F-Secure'i privaatsus­avaldus

Lühikokkuvõte

 • Meie peamine huvi on pakkuda oma klientidele turvalisi teenuseid.
 • Selleks peame töötleme teie ja teie seadmete andmeid.
 • Me austame teie privaatsust.

Meie privaatsust puudutavad juhtpõhimõtted leiate siit.

Struktuur

Privaatsusavalduse on koostanud börsil registreeritud Soome ettevõte F-Secure Corporation ettevõtte ID-ga 0705579-2 („F-Secure", „meie", „meid"). Eeskiri kehtib ka kõigi meie sidusettevõtete suhtes.

Meie andmete kogumist saab kategoriseerida järgmiselt.

 • Kliendisuhete andmed; andmed, mida vajame oma kliendisuhete haldamiseks ning oma teenuste turustamiseks ja müümiseks teile või teie esindatavale juriidilisele isikule.
 • Teenuse andmed; andmed, mida töötleme automaatselt, et teile soovitud teenuseid pakkuda. See hõlmab ka andmeid, mida meie teenuseid tellides meile aktiivselt esitate. Seda on selgitatud selles eeskirjas.
 • Turbeandmed; anonüümsed andmed, mida peame koguma, et teid kaitsta. Neid andmeid töödeldakse mis tahes muudest andmetest eraldi vastavalt meie Security Cloudi privaatsuseeskirjale.
 • Analüüsiandmed; täiendavad anonüümsed või pseudonüümsed andmed, mida kogume, et teada saada, millal ja kuidas on meie teenuseid leitud ja kasutatud. Seda on selgitatud siin.

See privaatsusavaldus kirjeldab, kuidas me oma klientide isikuandmeid töötleme. See täiendab ka teenusepõhiseid privaatsusavaldusi, aga ka meie litsentsitingimusi ja muid lühemaid teatisi juhtumispõhiste andmete kogumise kohta (nt tugitööriistad). Olenevalt kasutatavatest F-Secure'i teenustest ja sellest, kui palju te meiega suhtlete, ei pruugi mõned selle eeskirja jaotised teile kehtida või võivad kehtida ainult osaliselt. Kui teenuse või toimingu jaoks puudub konkreetne poliitika, rakendub see peamine privaatsusavaldus.

Definitsioonid

Allpool on kirjeldatud seda, mida selles eeskirjas esitatud teatud viited tähendavad.

„Klient" või „teie" viitab era- või ärikasutajale või muule andmesubjektile, kes ostab, registreerib kasutamiseks või kasutab meie teenuseid ja kes on meile saatnud personaalselt tuvastatavat teavet. See teave võib olla saadetud, kasutades meie teenuseid, veebisaite, telefoni, e-posti, registreerimisvorme või muid sarnaseid kanaleid.

„Isikuandmed" viitavad eraisikute teabele ja nende isiklikele omadustele või asjaoludele, mis on seostatavad nende, nende pere või leibkonna liikmetega. Teave võib hõlmata nimesid, e-posti ja postiaadresse, telefoninumbreid, arveldus- ning kontoteavet ja muud tehnilisemat teavet, mida saab seostada teie, teie seadme või kahe eelneva käitumisega ja mida töötleme teile meie teenuste pakkumise ajal.

„Teenused" viitavad mis tahes teenustele või toodetele, mida F-Secure toodab või levitab, kaasa arvatud tarkvara, veebilahendused, tööriistad ja seotud tugiteenused.

„Veebisait" viitab veebisaidile f-secure.com või muule veebisaidile, mida F-Secure hostib või haldab, kaasa arvatud alamsaidid ja brauseripõhised teenuseportaalid.

Mida me kogume?

Tavaliselt küsime teenuste pakkumiseks vähemalt teie meiliaadressi, telefoninumbrit ja nime. Individuaalsed teenused koguvad ka lisaandmeid meie teenuse ja teie seadme ning seotud andmeliikluse kohta. Selliste automaatsete kogumiste korral on põhirõhk meie teenuste andmete, mitte teie isikuandmete kogumisel.

Teenuse- ja toimingupõhised poliitikad selgitavad täpsemalt, milliseid isikuandmeid vastavalt teenuse tüübile kogutakse.

