F-Secure'i teenuste privaatsus­avaldus

Lühikokkuvõte

 • Me austame teie privaatsust.
 • Peame teile teenuste pakkumiseks töötlema teatud andmeid.
 • Võimaluse korral muudame teie andmed alati anonüümseks või peaaegu anonüümseks.
 • Teame, mis on turvalisus.

Teie isikuandmete töötlemise juhtpõhimõtted on esitatud siin.

Struktuur

Privaatsusavalduse on koostanud börsil registreeritud Soome ettevõte F-Secure Corporation ettevõtte ID-ga 0705579-2 („F-Secure", „meie", „meid"). Eeskiri kehtib ka kõigi meie sidusettevõtete suhtes.

Meie andmete kogumist saab kategoriseerida järgmiselt.

 • Teenuse andmed; andmed, mida töötleme automaatselt, et teile soovitud teenuseid pakkuda. See hõlmab ka andmeid, mida meie teenuseid tellides meile aktiivselt esitate. Seda on selgitatud selles eeskirjas.
 • Turbeandmed; anonüümsed andmed, mida peame koguma, et teid kaitsta. Neid andmeid töödeldakse mis tahes muudest andmetest eraldi vastavalt meie Security Cloudi privaatsuseeskirjale.
 • Analüüsiandmed; täiendavad anonüümsed või pseudonüümsed andmed, mida kogume, et teada saada, millal ja kuidas on meie teenuseid leitud ja kasutatud. Seda on selgitatud siin.

See teenuste privaatsuseeskiri kirjeldab, kuidas me klientide isikuandmeid töötleme. See täiendab ka teenusespetsiifilisi privaatsusavaldusi, aga ka meie litsentsitingimusi ja muid lühemaid teatiseid juhtumispetsiifiliste andmete kogumise kohta (nt tugitööriistad). Olenevalt kasutatavatest F-Secure'i teenustest ja kui palju te meiega suhtlete, ei pruugi mõned selle eeskirja jaotised teile kehtida või võivad kehtida ainult osaliselt.

Definitsioonid

Allpool on kirjeldatud seda, mida selles eeskirjas esitatud teatud viited tähendavad.

„Klient" või „teie" viitab era- või ärikasutajale või muule andmesubjektile, kes ostab, registreerib kasutamiseks või kasutab meie teenust ja kes on meile saatnud personaalselt tuvastatavat teavet. See teave võib olla saadetud, kasutades meie teenuseid (k.a veebilahendused), veebisaite, telefoni, e-posti, registreerimisvorme või muid sarnaseid kanaleid.

„Isikuandmed" viitavad eraisikute teabele ja nende isiklikele omadustele või asjaoludele, mis on seostatavad nende, nende pere või leibkonna liikmetega. Teave võib hõlmata nimesid, e-posti ja postiaadresse, telefoninumbreid, arveldus- ning kontoteavet ja muud teenuste ning nende korraldusega seotud juhuslikku teavet.

„Teenused" viitavad mis tahes teenustele või toodetele, mida F-Secure toodab või levitab, kaasa arvatud tarkvara, veebilahendused, tööriistad ja seotud tugiteenused.

„Veebisait" viitab veebisaidile www.f-secure.com või muule veebisaidile, mida F-Secure hostib või haldab, kaasa arvatud nende alamsaidid ja brauseripõhised teenuseportaalid.

Mida me kogume?

Tavaliselt küsime teenuste pakkumiseks vähemalt teie meiliaadressi, telefoninumbrit ja nime. Individuaalsed teenused koguvad ka lisaandmeid meie teenuse ja teie seadme ning seotud andmeliikluse kohta. Selliste automaatsete kogumiste korral on põhirõhk meie teenuste andmete, mitte teie isikuandmete kogumisel.

Kaasnevad teenuse- ja toimingupõhised poliitikad selgitavad täpsemalt, milliseid isikuandmeid vastavalt teenuse tüübile kogutakse.

Kui teenuse või toimingu jaoks puudub konkreetne poliitika, rakendub see peamine teenuste privaatsuspoliitika dokument.

Mida me teabega teeme?

Selles loendis on kirjeldatud isikuandmete kogumise üldiseid eesmärke.

