Nor
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Juridiske vilkår

F-SECURE® LISENSVILKÅR (Mars 2012)

VIKTIG – FØR DU INSTALLERER ELLER BRUKER F-SECURE-PROGRAMVAREN, MÅ DU LESE FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR ("VILKÅR") NØYE. HVIS DU VELGER ALTERNATIVET AKSEPTER NEDENFOR, ELLER INSTALLERER, KOPIERER ELLER BRUKER PROGRAMVAREN, ELLER DEN PROGRAMVAREBASERTE TJENESTEN BETYR DET AT DU (EN ENKELTPERSON ELLER EN ENHET) AKSEPTERER AT DU HAR LEST VILKÅRENE, FORSTÅR DEM OG AKSEPTERER Å VÆRE JURIDISK BUNDET AV DEM. HVIS DU IKKE AKSEPTERER ALLE VILKÅRENE, KAN DU IKKE INSTALLERE, BRUKE ELLER KOPIERE PROGRAMVAREN
Disse vilkårene dekker alle F-Secure-programmer og/eller programvarebaserte tjenester og webprogrammer som er lisensiert av eller gjort tilgjengelig for deg, inkludert kundestøtteverktøy, webportaler som direkte støtter bruken av programvaren, relatert dokumentasjon og alle oppdateringer og oppgraderinger av alle ovennevnte programmer (samlet kalt "Programvaren"). Disse vilkårene gjelder også slike programmer som er gjort tilgjengelige for deg under den kjøpte lisensen eller relatert serviceavtale hvor disse vilkårene er spesielt vedlagt. Du erkjenner og aksepterer at Programvaren er underlagt spesifikke begrensninger som f.eks. formål for bruk og visse tekniske krav, inkludert, men ikke begrenset til, operativsystem, lagringsplass, geografisk plassering eller nettverkstilkobling.

KOMMERSIELL LISENS

Under forutsetning av at alle aktuelle lisensavgifter er betalt og i henhold til følgende vilkår og betingelser er du tildelt en ikke eksklusiv, ikke overførbar rett til å bruke den angitte Programvaren i en spesifisert tidsperiode slik det er avtalt separat mellom deg og F-Secure eller dets distributører. F-Secure og dets lisensgivere forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt deg.

Du kan:
A) installere og bruke Programvaren kun på så mange enheter (typisk håndholdte enheter, personlige datamaskiner, servere eller annen maskinvare, samlet kalt "Enhet") som det er fastslått i Programvaren, F-Secure-lisenssertifikatet, aktuell faktura, produktemballasje eller avtale der disse Vilkårene er vedlagt. Hvis Programvaren og/eller dens tjenester deles i et nettverk eller programvaren brukes til å filtrere trafikk på servere, brannmurer eller gatewayer, må du ha en lisens for enten skannekapasiteten eller for det totale antall brukere som Programvaren leverer tjenester til. I slike tilfeller kan du installere Programvaren på så mange enheter som nødvendig;
B) lage kopier av Programvaren kun til installerings- og sikkerhetskopieringsformål; og
C) utvide antall lisenser ved å kjøpe flere lisenser.