Mida me teabega teeme?

Kaasnevad toimingu- ja teenusepõhised privaatsuspoliitkad ja toimingupõhised teatised määratlevad kindlad eesmärgid iga teenusega kogutud või sellise tegevusega töödeldud isikuandmete kasutamiseks. Lisaks siin määratletud üksikasjalikele eesmärkidele kogutakse meie teenustes isikuandmeid järgmistel täiendavatel eesmärkidel.

 • Kliendi teekond. Volitatud kasutajate tuvastamiseks ja kliendi kvalifikatsioonide kontrollimiseks, tehingute (kontode haldamine, tarnimine, arveldamine) töötlemiseks ning jälgimiseks ja litsentside haldamiseks.
 • Pakkumine, parandamine ja täiustamine. Meie teenuste pakkumiseks, teenuste ja veebisaitide säilitamiseks ja arendamiseks ning teenuste abi ja toe pakkumiseks.
 • Analüüsimine. Jälgimiseks, kuidas meie teenuseid hangitakse ja kasutatakse, et saaksime teenuseid täiustada, hallata kliendisuhteid ja pakkuda teile olulist teavet.
 • Suhtlemine. Teile teenustega seotud teabe pakkumiseks, kliendiuuringute läbiviimiseks, võistluste korraldamiseks ning meie teenuste reklaamimiseks ja turundamiseks.
 • Seaduste järgimine. Pettuste vältimiseks, ebaseadusliku materjali eemaldamiseks või selle jagamise takistamiseks ning seaduslike või normatiivsete nõuete järgimiseks.

Õiguslikud alused andmete töötlemiseks

Kliendisuhete andmed

Meie teenuste kasutamisel olete meie klient. Meil on õigus teie isikuandmeid koguda ja töödelda, kui suhtlete meie või meie äripartneritega seoses meie teenuste, installimise ning teenuste kasutamisega, täidate blanketti või uuringut, registreerite ennast meie teenuste kasutajaks, saadate meie veebilahenduste kaudu teavet, osalete võistlusel või loosimisel, registreerite oma meiliaadressi meie juures või saadate meile meili. Täpne õiguslik alus, millele meie isikuandmete töötlemine tugineb, on kehtestatud teenusepõhistes privaatsuspoliitikates.

Peame teid F-Secure'i kliendiks, mitte individuaalse teenuse kliendiks. Seega koondatakse erinevate teenuste (nt SAFE) kogutud andmed ja toimingud (nt toe poole pöördumine) teie F-Secure'i kontole. Siiski ei koonda me andmeid meie spetsiifiliste privaatsuslubaduste vastaselt (näiteks säilitame tegevusvabaduse meie VPN-teenuse sisese liikluse suhtes).

Teenuse andmed ja turbeandmed

Selleks, et meie teenused töötaksid ja saaksime neid täiustada ning teile pakkuda, peame asjakohaseid andmeid automaatselt koguma ja töötlema. Meie teenuste olemuse tõttu ei saa andmete kogumist täielikult vältida, ilma et teenused lakkaksid töötamast. Kuna selline töötlemine on teile pakutavatest teenustest lahutamatu, annab see meile põhjendatud õiguse ja juriidilise volituse teie andmeid töödelda. Siiski soovime anda teile selle üle võimalikult palju kontrolli. Näiteks võime pakkuda võimalust mittekriitilise tähtsusega andmete kogumisest loobuda.

Seetõttu on meil õigus töödelda asjakohaseid isikuandmeid. See õigus rakendub tavaliselt lepingu täitmise, õigustatud huvi või nõusolekuna. Mõnel juhul kehtib ka õiguslik kohustus andmete töötlemiseks kindlatel eesmärkidel. Täpne õiguslik alus, millele meie isikuandmete töötlemine tugineb, on kehtestatud teenusepõhistes privaatsuspoliitikates.

