Hallinnointi

Yhtiöjärjestys

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on suomeksi F-Secure Oyj ja englanniksi F-Secure Corporation ja kotipaikka Helsinki.

2 Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on valmistaa tietokone-ohjelmia, harjoittaa tietokoneiden, sähkölaitteiden sekä tietokoneohjelmien ja tarvikkeiden maahantuontia, vientiä ja myyntitoimintaa, tarjota informaatioteknologiaan liittyviä palveluita sekä harjoittaa informaatioteknologiaan liittyvää konsultointia sekä opetus- ja julkaisutoimintaa. Yhtiö harjoittaa lisäksi arvopaperikauppaa.

3 Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä

1)    joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon
2)    jonka oikeus suorityksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai
3)    jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja
jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

4 Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 Toimitusjohtaja

Hallituksen on valittava yhtiölle toimitusjohtaja ja määrättävä tämän palkkaehdot.

6 Toiminimen kirjoitusoikeus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallituksen jäsenet yhdessä, myös se ja ne henkilöt, joille hallitus myöntää toiminimen kirjoitusoikeuden sekä yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

7 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 Kokouskutsu ja osallistumisoikeus ja äänestysoikeus yhtiökokouksessa

 

 

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille lain mukaisessa ajassa ennen kokousta julkaisemalla yhtiökokouskutsu yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.  

Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen osake yhteen (1) ääneen. Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

10 Varsinainen yhtiökokous

 

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lain mukaisessa ajassa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Espoossa ja Vantaalla.

Kokouksessa on:

ESITETTÄVÄ

1 tilinpäätös ja toimintakertomus;
2 tilintarkastuskertomus;

PÄÄTETTÄVÄ

3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja/tai
Konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle;
6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
7 hallituksen jäsenten lukumäärästä;

VALITTAVA

8 hallituksen jäsenet,
9 yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa hänelle varamies.

Hallitus

F-Secure Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti sen hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten määrän yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja valitsee hallituksen jäsenet. Hallituksen jäsenet valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan. Lisäksi hallituksen jäsenet valitsevat sihteerin, joka voi olla myös hallitukseen kuulumaton henkilö.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi, ja toimikausi päättyy jäsenten valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäsenten toimikausien määrää ei ole rajoitettu. Hallituksen jäsenten tehtäväjakoa tai vastuualueita ei ole määritelty, paitsi valiokunnissa. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Kaikkien hallituksen jäsenten tulee olla tehtävään soveltuvia ja heidän tulee pystyä käyttämään riittävästi aikaa hallituksessa työskentelyyn.

Hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia ja toimii aina yrityksen ja osakkeenomistajien parhaan edun mukaisesti. Hallituksen tavoite on ohjata yhtiön liiketoimintaa siten, että se antaa pitkällä tähtäimellä mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön tehdyille pääomasijoituksille ja yhtiön osakkeenomistajille. F-Secure Oyj:n 8.4.2015 pidetyssä yhtiökokouksessa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6). Hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Risto Siilasmaa (puheenjohtaja), Pertti Ervi, Jussi Arovaara, Juho Malmberg, Anu Nissinen ja Matti Heikkonen.

Yllämainituista F-Secure Oyj:n hallituksen jäsenistä enemmistö, Pertti Ervi, Juho Malmberg, Jussi Arovaara, Anu Nissinen ja Matti Heikkonen, ovat sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on yhtiön suurin osakkeenomistaja.

Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain.

Hallituksen valiokunnat

Hallituksessa toimivat tarkastus- sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnat. Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Pertti Ervin (puheenjohtaja) lisäksi Jussi Arovaara ja Matti Heikkonen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Risto Siilasmaa (puheenjohtaja), Juho Malmberg ja Anu Nissinen.

Johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkiostaan ja muista eduista. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu liiketoiminnan johtaminen hallituksen antamien ohjeiden mukaan, hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely, hallituksen tekemien päätösten toteuttaminen ja muut osakeyhtiölaissa määritellyt asiat. Hallitus vahvistaa toimitusjohtajan palkan ja muut edut. Toimitusjohtajan eläkeikä ja eläkkeen määräytyminen vastaavat normaaleja työeläkelainsäädännön (TEL) ehtoja. Toimitusjohtajan irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta kummankin osapuolen taholta, eikä mahdolliseen erottamiseen liity muita erillisiä korvauksia. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu osakepalkkio-ohjelmiin. Toimitusjohtajana toimii Christian Fredrikson.