Du kan ikke:
A) installere og bruke Programvaren i uoverensstemmelse med disse Vilkårene, F-Secure-lisenssertifikatet eller annen relatert dokumentasjon;
B) distribuere kopier av Programvaren til en tredjepart, elektronisk overføre Programvaren til en datamaskin som tilhører tredjepart, eller tillate at en tredjepart kopierer Programvaren, unntatt og i den grad slik aktivitet er uttrykkelig uttrykt i relatert dokumentasjon;
C) endre, tilpasse, oversette, leie, lease, videreselge, distribuere eller lage utledet arbeid basert på Programvaren og/eller relaterte filer (inkludert, men ikke begrenset til, databaser, nyheter, beskrivelser eller annet innhold) eller noen del av dette;
D) dekompilere, omvendt konstruere, demontere eller på annen måte redusere Programvaren og/eller relaterte filer (inkludert, men ikke begrenset til, databaser, nyheter, beskrivelser eller kommunikasjon mellom programmer) til noen menneskelig oppfattbar form (unntatt i den begrensede utstrekning det er tillatt i henhold til obligatoriske lover om opphavsrett) fordi Programvaren inneholder eller kan inneholde forretningshemmeligheter som eies av F-Secure og dets lisensgivere;
E) bruke dokumentasjonen til noe annet formål enn som hjelp til å bruke Programvaren;
F) fremlegge lisensautorisasjonskoden for programinstallering (inkludert, men ikke begrenset til abonnementsnummer og registreringsnøkkel) for en tredjepart;
G) bruke sikkerhetskopiutgaven av Programvaren eller noen del av den til å implementere et produkt eller en tjeneste som skal drives på eller i forbindelse med Programvaren, til noe annet formål enn det Programvaren er utgitt for; eller
H) der sikkerhetskopiutgaven av Programvaren inkluderer en komponent med automatisk oppdateringsagent, bruke en slik komponent til å publisere, distribuere og/eller innhente programvare eller innhold som (i) ikke er spesifikt relatert til F-Secure-produkter og/eller -tjenester, og (ii) ikke er sikkerhetsrelatert (eller noen oppdatering til noe slik programvare eller innhold).
Kontakt F-Secure direkte hvis du er interessert i andre rettigheter til Programvaren enn de du er tildelt i disse Vilkårene.

EVALUERINGSLISENS

En evalueringslisens gjelder når du bruker, laster ned eller installerer en prøveversjon av Programvaren eller du blir tildelt en tidsbegrenset, ikke eksklusiv og ikke overførbar lisens av F-Secure eller dets distributører for evalueringsformål. Programvaren lisensieres til deg kun for evaluering av Programvaren og kun for en spesifisert prøveperiode, som starter på datoen Programvaren lastes ned første gang eller leveres til deg. Etter den angitte tidsperioden må du enten kjøpe Programvare-lisensen fra F-Secure eller dets distributører, eller ødelegge og slutte å bruke Programvaren. Hvis du kjøper en lisens for Programvaren før utløpet av prøveperioden, og aktiverer Programvaren, har du en gyldig lisens og trenger ikke å ødelegge Programvaren. F-Secure har ingen forpliktelser med hensyn til å levere støtte- eller vedlikeholdstjenester for evalueringslisenser. For å fjerne all tvil, evalueringslisensen er også underlagt restriksjonene som er beskrevet ovenfor som punktene A-H. F-Secure og dets lisensgivere forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt deg.

IKKE-KOMMERSIELL LISENS

En ikke-kommersiell lisens gjelder når du bruker, laster ned eller installerer en gratis (annet enn prøve) versjon av Programvaren som er gjort tilgjengelig for deg av F-Secure eller dets distributør. Slik Programvare lisensieres til deg kun for en begrenset periode som en ikke eksklusiv, ikke overførbar lisens, og er kun ment som et supplerende verktøy (ikke for vedvarende innholdssikkerhets- eller andre langsiktige formål). F-Secure forbeholder seg retten til når som helst å avslutte muligheten til å bruke denne typen Programvare, og har ingen forpliktelser med hensyn til å levere støtte- eller vedlikeholdstjenester for ikke-kommersielle lisenser. For å fjerne all tvil, evalueringslisensen er også underlagt restriksjonene som er beskrevet ovenfor som punktene A-H. F-Secure og dets lisensgivere forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er tildelt deg.

ÅPEN KILDE-LISENSER

Du aksepterer at visse komponenter av Programvaren kan være dekket av såkalte "åpen kilde"-programvarelisenser, ("OSS-lisenser"), som betyr alle programvarelisenser som er godkjent som åpen kilde-lisenser av Open Source Initiative eller andre betydelig like lisenser, inkludert, uten begrensning, alle lisenser som krever, som en betingelse for distribusjon av programvaren som er lisensiert under en slik lisens, at distributøren gjør programvaren tilgjengelig i kildekodeformat ("Åpen kilde-komponenter"). Når det gjelder Åpen kilde-komponenter, gjelder følgende bestemmelser; i) i den utstrekning det uttrykkelig kreves av OSS-lisensene, skal vilkårene for de relevante OSS-lisensene (inkludert spesielt omfanget av lisensen samt fraskrivelser av ansvar og garantier) gjelde for de respektive Åpen kilde-komponentene i stedet for disse Vilkårene og ii) i den grad de gjeldende vilkårene i OSS-lisenser forbyr noen av restriksjonene i disse Vilkårene, gjelder ikke disse restriksjonene for de respektive Åpen kilde-komponentene. OSS-lisenser som er relatert til de respektive Åpen kilde-komponentene finnes i installeringskatalogen for Programvaren eller annet sted som angitt i Programvaren, når dette er påkrevet i vilkårene i OSS-lisensene.

