Hallinnointi

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeen­omistajat käyttävät päätäntä­valtaansa yhtiö­kokouksissa. Varsinainen yhtiö­kokous pidetään kerran vuodessa. Osakkeen­omistaja voi pyytää lisäämään yhtiö­kokouksen esitys­listalle käsiteltäviä asioita, jos ne kuuluvat yhtiö­kokouksen päätäntä­valtaan ja ehdotukset on toimitettu annetun määrä­ajan puitteissa. Yhtiö­kokouksen kutsu julkaistaan yhtiön verkko­sivuilla.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista:

 • Tilinpäätöksen hyväksyminen
 • Osingoista päättäminen
 • Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
 • Hallituksen jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen
 • Tilintarkastajan valitseminen
 • Muista yhtiökokoukselle tehdyistä ehdotuksista päättäminen

Kaikilla osakkailla on yksi ääni yhtiökokouksessa.

2021

Varsinainen yhtiökokous 2021

F-Secure Oyj:n osakkeen­omistajien yhtiö­kokous pidettiin 24.3.2021 klo 14.00 alkaen yhtiön pää­konttorissa osoitteessa Tamma­saaren­katu 7, Helsinki. Yhtiö­kokous järjestettiin niin sanotun väli­aikaisen lain nojalla siten, että yhtiön osakkeen­omistajat osallistuivat kokoukseen ja käyttivät osakkeen­omistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon ja esittämällä ennakkoon vasta­ehdotuksia ja kysymyksiä.

Materiaalit

Videotallenteet

Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että videoidut tallenteet eivät ole osa varsinaista yhtiö­kokousta tai virallista yhtiö­kokous­materiaalia.

Toimitusjohtajan katsaus
Hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro
Åsa Riisbergin esittäytyminen
2020

Varsinainen yhtiökokous 2020

F-Secure Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin 12.5.2020 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki.

Materiaalit

2019

Varsinainen yhtiökokous 2019

F-Secure yhtiökokous pidettiin tiistaina 19.3.2019 klo 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki.

Materiaalit

Yhtiökokouskutsu

Hallitusehdokkaiden esittely

Vuosikertomus 2018

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Tietosuojaseloste

2018

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 4. huhtikuuta 2018 klo 15:00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa.

MATERIAALIT

2017

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään pidetään keskiviikkona 5. huhtikuuta 2017 klo 15:00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa.

2016

YHTIÖKOKOUS VUONNA 2016

F-Securen yhtiökokous pidettiin torstaina 7. huhtikuuta 2016 kello 15.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Alta löytyvät kokouksen materiaalit.

2015

Varsinainen yhtiökokous 2015

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 8. huhtikuuta 2015 klo 15.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa.

Materiaalit

2014

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään pidettiin torstaina 3. huhtikuuta 2014 klo 15.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia

Yhtiökokouksen pöytäkirja toimitetaan saataville viimeistään 17.4.2014.

2013

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 3. huhtikuuta 2013. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia.

2012

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin Helsingissä tiistaina 3.4.2012 osoitteessa Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia.

2011

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 30.3.2011 kello 16.00 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

2010

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 24.3.2010 osoitteessa HTC Ruoholahti, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki.

2009

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009

F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin torstaina 26.3.2009 High Tech Center:ssä, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

2008

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008

F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 26.3.2008 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2008

F-Securen ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 28.10.2008 alkaen klo 15.00 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 7 (Ruoholahti), 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

Päivitetty 10.2.2021 13:00

Konsernin johto

F‑Securen ylintä päätös­valtaa käyttävät osakkeen­omistajat yhtiö­kokouksessa, joka valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus huolehtii F‑Securen hallinnosta ja toiminnan asian­mukaisesta järjestämisestä. Hallitus nimittää toimitus­johtajan. Toimitus­johtaja yhdessä johtoryhmän kanssa vastaa yhtiön liike­toiminnan operatiivisesta johtamisesta sekä sen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisesta.