Johtoryhmä

F-Securen johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa ja kehittämisessä. Nykyinen yhtiön johtoryhmän kokoonpano vastuualueittain on seuraava: Christian Fredrikson (toimitusjohtaja), Johanna Orjatsalo (henkilöstö ja toimitilat), Samu Konttinen (kuluttajaturvallisuus), Janne Juvonen (asiakkaat ja markkinat), Saila Miettinen-Lähde (talous ja hallinto), Jari Still (tutkimus ja tuotekehitys), Pekka Usva (yritysliiketoiminta) ja Jens Thonke (kyberturvallisuus).

Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän toimisuhteeseensa liittyvistä ehdoista. Hallitus hyväksyy johtoryhmän saaman korvauksen. Yhtiön ja yksilön suoritukset vaikuttavat bonuksien ja osakeoptioiden myöntämiseen. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa useammin.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa F-Securen hallinnointi- ja johtamisjärjestelmää. Riskienhallinnan tarkoituksena on auttaa yhtiötä saavuttamaan tavoitteensa ja tukea yhtiön toiminnan jatkuvuutta varmistamalla että:

  • yhtiöllä on kattava käsitys toimintaan liittyvistä riskeistä, mahdollisuuksista ja uhista
  • riskienhallintatoimenpiteitä johdetaan aktiivisesti ja ennakoivasti
  • yhtiöllä on järjestelmälliset menetelmät riskien tunnistamiseen, analysointiin, arviointiin ja hallintaan
  • yhtiöllä on selkeä käsitys riskienhallintaa koskevista rooleista ja vastuista
  • yhtiöllä on järjestelmälliset menetelmät toteutuneiden riskien keräämiseen ja analysointiin sekä niistä oppimiseen

Riskienhallinnan perusta on määritelty yhtiön riskienhallintapolitiikassa (Risk Management Policy). Politiikassa ilmaistaan riskienhallinnan tahtotila ja valtuudet sekä kuvataan prosessit ja käytännöt, joita käytetään keskeisten riskien tunnistamiseen, raportointiin ja hallintaan. Politiikka myös määrittää riskienhallintaa koskevat vastuut.

Yhtiön hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja määrittelee yhtiön yleisen suhtautumisen riskeihin. Hallitus ja sen tarkastusvaliokunta ovat vastuussa yhtiön keskeisimpien riskien ja niitä koskevien hallintamenettelyjen seurannasta sekä politiikan asianmukaisen toteuttamisen valvonnasta. Tarkastusvaliokunta tarkastelee keskeisimpiä riskejä ja arvioi riskienhallintajärjestelmän tehokkuutta vuosittain.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä ovat vastuussa hallitukselle riskienhallinnan vaatimusten ja menettelyjen hyväksymisestä ja niiden johdonmukaisesta noudattamisesta yhtiössä.

Yhtiön riskienhallinnan yksikkö vastaa riskien tunnistamiseen, analysointiin, arviointiin ja käsittelyyn liittyvän prosessin suunnittelusta ja ylläpidosta. Riskejä arvioidaan kaksi kertaa vuodessa osana yhtiön toiminnan suunnittelua. Johtoryhmä tarkastelee riskejä yhtiötasolla puolivuosittain operatiivisen suunnittelutyön yhteydessä ja hyväksyy yhtiötason riskiprofiilin. Hallitus ja sen valiokunnat hyväksyvät ja seuraavat raportointimenettelyjä sekä tarkkailevat yhtiön liiketoiminta- ja hallintoprosessien riittävyyttä, asian­mukaisuutta ja tehokkuutta.

Koko yhtiön kattavaa viikoittaista ja kuukausittaista talousraportointia käytetään taloudellisten tavoitteiden toteutumisen seurantaan. Raportointi kattaa toteutuman, suunnitelmat ja ajantasaiset ennusteet. Yhtiö pyrkii hallitsemaan toimintaansa liittyviä riskejä kehittämällä toimintaprosessejaan ja valvontajärjestelmiään. Hallitus on asettanut johdon valtuuksille tietyt asianmukaiset rajat. Rajat ylittävät päätökset käsitellään hallituksessa.

Laskutus tapahtuu pääasiassa euromääräisenä. Muihin valuuttoihin liittyvän vaihtokurssiriskin minimoimiseksi tavoitteena on suojata näissä valuutoissa tapahtuvaa kassavirtaa. Yhtiö tarjoaa rahoitusta ainoastaan alan normaalien maksuehtojen mukaisesti.