Analüüsiandmed

Kui meie teenused koguvad andmeid, mis on vajalikud ainult selleks, et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas inimesed kasutavad teenuseid või kuidas teile paremat teenust pakkuda, kuid ei ole vajalikud meie teenuste pakkumiseks, teeme seda ainult teie eraldi nõusolekul. Teil on samuti õigus soovi korral nõusolek hiljem tagasi võtta. Eesmärgid, mida soovime täita, on toodud käesoleva avalduse jaotises „Analüütika".

Edastamised

Me teeme palju ise, kuid meil on teenuste pakkumise jaoks ka partnerid. See tähendab, et peame oma partneritega andmeid vahetama. Kui seda teeme, jälgime hoolikalt, et jagaksime ainult vajalikke isikuandmeid.

Siin on toodud kaks peamist selliste isikuandmete vahetamise näidet.

1) Alltöövõtt

Võime teie teatud isikuandmeid avalikustada alltöövõtjatele ja F-Secure'i grupi ettevõtetele, kes pakuvad teatud osa teenustest, mida kasutate.

Kui alltöövõtjatele on vaja edastada meie klientide isikuandmeid, nõuame nendega sõlmitud lepingutes, et nad kasutaksid selliseid andmeid ainult nendega kokkulepitud teenuste pakkumiseks (näiteks toe juhtumi lahendamiseks, juhtumi saatmiseks logistikapartneritele toote tarnimiseks või turundusmaterjali saatmiseks meie nimel). Nõuame, et sellised alltöövõtjad tegutseksid selle privaatsuspoliitika ja rakenduvate seaduste kohaselt. Võimaluse korral muudame saadetud andmed alati anonüümseteks.

2) Müük ja turundus

Me vahetame (nii edastame kui ka saame) teie teatud isikuandmeid meie turustuspartneritega (korporatiivsete IT-teenuste edasimüüjate, operaatorite, veebipoodidega jne), kes turustavad, müüvad ja levitavad meie teenuseid. Me anname neile ettevõtetele juurdepääsu sellistele isikuandmetele, mida neil on vaja kokkulepitud toimingute jaoks. Sellise andmejagamise eesmärk on pakkuda sujuvat kliendikogemust. Selle alla kuuluvad sellised toimingud nagu kliendihaldus, teenusetugi ja probleemide lahendamine, otseturundus ja arveldamine. Meie turustuspartnerid peavad teie isikuandmete käsitlemisel samuti järgima kokkuleppeid ja seaduseid.

Enamikul meie turustuspartneritel võib olla teiega juba olemasolev kliendisuhe ja nad võivad töödelda teie isikuandmeid eraldiseisva üksusena. Sellistel juhtudel on nii F-Secure'il kui ka turustuspartneril teie kliendisuhte kohta eraldi kliendiandmete kirjed, millele kehtivad meie vastavad poliitikad.

Rahvusvahelised edastamised

Mõned meie sidusettevõtted, alltöövõtjad, levitajad ja partnerid asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, et meie teenused oleksid kättesaadavad üle maailma. Andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda edastades kindlustame, et isikuandmete selline edastamine oleks seadusekohaselt kaitstud. Selle jaoks kehtestame asjakohastele alltöövõtjatele ja F-Secure'i grupi ettevõtetele sobivad tehnilised ning lepingulised tagatised, näiteks Euroopa Liidu heakskiidetud andmete edastamise klauslid. Edastame andmeid üleilmselt või piiriüleselt ainult piisaval põhjusel pärast võimaliku tuleneva privaatsusohu hindamist.

Mis veelgi tähtsam, me säilitame tundlikuid kliendiandmeid Soomes ja Euroopa Majanduspiirkonnas ning kontrollime neid ise.

Muu avalikustamine

Eksisteerib asjaolusid, mida see privaatsuspoliitika ei kata, ent mille korral isikuandmete kasutamine või avalikustamine võib olla õigustatud või lubatud või mille korral kehtivad seadused kohustavad meid andmeid avaldama ilma teie nõusolekut küsimata või sõltumata teenuse pakkumise tingimustest.

Üks näide on sellise kohtuotsuse või -korralduse täitmine, mille on välja andnud vastava kohtupiirkonna võimud ja millega kohustatakse andmeid edastama. Me kaalume iga avalikustamisnõuet hoolikalt ja arvestame selliste avalikustamisnõuete võimalikkusega, kui otsustame, kus ja kuidas teie isikuandmeid talletame.

