Hallinnointi

Hallitus

Hallitus

Risto Siilasmaa

Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006

Pertti Ervi

Hallituksen jäsen vuodesta 2003

Bruce Oreck

Hallituksen jäsen vuodesta 2016

Päivi Rekonen

Hallituksen jäsen vuodesta 2017

Tuomas Syrjänen

Hallituksen jäsen vuodesta 2019

Robert Bearsby

Uusi hallituksen jäsen

Keith Bannister

Uusi hallituksen jäsen

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tavoitteena on ohjata yhtiön liiketoimintaa siten, että se antaa pitkällä tähtäimellä mahdollisimman hyvän tuoton yhtiöön tehdyille sijoituksille ja yhtiön osakkeenomistajille.

Hallituksen päätehtävät on määritelty hallituksen työjärjestyksessä. Päätehtävät ovat:

 • F-Securen strategian hyväksyminen sekä operatiivisen toiminnan ja budjettien toteutumisen valvonta
 • Merkittävien investointien, yrityskauppojen, organisaatiomuutosten tai muiden merkittävien päätösten hyväksyminen
 • Yhtiön kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukaisuuden varmistaminen
 • Sisäisten kontrollien ja riskienhallintaprosessien asianmukaisuuden varmistaminen
 • Henkilöstöpolitiikan ja palkitsemisjärjestelmien hyväksyminen
 • Yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden valmistelu

Hallitus kokoontuu niin usein kuin on tarpeellista, kuitenkin vähintään viisi kertaa toimikautensa aikana. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet hallituksen jäsenistä. Hallitus arvioi omaa toimintaansa vuosittain.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallituksessa on vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä, ja toimikausi päättyy jäsenten valintaa seuraavan yhtiökokouksen päättyessä. Enemmistön hallituksen jäsenistä tulee olla yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia.

Yksi hallituksen jäsenistä valitaan F-Secure Oyj:n henkilökunnan piiristä siten, että henkilöstölle järjestetään vaalit, joihin saa osallistua jokainen F-Secure Oyj:n vakituisessa työsuhteessa oleva henkilö. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta haastattelee kolme vaaleissa eniten ääniä saanutta henkilöä ja valitsee näiden keskuudesta henkilön, jota ehdotetaan yhtiökokoukselle valittavaksi hallituksen jäseneksi.

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee esitykset hallitusehdokkaista yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Ehdotuksissa tulee huomioida ehdokkaiden pätevyyden lisäksi hallituksen monimuotoisuuden säilyttäminen. Tällä hetkellä hallituksessa on sekä miehiä että naisia.

Hallituksen valiokunnat

Tarkastuvaliokunta

Tarkastusvaliokunta valmistelee, ohjeistaaa ja arvioi riskienhallintaa, sisäisiä prosesseja ja kontrolleja, tietojärjestelmiä, talousraportointia ja ulkoista sekä sisäistä tilintarkastusta. Lisäksi tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminolle. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on oltava laaja liiketoiminnan tuntemus sekä riittävä asiantuntemus erityisesti talousjohtamisesta sekä talouden valvonnasta. Kaikkien tarkastusvaliokunnan jäsenten tulee olla riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävimmistä osakkeenomistajista. 

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta valmistelee aineistoa ja antaa neuvoja hallituksen kokoonpanoon ja johdon palkitsemiseen liittyvissä asioissa sekä asioissa, jotka liittyvät yhtiön avainhenkilöiden palkitsemiseen ja kannustimiin. Valiokunta valmistelee myös ehdotukset yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä sekä hallituksen palkitsemisesta. Henkilöstövaliokunnan kokouksiin voidaan tarpeen mukaan kutsua asiantuntijoita käsiteltävien asioiden luonteesta riippuen. Henkilöstövaliokunnan kokousten materiaali on kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla.

