISENSSIEHDOT ("EHDOT") HUOLELLISESTI. HYVÄKSYMISVAIHTOEHDON VALITSEMINEN TAI OHJELMISTON TAI OHJELMISTOPOHJAISEN PALVELUN ASENTAMINEN, KOPIOIMINEN TAI KÄYTTÄMINEN (JOKO YKSITYISHENKILÖNÄ TAI OIKEUSHENKILÖN EDUSTAJANA) ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ ON LUKENUT NÄMÄ EHDOT, YMMÄRTÄÄ NE JA HYVÄKSYY NIIDEN LAILLISEN SITOVUUDEN. JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY KAIKKIA EHTOJA, HÄN EI ASENNA, KÄYTÄ TAI KOPIOI OHJELMISTOA.

Nämä Ehdot koskevat kaikkia F-Securen ohjelmia, ohjelmistopohjaisia palveluita ja Web-sovelluksia, joiden käyttöoikeus on myönnetty käyttäjälle tai jotka on tarjottu käyttäjän käyttöön, kuten tukityökaluja, Ohjelmiston käyttöä tukevia Web-portaaleita, aiheeseen liittyvää dokumentaatiota ja edellisten päivityksiä (yhdessä "Ohjelmisto"). Nämä Ehdot koskevat myös niitä ohjelmia, jotka on annettu käyttäjän käyttöön hankitun käyttöoikeuden tai vastaavan palvelusopimuksen nojalla ja joihin nämä Ehdot on liitetty. Käyttäjä hyväksyy, että Ohjelmistoa koskevat tietyt rajoitukset, kuten käyttötarkoitusta ja tiettyjä teknisiä vaatimuksia koskevat rajoitukset mukaan lukien rajoituksetta käyttöjärjestelmä, tallennustila, maantieteellinen sijainti tai verkkoyhteys.

Kaupallinen käyttöoikeus

Vastineena asianmukaisten lisenssimaksujen suorittamisesta käyttäjälle myönnetään ohjelmistoon näiden ehtojen mukainen yleinen, ei-siirrettävä käyttöoikeus määrätyksi ajanjaksoksi, jonka käyttäjä ja F-Secure tai jokin sen jakelija ovat erikseen sopineet. F-Secure ja sen lisenssinantajat pidättävät kaikki oikeudet, joita käyttäjälle ei erikseen myönnetä.

Käyttäjän oikeudet:

A) Käyttäjällä on oikeus asentaa Ohjelmisto niin moneen laitteeseen (kannettavaan tietokoneeseen, työasemaan, palvelimeen tai muuhun laitteistoon) kuin ohjelmistoon, F-Securen lisenssisertifikaattiin, laskuun, tuotepakkaukseen tai näiden ehtojen mukaiseen sopimukseen on määritetty ja käyttää ohjelmistoa näissä laitteissa. Mikäli ohjelmistoa tai sen palveluja käytetään verkossa jaetusti tai ohjelmistoa käytetään suodattamaan verkkoliikennettä palvelimissa, palomuureissa tai yhdyskäytävissä, käyttäjällä on oltava lisenssi joko tarkistuskapasiteetille tai kaikille käyttäjille, jotka käyttävät ohjelmiston palveluja. Tällöin käyttäjällä on oikeus asentaa ohjelmisto haluamaansa määrään laitteita.

B) Käyttäjällä on oikeus luoda ohjelmistosta kopioita vain asennusta ja varmuuskopiointia varten.

C) Käyttäjällä on oikeus laajentaa lisenssiä ostamalla lisää käyttöoikeuksia.

Maksuton lisenssi ja arviointilisenssi

Tämän luvun ehdot ovat voimassa, kun käytössä, ladattuna tai asennettuna on Ohjelmiston kokeilu-, beeta- tai ilmaisversio tai kun F-Secure tai sen jakelija myöntää käyttäjälle erikseen lisenssin arviointitarkoituksessa. Tällaiset lisenssit myönnetään aina ei-yksinoikeudella ja ei-siirrettävinä. Näiden ohjelmien puitteissa lisensoidut ohjelmistot (sekä niihin liittyvät palvelut) muuttuvat herkemmin kuin kaupallisina lisensseinä myönnetyt ohjelmistot, ja niissä saattaa olla tehostettuja käyttöanalyysi- ja mainostoimintoja. Käyttäjä hyväksyy, että koska lisenssistä ei voida veloittaa, (i) F-Securella ei ole mitään velvoitetta toimittaa tukea tai ylläpitopalveluja ja (ii) F-Secure saattaa milloin tahansa lopettaa Ohjelmiston lisenssin, sen saatavuuden tai minkä tahansa sen ominaisuuden ja rajoittaa käyttäjän kiintiötä tai säätää sitä uudelleen tai muuntaa maksuttomia ominaisuuksia veloitettaviksi. Vaikka tällaiseen Ohjelmistoon olisi ostettu lisäominaisuuksia, edellä kuvatut ehdot ovat voimassa. Edellä kuvatut muutokset tai pitkittynyt toimettomuusjakso saattaa myös johtaa Ohjelmiston kautta hallitun sisällön poistamiseen tai käytön rajoittamiseen. Kun tällaiset muutokset vaikuttavat Ohjelmiston käyttöön, tästä ilmoitetaan käyttäjälle erikseen. Tällainen lisenssi myönnetään joko aikarajoitettuna tai erillisen ilmoituksen mukaan lopetettavana. Kun lisenssi myönnetään aikarajoitettuna, se myönnetään vain Ohjelmiston arviointitarkoituksessa ja vain määrätylle kokeilujaksolle, joka alkaa Ohjelmiston lataus- tai toimituspäivänä. Kun määrätty ajanjakso on kulunut, käyttäjän on joko ostettava ohjelmistolisenssi F-Securelta tai sen jakelijalta tai tuhottava Ohjelmisto ja lopetettava sen käyttö.

