Swe
 1. Skip to navigation
 2. Skip to content
 3. Skip to sidebar


Användarvillkor för fjärrsupporttjänster

Användarvillkor för F-Secures fjärrsupporttjänster


Genom att använda fjärrsupporttjänsterna från F-Secure Corporation samtycker du (som representant för dig själv och/eller den juridiska person som du företräder) till:

 • att bevilja fjärråtkomst till din dator för supportpersonal hos F-Secure eller dess dotterbolag eller underleverantörer i syfte att tillhandahålla teknisk support och att du har behörighet att bevilja behörighet till datorn eller någon annan enhet som fjärranslutningen upprättas från
 • att du är personligen ansvarig för att se till att en giltig säkerhetskopia har gjorts av eventuella data och program innan några åtgärder vidtas via F-Secures fjärrsupportverktyg
 • att det på grund av beskaffenheten hos vissa tekniska problem kanske inte går att lösa just ditt aktuella problem via fjärrsupport
 • att på grund av komplexiteten och variationen hos supportärendena och det oundvikliga beroendet av teknik från tredje part, så tillhandahålls all support på basis av bästa möjliga insats och F-Secure kanske inte kan åtgärda vissa problem
 • att inte ha sekretess-, säkerhets- eller lösenordskänsliga program/webbsidor/e-postmeddelanden öppna under fjärrsupporten
 • att vi i syfte att tillhandahålla god kundvård kan hjälpa dig med och erbjuda lösningar på i) vissa produktfunktioner som inte är önskvärda för dig och/eller ii) problem som har uppstått på grund av en produkt från tredje part, som en del av våra supporttjänster, men att tillhandahållandet av eventuell hjälp för att lösa och/eller kringgå ovanstående inte uppfattas som bekräftelse på att sådana eventuella problem skulle utgöra några fel i programvara eller tjänster från oss
 • att om du beviljas åtkomst till en kopia av F-Secure-programvara i supportsyfte och i) om inga specifika licensvillkor föreligger i nämnda programvara, ska all användning av sådana programvarukopior lyda under F-Secures licensvillkor för slutanvändare i den F-Secure-programvara för återförsäljning som du har installerat på din enhet, eller ii) om ingen sådan installation föreligger, de licensvillkor för slutanvändare som finns här. Du samtycker till att, förutom den tidsbegränsade användningen av programvaran i syfte att lösa ditt supportproblem, så beviljas du inga övriga rättigheter till programvaran.
 • att i syfte att ge dig support och problemlösningstjänster, i) kan du uppmanas att tillhandahålla personligt identifierbara data (inklusive e-postmeddelanden och/eller metadata för dessa) till F-Secure eller dess dotterbolag eller supportpartner och/eller, ii) där det krävs för att lösa supportproblemet, att data från din enhet som kan användas för att identifiera dig kan samlas in och skickas till F-Secure, till dess dotterbolag och/eller till dess supportpartner för problemlösningsanalys. Alla sådana data behandlas i enlighet med F-Secures sekretesspolicy.
 • att alla fjärrtjänster och all programvara tillhandahålls i befintligt skick och på egen risk. Du bekräftar och är införstådd med att supportteknikern som tillhandahåller dina supporttjänster inte känner till inbördes förhållanden, inställningar eller specialprogram på din enhet eller alla syften som din enhet används för eller för vilka som anslutning till enheten sker
 • att alla förslag som lämnas av F-Secure, dess dotterbolag eller dess supportpartner för att lösa problemet endast är syftar till det föreliggande supportproblemet och inte är avsedda eller erbjuds som allmänna råd för andra syften
 • att inte hålla F-Secure ansvariga eller ersättningsskyldiga för eventuella skadestånd, kompensationer, avgifter eller kostnader, oavsett om de hänför sig till direkta skador, indirekta skador, följdskador, oförutsedda skador eller andra skador, och oavsett om detta baseras på kontrakt, åtalbara handlingar eller rättmätiga krav som kan uppstå (t.ex. orsakat av systemomstart, förlorade eller skadade data, systemfel, obehörig åtkomst eller annat) och att F-Secure (som representanter för sig själva, sina dotterbolag, sina underleverantörer och deras företrädare och anställda) – om inte uppsåtligt tjänstefel begåtts från deras sida –frånsäger sig allt ansvar för eventuella skadeståndskrav som uppstår i samband med användandet av denna tjänst i den fulla utsträckning som lagen tillåter. För att undvika oklarheter; F-Secure eller dess dotterbolag är inte ansvariga för eventuella försumliga eller uppsåtliga handlingar utförda av dess underleverantörer som utför nämnda supporttjänster.
 • att om inget annat anges nedan, ska dessa villkor styras av finländsk lagstiftning utan hänsyn till konflikter i lagar och regler. Domstolarna i Finland ska ha exklusiv jurisdiktionsrätt för att döma eventuella tvister som uppkommer till följd av dessa villkor. Vid licensinköp gjorda i eller på uppdrag av licensinnehavare boende i USA eller verkande under amerikansk lagstiftning ska kalifornisk delstatslag styra dessa villkor utan hänsyn till konflikter med lagar, regler och principer och utan hänsyn till Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor. I sådana fall ska de federala och delstatliga domstolarna i Kalifornien ska ha exklusiv jurisdiktionsrätt för döma i eventuella tvister som uppkommer till följd av dessa villkor. Med hänsyn till licenser som har köpts av konsumenter bosatta utanför Finland eller USA, kan de här villkoren styras av de föreskrivna lokala lagarna för sådana jurisdiktioner.

Tillbaka