13. toukokuuta 2020 11:00

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Samu Konttinen

Toimitusjohtaja

Eriikka Söderström

Talousjohtaja

Jari Still

Tietohallintojohtaja

Jyrki Tulokas

Teknologiajohtaja

Kristian Järnefelt

Johtaja, kuluttajatietoturva

Juha Kivikoski

Johtaja, yritystietoturva

Ian Shaw

Johtaja, kyberturvallisuuspalvelut

Tim Orchard

Johtaja, hallinnoidut tietoturvapalvelut

Eva Tuominen

Henkilöstöjohtaja

Antti Hovila

Johtaja, strategia, brändi ja viestintä

Toimitusjohtajan tehtävät

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkiostaan ja muista eduistaan. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön päivittäisestä johtamisesta. Toimitusjohtajan päätehtävät ovat:

 • Yhtiön liiketoiminnan johtaminen hallituksen ohjeiden mukaan
 • Hallituksessa käsiteltävien asioiden esittely
 • Hallituksen tekemien päätösten toteuttaminen
 • Muut osakeyhtiölaissa määritellyt asiat

Johtoryhmän tehtävät

Johtoryhmän tehtävä on tukea toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän toimisuhteeseensa liittyvistä ehdoista.

04 Nov 2019 11:42

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Nykypäivän digitalisoituneessa ja verkon kautta yhteen kytkeytyneessä maailmassa kyberhyökkäykset ja haittaohjelmat voivat vakavasti vahingoittaa liiketoimintaa, johtaa satojen miljoonien eurojen vahinkoihin sekä pahimmillaan jopa inhimilliseen kärsimykseen. F-Secure on jo 30 vuoden ajan auttanut ihmisiä ja yrityksiä taistelemaan kyberuhkia vastaan. Olemme olemassa parantaaksemme asiakkaidemme tietoturvaa ja turvataksemme heidän digitaalisen elämänsä ja liiketoimintansa.

Uskomme, että ydinliiketoimintamme ja jokapäiväisen työmme kautta meillä on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnan toimivuuden varmistamisessa ja ihmisten ja yritysten välisen luottamuksen ylläpitämisessä. Sisäisesti edistämme työntekijöidemme yhteisöllisyyttä, ja olemme aina korostaneet vahvaa arvopohjaamme.

F-Secure on sitoutunut kestäviin käytäntöihin kaikessa liiketoiminnassaan. Yritysvastuuta johtaa toimitusjohtaja johtoryhmän tuella ja hallitus hyväksyy vuosittaisen selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Kattavien hallinto- ja compliance-prosessien kautta yritysvastuu on kytketty kaikkeen liiketoimintaamme.

Oheisessa selvityksessä on kuvattu ne toiminnan osa-alueet, joita pidetään Suomen kirjanpitolain mukaisesti yhtiöllemme keskeisinä.

19 Mar 2020 15:00

Yhtiökokous

Yhtiökokous

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätäntävaltaansa yhtiökokouksissa. Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa. Osakkeenomistaja voi pyytää lisäämään yhtiökokouksen esityslistalle käsiteltäviä asioita, jos ne kuuluvat yhtiökokouksen päätäntävaltaan ja ehdotukset on toimitettu annetun määräajan puitteissa. Yhtiökokouksen kutsu julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan sille kuuluvista asioista:

 • Tilinpäätöksen hyväksyminen
 • Osingoista päättäminen
 • Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
 • Hallituksen jäsenten valinta sekä heidän palkkioistaan päättäminen
 • Tilintarkastajan valitseminen
 • Muista yhtiökokoukselle tehdyistä ehdotuksista päättäminen

Kaikilla osakkailla on yksi ääni yhtiökokouksessa.

2020

Varsinainen yhtiökokous 2020

F-Secure Oyj:n osakkeenomistajien yhtiökokous pidettiin 12.5.2020 klo 14.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki.

Materiaalit

2019

Varsinainen yhtiökokous 2019

F-Secure yhtiökokous pidettiin tiistaina 19.3.2019 klo 15.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Tammasaarenkatu 7, Helsinki.

Materiaalit

Yhtiökokouskutsu

Hallitusehdokkaiden esittely

Vuosikertomus 2018

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Tietosuojaseloste

2018

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2018

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 4. huhtikuuta 2018 klo 15:00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa.

MATERIAALIT

2017

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään pidetään keskiviikkona 5. huhtikuuta 2017 klo 15:00 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa.

2016

YHTIÖKOKOUS VUONNA 2016

F-Securen yhtiökokous pidettiin torstaina 7. huhtikuuta 2016 kello 15.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa Helsingissä. Alta löytyvät kokouksen materiaalit.