Maksuttomien työkalujen lisenssi

Kun käyttäjä lataa tai asentaa F-Securen tai sen jakelijan toimittaman Ohjelmiston tai käyttää sitä täydentävänä tai tapauskohtaisena työkaluna, siihen sovelletaan muuta kuin kaupallista lisenssiä. Käyttäjä saa tällaisen Ohjelmiston lisenssin vain rajoitetuksi ajaksi yleisenä, ei-siirrettävänä lisenssinä, eikä ohjelmistoa ole tarkoitettu jatkuvaan sisällön suojaamiseen eikä muuhun pitkäaikaiseen tarkoitukseen. F-Secure pidättää oikeuden lopettaa tällaisten Ohjelmistojen käytön tarjoamisen milloin tahansa, eikä F-Securella ole velvoitetta tarjota tuki- tai ylläpitopalveluja.

Lisenssirajoitukset

Käyttörajoitukset:

A) Käyttäjä ei saa asentaa tai käyttää ohjelmistoa näiden lisenssiehtojen, F-Securen lisenssisertifikaatin tai muiden ohjeiden vastaisesti.

B) Käyttäjä ei saa välittää ohjelmiston kopioita kolmansille osapuolille, siirtää ohjelmistoa sähköisesti kolmansien osapuolten tietokoneisiin tai antaa ohjelmistoa kolmannen osapuolen kopioitavaksi paitsi siinä laajuudessa, joka on nimenomaisesti mainittu asianmukaisessa dokumentaatiossa.

C) Käyttäjä ei saa muokata, muuttaa, kääntää, vuokrata, myydä tai jakaa ohjelmistoa ja/tai siihen liittyviä tiedostoja (mukaan lukien rajoituksetta tietokannat, uutiset ja kuvaukset) tai sen osia eikä luoda ohjelmistosta ja/tai siihen liittyvistä tiedostoista tai ohjelmiston osista johdannaistuotteita.

D) Käyttäjä ei saa palauttaa ohjelmistoa ja/tai siihen liittyviä tiedostoja (mukaan lukien rajoituksetta tietokannat, uutiset, kuvaukset ja sovellusten välinen tietoliikenne) lähdekoodiksi, selvittää ohjelmiston ja/tai siihen liittyvien tiedostojen valmistustapaa, purkaa ohjelmistoa ja/tai siihen liittyviä tiedostoja tai muutoin saattaa ohjelmiston ja/tai siihen liittyvien tiedostojen koodia yleisesti ymmärrettävään muotoon, koska ohjelmisto saattaa sisältää F-Securen tai sen lisenssinantajien liikesalaisuuksia.

E) Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää dokumentaatiota muutoin kuin Ohjelmiston käytön tukena.

F) Käyttäjä ei saa paljastaa sovelluksen asennuksessa tarvittavaa lisenssikoodia (mukaan lukien rajoituksetta käyttöoikeuskoodi ja rekisteröintikoodi) kolmansille osapuolille.

G) Käyttäjällä ei ole oikeutta hyödyntää Ohjelmistoa tai sen osaa minkään Ohjelmiston kanssa toimivan tuotteen tai palvelun käyttämiseen muussa kuin Ohjelmiston myönnetyssä tarkoituksessa.

H) Käyttäjällä ei ole oikeutta julkaista, levittää ja/tai hankkia käyttöönsä Ohjelmiston avulla mitään ohjelmistoa tai sisältöä, (i) joka ei suoraan liity F-Securen tuotteisiin ja/tai palveluihin ja (ii) joka ei liity tietoturvaan (tai muun vastaavan ohjelmiston tai sisällön päivityksiä).

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä F-Secureen, jos hän haluaa muita oikeuksia näissä lisenssiehdoissa myönnettyjen ehtojen lisäksi.

Omistusoikeus

Ohjelmiston omistusoikeus ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat F-Securelle ja/tai sen toimittajille. Ohjelmistoa suojaavat tekijänoikeuslainsäädäntö sekä kansainväliset tekijänoikeussopimukset ja muut immateriaalioikeuksia koskevat sopimukset.