 • Kliendi teekond. Volitatud kasutajate tuvastamiseks ja kliendi kvalifikatsioonide kontrollimiseks, tehingute (kontode haldamine, tarnimine, arveldamine) töötlemiseks ning jälgimiseks ja litsentside haldamiseks.
 • Pakkumine, parandamine ja täiustamine. Meie teenuste pakkumiseks, teenuste ja veebisaitide säilitamiseks ja arendamiseks ning teenuste abi ja toe pakkumiseks.
 • Analüüsimine. Jälgimiseks, kuidas meie teenuseid hangitakse ja kasutatakse, et saaksime teenuseid täiustada, hallata kliendisuhteid ja pakkuda teile olulist teavet.
 • Suhtlemine. Teile teenustega seotud teabe pakkumiseks, kliendiuuringute läbiviimiseks, võistluste korraldamiseks ning meie teenuste reklaamimiseks ja turundamiseks.
 • Seaduste järgimine. Pettuste vältimiseks, ebaseadusliku materjali eemaldamiseks või selle jagamise takistamiseks ning seaduslike või normatiivsete nõuete järgimiseks.

Kaasnevad teenuse- ja toimingupõhised poliitikad selgitavad täpsemalt, milleks isikuandmeid kogutakse.

Miks me peame teie andmeid töötlema?

Meie teenuste kasutamisel olete meie klient. Selle suhte tõttu on meil õigus töödelda asjakohaseid isikuandmeid.

Meil on õigus teie isikuandmeid koguda ja töödelda, kui suhtlete meie või meie äripartneritega seoses teenuste, installimise ning teenuste kasutamisega, täidate blanketti või uuringut, registreerite ennast meie teenuste kasutajaks, saadate meie veebilahenduste kaudu teavet, osalete võistlusel või loosimisel, registreerite oma e-posti aadressi meie juures või saadate meile meili.

Selleks, et meie teenused töötaksid ja saaksime neid täiustada ning teile pakkuda, peame asjakohaseid isikuandmeid automaatselt koguma ja töötlema. Meie teenuste olemuse tõttu ei saa andmete kogumist täielikult vältida, ilma et teenused lakkaksid töötamast. Kuna selline töötlemine on teile pakutavatest teenustest lahutamatu, annab see meile põhjendatud õiguse ja juriidilise volituse teie andmeid töödelda. Siiski soovime anda teile selle üle võimalikult palju kontrolli. Näiteks võime teilt mõne kogutud andme kohta eraldi nõusolekut küsida või pakkuda võimalust mittekriitilise tähtsusega andmete kogumisest loobuda.

Kuigi mõnel meie teenusel on integreeritud privaatsuseeskirjad, et aidata teil paremini mõista selle konkreetse teenuse kogutavaid andmeid, peame teid F-Secure'i kliendiks, mitte individuaalse teenuse kliendiks. Seega koondatakse erinevate teenuste (nt SAFE) kogutud andmed ja toimingud (nt toe poole pöördumine) teie F-Secure'i kontole. Siiski ei koonda me andmeid meie spetsiifiliste privaatsuslubaduste vastaselt (näiteks säilitame tegevusvabaduse meie VPN-teenuse sisese liikluse suhtes).

Edastamine

Me teeme palju ise, kuid meil on teenuste pakkumise jaoks ka partnerid. See tähendab, et peame oma partneritega andmeid vahetama. Kui seda teeme, jälgime hoolikalt, et jagaksime ainult vajalikke isikuandmeid.

Siin on toodud kaks peamist selliste isikuandmete vahetamise näidet.

1) Alltöövõtt

Võime teie teatud isikuandmeid avalikustada alltöövõtjatele ja F-Secure'i grupi ettevõtetele, kes pakuvad teatud osa teenustest, mida kasutate.

Kui alltöövõtjatele on vaja edastada meie klientide isikuandmeid, nõuame nendega sõlmitud lepingutes, et nad kasutaksid selliseid andmeid ainult nendega kokkulepitud teenuste pakkumiseks (näiteks toe juhtumi lahendamiseks, juhtumi saatmiseks logistikapartneritele toote tarnimiseks või turundusmaterjali saatmiseks meie nimel). Nõuame, et sellised alltöövõtjad tegutseksid selle privaatsuspoliitika ja rakenduvate seaduste kohaselt. Võimaluse korral muudame saadetud andmed alati anonüümseteks.