EIENDOMSRETT

Eiendomsrett, rettigheter til eierskap og immaterielle rettigheter til Programvaren skal forbli hos F-Secure og/eller dets lisensgivere. Programvaren er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale overenskomster om opphavsrett og immateriell eiendom.

FULLMAKTER FRA DEG TIL F-SECURE

For at Programvaren skal fungere etter hensikten, gir du F-Secure rett til å gjøre følgende der det er nødvendig for å levere de relaterte tjenestene til deg.

1. Sikkerhetsoperasjoner. Du gir F-Secure rett til på dine vegne å kopiere mistenkelige filer som inneholder kjørbar kode fra din Enhet til F-Secures backendsystem, når F-Secure mer effektivt kan analysere dem for ondsinnet aktivitet.
2. Overføring av filene dine. Når du skal sikkerhetskopiere, overføre, kopiere, mangfoldiggjøre, tilpasse, forandre, utnytte, synkronisere eller publisere innholdet ditt gjennom din bruk av Programvaren, aksepterer du at F-Secure (og/eller F-Secures distributørpartner, som aktuelt) også kan foreta slike aktiviteter på dine vegne for at Programvaren skal fungere. F-Secure vil bare utføre slike aktiviteter i forhold til innholdet ditt når det er nødvendig for å tillate deg å administrere innholdet via Programvaren. F-Secure vil ikke selge innholdet ditt til tredjeparter.

BEGRENSET GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSER

1. Begrenset garanti på medier. F-Secure garanterer at de fysiske mediene, hvis noen, som er produsert av F-Secure og som Programvaren er lagret på, er uten defekter i materialer og utførelse ved normal bruk i 30 dager fra datoen for levering. F-Secure gir ikke noen garanti på medier hvis Programvaren leveres i eller sammen med en enhet fra tredjepart. Alle implisitte garantier på mediene, inkludert implisitte garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, er begrenset i varighet til 30 dager fra datoen for levering. F-Secure vil, etter eget valg, erstatte mediene eller refundere kjøpesummen for mediene. F-Secure har ikke noe ansvar for å erstatte eller refundere kjøpesummen for medier som er skadet på grunn av uhell, misbruk eller feil bruk.
2. Ansvarsfraskrivelse for garanti på Programvaren. PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER" UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. F-SECURE, DETS LISENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER GARANTERER IKKE FOR PROGRAMVAREN ELLER RELATERT DOKUMENTASJON NÅR DET GJELDER RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET ELLER ANNET. F-SECURE OG DETS LISENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM EIENDOMSRETT, TILGJENGELIGHET, YTELSE, KRENKING AV RETTIGHETER, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. DU PÅTAR DEG ALL RISIKO MED HENSYN TIL RESULTATER OG YTELSE FOR PROGRAMVAREN OG RELATERT DOKUMENTASJON.
3. Fullstendig garantierklæring. Den begrensede garantien på medier som er angitt ovenfor, er den eneste garantien av noe slag som gis av F-Secure. Ingen muntlig eller skriftlig informasjon eller anvisninger som er gitt av F-Secure, dets forhandlere, distributører, agenter eller ansatte skal utgjøre noen form for garanti eller på noen måte utvide den foregående begrensede garantien, og du kan ikke stole på noe slik informasjon eller anvisning. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke begrensningen eller utelukkelsen av uttrykte eller implisitte garantier, så det er ikke sikkert at utelukkelsen ovenfor gjelder for deg, og du kan ha andre rettigheter som varierer fra jurisdiksjon til jurisdiksjon.