Hallitus

Kokoonpano

Risto Siilasmaa

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006

Pertti Ervi

Hallituksen jäsen vuodesta 2003

Päivi Rekonen

Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Tuomas Syrjänen

Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Keith Bannister

Hallituksen jäsen vuodesta 2020

Åsa Riisberg

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Robin Wikström

Hallituksen jäsen vuodesta 2021

Hallituksen tehtävät

Hallitus on vastuussa yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asian­mukaisesta järjestämisestä. Hallituksen toiminta, vastuut ja tehtävät perustuvat osake­yhtiö­lakiin ja muuhun soveltuvaan lain­säädäntöön sekä hallituksen työ­järjestykseen. Näitä ovat mm.:

 • F‑Securen strategian hyväksyminen sekä operatiivisen toiminnan ja budjettien toteutumisen valvonta
 • Toimitus­johtajan nimittäminen ja erottaminen
 • Merkittävien investointien, yritys­kauppojen, yritys­järjestelyjen tai muiden merkittävien tai kauas­kantoisten päätösten hyväksyminen
 • Yhtiön kirjanpidon ja talous­hallinnon asian­mukaisuuden varmistaminen
 • Sisäisten kontrollien ja riskien­hallinta­prosessien asian­mukaisuuden varmistaminen
 • Henkilöstöpolitiikan ja palkitsemis­järjestelmien hyväksyminen
 • Yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista, kuitenkin vähintään viisi kertaa toimi­kautensa aikana työ­järjestyksen mukaan. Hallitus on päätös­valtainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain. Hallitus pyrkii lähtö­kohtaisesti yksi­mieliseen päätöksen­tekoon. Päätökset tehdään yksin­kertaisella ääni­enemmistöllä, jos yksi­mielistä päätöstä ei voida tehdä. Äänten mennessä tasan puheen­johtajan ääni ratkaisee.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, ja toimikausi päättyy jäsenten valintaa seuraavan yhtiö­kokouksen päättyessä. Yhtiön hallitus edustaa kaikkia osakkeen­omistajia.

Monimuotoisuus on olennainen osa F‑Securen menestystä. Hallituksen asettamien moni­muotoisuus­peri­aatteiden mukaan optimaalinen sekoitus moni­muotoisia taustoja, osaamista ja kokemusta vahvistaa hallituksen työskentelyä ja edistää pitkän aikavälin omistaja-arvon luomista. Hallituksen moni­muotoisuus­peri­aatteisiin kuuluu pyrkimys kohti tasa­painoista suku­puoli­jakaumaa. Molemmat sukupuolet ovat edustettuna F‑Securen hallituksessa.

Avoimuuden lisäämiseksi yksi hallituksen jäsenistä valitaan F‑Securen henkilökunnasta. F‑Securen henkilöstölle järjestetään vuosittain vaalit, joihin jokainen F‑Securen vakituisessa työsuhteessa oleva henkilö saa osallistua ehdokkaana. Hallituksen henkilöstövaliokunta haastattelee kolme vaaleissa eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota ehdotetaan yhtiökokoukselle valittavaksi hallituksen jäseneksi. Robert Bearsby valittiin hallitukseen tämän menettelyn kautta vuonna 2020.

Hallituksen jäsenten enemmistö on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeen­omistajista.

Hallituksen valiokunnat

Vuonna 2019 hallitus perusti seuraavat valio­kunnat: tarkastus­valio­kunta (Audit Committee) ja nimitys- ja palkitsemis­asioita käsittelevä henkilöstö­valio­kunta (Personnel Committee). Hallitus valitsee hallituksen jäsenistä valio­kuntien jäsenet ja puheen­johtajat. Kummassakin valio­kunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä. Hallitus vahvistaa valio­kuntien pää­tehtävät ja toiminta­peri­aatteet. Valiokunnan tehtävät määritellään valio­kunnan työ­järjestyksessä.

Tarkastus­valio­kunta

Tarkastus­valio­kunta valvoo ja arvioi yhtiön riskien­hallintaa, sisäisiä kontrolleja, tieto­järjestelmä­strategiaa ja ‑käytäntöjä, talous­raportointia sekä tilin­tarkastusta. Lisäksi tarkastus­valio­kunta valmistelee ehdotuksen tilin­tarkastajan valinnasta hallitukselle sekä arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tarkastus­valio­kunnan jäsenillä on oltava laaja liike­toiminnan tuntemus sekä riittävä asian­tuntemus ja kokemus ottaen huomioon valio­kunnan tehtävä­alue ja tilin­tarkastusta koskevat pakolliset tehtävät. Enemmistön tarkastus­valio­kunnan jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden on oltava riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeen­omistajasta. Tarkastus­valio­kunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asian­tuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Tarkastus­valio­kunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Tarkastus­valio­kunta kokoontuu vähintään neljä (4) kertaa vuodessa valio­kunnan puheen­johtajan koolle kutsumana.