2) Müük ja turundus

Me vahetame (nii edastame kui ka saame) teie teatud isikuandmeid meie turustuspartneritega (korporatiivsete IT-teenuste edasimüüjate, operaatorite, veebipoodidega jne), kes turustavad, müüvad ja levitavad meie teenuseid. Me anname neile ettevõtetele juurdepääsu sellistele isikuandmetele, mida neil on vaja kokkulepitud toimingute jaoks. Sellise andmejagamise eesmärk on pakkuda sujuvat kliendikogemust. Selle alla kuuluvad sellised toimingud nagu kliendihaldus, teenusetugi ja probleemide lahendamine, otseturundus ja arveldamine. Meie turustuspartnerid peavad teie isikuandmete käsitlemisel samuti järgima kokkuleppeid ja seaduseid.

Enamikul meie turustuspartneritel võib olla teiega juba olemasolev kliendisuhe ja nad võivad töödelda teie isikuandmeid eraldiseisva üksusena. Sellistel juhtudel on nii F-Secure'il kui ka turustuspartneril teie kliendisuhte kohta eraldi kliendiandmete kirjed, millele kehtivad meie vastavad poliitikad.

Rahvusvahelised edastamised

Mõned meie sidusettevõtted, alltöövõtjad, levitajad ja partnerid asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, et meie teenused oleksid kättesaadavad üle maailma. Andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda edastades kindlustame, et isikuandmete selline edastamine oleks seadusekohaselt kaitstud. Selle jaoks kehtestame asjakohastele alltöövõtjatele ja F-Secure'i grupi ettevõtetele sobivad tehnilised ning lepingulised tagatised, näiteks Euroopa Liidu heakskiidetud andmete edastamise klauslid. Edastame andmeid üleilmselt või piiriüleselt ainult piisaval põhjusel pärast võimaliku tuleneva privaatsusohu hindamist.

Mis veelgi tähtsam, me säilitame tundlikuid kliendiandmeid Soomes ja Euroopa Majanduspiirkonnas ning kontrollime neid ise.

Muu avalikustamine

Eksisteerib asjaolusid, mida see privaatsuspoliitika ei kata, ent mille korral isikuandmete kasutamine või avalikustamine võib olla õigustatud või lubatud või mille korral kehtivad seadused kohustavad meid andmeid avaldama ilma teie nõusolekut küsimata või sõltumata teenuse pakkumise tingimustest.

Üks näide on sellise kohtuotsuse või -korralduse täitmine, mille on välja andnud vastava kohtupiirkonna võimud ja millega kohustatakse andmeid edastama. Me kaalume iga avalikustamisnõuet hoolikalt ja arvestame selliste avalikustamisnõuete võimalikkusega, kui otsustame, kus ja kuidas teie isikuandmeid talletame.

Teie isikuandmete avalikustamine võib olla õigustatud ka meie kaitsmiseks vastutuse eest või pahatahtliku tegevuse vältimiseks või siis, kui seda on vaja jätkuva probleemi lahendamiseks või ohjeldamiseks. Sellistel juhtudel tegutseme vastavalt kehtivatele seadustele.

Meil võib olla vaja ka teie isikuandmeid edastada ettevõtte tehingute osana, näiteks müügi, ühinemise, eraldumise või muu F-Secure'i ümberstruktureerimise korral, kui teavet jagatakse uue juhtiva üksusega tavalise äritegevuse käigus.

Võime teie isikuandmeid avaldada ka kindlustajatele ja valitsusasutustele, kui see on asjakohaste seadustega vastavuses.

Säilitus

Isikuandmeid säilitatakse meie andmebaasides andmete säilitamise eeskirjade kohaselt.

Vaikereegel Soome ja paljude muude rakenduvate seaduste kohaselt on: kui isikuandmeid pole pärast eesmärgikohast kasutamist enam vaja, tuleb need kustutada või anonüümistada.