BEGRENSNING AV ANSVAR

1. Begrensning av ansvar for enkelte skadekategorier. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET OG NOEN JURIDISK TEORI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, LOV ELLER KONTRAKT, SKAL F-SECURE, DETS ANSATTE, DETS LISENSGIVERE, DETS DISTRIBUTØRER ELLER DETS LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR NOEN SPESIELLE, KONSEKVENSMESSIGE, TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV INNTEKT ELLER FORTJENESTE, TAPTE ELLER SKADEDE DATA, FILER, ENHETS- ELLER APPARATFEIL ELLER FEILFUNKSJON ELLER ANDRE KOMMERSIELLE ELLER ØKONOMISKE TAP, SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK, ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE, PROGRAMVAREN ELLER RELATERT DOKUMENTASJON, SELV OM F-SECURE HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.
2. Begrensning i totalt ansvar. F-SECURE, DETS LISENSGIVERE, ELLER DETS DISTRIBUTØRERS MAKSIMALE TOTALE ANSVAR OVERFOR DEG FOR FAKTISK SKADE UANSETT GRUNN SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHET OVERSTIGE BELØPET DU HAR BETALT FOR PROGRAMVAREN. I TILFELLE SKADE SOM SKYLDES PROGRAMVAREFEIL SOM FØRER TIL TAP, KORRUPSJON, UAUTORISERT OFFENTLIGGJØRING ELLER UTVIDET UTILGJENGELIGHET AV INNHOLDET, ER ANSVARET UTTRYKKELIG BEGRENSET TIL DET BELØPET SOM ER BETALT FOR PROGRAMVARELISENSEN I SEKS MÅNEDER FORUT FOR FEILEN.
3. Bindende forbrukerrettigheter, begunstigelse til vilkår. Enkelte jurisdiksjoner tillater ikke begrensning eller utelukkelse av ansvar for tilfeldige skader eller følgeskader, og begrensningen eller utelukkelsen ovenfor kan i disse tilfeller kanskje ikke være gjeldende eller bare delvis være gjeldende for deg. Ikke noe i disse Vilkårene skal innskrenke lovbestemte rettigheter til noen part som opptrer som forbruker. F-Secure opptrer også på vegne av sine ansatte, lisensgivere, leverandører og tilknyttede selskaper i å fraskrive, utelukke og/eller begrense forpliktelser, garantier og ansvar som angitt i disse Vilkårene, men ikke på noen andre måter og ikke for noe annet formål.
4. Begrensning av ansvar i henhold til tyske og østerrikske lover. Med hensyn til lisenser som kjøpes av forbrukere i Tyskland eller Østerrike, gjelder følgende ansvarsbegrensning i stedet for avsnitt 1 og 2 over: Med hensyn til krav om skadeserstatning, krav om kompensasjon for utgifter og andre erstatningskrav, uansett om de fremsettes på grunnlag av kontrakt, lov, brudd på lovmessige forpliktelser eller annet under denne lisensen, gjelder følgende: F-Secure, dets lisensgivere, dets distributører eller dets leverandører skal uten begrensninger holdes ansvarlig for i) skade forårsaket med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet, ii) erstatningskrav i henhold til tysk/østerriksk lov om produktansvar og iii) hvis liv eller helse settes i fare. Ved liten grad av uaktsomhet gjelder følgende: F-Secure, dets lisensgivere, dets distributører eller dets leverandører skal kun holdes ansvarlig for så vidt som de har brutt en grunnleggende kontraktsforpliktelse (hovedforpliktelse i kontrakt). Dette ansvaret skal begrenses til kontraktsmessig typisk og overskuelig skade i tilfelle materielle skader og pekuniærskader.

EKSPORTRESTRIKSJONER

Du erkjenner og godtar at Programvaren kan være gjenstand for restriksjoner og kontroller pålagt av nasjonale lover og forskrifter, inkludert men ikke begrenset til eksportbestemmelser i EU, eller USAs Export Administration Act (heretter "Eksportregler"). Du erkjenner og bekrefter at hverken Programvaren eller noe direkte produkt av denne er eller vil bli ervervet, sendt, overført eller re-eksportert, direkte eller indirekte til noe land hvor slik eksport er forbudt i henhold til Eksportreglene og forskriftene derunder, og de vil heller ikke bli brukt til noe formål forbudt av samme bestemmelser. Ved å bruke Programvaren erkjenner og godtar du det foregående, og du garanterer at du vil overholde Eksportreglene når du enten eksporterer eller reeksporterer eller importerer Programvaren eller annen underliggende informasjonsteknologi. Du garanterer i tillegg at du ikke er statsborger i et land med amerikansk eksport- og importforbud, eller et land oppført i amerikanske styresmakters liste Table of Denial Orders eller det amerikanske finansdepartementets liste over spesielt utpekte statsborgere (Specially Designated Nationals).