2015

Varsinainen yhtiökokous 2015

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 8. huhtikuuta 2015 klo 15.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa.

Materiaalit

2014

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2014

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään pidettiin torstaina 3. huhtikuuta 2014 klo 15.30 alkaen yhtiön pääkonttorissa Ruoholahdessa. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia

Yhtiökokouksen pöytäkirja toimitetaan saataville viimeistään 17.4.2014.

2013

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin keskiviikkona 3. huhtikuuta 2013. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia.

2012

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin Helsingissä tiistaina 3.4.2012 osoitteessa Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Alla kokoukseen liittyvää materiaalia.

2011

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2011

F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 30.3.2011 kello 16.00 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 7, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

2010

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

F-Secure Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 24.3.2010 osoitteessa HTC Ruoholahti, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki.

2009

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2009

F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin torstaina 26.3.2009 High Tech Center:ssä, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

2008

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2008

F-Secure Oyj:n yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 26.3.2008 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 3, 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2008

F-Securen ylimääräinen yhtiökokous pidettiin tiistaina 28.10.2008 alkaen klo 15.00 osoitteessa F-Secure Oyj, Tammasaarenkatu 7 (Ruoholahti), 00180 Helsinki. Alla on yhtiökokoukseen liittyviä materiaaleja.

15. toukokuuta 2020 10:55

Tiedotusperiaatteet

Tiedotusperiaatteet

F-Securen tiedonantopolitiikka kuvaa ne keskeiset periaatteet ja menettelytavat, joita yhtiö noudattaa sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa.

Tiedonantopolitiikka (pdf englanniksi)

Toimintaohje Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä

F-Securen hallinnointiperiaatteet noudattavat Suomen lainsäädäntöä sekä Helsingin pörssin (Nasdaq Helsinki Oy) ja Finanssivalvonnan sääntöjä ja ohjeita. Tämä selvitys on laadittu pohjautuen Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 julkistamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Koodi on julkisesti saatavilla osoitteessa https://cgfinland.fi.

Selvitys F-Securen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvityksessä on kerrottu hallituksen, sen valiokuntien ja muiden hallintoelimien keskeisimmistä tehtävistä. Kertomus sisältää myös kuvauksen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä.

Tältä sivulta löydät tietoa selvityksen pääkohdista.

Palkat ja palkkiot

Hallituksen palkkiot

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioista. Yhtiökokouksessa tehdyt päätökset julkistetaan yhtiökokoukseen jälkeen. Päätökset voi lukea yhtiökokous-sivulta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkkioistaan ja muista eduista. Lisäksi toimitusjohtaja kuuluu yhtiön osakepalkkio-ohjelmaan. Hallitus hyväksyy johtoryhmän jäsenille maksettavat palkat ja palkkiot.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitsemisesta, optio-ohjelmista ja muista näihin liittyvistä asioista on selostettu tarkemmin tilinpäätöksen liitetiedoissa 27 vuosikertomuksessa.

Palkat ja palkkiot -selvitys

F-Secure on julkaissut Palkat ja palkkiot ‑selvityksen Suomen Arvopaperiyhdistyksen julkaiseman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Selvitys sisältää laajasti tietoa F-Securen palkistemiskäytännöistä. Selvitystä päivitetään, jos tiedoissa tapahtuu muutoksia.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

 1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
  Yhtiön toiminimi on suomeksi F-Secure Oyj ja englanniksi F-Secure Corporation ja kotipaikka Helsinki.
 2. Yhtiön toimiala
  Yhtiön toimialana on valmistaa tietokone-ohjelmia, harjoittaa tietokoneiden, sähkölaitteiden sekä tietokoneohjelmien ja tarvikkeiden maahantuontia, vientiä ja myyntitoimintaa, tarjota informaatioteknologiaan liittyviä palveluita sekä harjoittaa informaatioteknologiaan liittyvää konsultointia sekä opetus- ja julkaisutoimintaa. Yhtiö harjoittaa lisäksi arvopaperikauppaa.
 3. Arvo-osuusjärjestelmä
  Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä
  • joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon
  • jonka oikeus suorityksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon;tai
  • jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.
 4. Hallitus
  Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 5. Toimitusjohtaja
  Hallituksen on valittava yhtiölle toimitusjohtaja ja määrättävä tämän palkkaehdot.
 6. Toiminimen kirjoitusoikeus
  Yhtiön toiminimen kirjoittavat paitsi hallituksen jäsenet yhdessä, myös se ja ne henkilöt, joille hallitus myöntää toiminimen kirjoitusoikeuden sekä yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yksin, sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.
 7. Tilikausi
  Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
 8. Tilintarkastajat
  htiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 9. Kokouskutsu ja osallistumisoikeus ja äänestysoikeus yhtiökokouksessa
  Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille lain mukaisessa ajassa ennen kokousta julkaisemalla yhtiökokouskutsu yhtiön internetsivuilla.