Seetõttu salvestame klientide isikuandmeid erinevateks ajavahemikeks, olenevalt andmete tüübist. See tähendab, et võime säilitada teie isikuandmeid ka pärast seda, kui teie kliendisuhe meiega lõpeb, kuid ainult seni, kuni meil on selleks mõjuv põhjus. Sagedased põhjused on järgmised:

 • et saaksime kasutada olemasolevaid õiguskaitsevahendeid või vähendada kahjusid, mida võime kanda (nt käimasolev vaidlus või uurimine);
 • et saaksime lahendada või ohjeldada korduvat probleemi või et meil oleks piisavalt teavet võimalike edaspidiste probleemide lahendamiseks (nt teie tugiteenusepilet, mis on seotud probleemiga, mida ei lahendatud lõplikult sellel ajal, kui olite meie klient);
 • et säilitada meievahelisi lepinguid (nt jätkate meie muude teenuste kasutamist);
 • et vältida pettuseid (nt meie kogukonna külastamise keelu kehtestamiseks);
 • kui kehtivad seadused nõuavad andmete salvestamist (nt et jälgida meie teenuste ostmist ja nende eest tasumist);
 • et teiega suhelda (nt teie isikuandmete säilitamiseks ajapikenduse perioodi ajaks pärast teie tellimuse lõppemist või teile teadete saatmiseks pärast kliendisuhte lõppemist, kui olete valinud nende teadete saamise).

Meie eesmärk ei ole teie kliendikonto andmete säilitamine lõpmatuseni. Kui määratud aja jooksul pole teie kliendikontoga seotud teenustes või meie kogukonnas tegevust olnud, kustutame teie konto. Enne sellist kustutamist võtame teiega ühendust, et kontot ei kustutataks vastu teie tahtmist.

Konkreetsete teenustega seotud tundlike andmete jaoks kehtivad eraldi säilitustavad.

Andmeid, mis ei sisalda isikuandmeid (nt turbeandmed ja koondatud analüütilised andmed), säilitatakse seni, kuni neid andmeid läheb vaja ja need on kogumise eesmärgi jaoks kasulikud.

Andmete turvalisus

Teie isikuandmete terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse kaitsmisel nende edastamisel, salvestamisel või töötlemisel rakendame rangeid turvameetmeid.

Me kasutame teie isikuandmete kadumise, väärkasutuse või volitamata juurdepääsu, avalikustamise või muutmise ohu vähendamiseks füüsilisi, administratiivseid ja tehnilisi turvameetmeid.

Teie isikuandmed on salvestatud turvalistesse serveritesse, mis asuvad meie, meie allettevõtjate kontorites või täielikult klassifitseeritud andmekeskustes. Nendes serverites asuvale teabele on juurdepääs ainult volitatud töötajatel. Kui meie klientide isikuandmed tuleb avalikustada allettevõtjatele, nõuame neilt isikuandmete töötlemist ja kaitsmist viisil, mis vastab sellele privaatsusavaldusele ning asjakohastele seadustele. Jätke meelde meiega veebisaidi või e-posti teel ühendust võttes, et mis tahes interneti kaudu saadetud teave ei pruugi turvaline olla.

Teie õigused

Soovime, et teie isiklikud andmed oleksid täpsed, täielikud ja ajakohased.

Mõned meie teenuseportaalid võimaldavad teil oma klienditeavet värskendada. Seda peaksite tegema siis, kui teie isikuandmed muutuvad (näiteks aadressi või meiliaadressi muutumine). Kui te ei saa ise muudatusi värskendada, võite meid vajalikest muudatustest teavitada.

Võite meiega ühendust võtta, et saada rohkem üksikasju selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse või tühistada oma nõusoleku. Meie kontaktteabe leiate sellest eeskirjast. Saate reklaamsõnumite saamise tühistada, järgides igas sõnumis toodud juhiseid.

Teil on õigus küsida, millised isikuandmed meil teie kohta olemas on.

Kui soovite minimeerida selliste andmete kogumist, mis on vajalikud teile teenuste pakkumiseks, pakume teile võimaluse loobuda mittekriitilise tähtsusega andmete kogumisest. Sama kehtib meie teatistele.