Avoimen lähdekoodin lisenssit

Käyttäjä hyväksyy, että tietyt ohjelmiston osat saattavat olla niin sanottujen "avoimen lähdekoodin" lisenssien kattamia, mikä tarkoittaa kaikkia Open Source Initiative -järjestön avoimen lähdekoodin lisensseiksi hyväksymiä ohjelmistolisenssejä ("OSS-käyttöoikeudet")tai muita huomattavan samankaltaisia lisenssejä mukaan lukien rajoituksetta lisenssit, jotka tällaisen lisenssin lisensoiman ohjelmiston jakeluehtona edellyttävät, että jakelija tuo ohjelmiston saataville avoimen lähdekoodin muodossa ("Avoimen lähdekoodin komponentit"). Avoimen lähdekoodin komponenttien osalta ovat seuraavat ehdot voimassa: i) kyseisten lisenssien ehdot ovat voimassa avoimen lähdekoodin komponentteja koskevien lisenssien erikseen edellyttämässä määrin tämän sopimuksen ehtojen sijasta kyseessä olevaa avoimen lähdekoodin komponenttia koskien ja ii) OSS-käyttöoikeuksien rajoitukset eivät koske avoimen lähdekoodin komponentteja, jos rajoitukset on estetty tällaisissa lisensseissä eriteltyjen sovellettavien ehtojen puitteissa. Tällaisten OSS-käyttöoikeuksien avoimen lähdekoodin komponenttien lisenssiehdot sijaitsevat Ohjelmiston asennushakemistossa tai jossakin muussa vastaavassa paikassa, joka on ilmoitettu Ohjelmistossa, jos OSS-käyttöoikeuden ehdot edellyttävät sitä.

Rajoitettu takuu ja vastuunrajoitukset

Tallennusvälineen rajoitettu takuu. F-Secure takaa, että mahdollinen F-Securen tuottama fyysinen tallennusväline, jolla Ohjelmisto toimitetaan, on virheetön materiaalin ja valmistuksen osalta. Tämä takuu on voimassa 30 päivän ajan Ohjelmiston toimituksesta. F-Secure ei anna mitään takuita tallennusvälineisiin liittyen, jos Ohjelmisto toimitetaan osana kolmannen osapuolen Laitetta. Kaikki tallennusvälinettä koskevat oletetut takuut, mukaan lukien takuu kaupallisesta hyödynnettävyydestä ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, on rajoitettu 30 päivään Ohjelmiston toimituksesta. F-Secure voi valintansa mukaan joko vaihtaa viallisen tallennusvälineen tai palauttaa tallennusvälineen ostohinnan käyttäjälle. F-Secure ei ole velvollinen korvaamaan vahingon, väärinkäytön tai virheellisen käsittelyn takia vaurioitunutta tallennusvälinettä tai palauttamaan näin vahingoittuneen tallennusvälineen ostohintaa.

Ohjelmistoa koskevat vastuunrajoitukset. OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN TAKUITA. F-SECURE, SEN LISENSSINANTAJAT JA JAKELIJAT EIVÄT ANNA TAKUUTA OHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVÄN DOKUMENTAATION OIKEELLISUUDEN, TARKKUUDEN, LUOTETTAVUUDEN TAI MUUN SEIKAN SUHTEEN. F-SECURE JA SEN LISENSSINANTAJAT JA JAKELIJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN OLETETTUJA TAKUITA MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA OLETETUT TAKUUT OMISTUSOIKEUDESTA, KÄYTETTÄVYYDESTÄ, SUORITUSKYVYSTÄ, SOPIMUKSEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA, KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. VASTUU OHJELMISTON JA SIIHEN LIITTYVÄN DOKUMENTAATION KÄYTÖSTÄ ON KOKONAAN KÄYTTÄJÄLLÄ.

Takuulauseke. F-Secure myöntää ainoastaan yllä olevassa kappaleessa kuvatun rajoitetun takuun tallennusvälineille. Mitkään F-Securen ja/tai sen jälleenmyyjien, jakelijoiden, edustajien tai työntekijöiden suulliset tai kirjalliset tiedot tai ohjeet eivät laajenna tätä rajoitettua takuuta, eikä käyttäjällä ole oikeutta vedota mihinkään näiden tahojen antamiin tietoihin tai neuvoihin. Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita oletettujen takuiden rajoituksia, joten tämä takuunrajoitus ei ehkä koske käyttäjää. Käyttäjällä voi myös olla joitakin paikalliseen lainsäädäntöön perustuvia lisäoikeuksia.