Teie isikuandmete avalikustamine võib olla õigustatud ka meie kaitsmiseks vastutuse eest või pahatahtliku tegevuse vältimiseks või siis, kui seda on vaja jätkuva probleemi lahendamiseks või ohjeldamiseks. Sellistel juhtudel tegutseme vastavalt kehtivatele seadustele.

Meil võib olla vaja ka teie isikuandmeid edastada ettevõtte tehingute osana, näiteks müügi, ühinemise, eraldumise või muu F-Secure'i ümberstruktureerimise korral, kui teavet jagatakse uue juhtiva üksusega tavalise äritegevuse käigus.

Võime teie isikuandmeid avaldada ka kindlustajatele ja valitsusasutustele, kui see on asjakohaste seadustega vastavuses.

Säilitus

Vaikereegel seaduste kohaselt on, et kui isikuandmeid pole pärast eesmärgikohast kasutamist enam vaja, tuleb need kustutada või anonüümistada. Seega säilitame teie isikuandmeid viisil, mis on sätestatud teenusepõhistes privaatsuspoliitikates ja teatistes. Kuid erinevatel põhjustel võib juhtuda, et teatud andmeid tuleb talletada pikemaks ajaks. Siin on tavapärased põhjused andmete talletamiseks kauem kui on mujal sätestatud:

 • et teiega suhelda (nt teie isikuandmete säilitamiseks ajapikenduse perioodi ajaks pärast teie tellimuse lõppemist või teile teadete saatmiseks pärast kliendisuhte lõppemist, kui olete valinud nende teadete saamise);
 • kui kehtivad seadused nõuavad andmete salvestamist (nt et jälgida meie teenuste ostmist ja nende eest tasumist);
 • et saaksime kasutada olemasolevaid õiguskaitsevahendeid või vähendada kahjusid, mida võime kanda (nt käimasoleva vaidluse või uurimise tõttu);
 • et saaksime lahendada või ohjeldada korduvat probleemi või et meil oleks piisavalt teavet võimalike edaspidiste probleemide lahendamiseks (nt teie tugiteenusepilet, mis on seotud probleemiga, mida ei lahendatud lõplikult sellel ajal, kui olite meie klient);
 • et säilitada meievahelisi lepinguid (nt jätkate meie muude teenuste kasutamist);
 • et vältida pahatahtlikku tegevust (nt meie kogukonna külastamise keelu kehtestamiseks).

Andmeid, mis ei sisalda isikuandmeid (nt turbeandmed ja koondatud analüütilised andmed), säilitatakse seni, kuni neid andmeid läheb vaja ja need on kogumise eesmärgi jaoks kasulikud.

Kasutaja nõusolekul kogutud analüüsiandmeid säilitatakse statistilistel eesmärkidel ning neid ei kustutata isikuandmete ja kasutajakonto eemaldamisel. Analüüsiandmed pseudonüümistatakse, et neid ei saaks pärast konto sulgemist siduda tuvastatava kasutaja või kontoga.

Kui ostsite meie teenuse meie partneroperaatorite kaudu, kontrollib konto kustutamist vastav partneroperaator. Kui partner teatab meile, et teie tellimus on lõpetatud, eemaldab F-Secure seejärel konto ja kustutab kontoga seotud isikuandmed või muudab need anonüümseks.

Andmete turvalisus

Teie isikuandmete terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse kaitsmisel nende edastamisel, salvestamisel või töötlemisel rakendame rangeid turvameetmeid.

Me kasutame teie isikuandmete kadumise, väärkasutuse või volitamata juurdepääsu, avalikustamise või muutmise ohu vähendamiseks füüsilisi, administratiivseid ja tehnilisi turvameetmeid.

Teie isikuandmed on salvestatud turvalistesse serveritesse, mis asuvad meie, meie allettevõtjate kontorites või täielikult klassifitseeritud andmekeskustes. Nendes serverites asuvale teabele on juurdepääs ainult volitatud töötajatel. Kui meie klientide isikuandmed tuleb avalikustada allettevõtjatele, nõuame neilt isikuandmete töötlemist ja kaitsmist viisil, mis vastab sellele privaatsusavaldusele ning asjakohastele seadustele. Jätke meelde meiega veebisaidi või e-posti teel ühendust võttes, et mis tahes interneti kaudu saadetud teave ei pruugi turvaline olla.