RETTIGHETER FOR AMERIKANSKE STYRESMAKTER

Hvis denne lisensen er anskaffet for eller på vegne av USA, dets byråer og/eller virksomheter ("Amerikanske styresmakter") anerkjenner du at Programvaren og dokumentasjonen er henholdsvis "kommersiell datamaskinprogramvare" og "dokumentasjon til kommersiell datamaskinprogramvare" slik de termene er definert med henblikk på Federal Acquisition Regulations (FARs) i tilfelle innkjøp av sivile kontorer (48 C.F.R. 2.101) og Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) i tilfelle innkjøp av enheter i forsvarsdepartementet (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) og (5)). I samsvar med 48 C.F.R. 12.212 i FARs og 48 C.F.R. 227.7202 i DFARS og andre gjeldende forskrifter skal all bruk, endring, reproduksjon, utgivelse, utføring, fremvisning, fremlegging eller distribusjon av Programvaren og dokumentasjonen av eller for amerikanske styresmakter kun være underlagt disse Vilkårene og skal være forbudt unntatt i den grad det uttrykkelig er tillatt i disse Vilkårene.

HØYRISIKOAKTIVITETER

Programvaren er ikke feiltolerant med mindre det uttrykkelig er fastslått i produktdokumentasjonen, og er ikke utformet, produsert eller beregnet for bruk eller videresalg som kontrollutstyr i risikable miljøer som krever feilsikker ytelse, som drift av kjernekraftanlegg, flynavigerings- eller kommunikasjonssystemer, flykontrolltjenester, maskiner for livsoppholdelse eller våpensystemer, der feil i Programvaren direkte kan føre til død eller personskader eller alvorlig fysisk eller miljømessig skade ("Høyrisikoaktiviteter"). F-Secure og dets leverandører fraskriver seg spesifikt alle uttrykte eller implisitte garantier for egnethet for Høyrisikoaktiviteter.