Kolmandad osapooled

Meie teenused ja veebisaidid võivad sisaldada kolmandate osapoolte teenuseid või olla nendega seotud.

Peamised võimalikud juhud on järgmised.

 • Veebipood. Meie veebipoodi haldab osaliselt muu edasimüüja. Kuigi registreerimise etapis sisestatud andmetele kehtivad meie F-Secure'i poliitikad, rakenduvad tegelikule ostule ja sellega seotud toimingutele meie veebipoe pakkuja poliitikad.
 • Seadme asukoha päringud. Kui esitate meie teenuste kaudu oma seadme asukoha päringu, peab kaartide pakkuja töötlema seotud geograafilisi andmeid. Käesoleva poliitika avaldamiskuupäeval kasutab F-Secure meie seadme asukoha ja otsingu funktsioonide jaoks Google'i kaarte. Google'i funktsioonide kasutamisele rakenduvad vastavalt Google'i privaatsuspoliitikad.
 • Välised funktsioonid. Kui muu osapoole teenus on teie kasutajakogemuse nähtav ja eraldi kaubamärgiga osa, kehtivad käesoleva poliitika asemel muu tootja vastavate teenuste privaatsuspoliitikad.

Allikad

Kuigi kogume suurema osa eespool toodud andmetest otse teilt või teie seadmest, saame andmeid ka meie sidusettevõtetelt, edasimüügipartneritelt (nt operaatorid) ja äriühingutelt, kellelt teenuseid ostsite. Sellised äriühingud võivad olla meie edasimüüjad, aga ka välised veebipoe partnerid. Me hangime ka teatud peamiseid isikuandmeid (ostude tellimusandmed) ja koondame analüütilisi andmeid rakendusepoodidest, kus meie teenuseid müüakse. Muud sellised allikad võivad täiendavalt hõlmata alltöövõtjaid, kes on pakkunud teile tugiteenuseid, või reklaamipartnereid, kes on aidanud meil turundustegevusi läbi viia.

Teeme seda selleks, et tagada teile sujuv kasutuskogemus ja tugijuhtumite lahendamiseks vajalikku teavet hankida.

Sellise muude tootjate kogumise tüüpilised näited on järgmised.

 • Kogume teie andmeid registreerimisandmetest, mille olete esitanud meie välisesse veebipoodi.
 • Hangime kontaktandmed teile meie teenust pakkuva operaator-edasimüüjast partneri eelmise sisselogimise andmetest.
 • Kui kasutate meie teenuste kasutajaks registreerumisel sotsiaalmeedia kontot, võtame teie konto meiliaadressi, et saaksime registreerumise autentida ja teiega ühendust võtta.

Analüüs

Lühikokkuvõte

 • Klientidele vajalike teenuste pakkumiseks analüüsime seda, kuidas meie teenuseid kasutatakse.
 • Vaatame meie kasutajate seas levivaid tendentse, mitte üksikuid kasutajaid.
 • Teeme seda meie veebisaidil ja meie toodetes.
 • Saate valida, kas soovite osaleda.

Täies mahus

Miks me seda teeme? Soovime pakkuda teile isiklikumat kasutuskogemust ja tulevikus veelgi paremaid teenuseid. Selleks peame jälgima kasutusmustreid ja kliendisegmente koondatud andmetena. Näiteks, milliseid funktsioone kasutatakse kõige rohkem, kus esineb teenuserikkeid, mis vajab parandamist ja kuidas te meie teenustest teada saite.

Mida me kogume? Meie teenustes kasutatav andmeanalüüs hõlmab selliseid asju nagu teie Interneti-brauser, klõpsitud elemendid, ajatemplid, üldine asukoht, seadme identifikaator ja seadmete/kasutajate/kasutajarühmade vahelised seosed, teenuse kasutusaeg, seadme tehnilised andmed (nt telefoni mudel ja operatsioonisüsteem, keel), osaline IP-aadress, teenuse tõrked, problemaatilised failid, teenuse jõudluse andmed, kuidas meie teenustega suhtlete (nt milliseid funktsioone kasutate ja kui tihti), domeeni nimi, kust teenusega ühenduse loote, teie kasutatavad teenuse funktsioonid, meie reklaamide efektiivsus, installimise edukus, installimise ja aktiveerimise teekonnad, jõudlus, kasutuskeskkond, ühendused, andmete marsruutimine, kvoot ja muud sarnased andmed.