Vastuun rajoitus

Vahingonkorvausvastuun rajoitus tietyissä vahingoissa. F-SECURE, SEN TYÖNTEKIJÄT, SEN LISENSSINANTAJAT, SEN JAKELIJAT TAI SEN TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TILANTEESSA EIVÄTKÄ MINKÄÄN LAKITEORIAN MUKAISESTI, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA OIKEUDEN LOUKKAUS JA SOPIMUSRIKKOMUS, VASTUUSSA MISTÄÄN KÄYTTÄJÄN KÄRSIMISTÄ ERITYISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA, SATUNNAISISTA TAI EPÄSUORISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TUOTON TAI VOITON MENETYKSET, HÄVINNEET TAI VIOITTUNEET TIEDOT, LAITTEEN TAI SOVELLUKSEN VIAT TAI HÄIRIÖT, TAI MUISTA KAUPALLISISTA TAI TALOUDELLISISTA TAPPIOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVÄN AINEISTON KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA F-SECURELLE OLISI ETUKÄTEEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Kokonaisvastuun rajoitus. F-SECUREN, SEN LISENSSINANTAJIEN TAI SEN JAKELIJOIDEN KOOSTETTU ENIMMÄISVASTUU KAIKISTA VAHINGOISTA RAJOITTUU KÄYTTÄJÄN OHJELMISTOSTA SUORITTAMAAN MAKSUUN. JOS OHJELMISTON VIKA AIHEUTTAA VAHINGON, JOKA JOHTAA SISÄLLÖN MENETTÄMISEEN, VIOITTUMISEEN, LUVATTOMAAN JULKAISEMISEEN TAI PITKÄÄN KÄYTTÄMÄTTÖMISSÄ OLOON, KORVAUSVELVOLLISUUS RAJOITTUU OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUDESTA VIKAA EDELTÄVÄLTÄ KUUDELTA KUUKAUDELTA MAKSETTUUN SUMMAAN.

Kuluttajan muuttamattomat oikeudet, ehtojen edunsaajat. Joillakin lainkäyttöalueilla ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen vastuunrajoituksia, joten edellä mainittu rajoitus ei koske kaikkia käyttäjiä tai koskee joitakin käyttäjiä vain osittain. Nämä ehdot eivät rajoita kuluttajaksi katsottavalle käyttäjälle pakottavan lainsäädännön perusteella kuuluvia oikeuksia. F-Secure toimii työntekijöidensä, jakelijoidensa, lisenssinantajiensa, toimittajiensa ja tytäryhtiöidensä puolesta ainoastaan kiistääkseen, sulkeakseen pois ja/tai rajoittaakseen mutta ei muussa tarkoituksessa.

Vastuunrajoitus Saksan ja Itävallan lainsäädännön mukaan. Saksassa tai Itävallassa asuvien kuluttajien ostamien lisenssien vastuunrajoituksiin kuuluu seuraavaa yllä olevien kohtien 1 ja 2 asemesta: Seuraava on voimassa vahinkovaateita, kulukorvausvaateita ja muita vastuuvaateita koskien riippumatta siitä, esitetäänkö vaateet sopimuksen, oikeuden loukkauksen, lakisääteisen velvoitteen rikkomisen tai muutoin tämän lisenssin mukaisesti: F-Secure, sen lisenssinantajat, sen jakelijat tai sen toimittajat ovat vastuussa rajoituksetta i) tarkoituksellisesti tehdystä tai törkeän huolimattomuuden aiheuttamasta vahingosta, ii) Saksan/Itävallan tuotevastuulain mukaisista vaateista ja iii) terveydelle aiheutuvista haitoista. Jos kyseessä on vähäinen huolimattomuus, seuraava on voimassa: F-Secure, sen lisenssinantajat, sen jakelijat tai sen toimittajat ovat vastuussa vain olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta (pääsopimusvelvoite). Tätä vastuuta rajoitetaan sopimuksellisesti tyypillisten ja ennakoitavien materiaalisten ja rahallisten vahinkojen osalta.

Sisältö

Tässä eriteltyjen muiden ehtojen lisäksi seuraavat ehdot koskevat Ohjelmistoa sisällön synkronointi- ja varmuuskopiointiominaisuuksien osalta.

Käyttötarkoitus. Ohjelmiston sisällönhallinta on käyttäjän käytettävissä sellaisen sisällön siirtämiseen, tarkastelemiseen, muokkaamiseen, soveltamiseen, kopioimiseen, synkronoimiseen ja jakamiseen ("hallitsemiseen"), joka (i) sijaitsee käyttäjän laitteessa ja määrätyissä ulkoisissa palveluissa, jonka toisintamis- ja/tai julkaisemisoikeudet ovat käyttäjällä ja (iii) joka ei ole laitonta sovellettavien lakien puitteissa. Ohjelmisto ei ole arkistointiohjelmisto.

Käytön rajoittaminen. Ohjelmisto on tarkoitettu vain yksittäisten, tiettyjen yleisesti käytössä olevien työpöytäsovellusten tiedostojen hallintaan. Tällaisia tiedostoja ovat esimerkiksi asiakirjat, valokuvat ja videot. Ohjelmistoa voidaan käyttää myös kolmansien osapuolten palveluissa olevien tiedostojen/tietojen hallintaan, mutta Ohjelmisto ei varmuuskopioi tällaisissa lähteissä olevia tiedostoja. Ohjelmiston hallintaominaisuudet voivat vaihdella laitteen mukaan. Ohjelmistoa ei ole tarkoitettu (i) yritysverkkopalvelujen sisällön, (ii) ohjelmien, (iii) käyttöjärjestelmien eikä (iv) yleensä palvelimilla olevien dataformaattien (kuten rajoituksetta tietokantojen) hallintaan. Käyttäjä ei saa käyttää ohjelmistoa sellaisen sisällön varmuuskopiointiin, jota ei ole tallennettu ensisijaisesti käyttäjän Laitteeseen / tai sisäiseen tietokonelaitteistoon (esim. ulkoiseen tallennuslaitteeseen tai sisäiseen ja/tai ulkoiseen verkkoon tallennettu sisältö). Ohjelmisto suorittaa toiminnot oletusarvon mukaan automaattisesti määrätyn ajanjakson aikana teknisten rajoitusten puitteissa, eikä näin ollen mitään takuuta anneta määrätylle ajanjaksolle, jolloin varmuuskopiointitoiminnot viimeistellään.