SENDING OG BEHANDLING AV DATA OG PERSONLIGE DATA

1. Personlige data. DU AKSEPTERER OG SAMTYKKER I AT FOR Å TILLATE F-SECURE Å LEVERE TJENESTENE SOM ER RELATERT TIL PROGRAMVAREN TIL DEG, OG FOR KUNDERELASJONSFORMÅL, KAN F-SECURE SAMLE INN OG BEHANDLE DATA RELATERT TIL DIN BRUK AV PROGRAMVAREN OG RELATERTE TJENESTER. PERSONLIGE DATA BEHANDLET SLIK KAN OMFATTE, SOM AKTUELT i) KONTAKTINFORMASJON, INFORMASJON AVGITT FOR Å LØSE ET KUNDESTØTTESPØRSMÅL OG ANDRE DATA DU AKTIVT SENDER SAMT ii) ANDRE DATA AUTOMATISK INNSAMLET SOM F.EKS. LISENS/ENHET/PROGRAMVAREINFORMASJON, TELEFONNUMMER, INFORMASJON OM BRUKERKONTOAKTIVITET OG ANDRE LIGNENDE DATA SOM ER BEHANDLET SOM STANDARD PÅ EN MÅTE SOM IDENTIFISERER PERSONEN. HVIS DU PERSONLIG SENDER PERSONLIGE DATA TIL F-SECURE, ER DU ANSVARLIG FOR AT SLIKE PERSONLIGE DATA ALLTID ER NØYAKTIGE, KORREKTE OG OPPDATERTE.
2. Innholdet ditt. OVENNEVNTE AKSEPT OG SAMTYKKE GJELDER OGSÅ FOR INNHOLD DU HAR BEHANDLET VIA PROGRAMVAREN ELLER LAGRET PÅ F-SECURE SERVERE. F-SECURE BEGRENSER IMIDLERTID SYNLIGHETEN AV INNHOLDET DITT FOR Å SIKRE AT DET FORBLIR PRIVAT, MED MINDRE F-SECURE HAR JURIDISK BEGRUNNET BEHOV FOR Å HA INNSYN. INNHOLDET DITT FORBLIR PRIVAT MED MINDRE DU DELER DET MED ANDRE, ENTEN OFFENTLIG ELLER FOR ET BEGRENSET PUBLIKUM.
3. Tekniske data og sikkerhetsdata. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER I AT NÅR DU TILLATER AT F-SECURE LEVERER TJENESTENE KNYTTET TIL PROGRAMVAREN OG UTVIKLER DISSE TJENESTENE, MÅ PROGRAMVAREN SAMLE INN DATA KNYTTET TIL PROGRAMVAREN, INTERNETT, ENHETEN DIN, INNHOLDET DITT, BRUK AV OVENNEVNTE OG GEOGRAFISK PLASSERING AV ENHETEN DIN. DE OVENNEVNTE DATA ER TYPISK SAMLET INN I FORM AV SIKKERHETSDATA, ANALYSEDATA, TEKNISKE DATA, STATISTIKK, FILMETADATA OG ANDRE LIGNENDE DATA. SLIKE DATA ER SOM STANDARD BEHANDLET PÅ EN MÅTE SOM IKKE IDENTIFISERER PERSONEN.
4. Overføringer. DU AKSEPTERER OG SAMTYKKER I AT F-SECURE KAN FORMIDLE OPPLYSNINGENE VIDERE ELLER OVERFØRE NOEN AV DE OVENNEVNTE DATA TIL SINE SAMARBEIDSPARTNERE, UNDERLEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER OG PARTNERE, OG AT SLIKE TREDJEPARTER KAN BEFINNE SEG UTENFOR EØS. ALL OVERFØRING AV DATA GJØRES PÅ SIKKER MÅTE. F-SECURE KAN OGSÅ BEHANDLE OG DELE DATA NÅR DETTE ER NØDVENDIG FOR Å FORFØLGE RETTIGHETER I TRÅD MED GJELDENDE LOV.
5. Mer informasjon. INNSAMLEDE DATA VARIERER PER PROGRAMVARE. MER DETALJERT INFORMASJON OM INNSAMLING AV PERSONLIGE DATA OG BEHANDLING OG KONTAKTINFORMASJON FINNER DU I F-SECURES RELEVANTE RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN. F-Secures retningslinjer for personvern finnes enten i produktets brukergrensesnitt eller i avsnittet om personvern på F-Secures webområde.

GENERELT

Programvaren er underlagt visse funksjonelle restriksjoner slik det fra tid til annen informeres om av F-Secure (eller av F-Secures distributør som du innhentet denne lisensen fra). F-Secure forbeholder seg retten til å endre disse kravene i forbindelse med oppdateringer eller oppgraderinger av Programvaren. Du aksepterer og bekrefter herved at du, før du registrerte deg for Programvaren, har undersøkt dens egnethet for dine krav.

F-Secure forbedrer tjenestene sine kontinuerlig. F-Secure forbeholder seg retten til å endre egenskaper eller funksjonaliteten i Programvaren for å justere den til endringer i markedet eller forskrifter, for å ta i betraktning eventuelle påfølgende tekniske begrensninger eller for å kunne levere bedre produkter eller tjenester. F-Secure vil derfor måtte oppgradere eller foreta endringer i Programvaren fra tid til annen. Du bør derfor bruke den siste versjonen av Programvaren for optimalisert sikkerhet og anvendelighet. F-Secure forbeholder seg retten til å avvikle vedlikehold av og kundestøtte til enkelte versjoner av Programvaren i henhold til praksisen for produktets livssyklus. Ettersom de fleste F-Secure Programvarer er avhengig av jevnlige oppdateringer kan dette medføre at Programvaren blir ubrukelig. Bruk av Programvare hvor kundestøtte er avviklet anbefales ikke, og slik bruk skjer på eget ansvar. Du finner mer informasjon om produktets livssykluspraksis på F-Secures webområde.
Ettersom Programvaren trolig utvikles og endres i løpet av abonnementstiden, kan F-Secure ha behov for å endre disse Vilkårene i forbindelse med oppdateringene, og de endrende Vilkårene gjelder automatisk for de korresponderende versjonene av Programvaren som er distribuert med de endrede Vilkårene. Hvis noen del av disse Vilkårene finnes ugyldig og ikke kan håndheves, påvirkes ikke gyldigheten av de øvrige Vilkårene som fortsatt er gyldige og skal håndheves.