Teie õigused

Teil on õigus seoses andmetega, mis meil on teie kohta. Täpsemalt on teil järgmised õigused seoses isikuandmetega, mis meil on teie kohta.

 • Juurdepääs ja parandamine. Teil on õigus küsida, millised isikuandmed meil teie kohta on ja saada koopia andmetest, mille suudame selles kontekstis tuvastada teile kuuluvaks. Kui leiate sellistes andmetes vigu (nt aegunud teavet), soovitame teil probleemi lahendamiseks võtta ühendust meie klienditeenindusega. Mõned meie teenuseportaalid võimaldavad teil oma kliendiandmeid uuendada. Sellisel juhul peaksite uuendama oma isikuandmeid, kui muutub näiteks teie aadress või meiliaadress. Kui te ei saa ise oma andmeid uuendada, saate teavitada meid vajalikest muudatustest.
 • Vastuväide. Teil on õigus esitada vastuväiteid teatud isikuandmete töötlemise suhtes, sealhulgas näiteks teie isikuandmete töötlemise suhtes turunduslikel eesmärkidel või kui me muul moel tugineme teie andmete töötlemisel õigustatud huvidele. Viimasel juhul peate oma vastuväite jaoks esitama õiguslikult kehtiva põhjenduse.
 • Õigus olla unustatud. Samuti on teil õigus paluda meil teie isikuandmete talletamine lõpetada ja need andmed kustutada. Sellisel juhul peate oma taotlusele lisama õiguslikult kehtiva põhjenduse.
 • Ülekandmine. Samuti on teil õigus küsida meilt isikuandmeid, mille olete ise edastanud kas lepingu kohaselt või teie nõusolekul. Võite taotleda andmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning lisaks sellele nõuda, et andmed edastatakse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
 • Nõusoleku tagasivõtmine. Juhtudel, kui töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal vastavate seadete kaudu tagasi võtta. Tuvastatavate tooteanalüütika andmete korral leiate seaded teenuse kasutajaliidesest. Samuti on teil õigus loobuda meie turundusmaterjalide saamisest eelistuste keskuse kaudu, millele pääsete juurde selle lingi kaudu.
 • Piiramine. Kui teete kindlaks, et andmed, mis meil teie kohta on, on valed või meil puudub seaduslik õigus nende kasutamiseks, võite paluda, et lõpetaksime teie isikuandmete edasise töötlemise ja vaid talletaksime neid, kuni probleem on lahendatud.

Pange tähele, et võib esineda olukordi, kus meie konfidentsiaalsuskohustused, meie ametisaladuse hoidmise õigus ja/või meie kohustused meie teenuste pakkumisel (nt teie tööandjale) võivad takistada meil teie isikuandmete avaldamist või kustutamist või muul viisil takistada teil teie õiguste kasutamist.

Kui teil on kaebusi selle kohta, kuidas teie isikuandmeid töötleme või kui soovite täiendavat teavet, võtke meiega igal ajal ühendust.

Kui tunnete, et me ei võimalda teil kasutada teie põhikirjajärgseid õigusi, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Enamikul juhtudel on selleks asutuseks Soome andmekaitse ombudsman (tietosuoja.fi).

Kolmandad osapooled

Meie teenused ja veebisaidid võivad sisaldada kolmandate osapoolte teenuseid või olla nendega seotud.

Peamised võimalikud juhud on järgmised.