Kassavarannon investointiperiaatteita uudistettiin vuonna 2014. Yrityksen varat voidaan jakaa kahteen luokkaan: a) pankkitileillä olevat varat, joilla turvataan päivittäinen rahaliikenne sekä b) ylimääräiset varat, jotka toimivat strategisena reservinä mahdollisia suurempia yksittäisiä tarpeita ajatellen (esim. yrityshankinnat). Yritys pyrkii pitämään pankkitileillä vain sen verran varoja päivittäistä rahaliikennettä varten kuin on välttämätöntä toimintojen turvaamiseksi. Ylimääräinen käteinen sijoitetaan rahamarkkinoita korkeampaa tuottoa hakien ja nämä sijoitukset kestävät suurempaa vaihtelua. Päätavoitteena on turvata sijoitusten arvo ja varjella osakkeenomistajien etua.

F-Securen merkittävimmät riskit liittyvät seuraaviin tekijöihin: markkinasuhdanteiden epävakaisuus; muutokset kilpailuympäristössä ja asiakaskysynnässä vaikuttavat sekä liiketoiminnan volyymiin että hintatasoon; F-Securen tuotevalikoiman kilpailukyky muuttuvassa markkinatilanteessa; immateriaalioikeuksien suojaaminen F-Securen ratkaisuissa; altistuminen riskeille, jotka syntyvät sopimuksellisen vastuun kasvattamisesta; alueellinen kehitys uusilla kasvumarkkinoilla; kumppanuussuhteiden pysyvyys; uusien liiketoiminta-alueiden kehittäminen; tallennus- ja pilvipalvelumarkkinoiden jatkuva muutostila ja näihin palveluihin kohdistuvat mahdolliset tietoturvauhat.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön liiketoiminta on tehokasta ja strategian mukaista ja että taloudellinen raportointi ja hallintoa koskevat tiedot ovat luotettavia ja sovellettavissa olevien säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaisia.

Sisäinen valvonta sisältää kaikki ohjeistukset, säännöstöt, prosessit, käytännöt ja ne organisaation rakennetta koskevat tiedot, jotka auttavat varmistamaan, että liiketoiminta on kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säännösten mukaista ja että taloudellinen raportointi on oikein. Ohjeistukset ja määräykset on tehty sen varmistamiseksi, että taloudellinen tieto antaa oikean ja tarkan kuvan toiminnasta ja yhtiön taloudellisesta tilanteesta. Toteutunutta kehitystä seurataan myynti- ja kustannustavoitteiden osalta toiminnan ohjausjärjestelmillä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Yhtiö seuraa jatkuvasti kustannusten toteutumista ja kannattavuutta sekä tulevia ja lähteviä maksuja. Jos epäjohdonmukaisuuksia ilmenee, niihin tartutaan välittömästi. Yhtiön controlling-yksikkö toimii läheisessä yhteistyössä talousjohtajan ja eri liiketoimintojen kanssa. Yksikkö tarjoaa olennaista tietoa liiketoiminnan suunnittelun sekä myyntiennusteiden pohjaksi.

Ennusteita ja myynnin toteutumista seurataan jatkuvasti erilaisin menetelmin. Yhtiön controlling-yksikkö vastaa sisäisen laskennan oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Yksikkö tapaa jatkuvasti yrityksen liiketoimintojen vetäjiä ja avainhenkilöitä, jotta ennusteiden luotettavuutta pystytään arvioimaan.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen periaatteet on sisällytetty kirjallisiin toimintaohjeisiin liittyen kirjanpitoon, riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja toimintoihin kaikissa F-Securen yksiköissä.

Ohjeistuksia koordinoi yhtiön talousosasto. Yhtiön ohjeistukset kattavat muun muassa kirjanpidon, raportoinnin, dokumentoinnin ja auktorisoinnit. F-Securella ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa, ja siksi tämä on otettu huomioon ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta suunnitellessa. Talousjohto tapaa tilintarkastajat useita kertoja vuodessa. Yrityksessä on otettu käyttöön raportointilinja jonka kautta kaikki työntekijät voivat ilmoittaa hallitukselle havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai epäeettisestä käytöksestä. Tarkastusvaliokunta tapaa tilintarkastajia ja lakiasiain johtajaa ajoittain keskustellakseen heidän vastuualueisiinsa liittyvistä asioista.