  Osakkeenomistajan on, voidakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kutsussa mainittuna päivänä.

  Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen osake yhteen (1) ääneen. Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

 10. Varsinainen yhtiökokous
  Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lain mukaisessa ajassa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Espoossa ja Vantaalla. Kokouksessa on:
  Esitettävä
  • 1 tilinpäätös ja toimintakertomus;
  • 2 tilintarkastuskertomus;
  Päätettävä
  • 3 tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  • 4 toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen ja/tai Konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
  • 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  • 6 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista,
  • 7 hallituksen jäsenten lukumäärästä;
  Valittava
  • 8 hallituksen jäsenet;
  • 9 yksi tilintarkastaja ja tarvittaessa hänelle varamies
Riskienhallinta

Riskienhallinta

F-Securessa riskienhallintaa tehdään kokonaisvaltaisen riskienhallintaprosessin mukaisesti. Prosessia ja käytettäviä riskienhallinnan menetelmiä kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhtiön tarpeita. Vuoden 2017 aikana otettiin käyttöön malli, jossa riskienhallintaa toteutetaan kolmesta eri näkökulmasta luontaisena osana organisaation johtamista.

 • Strategiset riskit: Yhtiön strategisiin tavoitteisiin ja kilpailuasemaan liittyviä riskejä käsitellään osana johtoryhmän ja hallituksen strategiatyötä.
 • Liiketoimintariskit: Yksiköt tunnistavat osana toiminnan suunnittelua ja johtamista liiketoimintatavoitteita vaarantavia riskejä ja varmistavat niiden hallinnan.
 • Operationaaliset riskit: Päivittäisellä tasolla keskitytään varmistamaan prosessien ja toimenpiteiden luotettavuus ja häiriöttömyys.

Riskienhallintatyön organisoinnissa tavoitteena on osallistaa henkilöstöä mahdollisimman laajasti. Tällä tavoin voidaan saavuttaa tehokas malli, jossa riskienhallinnan tavoitteet ovat ymmärrettyjä ja vastuu hallinnasta siellä missä kulloinkin on tarkoituksenmukaista.

Riskien tunnistamiseen ja arviointiin hyödynnetään tapauskohtaisesti F-Securen Kyberturvallisuuspalveluiden kehittämiä riskien mallintamisen ja arvioinnin työkaluja. Riskien kvantifiointi on aloitettu valituissa kohteissa 2017. Taloudellinen kvantifiointi on hyödyllistä seurausten analysoinnissa niissä tapauksissa, joissa riskin seurauksissa on suurta vaihtelua. Tällöin riskienhallintaa koskevia päätöksiä varten on tarkoituksenmukaista pyrkiä ymmärtämään laajasti riskin realisoitumisesta mahdollisesti aiheutuvien lopputulosten variaatiota.

Merkittävimmistä riskeistä ja niiden hallintastrategioista raportoidaan vuosittain hallituksen tarkastusvaliokunnalle.

Merkittävimmät riskit

Riskit on määritelty epävarmuuksina, jotka voivat vaikuttaa yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Riskejä on arvioitu todennäköisyyden ja vaikutuksen yhdistelmän perusteella.

Päätelaitteiden tietoturvatuotteiden markkinoiden murros

Päätelaitteiden tietoturvaliiketoiminta on perustunut siihen lisäturvaan, jota ne luovat suhteessa tietokoneiden käyttöjärjestelmiin (esim. Microsoft Windows). Se, että käyttöjärjestelmien kehittäjät investoivat yhä enemmän tuotteidensa tietoturvan parantamiseen, voi johtaa markkinan murrokseen, jolleivat kyberturvallisuusyhtiöt jatka tuotteidensa kehittämistä ja onnistu tuottamaan jatkossakin lisäarvoa.