Henkilöstövalio­kunta

Henkilöstövalio­kunta valmistelee aineistoa ja antaa neuvoja hallituksen kokoon­panoon ja johdon palkitsemiseen liittyvissä asioissa sekä asioissa, jotka liittyvät yhtiön avain­henkilöiden palkitsemiseen ja kannustimiin. Valio­kunta valmistelee myös ehdotukset yhtiö­kokoukselle hallituksen jäsenistä sekä hallituksen palkitsemisesta. Henkilöstö­valio­kunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asian­tuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Henkilöstö­valio­kunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla. Henkilöstö­valio­kunta kokoontuu vähintään kahdesti (2) vuodessa valio­kunnan puheen­johtajan koolle kutsumana.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Kokoonpano

Juhani Hintikka

Toimitusjohtaja

Tom Jansson

Talousjohtaja

Christine Bejerasco

Teknologiajohtaja

Ari Vänttinen

Markkinointijohtaja

Jari Still

Tietohallintojohtaja

Antti Koskela

Tuotehallinto ja -kehitysjohtaja

Timo Laaksonen

Johtaja, kuluttajatietoturva

Juha Kivikoski

Johtaja, yritystietoturva

Edward Parsons

Johtaja, kyberturvallisuus­konsultointi

Tim Orchard

Johtaja, hallinnoidut tietoturvapalvelut

Charlotte Guillou

Henkilöstöjohtaja

Antti Hovila

Johtaja, strategia ja portfolio

Tiina Sarhimaa

Lakiasianjohtaja

Toimitusjohtajan tehtävät

Hallitus nimittää ja voi erottaa toimitus­johtajan ja päättää toimitus­johtajan palkkiosta sekä muista eduista. Toimitus­johtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitus­johtajan pää­tehtävät ovat:

 • Yhtiön liiketoiminnan johtaminen hallituksen ohjeiden mukaan
 • Hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely
 • Hallituksen tekemien päätösten toteuttaminen
 • Muut osakeyhtiölaissa määritellyt asiat

Toimitus­johtajan palkitseminen on kuvattu F‑Securen palkka- ja palkkio­selvityksessä.

Johtoryhmän tehtävät

Johtoryhmän tehtävä on avustaa toimitus­johtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa.

Päivitetty 3.9.2021 14:35

Palkitseminen

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Yhtiökokouksessa tehdyt päätökset julkistetaan yhtiökokoukseen jälkeen. Päätökset voi lukea yhtiökokous-sivulta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduista. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan. Hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenille maksettavat palkat ja palkkiot.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisestaa ja muista näihin liittyvistä asioista on selostettu tarkemmin vuosikertomuksessa.

Palkat ja palkkiot -selvitys

F-Secure on julkaissut Palkat ja palkkiot ‑selvityksen Suomen Arvopaperiyhdistyksen julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys sisältää laajasti tietoa F-Securen palkistemiskäytännöistä. Selvitystä päivitetään, jos tiedoissa tapahtuu muutoksia.

Päivitetty 10.2.2021 18:30

Tilintarkastus

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuodeksi kerrallaan. Toimikausi päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavassa yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja vastaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle tai sen tarkastusvaliokunnalle vähintään kerran vuodessa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

F‑Securen riskien­hallinnan ja sisäisten valvonnan prosessien tavoitteena on varmistaa, että yhtiön liike­toimintaan liittyvät riskit tunnistetaan asian­mukaisesti, arvioidaan, seurataan ja raportoidaan soveltuvan lain­säädännön mukaisesti.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön liike­toiminta on tehokasta ja strategian mukaista ja että taloudellinen raportointi ja johdon raportointi­järjestelmä antaa luotettavaa tietoa ja on sovellettavien säännösten ja toiminta­peri­aatteiden mukaista.