Eettiset toimintaperiaatteet

F-Securen keskeisenä tavoitteena on edistää digitaalisen vapauden toteutumista. Tuotteemme ja palvelumme tarjoavat turvallisuutta ja yksityisyyden suojaa erilaisia verkon uhkia vastaan. F-Secure pyrkii kaikessa toiminnassaan varmistamaan vastuulliset ja lakien mukaiset menettelyt. Tärkeimmät vastuullisuusperiaatteemme on koottu tähän eettiseen ohjeistoon. Jokaisen työntekijämme edellytetään tutustuvan tähän ohjeistoon ja noudattamaan sen ohjeita työssään. Mahdollisista väärinkäytöksistä tulee ilmoittaa välittömästi. F-Secure pyytää myös alihankkijoitaan noudattamaan näitä periaatteita tai vastaavaa saman tasoista omaa ohjeistoaan.

1. Edistämme tasa-arvoa

F-Secure on sitoutunut noudattamaan tasa-arvoisia ja oikeudenmukaisia käytäntöjä henkilöstön palkkaukseen ja työsuhteisiin liittyen.

2. Vältämme eturistiriitoja

F-Securen työntekijöiden on vältettävä kaikkia toimia, jotka voivat johtaa tai voivat vaikuttaa johtavan tilanteisiin, joissa yksityishenkilön toiminnan ja F-Securen liiketoiminnan välille voi syntyä mahdollinen eturistiriita.

3. Vastustamme lahjontaa

F-Secure on sitoutunut vastustamaan korruptiota kaikissa muodoissa. F-Secure ei tarjoa eikä vastaanota suoraan eikä välillisesti lahjuksia tai muita sopimattomia maksuja liiketoiminnan saamiseksi tai ylläpitämiseksi.

4. Noudattamme lakia

F-Secure noudattaa voimassa olevia kansallisia lakeja ja säädöksiä kaikissa toimintamaissaan. Noudatamme myös vientivalvontasäännöksiä ja toimimme paikallisen kilpailulainsäädännön ja reilujen käytäntöjen mukaisesti. Julkisesti noteerattuna suomalaisena yhtiönä noudatamme NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjä.

5. Kunnioittamme ihmisoikeuksia

F-Secure tukee ja kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

6. Viestimme vastuullisesti

F-Secure pyrkii kaikessa viestinnässään vastuullisuuteen ja luotettavuuteen.

7. Kunnioittamme ympäristöä

F-Secure huomioi toiminnassaan ympäristöasiat ja toimii ympäristöä säästäen.

8. Vaatimukset alihankkijoille

F-Secure edellyttää myös alihankkijoitaan noudattamaan näitä periaatteita tai oleellisilta osiltaan vastaavaa omaa ohjeistoaan.

9. Tietoturva, yksityisyydensuoja ja kolmansien osapuolien oikeudet

F-Secure suojaa asiakkaidensa, työntekijöidensä ja kumppaniensa yksityisyyttä ja näiden tietojen luottamuksellisuutta. Kunnioitamme kolmansien osapuolien oikeuksia, mukaan lukien avoimen lähdekoodin yhteisöt.

10. Haittaohjelmien kanssa työskentely

F-Secure pyrkii olemaan aiheuttamatta haittaa kenellekään käsitellessään haitallisia ohjelmistoja. Teemme parhaamme mukaan yhteistyötä viranomaisten ja poliisin kanssa yleisen turvallisuuden varmistamiseksi. Tuotteemme on kuitenkin suunniteltu valtiollisesta ohjeistuksesta riippumattomasti.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuodeksi kerrallaan.Tilintarkastaja vastaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle tai tarkastuskomitealle vähintään kerran vuodessa.

Vuonna 2014 F-Secure Oyj:n tilintarkastajana jatkoi aiempien vuosien tapaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. KHT-tilintarkastaja Mikko Järventaus toimi vastuullisena tilintarkastajana ja on vastuussa tilintarkastustyön ohjaamisesta ja koordinoinnista.Yhtiö maksoi vuonna 2014 tilintarkastuspalveluista yhteensä 164 448 euroa (2013: 157 518 euroa) ja muista palveluista yhteensä 84 265 euroa (2013: 109 954 euroa). Ernst & Young Oy on ollut yhtiön tilintarkastajavuodesta 1999 lähtien.

Yhtiökokoukset

F-Secure Oyj:n ylin hallinnollinen elin on yhtiökokous. Yhtiökokous on pidettävä tietyn ajan kuluessa tilivuoden päättymisen jälkeen hallituksen ehdotuksen mukaisesti ja lain säätämässä järjestyksessä. Yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, päättää hallituksen jäsenmäärän, nimeää hallituksen jäsenet, hyväksyy tilinpäätöksen, päättää osinkojen määrän, valitsee tilintarkastajat ja päättää muista asioista siten kuin F-Secure Oyj:n yhtiöjärjestyksessä ja Suomen osakeyhtiölaissa on selostettu.