Tiedonsiirtokustannukset. Käyttäjä hyväksyy, että Ohjelmiston käyttäminen voi aiheuttaa tiedonsiirtokustannuksia. Nämä lisäkustannukset määräytyvät Laitteen tyypin / yhteyden / operaattoriverkon mukaan, ja käyttäjä, ei F-Secure, on vastuussa näistä kustannuksista.

Poistettu sisältö. Ohjelmiston tallentamaa sisältöä saatetaan poistaa Ohjelmiston asetusten, kiintiömuutosten tai komentojen vuoksi. F-Securella ei ole velvoitetta tallentaa mitään sisältöä käyttöoikeuden lopettamisen tai päättymisen jälkeen, mutta sisältöä/tietoja saatetaan säilyttää jonkin aikaa F-Securen tietosuojakäytännön mukaisesti, ja F-Secure saattaa tarjota käyttäjälle siirtymisaikaa harkintansa mukaan.

Sallittava sisältö. Käyttäjä pidättäytyy hallitsemasta mitään i) laitonta tai loukkaavaa sisältöä ii) laitonta, vihamielistä, loukkaavaa, siveetöntä, pornografista, häiritsevää, rienaavaa tai muuten sopimatonta sisältöä tai iii) mitään sisältöä, joka ei noudata sen operaattorin sallimia ohjeita, jolta käyttäjä on hankkinut Ohjelmiston. Käyttäjä erityisesti suostuu noudattamaan tekijänoikeuslakeja ja takaa, että hänellä on tarvittavat oikeudet ja luvat jakaessaan sisältöä kolmansille osapuolille. KÄYTTÄJÄÄ MUISTUTETAAN TÄSSÄ MIELESSÄ, ETTÄ KAIKKI LUVATON KOPIOINTI, TYÖN JULKAISEMINEN JA/TAI JONKIN ESITYKSEN, ÄÄNITALLENTEEN TAI VIDEOTALLENTEEN LÄHETTÄMINEN VOI OLLA RIKOS TAI TEKIJÄNOIKEUSLOUKKAUS. Käyttäjä on yksin vastuussa Ohjelmiston avulla hallitusta sisällöstä ja yleisestä Ohjelmiston käytöstä. Käyttäjälle ilmoitetaan, että F-Secure ja sen jakelijat ovat yhteistyössä asiaankuuluvien viranomaisten kanssa koskien laitonta tai lakia loukkaavaa sisältöä, jota käyttäjä on jakanut tai siirtänyt, ja F-Securella on oikeus lopettaa Ohjelmiston käyttöoikeus käyttäjältä tai estää sen käyttö tällaisten toimien johdosta ja poistaa kyseinen sisältö.

Korvaaminen. Käyttäjä suojaa F-Securen, sen lisenssinantajat, jakelijat ja toimittajat (yhteisesti "korvauksensaajat") (i) kaikilta kuluilta, veloituksilta, vaateilta, vahingonkorvausvaatimuksilta ja/tai korvauksensaajia vastaan tehdyistä toimenpiteistä mukaan lukien rajoituksetta ulkopuolisten asianajajien ja lakiasiain neuvojien maksut, jotka aiheutuvat laittomasta toiminnasta ja/tai kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisesta ja/tai (ii) kaikilta vahingoilta, joita käyttäjä saattaa aiheuttaa Ohjelmiston käytöllä.

Suojaaminen ja sisällön käyttäminen. Käyttäjä tietää, että vaikka sisällön siirtäminen ja käyttäminen suojataan kolmannen osapuolen tunkeutumiselta, F-Secure ei takaa suojausta laitonta tiedonsiirron kaappausta, tietosäilöjen tietosuoja-aukkoja, Laitteiden tai selainten virheellisiä suojausasetuksia vastaan. Käyttäjä on yksin vastuussa sisällön hallinnasta, sisällön käyttöoikeudet mukaan lukien. Kun käyttäjä jakaa sisältöä, kuka tahansa jakolinkin kopion saanut henkilö voi käyttää jaettuja tiedostoja. F-Secure tai sen jakelijat eivät ole vastuussa, jos kolmannet osapuolet käyttävät Ohjelmiston käytön kautta jaettua tai tallennettua sisältöä luvattomasti.