Sisäinen valvonta sisältää kaikki ohjeistukset, säännöstöt, prosessit, käytännöt ja ne organisaation rakennetta koskevat tiedot, jotka auttavat varmistamaan, että liike­toiminta on kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säännösten mukaista. Sisäisen valvonnan tehtävä on myös varmistaa, että kirjan­pito ja taloudellinen tieto antavat oikean ja tarkan kuvan yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Toteutunutta kehitystä seurataan myynti- ja kustannus­tavoitteiden osalta toiminnan ohjaus­järjestelmillä päivittäin, viikoittain tai kuu­kausittain.

Yhtiö seuraa jatkuvasti taloudellisia avain­prosesseja liittyen myyntiin, liike­vaihtoon, kuluihin ja kannattavuuteen sekä tulevia ja lähteviä maksuja. Jos epä­johdon­mukaisuuksia ilmenee, niihin tartutaan välittömästi. Yhtiön talous­osasto vastaa sisäisen laskennan oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Talous­osasto toimii läheisessä yhteis­työssä talous­johtajan ja eri liike­toimintojen kanssa tarjoten olennaista tietoa liike­toiminnan suunnittelun sekä myynti­ennusteiden pohjaksi. Talous­osasto arvioi ja valvoo säännöllisesti ennusteiden luotettavuutta ja myynnin tuloutusta.

Sisäinen tarkastus

Hallituksen tarkastus­valio­kunta arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tähän asti valio­kunta on päätynyt siihen, että huomioiden yhtiön koon, organisaatio­rakenteen ja pää­osin keskitetyn taloudellisen hallinnan erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle ei ole tarvetta.

Sisäisen tarkastustoiminnon puuttuessa huomiota on kiinnitetty kirjan­pitoon, raportointiin, dokumentointiin, auktorisointeihin, riskien­hallintaan, sisäiseen valvontaan ja muihin olennaisiin toimintoihin liittyvien kirjallisten ohjeiden säännölliseen arviointiin kaikissa F‑Securen yksiköissä. Sisäiseen tarkastukseen liittyvät valvonta­järjestelmät testataan aika ajoin. Ohjeistuksia koordinoi yhtiön talous­osasto. Laki­asiain­yksikkö osallistuu myös tähän työhön aktiivisesti.

Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuminen on huomioitu myös ulkoisen tilin­tarkastuksen laajuutta suunniteltaessa. Tarvittaessa sisäisen tarkastuksen palveluita ostetaan ulkoiselta palvelun­tarjoajalta.

Avoimen tiedon­vaihdon helpottamiseksi talous­johto tapaa tilin­tarkastajat useita kertoja vuodessa. Tarkastus­valio­kunta tapaa myös tilin­tarkastajia säännöllisesti.

Yrityksessä on otettu käyttöön raportointi­linja, joiden kautta työntekijä voi ilmoittaa hallitukselle ja johto­ryhmälle havaitsemistaan väärin­käytös­epäilyistä.

Riskienhallinta

F‑Securen hallitus määrittelee riskien hallinnassa ja sisäisessä valvonnassa noudatettavat peri­aatteet. Tarkastus­valio­kunta avustaa hallitusta F‑Securen riskien­hallinnan valvonnasta. Toimitus­johtaja vastaa riskien­hallinnan peri­aatteiden implementoimisesta ja soveltamisesta jatkuvasti ja yhden­mukaisesti koko organisaatiossa.

F‑Securen riskien­hallinta­peri­aatteiden ensi­sijaisena tavoitteena on mahdollistaa organisaatio tunnistamaan ja hallitsemaan riskejä tehokkaammin. Yhtiön liike­toiminnasta aiheutuvien eri tilanteiden potentiaalisia negatiivisia vaikutuksia ja aiheutumisen toden­näköisyyttä yhtiöön, sen asiakkaisiin tai kumppaneihin seurataan osana riskien­hallinta­järjestelmää.

F‑Secure edistää henkilöstön tekemää jatkuvaa riski­arviointia. Yhtiön toimitus­johtaja, johto­ryhmä ja yhtiön tilin­tarkastaja seuraavat säännöllisesti riskien­hallinta­prosessissa tunnistettuja keskeisiä operatiivisia riskejä. Riskien­hallinta on keskeinen F‑Securen hallintoa ja yhtiön riskien­hallinta­prosessi on linjassa ISO-31000-standardin kanssa. Tarkastus­valio­kunta arvioi säännöllisesti riskien­hallinta­järjestelyiden tehokkuutta.