Yhtiöjärjestys

Valitse vuosi

Yhtiökokous vuonna 2016

F-Securen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 7. huhtikuuta 2016. Kokous pidetään yhtiön pääkonttorissa, Helsingin Ruoholahdessa.

Hallitus kutsuu kokouksen koolle myöhempänä ajankohtana.

  • Osakkeenomistajien mahdolliset pyynnöt yhtiökokouksen esityslistalle lisättävistä asioista on toimitettava viimeistään 9. helmikuuta 2016
  • Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle julkistetaan 17. helmikuuta. 2016
  • Vuoden 2015 vuosikertomus julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viimeistään viikolla 11

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 8. huhtikuuta 2015 klo 15:30 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa.

Materiaalit:

 

Varsinainen yhtiökokous 2014

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään pidettiin torstaina 3. huhtikuuta 2014 klo 15:30 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia

Yhtiökokouksen pöytäkirja toimitetaan saataville viimeistään 17.4.2014.

Varsinainen yhtiökokous 2013

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 3. huhtikuuta 2013. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia.

Varsinainen yhtiökokous 2012

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin Helsingissä tiistaina 3.4.2012 osoitteessa Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia.

Varsinainen yhtiökokous 2011

F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 30.3.2011 kello 16.00 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

Varsinainen yhtiökokous 2010

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 24.3.2010 osoitteessa HTC Ruoholahti, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki.

Varsinainen yhtiökokous 2009

F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin torstaina 26.3.2009 High Tech Center:ssä, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

Varsinainen yhtiökokous 2008

F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 26.3.2008 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

Ylimääräinen yhtiökokous 2008

F-Securen ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 28.10.2008 alkaen klo 15.00 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 7 (Ruoholahti), 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

Palkat ja palkkiot

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Yhtiökokouksessa tehdyt päätökset julkistetaan yhtiökokoukseen jälkeen. Päätökset voi lukea yhtiökokouksen sivulta.

Yhtiökokous

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduista. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan. Hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenille maksettavat palkat ja palkkiot

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta, optio-ohjelmista ja muista näihin liittyvistä asioista on selostettu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa 27 vuosikertomuksessa.

Vuosikertomus

Palkat ja palkkiot - selvitys

F-Secure on julkaissut Palkat ja palkkiot - selvityksen Suomen Arvopaperiyhdistyksen julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys sisältää laajasti tietoa F-Securen palkistemiskäytännöistä. Selvitystä päivitetään, jos tiedoissa tapahtuu muutoksia.

Palkat ja palkkiot-selvitys

Sisäpiirihallinta ja hiljainen jakso

Sisäpiirisäännökset

Yhtiö noudattaa Helsingin Pörssin sisäpiirisäännöksiä. Sisäpiiriläiset jaetaan kolmeen luokkaan: (1) pysyvät julkiset sisäpiiriläiset, joihin kuuluu hallituksen jäsenet, tilintarkastajat ja yrityksen johtoryhmä, (2) pysyvät ei-julkiset sisäpiiriläiset, joihin kuuluu henkilöt, jotka työtehtäviensä puitteissa käsittelevät sisäpiiritietoa säännöllisesti sekä (3) projektikohtaiset sisäpiiriläiset. Ajankohtaiset tiedot pysyvistä julkisista sisäpiiriläisistä ja heidän omistuksistaan on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla.

Pysyvät julkiset ja ei-julkiset sisäpiiriläiset eivät saa harjoittaa osake-, optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 21 päivää ennen neljännesvuosittaista tulosjulkistusta. 

Kaupankäyntikielto hiljaisen jakson aikana koskee myös yllä mainittujen sisäpiiriläisten lähipiiriä, joka on tarkemmin määritelty arvopaperimarkkinalaissa. Lain uudistus astui voimaan 1.1.2013.

Hiljainen jakso

Yrityksen hiljainen jakso alkaa 21 päivää ennen tulosjulkistusta ja sinä aikana ei järjestetä tapaamisia tai puhelinpalavereja sijoittajayhteisön kanssa.
Lista yhtiön pysyvistä julkisista sisäpiiriläisistä avautuu alla olevan linkin kautta:

Sisäpiirirekisteri