Tietosuoja

Henkilötiedot. F-Securen on ehkä kerättävä ja käsiteltävä Ohjelmiston käyttöön ja muihin siihen liittyviin palveluihin liittyviä henkilötietoja, jotta F-Secure voi toimittaa Ohjelmistoon liittyviä palveluja ja hoitaa asiakassuhdetta. Tällaisia kerättäviä henkilötietoja ovat tyypillisesti i) aktiivisesti meille lähettämäsi tiedot (esim. yhteystieto-/rekisteröintitiedot, tukiongelman ratkaisemiseksi ilmoitetut tiedot) ja/tai ii) Ohjelmiston automaattisesti keräämät tiedot tai tiettyjen ominaisuuksien (e.g. käyttöoikeus-/laite-/ohjelmistotiedot, puhelinnumero, käyttäjätilin toimia tai Laitteen maantieteellistä sijaintia koskevat tiedot) käytön vuoksi lähetetyt tiedot.

Käyttäjän sisältö. Edellä oleva koskee myös Ohjelmiston kautta hallittavaa tai varmuuskopioitavaa sisältöä. F-Secure rajoittaa sisällön näkyvyyttä ja käsittelee sitä yksityisenä lukuun ottamatta erikoistapauksia, joissa F-Securella on lain suoma oikeus tietoihin.

Tekniset tiedot ja suojaustiedot. Ohjelmistoon liittyvien palvelujen toimittaminen ja niiden kehittäminen edellyttää, että F-Securen Ohjelmisto kerää ohjelmistosovelluksiin, Internetiin, käyttäjän Laitteeseen, sisältöön ja niiden käyttöön liittyviä tietoja. Tällaiset kerättävät tiedot ovat yleensä objektien suojaustietoja, analyysitietoja, tilastotietoja, tiedostojen metatietoja, sijaintitietoja ja muita vastaavia tietoja. Tämäntyyppiset tiedot kootaan tai muunnetaan muutoin nimettömiksi aina mahdollisuuksien mukaan.

Analyysitiedot. Ohjelmiston ja siihen liittyvien palvelujen ylläpitäminen, kehittäminen ja parantaminen saattaa edellyttää myös, että F-Securen Ohjelmisto kerää suorituskykyä, ympäristöä, Ohjelmiston käyttöä ja käyttäjän näistä antamaa palautetta. Tämäntyyppiset tiedot kootaan tai muunnetaan muutoin nimettömiksi aina mahdollisuuksien mukaan.

Siirrot. F-Secure saattaa ilmoittaa tai siirtää edellä kuvattuja tietoja tytäryhtiöilleen, alihankkijoilleen, jakelijoilleen ja toimijakumppaneilleen. Tällaiset osapuolet saattavat sijaita Euroopan talousalueella tai sen ulkopuolella. Kaikki tiedot siirretään suojatusti. F-Secure saattaa myös käsitellä ja ilmoittaa tietoja tilanteissa, joissa sovellettava laki edellyttää tätä.

Lisätiedot. Kerätyt tiedot vaihtelevat ohjelmistokohtaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelemisestä ja yhteystietoja on asiaankuuluvissa F-Secure-tietosuojakäytännöissä. F-Secure-tietosuojakäytännöt löytyvät tuotteen käyttöliittymästä ja F-Securen Web-sivuston tietosuojaosiosta.

Käyttäjän valtuutus F-Securelle

Jotta Ohjelmisto toimisi tarkoitetulla tavalla, käyttäjä antaa F-Securelle oikeuden tehdä seuraavat asiat, kun ne ovat tarpeen Palveluiden toimittamiseksi.

Suojaustoimet. Käyttäjä valtuuttaa F-Securen kopioimaan puolestaan epäilyttävät tiedostot, joissa on suoritettavaa koodia Laitteesta tai Ohjelmistoon linkitetyistä kolmannen osapuolen palvelujen tileistä F-Securen taustajärjestelmiin, joissa F-Secure voi analysoida sen tehokkaasti vihamielisen toiminnan varalta.

Käyttäjän tiedostojen välittäminen. Kun käyttäjän sisältöä varmuuskopioidaan, siirretään, kopioidaan, monistetaan, sovitetaan, muutetaan, käytetään, synkronoidaan tai julkaistaan Ohjelmiston käytön yhteydessä, käyttäjä hyväksyy, että F-Secure (ja/tai F-Securen toimijakumppani) voi myös käsitellä samaa sisältöä käyttäjän puolesta, jotta Ohjelmisto toimisi. Tästä syystä käyttäjä antaa F-Securelle (ja/tai F-Securen toimijakumppanille) oikeuden käsitellä sisältöä siinä määrin, mitä vaaditaan soveltuvien sisällönhallintapalvelujen toimittamiseen. Sisällön hallintaoikeus pysyy käyttäjälle.

Yleistä

Soveltuvuus. Ohjelmistoa koskevat tietyt toiminnalliset rajoitukset, joista F-Secure (tai F-Securen jakelija, jolta tämä lisenssi on hankittu) ilmoittaa ajoittain. Käyttäjä täten hyväksyy ja vahvistaa, että ohjelmiston soveltuvuus käyttäjän vaatimuksiin on tarkistettava ennen Ohjelmiston rekisteröintiä.