Riskit ja epävarmuudet

Seuraavat riskit ja epä­varmuus­tekijät voivat vaikuttaa negatiivisesti F‑Securen myynti­toimintaan, kannattavuuteen, taloudelliseen tilaan, markkina­osuuteen, maineeseen, osakkeen hintaan tai yhtiön lyhyen tai pitkän aika­välin tavoitteiden saavuttamiseen. Alla kuvatut seikat kattavat ainoastaan merkittävimmät yhtiötä koskevat riskit; kyseessä ei ole kattava luettelo riskeistä.

COVID-19-pandemia

COVID-19-pandemia vaikuttaa negatiivisesti kyber­turvallisuus­konsultointiin. Ohjelmisto­tuotteiden ja hallinnoitujen tieto­turva­palveluiden (MDR) uus­myynti voi jatkaa hidastumista, jos pandemia pitkittyy.

Liikearvo testataan arvon­alentumisten varalta vuosittain sekä aina kun on olemassa viitteitä arvon­alentumisesta. Pandemian vaikutusten kyber­turvallisuus­konsultointiin voidaan katsoa olevan tällainen viite. Konsultoinnin liike­arvon arvon­alentumis­testaus on laadittu toisen neljänneksen aikana perustuen päivitettyihin ja hallituksen hyväksymiin pitkän aika­välin ennusteisiin. Testaus ei johtanut arvon­alentumis­kirjauksiin, vaikkakin herkkyydet testauksessa käytettäville oletuksille ovat laskeneet. Johto jatkaa arvon­alentumis­testauksen tarpeen arviointia säännöllisesti.

Pandemiassa luotto­tappiot ja asiakkaiden maksu­viivästykset voivat kasvaa lyhyellä aika­välillä. Ensimmäisen vuosi­puoliskon loppuun mennessä merkittäviä riskejä ei ole realisoitunut. Pandemian vaikutukset asiakkaisiin voivat kuitenkin näkyä pidemmällä aika­jänteellä, joten johto on arvioinut uudelleen odotettavissa olevien luotto­tappioiden määrää IFRS 9 ‑standardin mukaisesti. Kohonneen luotto­tappio­riskin vuoksi varausta on nostettu hieman ensimmäisen vuosi­puoliskon aikana.

Päätelaitteille suunnatun tieto­turvan markkinoiden murros

Päätelaitteille suunnattu tieto­turva on vahvasti kilpailtu markkina­segmentti. Käyttö­järjestelmien valmistajat keskittyvät entistä enemmän tuotteidensa sisään­rakennettuihin tieto­turva­ominaisuuksiin, minkä lisäksi markkinoille on tullut uusia toimijoita ja uutta teknologiaa. F‑Securen tulee myös jatkossa tuntea erittäin tarkasti kyber­uhkat ja niiden kehittyminen sekä hakkereiden käyttämät tekniikat ja teknologia, ja jatkaa uuden puolustus­teknologian innovointia.

Markkinoiden keskittyminen

Kyber­turvallisuus­markkinoiden keskittymisen taustalla ovat skaala­edut. F‑Securen täytyy löytää oikeat yritys­osto­kohteet ja onnistua ostettujen yhtiöiden integroimisessa.

Uuden teknologian lanseeraamiseen liittyvät riskit

Nopeasti kehittyvällä toimi­alalla on ensi­arvoisen tärkeää pystyä tarjoamaan jatkuvasti asiakkaiden tarpeisiin vastaavia tuotteita ja palveluita sekä samalla tuomaan markkinoille uutta teknologiaa. F‑Securella on käynnissä teknologian yksin­kertaistamiseen ja tuote­kehityksen tehostamiseen tähtääviä hankkeita, minkä lisäksi yhtiö investoi edelleen teko­älyyn pitääkseen tuote­valikoimansa kilpailu­kykyisenä.