Meie veebisaitidel kasutatavat andmeanalüüsi on kirjeldatud integreeritud eeskirjas.

Kuidas me andmeid käsitleme? Oleme huvitatud meie klientide vajadustest ja käitumismallidest rühmana, mitte nende klientide nimedest. F-Secure'is andmete analüüsimisel teisendame kogutud andmed üle statistika-, demograafia- ja kliendisegmentideks. Käsitleme kogutud analüüsiandmeid anonüümsetena ja kasutame ettevaatusabinõusid, et vältida individuaalsete klientide tuvastamist.

Hoiame kogu andmehulka turvaliselt. Kasutame kogutud andmete koguhulka ainult ettevõttesiseselt ega anna seda teistele.

Osa andmeid vahetatakse. Tehnilise keskkonna tõttu (s.o Internet, rakendusepoe ökosüsteem ja sotsiaalmeedia) ei saa me teha ise kogu analüüsitavate andmete kogumist ja vajalikke tegevusi. Peame vahetama osa pseudonüümseid andmeid (nt „Androidi turunduse identifikaator" jms) meie veebianalüüsi ja turunduse partneritega. Teie tegevustega seotud andmeid võidakse jagada näiteks järgmistes stsenaariumites.

 • Kasutame andmekogusid, et võimaldada teil meie tootele muude rakenduste kaudu juurde pääseda ja et jälgida koheselt järgmiseid tegevusi. Sellistel juhtudel jagatakse sellisest tegevusest loodud andmed vastavate osapooltega.
 • Kogutud andmetest võivad luua ja avaldada koondaruandeid ka meie allettevõtted, kes pakuvad meile analüüsiteenuseid. Statistika ja koondaruanded ei sisalda mitte mingeid andmeid, mida saaks seostada mõne konkreetse isikuga.

See on paratamatu negatiivne külg peaaegu kõikide digitaalse analüüsi ja turundustegevuste puhul. Ainuke viis, kuidas see võib teile nähtav olla, seisneb selles, mis tüüpi reklaame näete meie rakenduste sirvimisel või kasutamisel, kuid see ei mõjuta teenuste kasutamisel nähtavate reklaamide hulka.

Me ei ohverda teie privaatsust. Me erinevus võrreldes enamike sellega tegelevate ettevõtetega seisneb selles, et me saame aru, kuidas ökosüsteem töötab, ja näeme palju vaeva oma väheste partnerite hoolika valimisega, eemaldada kõik andmed, mis pole eespool toodud eesmärgi täitmiseks absoluutselt vajalikud. Loomulikult saate teenuse seadete kaudu analüüsiandmete kogumisest.igal ajal loobuda.

Piirame selliseid lisatud analüüsiandmeid ainult teenuste pinnapealsele osale ja hoiame neid meie teenuste privaatsuse tuumaladest sõltumatult. Näiteks pole meil väliseid analüüsiandmeid meie security cloudis ega VPN-i teenuse siseses liikluses.

Turundus

Lühikokkuvõte

 • Meie eesmärk on hoida turundus relevantsena.
 • Turundusluba seob andmeanalüüsi koondtulemused teie kontoga.
 • Turundusvalikuid saate reguleerida oma tellimuse portaalis.

Täies mahus

Meie turundustegevused

Loodame saata teile asjakohaseid uudiseid, nõuandeid, pakkumisi ja muid turunduse teatisi. Need aitavad teil meie teenuseid paremini kasutada ja kaitsevad teid veebis.

Esmalt saadame teile teie nõusolekul meili teel või sarnase kontaktteabe kaudu otseturunduse teatisi (kui märkisite meie teenuse tellimisel või võistlusel osaledes meie uudiskirjade saamise soovi).

Teiseks võime teile peale otseturunduse teatiste saata ka teenustega seotud teatisi, kui te pole just soovinud selliseid teatisi mitte saada.

Kolmandaks teeme turundust Internetis, muu tootja rakenduste ja muude kanalite kaudu.