 • Veebipood. Meie veebipoodi haldab osaliselt muu edasimüüja. Kuigi registreerimise etapis sisestatud andmetele kehtivad meie F-Secure'i poliitikad, rakenduvad tegelikule ostule ja sellega seotud toimingutele meie veebipoe pakkuja poliitikad.
 • Seadme asukoha päringud. Kui esitate meie teenuste kaudu oma seadme asukoha päringu, peab kaartide pakkuja töötlema seotud geograafilisi andmeid. Käesoleva poliitika avaldamiskuupäeval kasutab F-Secure meie seadme asukoha ja otsingu funktsioonide jaoks Google'i kaarte. Google'i funktsioonide kasutamisele rakenduvad vastavalt Google'i privaatsuspoliitikad.
 • Välised funktsioonid. Kui muu osapoole teenus on teie kasutajakogemuse nähtav ja eraldi kaubamärgiga osa, kehtivad käesoleva poliitika asemel muu tootja vastavate teenuste privaatsuspoliitikad.

Allikad

Kuigi kogume suurema osa eespool toodud andmetest otse teilt või teie seadmest, saame andmeid ka meie sidusettevõtetelt, edasimüügipartneritelt (nt operaatorid) ja äriühingutelt, kellelt teenuseid ostsite. Sellised äriühingud võivad olla meie edasimüüjad, aga ka välised veebipoe partnerid. Me hangime ka teatud peamiseid isikuandmeid (ostude tellimusandmed) ja koondame analüütilisi andmeid rakendusepoodidest, kus meie teenuseid müüakse. Muud sellised allikad võivad täiendavalt hõlmata alltöövõtjaid, kes on pakkunud teile tugiteenuseid, või reklaamipartnereid, kes on aidanud meil turundustegevusi läbi viia.

Teeme seda selleks, et tagada teile sujuv kasutuskogemus ja tugijuhtumite lahendamiseks vajalikku teavet hankida.

Sellise muude tootjate kogumise tüüpilised näited on järgmised.

 • Kogume teie andmeid registreerimisandmetest, mille olete esitanud meie välisesse veebipoodi.
 • Hangime kontaktandmed teile meie teenust pakkuva operaator-edasimüüjast partneri eelmise sisselogimise andmetest.
 • Kui kasutate meie teenuste kasutajaks registreerumisel sotsiaalmeedia kontot, võtame teie konto meiliaadressi, et saaksime registreerumise autentida ja teiega ühendust võtta.

Analüüs

Lühikokkuvõte

 • Klientidele vajalike teenuste pakkumiseks analüüsime seda, kuidas meie teenuseid kasutatakse.
 • Vaatame meie kasutajate seas levivaid tendentse, mitte üksikuid kasutajaid.
 • Teeme seda meie veebisaidil ja meie toodetes.
 • Saate valida, kas soovite osaleda.

Täies mahus

Miks me seda teeme? Soovime pakkuda teile isiklikumat kasutuskogemust ja tulevikus veelgi paremaid teenuseid. Selleks peame jälgima kasutusmustreid ja kliendisegmente koondatud andmetena. Näiteks, milliseid funktsioone kasutatakse kõige rohkem, kus esineb teenuserikkeid, mis vajab parandamist ja kuidas te meie teenustest teada saite.

Mida me kogume? Meie teenustes kasutatav andmeanalüüs hõlmab selliseid asju nagu teie Interneti-brauser, klõpsitud elemendid, ajatemplid, üldine asukoht, seadme identifikaator ja seadmete/kasutajate/kasutajarühmade vahelised seosed, teenuse kasutusaeg, seadme tehnilised andmed (nt telefoni mudel ja operatsioonisüsteem, keel), osaline IP-aadress, teenuse tõrked, problemaatilised failid, teenuse jõudluse andmed, kuidas meie teenustega suhtlete (nt milliseid funktsioone kasutate ja kui tihti), domeeni nimi, kust teenusega ühenduse loote, teie kasutatavad teenuse funktsioonid, meie reklaamide efektiivsus, installimise edukus, installimise ja aktiveerimise teekonnad, jõudlus, kasutuskeskkond, ühendused, andmete marsruutimine, kvoot ja muud sarnased andmed.

Meie veebisaitidel kasutatavat andmeanalüüsi on kirjeldatud integreeritud eeskirjas.

Kuidas me andmeid käsitleme? Oleme huvitatud meie klientide vajadustest ja käitumismallidest rühmana, mitte nende klientide nimedest. F-Secure'is andmete analüüsimisel teisendame kogutud andmed üle statistika-, demograafia- ja kliendisegmentideks. Käsitleme kogutud analüüsiandmeid anonüümsetena ja kasutame ettevaatusabinõusid, et vältida individuaalsete klientide tuvastamist.