Markkinoiden keskittyminen

Kyberturvallisuusmarkkina keskittyy mittakaavaetujen johdosta. Kun kasvua ja kilpailukykyä haetaan keskityttyjen investointien ja yritysostojen avulla, on riski, että tehdään vääriä valintoja tai yrityskauppojen toteuttamisessa epäonnistutaan.

Epäonnistuminen innovoinnissa ja uusien teknologioiden kehittämisessä

Nopeasti kehittyvällä toimialalla on kriittistä pystyä pitämään tuotteet ja palvelut hyödyllisinä asiakkaille sekä samalla onnistua tuomaan uusia teknologioita markkinoille. F-Securella on meneillään teknologian yksinkertaistamiseen ja tutkimuskehitystyön tehostamiseen tähtääviä hankkeita, samalla in investointeja tekoälyyn jatketaan kilpailukykyisen tuotevalikoiman varmistamiseksi.

Epäonnistuminen osaavan henkilökunnan hankkimisessa ja pitämisessä

Kilpailu osaavasta henkilöstöstä kasvaa jatkuvasti ja toimialalla on rakenteellinen alitarjonta asiantuntijoista. F-Secure kehittää ja ottaa käyttöön uusia rekrytointitapoja, kehittäen samalla omia lahjakkuuksia ja osaamista ja investoiden henkilöstön koulutukseen.

Muita huomionarvioisia riskejä

F-Securen muita liiketoimintaan vaikuttavia riskejä:

 • yhtiön immateriaalioikeuksiin (IPR) kohdistuvat vaateet
 • altistuminen riskeille, jotka syntyvät sopimuksellisista vastuista
 • yrityskauppojen loppuun viennin epäonnistuminen
 • uusien tuotteiden markkinoille tuonnin epäonnistuminen
 • yhtiön tuotteisiin ja palveluihin liittyvät tietoturvauhat
 • alueelliset poliittiseen tai taloudelliseen ilmapiiriin tai säätelyyn liittyvät luottoriskit
 • muuttuviin lakeihin ja säännöksiin sekä veroviranomaisten näiden pohjalta tekemiin tulkintoihin liittyvät veroriskit
Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että yhtiön liiketoiminta on tehokasta ja strategian mukaista ja että taloudellinen raportointi ja hallintoa koskevat tiedot ovat luotettavia ja sovellettavissa olevien säännösten ja toimintaperiaatteiden mukaisia.

Sisäinen valvonta sisältää kaikki ohjeistukset, säännöstöt, prosessit, käytännöt ja ne organisaation rakennetta koskevat tiedot, jotka auttavat varmistamaan, että liiketoiminta on kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säännösten mukaista. Sisäisen valvonnan tehtävä on myös varmistaa, että kirjanpito ja taloudellinen tieto antavat oikean ja tarkan kuvan yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Toteutunutta kehitystä seurataan myynti- ja kustannustavoitteiden osalta toiminnan ohjausjärjestelmillä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain.

Yhtiö seuraa jatkuvasti taloudellisia avainprosesseja liittyen myyntiin, liikevaihtoon, kuluihin ja kannattavuuteen sekä tulevia ja lähteviä maksuja. Jos epäjohdonmukaisuuksia ilmenee, niihin tartutaan välittömästi. Yhtiön talousyksikkö vastaa sisäisen laskennan oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Talousyksikkö toimii läheisessä yhteistyössä talousjohtajan ja eri liiketoimintojen kanssa tarjoten olennaista tietoa liiketoiminnan suunnittelun sekä myyntiennusteiden pohjaksi. Yksikkö arvioi ja valvoo säännöllisesti ennusteiden luotettavuutta ja myynnin tuloutusta.

Sisäinen tarkastus

F-Securen hallituksen tarkastusvaliokunta arvioi säännöllisesti tarvetta erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle. Tähän asti valiokunta on päätynyt siihen, että huomioiden yhtiön koon, organisaatiorakenteen ja pääosin keskitetyn taloudellisen hallinnan erilliselle sisäisen tarkastuksen toiminnolle ei ole tarvetta.