Soovime muuta meie turunduse teatised teie jaoks asjakohaseks. Kui teie teenuse ja brauseri seaded seda lubavad, profiilime teid meie teenuste ja veebisaitidega interaktsiooni ning meie veebi- ja rakendusesiseste turundustegevuste kaudu kogutud andmete põhjal.

Kui annate loa otseturunduseks, ühendame andmeanalüüsi tulemused teie kontoga, et saaksime teile paremat teenust pakkuda. Saate igal ajal esitada taotluse meie turunduse teatistest loobumiseks.

Võime kasutada meie alltöövõtjaid ja partnereid, kes teevad turundustegevusi meie nimel. Meie turunduse teatised on peamiselt seotud meie teenustega. Mõnel juhul võivad need olla seotud ka meie teenustega seotud edasimüügipartnerite teenustega. Siiski ei toetu meie ärimudelid teie isikuandmete müümisele muu tootja massturustajatele. Meie jaoks ei ole te toode. Meie jaoks olete klient.

Teie analüüsi ja turundusega seotud valikud

Oleme soovinud luua vastastikku kasuliku lahenduse, sidudes teie kontol teie seotuse taseme meiega ja selle, kui täpsed meie analüüsiandmed on.

Vaikimisi käsitletakse meiega jagatavaid analüüsiandmeid anonüümsena. Kui meil on aga teie luba saata teile näpunäiteid ja pakkumisi selle kohta, kuidas meie teenuseid paremini kasutada, ühendame osa analüüsiandmetest tuletatud teabest teie kontoga, et anda teile veelgi asjakohasemaid näpunäiteid ja pakkumisi.

Kui loobute meie näpunäidetest ja pakkumistest, siis kasutatakse mis tahes teie esitatud analüüsiandmeid ainult paremate toodete loomiseks, kuid analüüsiandmete ja teie kliendikonto vaheline seos katkeb.

Saate iga teenuse puhul eraldi valida, kas soovite panustada meie analüüsitegevustesse. Valik, kas soovite meilt näpunäiteid ja pakkumisi saada ning kas analüüsiandmetest tuletatud andmed ühendatakse teie kontoga, on tavaline kõikide teenuste puhul, mis on teil sama F-Secure'i kasutajakonto all. Saate neid seadeid reguleerida meie tellimuskeskuses, mille teeme järk-järgult kõikidele meie teenustele kättesaadavaks.

Oleme väga tänulikud, kui aitate meil teenuseid täiustada. Kui soovite siiski minimeerida kogu andmeliiklust F-Secure'i suunal, siis austame teie soovi. Meie need teenused, mis kasutavad täiendavaid analüüsiandmeid, võimaldavad teil loobuda selliste mitteoluliste andmete edasisest kogumisest.

Kui olete loobunud kõikide analüüsiandmete kogumisest, põhinevad meie teile saadetavad sõnumid teenuseandmete kogumisel (andmed, mida kogume teile teenuste pakkumiseks) ja meie näpunäited on tõenäoliselt vähem asjakohased.

Kui olete mis tahes analüüsiandmete kogumise vastu, on parim meetod, kuidas takistada veebis reklaamijatele teie mobiiliseadme profiilimist, on lähtestada aeg-ajalt reklaamiidentifikaatorit ja lülitada teie seadme seadetes sisse jälgimist keelav seade või kasutada meie privaatsuse toodet.

Muudatused

See eeskirja versioon selgitab, värskendab ja asendab eelmist eeskirja. Selle eeskirja ajakohasena hoidmise jätkamiseks teeme sellele versioonile tulevikus aeg-ajalt muudatusi ja täiendusi.

Privaatsusavalduse muutmise kohta avaldame teate oma veebisaidil. Kui tegemist on märkimisväärsete muudatustega, võime teid ka muul viisil teavitada, nt postitades teate meie kodulehele või saates meili. Muudatused rakenduvad alates muudetud privaatsusavalduse avaldamisest meie veebisaidil.

Kontaktteave

Kui teil on privaatsuseeskirjades käsitletud teemadega seoses küsimusi või muresid, võtke ühendust järgmisel aadressil.

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

http://www.f-secure.com/support

© F-Secure, detsember 2015