Osaavan henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen

Osaavasta henkilöstöstä käydään tieto­turva-alalla yhä kovempaa kilpailua, ja toimi­alalla vallitsee rakenteellinen osaamis­vaje. F‑Secure kehittää ja ottaa käyttöön uusia rekrytointi­menetelmiä, kehittää omaa osaamis­yhteisöään sekä investoi henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen.

Geopoliittiset riskit

F‑Secure on globaali yhtiö, joka toimii useissa eri maissa. Tämä altistaa yhtiön geo­poliittisille riskeille, joihin lukeutuvat muun muassa epä­suotuisa verotus tai vienti­valvonta. BREXIT on yksi esi­merkki tällaisista riskeistä. Olemassa olevia tai uusia teknologioita tai palveluita koskevan lain­säädännön tai sen soveltamisen muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liike­toimintaan negatiivisesti.

Valuuttakurssien vaihtelu

Euroalueen ulko­puolisten toimien ja toimi­pisteiden lisääntyminen altistaa F‑Securen entistä enemmän valuutta­kurssien vaihtelusta johtuville riskeille.

Sisäpiiri

Sisäpiirihallinto

F‑Secure noudattaa sisä­piiri­lain­säädäntöä, mukaan lukien markkinoiden väärin­käyttö­asetus ”MAR-asetus”, Finanssi­valvonnan määräyksiä ja ohjeita sekä Nasdaq Helsingin sisä­piiri­ohjetta. F‑Secure on julkaissut oman sisä­piiri­ohjeen täydentämään lain­säädännön vaatimuksia.

F‑Secure yllä­pitää listaa henkilöistä, joilla on säännöllinen pääsy yhtiön taloudelliseen tietoon. Yhtiön taloudellista tilaa koskevien tietojen arka­luontoisuudesta johtuen henkilöt, joilla on pääsy yhtiön taloudelliseen tilaan vaikuttavaan tietoon ennen osa­vuosi­katsauksen tai vuosi­kertomuksen julkaisemista, noudattavat kolmen­kymmenen päivän (30) päivän kaupan­käynti­kieltoa ennen tulos­tiedotteen julkaisua (”Suljettu Jakso”).

Lisäksi F‑Secure yllä­pitää projekti­kohtaista sisä­piiri­rekisteriä projekteista tai asioista, joilla realisoituessaan saattaisi olla merkittävä vaikutus F‑Securen osakkeisiin tai taloudellisiin instrumentteihin ja joista yhtiö on tehnyt MAR-lain­säädännön mukaisen tiedottamista koskevan lykkäys­päätöksen.

F‑Secure on päättänyt olla merkitsemättä ketään pysyvään sisä­piiriin. Kaikki henkilöt, joilla on pääsy hanke­kohtaiseen sisä­piiri­tietoon merkitään hanke­kohtaiseen sisä­piiri­luetteloon.

Johto­tehtävissä oleviin henkilöihin kuuluvat F‑Securessa hallituksen jäsenet, toimitus­johtaja sekä muut johto­ryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden tulee ilmoittaa kolmen työ­päivän sisällä F‑Securelle sekä Finanssi­valvonnalle yhtiön rahoitus­välineillä tekemistään kaupoista. Yhtiö julkaisee nämä tiedoksi­annot pörssi­tiedotteina MAR-asetuksen mukaisesti. Kaikki tiedotteet johto­henkilöiden liike­toimista ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Suljettu ikkuna

Sisäpiiriläiset ja heidän läpipiiriläisensä eivät saa harjoittaa osake-, optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen yhtiön talouskatsauksien julkistusta. Projektikohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa harjoittaa osake-, optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla projektin voimassaoloaikana sisältäen sen päivän, jolloin projekti julkistetaan.

Hiljainen jakso

Hiljainen jakso alkaa 21 päivää ennen tulosjulkistusta. Tänä aikana ei järjestetä tapaamisia tai puhelinpalavereja sijoittajayhteisön kanssa.

Tiedotusperiaatteet

F-Securen tiedonantopolitiikka kuvaa ne keskeiset periaatteet ja menettelytavat, joita yhtiö noudattaa sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa.