Muutokset. F-Secure parantaa palvelujaan jatkuvasti. F-Secure pidättää oikeuden muokata Ohjelmiston ominaisuuksia tai toimintoja. F-Secure toimii näin, jotta käyttäjille voidaan toimittaa entistä parempia tuotteita ja palveluja ja jotta Ohjelmistoa voidaan muokata markkinoiden tai määräysten muutosten mukaan ja muuttaa mahdollisten tulevien teknisten rajoitusten tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Tästä syystä F-Securen on päivitettävä ja muutettava Ohjelmistoa ajoittain. Tällaisia muutoksia voivat olla uusien ominaisuuksien lisääminen tai aiemmin lisättyjen ominaisuuksien poistaminen. Käyttäjän on käytettävä Ohjelmiston viimeisintä versiota parhaan tietoturvan ja käytettävyyden takaamiseksi. F-Secure pidättää oikeuden lopettaa Ohjelmiston tiettyjen versioiden tai tiettyjen käyttöjärjestelmien ylläpidon ja tuen tuotteiden elinkaarikäytäntöjen mukaan. Koska suurin osa F-Securen ohjelmistoista edellyttää tiuhaan päivittämistä, tämä voi johtaa Ohjelmiston toimintakyvyttömyyteen. Sellaisen Ohjelmiston käyttöä, jonka ylläpito on lopetettu, ei suositella, ja tällaisen Ohjelmiston käyttö tapahtuu täysin käyttäjän omalla vastuulla. Lisätietoja tuotteiden elinkaarikäytännöistä on F-Securen Web.sivustossa. Koska Ohjelmisto todennäköisesti kehittyy ja muuttuu tilauksen aikana, F-Securen on ehkä uusittava näitä ehtoja päivityksen yhteydessä. Uusitut ehdot koskevat automaattisesti niiden mukana jaetun Ohjelmiston vastaavia versioita. Jos jokin näiden ehtojen osa todetaan mitättömäksi ja täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta muiden ehtojen kelvollisuuteen, vaan ne pysyvät voimassa ja täytäntöönpanokelpoisina.

Lisäehdot. Ohjelmistossa voi olla Web-sovelluksia tai Web-portaaleita ("Sivustot"). Sivustojen käyttöä koskevat lisäehdot. Käyttäjä suostuu tarkastamaan Sivustojen lisäkäyttöehdot ja käyttämään Sivustoja niiden mukaan. Sivustot voivat olla F-Securen jakelijoiden tai muiden kolmansien osapuolten. F-Secure ei ole minkäänlaisessa korvausvelvollisuudessa kolmannen osapuolen sivustoista.

Käytettävyys. Käyttäjälle ilmoitetaan, kun kaikki tai jotkin Ohjelmiston osat ovat tilapäisesti pois käytöstä / eivät toimi korjaustoimien, päivityksen, ylläpidon tai F-Securesta riippumattomien tekijöiden (force majeure) vuoksi, ja käyttäjä hyväksyy tällaiset käyttökatkokset. F-Secure, sen lisenssinantajat tai sen jakelijat eivät ole vastuussa tällaisten katkosten seuraamuksista. Ne sitoutuvat korjaamaan Ohjelmiston tilan mahdollisimman pian ja palauttamaan Ohjelmiston käyttöön heti, kun ilmenneet tekniset ongelmat sen sallivat.

Irtisanominen. Ohjelmistolisenssi irtisanotaan heti ilman erillistä ilmoitusta, jos käyttäjä rikkoo jotakin näistä Ehdoista tai käyttää Ohjelmistoa muuhun kuin virallisessa dokumentaatiossa esitettyyn käyttötarkoitukseen. Tämä ei vaikuta muihin irtisanomis- tai umpeutumisoikeuksiin. Jos F-Secure havaitsee, että käyttäjä käyttää Ohjelmistoa tavalla, joka i) rikkoo näitä ehtoja, ii) rikkoo muita sovellettavia ehtoja tai iii) rikkoo ohjelmiston käyttötarkoitusta iv) selvästi kohtuuttomalla tavalla tai v) tavalla, joka vaarantaa kolmannen osapuolen mahdollisuuden käyttää palvelua (jos esimerkiksi käyttäjä ottaa kaistanleveyden yksinomaiseen käyttöönsä), F-Secure pidättää oikeuden (i) olla uusimatta käyttäjän lisenssiä, (ii) rajoittaa käyttäjän käytettävissä olevaa Ohjelmistoa ja/tai sen osaa ja/tai (iii) irtisanoa lisenssin. Jos F-Securen ja Ohjelmiston toimittaneen jakelijan välinen sopimus purkautuu, F-Secure tai sen jakelija voi lopettaa käyttäjän oikeuden käyttää Ohjelmistoa tai vastaavaa toimintoa lähettämällä tiedonannon asiasta. Käyttäjällä ei ole oikeutta hakea hyvitystä, vahingonkorvausta tai muuta korvausta F-Securelta tällaisen irtisanomisen vuoksi. Käyttörajoituksia koskevat ehdot ovat voimassa irtisanomisen jälkeenkin.