Hoiame kogu andmehulka turvaliselt. Kasutame kogutud andmete koguhulka ainult ettevõttesiseselt ega anna seda teistele.

Osa andmeid vahetatakse. Tehnilise keskkonna tõttu (s.o Internet, rakendusepoe ökosüsteem ja sotsiaalmeedia) ei saa me teha ise kogu analüüsitavate andmete kogumist ja vajalikke tegevusi. Peame vahetama osa pseudonüümseid andmeid (nt „Androidi turunduse identifikaator" jms) meie veebianalüüsi ja turunduse partneritega. Teie tegevustega seotud andmeid võidakse jagada näiteks järgmistes stsenaariumites.

 • Kasutame andmekogusid, et võimaldada teil meie tootele muude rakenduste kaudu juurde pääseda ja et jälgida koheselt järgmiseid tegevusi. Sellistel juhtudel jagatakse sellisest tegevusest loodud andmed vastavate osapooltega.
 • Kogutud andmetest võivad luua ja avaldada koondaruandeid ka meie allettevõtted, kes pakuvad meile analüüsiteenuseid. Statistika ja koondaruanded ei sisalda mitte mingeid andmeid, mida saaks seostada mõne konkreetse isikuga.

See on paratamatu negatiivne külg peaaegu kõikide digitaalse analüüsi ja turundustegevuste puhul. Ainuke viis, kuidas see võib teile nähtav olla, seisneb selles, mis tüüpi reklaame näete meie rakenduste sirvimisel või kasutamisel, kuid see ei mõjuta teenuste kasutamisel nähtavate reklaamide hulka.

Me ei ohverda teie privaatsust. Me erinevus võrreldes enamike sellega tegelevate ettevõtetega seisneb selles, et me saame aru, kuidas ökosüsteem töötab, ja näeme palju vaeva oma väheste partnerite hoolika valimisega, eemaldada kõik andmed, mis pole eespool toodud eesmärgi täitmiseks absoluutselt vajalikud. Loomulikult saate teenuse seadete kaudu analüüsiandmete kogumisest.igal ajal loobuda.

Piirame selliseid lisatud analüüsiandmeid ainult teenuste pinnapealsele osale ja hoiame neid meie teenuste privaatsuse tuumaladest sõltumatult. Näiteks pole meil väliseid analüüsiandmeid meie security cloudis ega VPN-i teenuse siseses liikluses.

Turundus

Lühikokkuvõte

 • Meie eesmärk on hoida turundus relevantsena.
 • Turundusluba seob andmeanalüüsi koondtulemused teie kontoga.
 • Turundusvalikuid saate reguleerida oma tellimuse portaalis.

Täies mahus

Meie turundustegevused

Loodame saata teile asjakohaseid uudiseid, nõuandeid, pakkumisi ja muid turunduse teatisi. Need aitavad teil meie teenuseid paremini kasutada ja kaitsevad teid veebis.

Esmalt saadame teile teie nõusolekul meili teel või sarnase kontaktteabe kaudu otseturunduse teatisi (kui märkisite meie teenuse tellimisel või võistlusel osaledes meie uudiskirjade saamise soovi).

Teiseks võime teile peale otseturunduse teatiste saata ka teenustega seotud teatisi, kui te pole just soovinud selliseid teatisi mitte saada.

Kolmandaks teeme turundust Internetis, muu tootja rakenduste ja muude kanalite kaudu.

Soovime muuta meie turunduse teatised teie jaoks asjakohaseks. Kui teie teenuse ja brauseri seaded seda lubavad, profiilime teid meie teenuste ja veebisaitidega interaktsiooni ning meie veebi- ja rakendusesiseste turundustegevuste kaudu kogutud andmete põhjal.

Kui annate loa otseturunduseks, ühendame andmeanalüüsi tulemused teie kontoga, et saaksime teile paremat teenust pakkuda. Saate igal ajal esitada taotluse meie turunduse teatistest loobumiseks.