Tiedonantopolitiikka (pdf, englanniksi)

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet

F‑Securen hallinnointi­peri­aatteet perustuvat Suomen lain­säädäntöön sekä Helsingin pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) sääntöihin, Finanssi­valvonnan määräyksiin ja ohjeisiin sekä yhtiön yhtiö­järjestykseen. Tämä selvitys on laadittu pohjautuen Suomen Arvo­paperi­markkina­yhdistyksen julkistamaan Suomen lista­yhtiöiden hallinnointi­koodiin 2020. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa cgfinland.fi.

Selvitykset F-Securen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

 1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
  Yhtiön toiminimi on suomeksi F-Secure Oyj ja englanniksi F-Secure Corporation ja kotipaikka Helsinki.
 2. Yhtiön toimiala
  Yhtiön toimialana on valmistaa tietokone-ohjelmia, harjoittaa tietokoneiden, sähkölaitteiden sekä tietokoneohjelmien ja tarvikkeiden maahantuontia, vientiä ja myyntitoimintaa, tarjota informaatioteknologiaan liittyviä palveluita sekä harjoittaa informaatioteknologiaan liittyvää konsultointia sekä opetus- ja julkaisutoimintaa. Yhtiö harjoittaa lisäksi arvopaperikauppaa.
 3. Arvo-osuusjärjestelmä
  Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä
  • joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon
  • jonka oikeus suorityksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon;tai
  • jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.
 4. Hallitus
  Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 5. Toimitusjohtaja
  Hallituksen on valittava yhtiölle toimitusjohtaja ja määrättävä tämän palkkaehdot.
 6. Toiminimen kirjoitusoikeus
  Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallituksen jäsenet yhdessä, myös se ja ne henkilöt, joille hallitus myöntää toiminimen kirjoitusoikeuden sekä yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.
 7. Tilikausi
  Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
 8. Tilintarkastajat
  htiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 9. Kokouskutsu ja osallistumisoikeus ja äänestysoikeus yhtiökokouksessa
  Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille lain mukaisessa ajassa ennen kokousta julkaisemalla yhtiökokouskutsu yhtiön internetsivuilla.

  Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.

  Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen osake yhteen (1) ääneen. Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

 10. Varsinainen yhtiökokous
  Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lain mukaisessa ajassa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Espoossa ja Vantaalla. Kokouksessa on:
  Esitettävä
  • 1 tilinpäätös ja toimintakertomus;
  • 2 tilintarkastuskertomus;
  Päätettävä
  • 3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  • 4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja/tai Konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
  • 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  • 6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
  • 7 hallituksen jäsenten lukumäärästä;
  Valittava
  • 8 hallituksen jäsenet;
  • 9 yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa hänelle varamies

Päivitetty 10.2.2021 18:30

Yritysvastuu

Nykypäivän digitalisoituneessa ja verkon kautta yhteen kytkeytyneessä maailmassa kyberhyökkäykset ja haittaohjelmat voivat vakavasti vahingoittaa liiketoimintaa, johtaa satojen miljoonien eurojen vahinkoihin sekä pahimmillaan jopa inhimilliseen kärsimykseen. F-Secure on jo 30 vuoden ajan auttanut ihmisiä ja yrityksiä taistelemaan kyberuhkia vastaan. Olemme olemassa parantaaksemme asiakkaidemme tietoturvaa ja turvataksemme heidän digitaalisen elämänsä ja liiketoimintansa.

Uskomme, että ydinliiketoimintamme ja jokapäiväisen työmme kautta meillä on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnan toimivuuden varmistamisessa ja ihmisten ja yritysten välisen luottamuksen ylläpitämisessä. Sisäisesti edistämme työntekijöidemme yhteisöllisyyttä, ja olemme aina korostaneet vahvaa arvopohjaamme.

F-Secure on sitoutunut kestäviin käytäntöihin kaikessa liiketoiminnassaan. Yritysvastuuta johtaa toimitusjohtaja johtoryhmän tuella ja hallitus hyväksyy vuosittaisen selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Kattavien hallinto- ja compliance-prosessien kautta yritysvastuu on kytketty kaikkeen liiketoimintaamme.

Oheisessa selvityksessä on kuvattu ne toiminnan osa-alueet, joita pidetään Suomen kirjanpitolain mukaisesti yhtiöllemme keskeisinä.

Päivitetty 10.2.2021 18:30