Vientirajoitukset. Käyttäjä hyväksyy, että Ohjelmistoa voi koskea kansallisten lakien ja säädösten, kuten Euroopan unionin vientisäädökset tai yhdysvaltain vientiä koskevat lait ("Vientisäännöt"), rajoitukset ja hallintatoimet. Käyttäjä hyväksyy, ettei Ohjelmistoa tai sen suoraa tuotetta saa hankkia, toimittaa, siirtää tai uudelleenviedä suoraan tai epäsuorasti mihinkään maahan, joihin niiden vienti on kielletty Vientisäännöissä ja niiden säädöksissä, eikä niitä saa käyttää näiden kieltämissä tarkoituksissa. Käyttämällä Ohjelmistoa käyttäjä hyväksyy edellä mainitut ja takaa noudattavansa Vientimääräyksiä viedessään tai uudelleenviedessään tai tuodessaan Ohjelmistoa tai siihen liittyvää tietotekniikkaa. Käyttäjä myös takaa, ettei hän ole minkään Yhdysvaltain kauppasaarrossa olevan maan kansalainen tai U.S. Table of Denial Orders- tai Yhdysvaltain valtionvarainministeriön Specially Designated Nationals -luettelossa olevan puolueen jäsen.

Yhdysvaltain valtionhallinnon käyttöoikeudet. Jos tämä lisenssi on hankittu Yhdysvaltain valtionhallinnolle tai sen edustajille (jäljempänä "Yhdysvaltain valtionhallinnon käyttäjät"), käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto ja ohjeet ovat "kaupallinen tietokoneohjelmisto" ja "kaupallisen tietokoneohjelmiston ohjeet", kuten näitä termejä on käytetty FAR (Federal Acquisition Regulations) -säännöksissä siviilitoimistojen hankintoja koskien (48 C.F.R. 2.101) ja DFARS (Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) -säännöksissä puolustusministeriön yksiköiden hankintoja koskien (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) ja (5)). FAR-säännösten kohdan 48 C.F.R. 12.212 ja DFARS-säännösten kohdan 48 C.F.R. 227.7202 ja muiden sovellettavien säännösten mukaisesti kaikki ohjelmiston ja ohjeiden käyttö, muokkaus, toisintaminen, julkaiseminen, esittäminen, näyttäminen, paljastaminen tai jakelu Yhdysvaltojen valtionhallinnon käyttäjien toimesta on yksinomaan näiden ehtojen alaista ja kiellettyä lukuun ottamatta näissä ehdoissa erikseen sallittuja käyttötilanteita.

Riskialttiit toimenpiteet. Ohjelmistoon ei sisälly viansieto-ominaisuuksia, eikä sitä ole suunniteltu, valmistettu tai tarkoitettu käytettäväksi hallintalaitteena ympäristöissä, jotka vaativat varmistustoimintoja, tai jälleenmyytäväksi tällaisiin ympäristöihin, ellei tuotedokumentaatiossa ole muutoin todettu. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi ydinvoimalat, lentokoneiden navigaatio- tai yhteysjärjestelmät, lentoliikenteen valvontajärjestelmät, elintoimintoja ylläpitävät laitteet tai asejärjestelmät, joissa ohjelmistossa esiintyvä vika saattaisi aiheuttaa kuoleman, henkilövahinkoja tai vakavia fyysisiä vammoja tai ympäristövahinkoja. F-Secure ja sen toimittajat eivät anna mitään takuita ohjelmiston käytöstä riskialttiissa ympäristöissä.

Sovellettava lainsäädäntö. Ellei jäljempänä muutoin todeta, näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakeja kuitenkin niin, että konfliktisäännöstä ja Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta näihin ehtoihin. Näitä ehtoja koskevissa riitatilanteissa toimivaltaiset tuomioistuimet ovat Suomen tuomioistuimet. Mikäli lisenssin on ostanut Yhdysvaltain lainkäyttöalueella toimiva käyttäjä tai ohjelmisto on ostettu hänen puolestaan, näihin ehtoihin sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja kuitenkin niin, että konfliktisäännöstä ja Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta näihin ehtoihin. Tällaisissa tapauksissa toimivaltaiset tuomioistuimet ovat liittovaltion ja Kalifornian osavaltion tuomioistuimet. Mikäli lisenssin on ostanut Suomen tai Yhdysvaltojen ulkopuolella asuva käyttäjä, näihin ehtoihin voidaan soveltaa käyttäjän lainkäyttöalueen paikallisia lakeja. Jos F-Secure valitsee, ettei se vaadi oikeuksiensa täytäntöönpanoa näiden ehtojen mukaisesti, tätä ei voi tulkita siten, että F-Secure luopuisi täytäntöönpano-oikeuksistaan myöhemmin.

Jos sinulla on kysymyksiä näistä ehdoista tai jos haluat ottaa yhteyttä F-Secureen jostain muusta syystä, kirjoita seuraavaan osoitteeseen: F-Secure Corporation, PL 24, 00181 Helsinki. Sähköposti: helsinki@f-secure.com. Voit myös soittaa numeroon +358 9 2520 0700.

heinäkuu 2013