Võime kasutada meie alltöövõtjaid ja partnereid, kes teevad turundustegevusi meie nimel. Meie turunduse teatised on peamiselt seotud meie teenustega. Mõnel juhul võivad need olla seotud ka meie teenustega seotud edasimüügipartnerite teenustega. Siiski ei toetu meie ärimudelid teie isikuandmete müümisele muu tootja massturustajatele. Meie jaoks ei ole te toode. Meie jaoks olete klient.

Teie analüüsi ja turundusega seotud valikud

Oleme soovinud luua vastastikku kasuliku lahenduse, sidudes teie kontol teie seotuse taseme meiega ja selle, kui täpsed meie analüüsiandmed on.

Vaikimisi käsitletakse meiega jagatavaid analüüsiandmeid anonüümsena. Kui meil on aga teie luba saata teile näpunäiteid ja pakkumisi selle kohta, kuidas meie teenuseid paremini kasutada, ühendame osa analüüsiandmetest tuletatud teabest teie kontoga, et anda teile veelgi asjakohasemaid näpunäiteid ja pakkumisi.

Kui loobute meie näpunäidetest ja pakkumistest, siis kasutatakse mis tahes teie esitatud analüüsiandmeid ainult paremate toodete loomiseks, kuid analüüsiandmete ja teie kliendikonto vaheline seos katkeb.

Saate iga teenuse puhul eraldi valida, kas soovite panustada meie analüüsitegevustesse. Valik, kas soovite meilt näpunäiteid ja pakkumisi saada ning kas analüüsiandmetest tuletatud andmed ühendatakse teie kontoga, on tavaline kõikide teenuste puhul, mis on teil sama F-Secure'i kasutajakonto all. Saate neid seadeid reguleerida meie tellimuskeskuses, mille teeme järk-järgult kõikidele meie teenustele kättesaadavaks.

Oleme väga tänulikud, kui aitate meil teenuseid täiustada. Kui soovite siiski minimeerida kogu andmeliiklust F-Secure'i suunal, siis austame teie soovi. Meie need teenused, mis kasutavad täiendavaid analüüsiandmeid, võimaldavad teil loobuda selliste mitteoluliste andmete edasisest kogumisest.

Kui olete loobunud kõikide analüüsiandmete kogumisest, põhinevad meie teile saadetavad sõnumid teenuseandmete kogumisel (andmed, mida kogume teile teenuste pakkumiseks) ja meie näpunäited on tõenäoliselt vähem asjakohased.

Kui olete mis tahes analüüsiandmete kogumise vastu, on parim meetod, kuidas takistada veebis reklaamijatele teie mobiiliseadme profiilimist, on lähtestada aeg-ajalt reklaamiidentifikaatorit ja lülitada teie seadme seadetes sisse jälgimist keelav seade või kasutada meie privaatsuse toodet.

Muudatused

See avalduse versioon selgitab, värskendab ja asendab eelmist avaldust. Selle avalduse ajakohasena hoidmise jätkamiseks teeme sellele versioonile tulevikus aeg-ajalt muudatusi ja täiendusi. Sarnaselt värskendatakse ka teenusepõhiseid poliitikaid ja muid juhtumipõhiseid poliitikaid.

Avaldame muudetud privaatsusavalduse oma veebisaidil või muus kohas, kus see privaatsusavaldus on varem avaldatud. Kui tegemist on märkimisväärsete muudatustega, võime teid ka muul viisil teavitada, nt postitades teate meie kodulehele või saates meili. Muudatused rakenduvad alates muudetud privaatsusavalduse avaldamisest meie veebisaidil või muus avaldamise kohas.

Kontaktteave

Kui teil on privaatsusavalduses käsitletud teemadega seoses küsimusi või muresid, võtke ühendust järgmisel aadressil.

F-Secure Corporation
Tammasaarenkatu 7
PL 24
00181 Helsinki
Finland

Kui olete meie tarbijatoodete klient, võtke meiega ühendust aadressil f-secure.com/support.

Kui olete meie äritoodete klient, võtke meiega ühendust aadressil f-secure.com/en/web/business_global/support.

© F-Secure, juuni 2018