Erillisen toiminnon puuttuessa huomiota on kiinnitetty kirjanpitoon, raportointiin, dokumentointiin, auktorisointeihin, riskienhallintaan, sisäiseen valvontaan ja muihin olennaisiin toimintoihin liittyvien kirjallisten ohjeiden säännölliseen arviointiin kaikissa F-Securen yksiköissä. Sisäiseen tarkastukseen liittyvät valvontajärjestelmät testataan aika ajoin. Ohjeistuksia koordinoi yhtiön talousosasto. Lakiasiainyksikkö osallistuu myös tähän työhön aktiivisesti.

Erillisen sisäisen tarkastuksen toiminnon puuttuminen on huomioitu myös ulkoisen tilintarkastuksen laajuutta suunniteltaessa. Tarvittaessa hallitus voi myös ostaa sisäisen tarkastuksen palveluita ulkoiselta palveluntarjoajalta.

Avoimen tiedonvaihdon helpottamiseksi talousjohto tapaa tilintarkastajat useita kertoja vuodessa. Tarkastusvaliokunta tapaa myös tilintarkastajia ja lakiasiainjohtajaa ajoittain keskustellakseen heidän vastuualueisiinsa liittyvistä asioista.

Yrityksessä on otettu käyttöön kaksi suoraa raportointilinjaa, joiden kautta kaikki työntekijät voivat ilmoittaa hallitukselle ja johtoryhmälle havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai epäeettisestä käytöksestä.

Sisäpiirihallinta ja hiljainen jakso

Sisäpiirihallinta ja hiljainen jakso

F-Securen sisäpiirivastaavana toimii yhtiön sijoittajasuhdetoiminto lukuun ottamatta sisäpiiriprojektien hallintaa, jonka osalta vastuussa on yhtiön lakiasianyksikkö. Sisäpiiriasioissa yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiirisäännöksiä ja toimii uuden 3.7.2016 voimaan tulleen Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014, "MAR") mukaisesti. F-Secure on julkaissut sisäisen ohjeistuksen sisäpiiriasioista ja kouluttaa säännöllisesti henkilöstöä ja johtoa sisäpiiriasioiden hallintaan liittyen.

Sisäpiirirekisterit

F-Secure ylläpitää kolmea erillistä listaa sisäpiiriläisistä sekä muista henkilöistä, jotka ovat merkityksellisiä sisäpiirihallinnon kannalta:

 • projektikohtaiset sisäpiiriläiset (lakiasiainyksikkö ylläpitää)
 • johtotehtävissä toimivat henkilöt sekä heidän lähipiirinsä (MAR-määritelmän mukaisesti)
 • muut sisäpiiriläiset mukaan lukien henkilöt, jotka osallistuvat taloudellisten raporttien laadintaan tai joilla muuten on pääsy merkittävään julkaisemattomaan taloudelliseen tietoon.

Johdon liiketoimet

Johtotehtävissä oleviin henkilöihin kuuluvat F-Securessa hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet. Näiden henkilöiden tulee ilmoittaa kolmen työpäivän sisällä F-Securelle sekä Finanssivalvonnalle yhtiön rahoitusvälineillä tekemistään kaupoista. Yhtiö julkaisee nämä tiedoksiannot pörssitiedotteina MAR:n mukaisesti. Kaikki tiedotteet johtohenkilöiden liiketoimista ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Suljettu ikkuna

Sisäpiiriläiset ja heidän läpipiiriläisensä eivät saa harjoittaa osake-, optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla ajanjaksona, joka alkaa 30 päivää ennen yhtiön talouskatsauksien julkistusta. Projektikohtaiset sisäpiiriläiset eivät saa harjoittaa osake-, optio- tai muuta kauppaa yhtiön arvopapereilla projektin voimassaoloaikana sisältäen sen päivän, jolloin projekti julkistetaan.

Hiljainen jakso

Hiljainen jakso alkaa 21 päivää ennen tulosjulkistusta. Tänä aikana ei järjestetä tapaamisia tai puhelinpalavereja sijoittajayhteisön kanssa.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan vuodeksi kerrallaan. Toimikausi päättyy tilintarkastajan valintaa seuraavassa yhtiökokouksessa. Tilintarkastaja vastaa konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon tilintarkastuksesta. Tilintarkastaja raportoi hallitukselle tai sen tarkastusvaliokunnalle vähintään kerran vuodessa.