Programvaren kan inneholde webapplikasjoner eller webportaler («nettsteder»). Bruken av slike webområder kan være gjenstand for tilleggsvilkår. Du samtykker i å se gjennom slike webområder for tilleggsvilkår for bruk og bare bruke slike nettsteder i tråd med disse. Dette kan også være webområder til F-Secures distributører og andre tredjeparter. F-Secure har ikke noe ansvar i forhold til tredjeparters webområder.

Du er informert om, og aksepterer herved, at hele eller deler av Programvaren kan være midlertidig utilgjengelig/ute av drift i forbindelse med reparasjoner, oppgradering, vedlikehold eller av årsaker utenfor F-Secures rimelige kontroll (force majeure). F-Secure, dets lisensgivere eller dets distributører skal ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av slike avbrudd, og skal påta seg å gjenopprette tilgjengelighet/drift av Programvaren så raskt som rimelig mulig, avhengig av påtrufne tekniske begrensninger.

Uten hensyn til andre opphørs- eller utløpsrettigheter, opphører lisensen til Programvaren umiddelbart og uten varsel hvis du bryter noen av disse Vilkårene, eller bruker Programvarens funksjoner for andre formål enn de som er angitt i den offisielle dokumentasjonen. Hvis F-Secure observerer at du bruker Programvaren på en åpenbart overdreven måte, og/eller en måte som kan svekke en tredjeparts bruk (f.eks. ved å monopolisere tilgangens båndbredde), forbeholder F-Secure seg retten til (i) ikke å fornye lisensen, (ii) begrense bruken av Programvaren og/eller deler av denne og/eller (iii) å avslutte lisensen. F-Secure skal informere deg via e-post om utøvelsen av rettighetene i)- iii) over. I tillegg kommer at i tilfelle opphør av avtalen mellom F-Secure og distributøren som har levert Programvaren til deg, skal F-Secure eller dens distributør ha mulighet til å avslutte din bruk av Programvaren øyeblikkelig eller en respektiv funksjonalitet av denne gjennom en enkel e-post eller tilsvarende kommunikasjon, uten at du kan søke erstatning eller annen kompensasjon for dette. Du er ikke berettiget til refusjon fra F-Secure eller noen av dets distributører som er resultat av opphør. Vilkårene som omhandler restriksjoner for bruk gjelder også etter opphør.

Med mindre annet er fastslått nedenfor skal disse Vilkårene være underlagt lovgivningen i Finland uten hensyn til konflikt med lovregler og -prinsipper og uten hensyn til FNs Convention of Contracts for the International Sale of Goods. Domstolen i Finland skal ha eksklusiv jurisdiksjon og skal være verneting for å dømme i alle tvister som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene. I tilfeller der lisenser er kjøpt i eller på vegne av lisensinnehavere som bor i USA eller driver under lovverket i USA, skal styrende lov for disse Vilkårene være lovene i California, uten hensyn til konflikt med lovregler og -prinsipper og uten hensyn til FNs Convention of Contracts for the International Sale of Goods. I slike tilfeller skal eksklusiv jurisdiksjon og rettssted for dømming i tvister som oppstår i forbindelse med disse Vilkårene, være de føderale og statlige rettene i California. Med hensyn til lisenser som er kjøpt av forbrukere som bor utenfor Finland eller USA, kan disse Vilkårene være styrt av obligatorisk lovgivning i slike jurisdiksjoner. I tilfeller der F-Secure skulle velge ikke å insistere på å håndheve sine rettigheter i samsvar med disse Vilkårene, skal ikke dette tolkes som at F-Secure frafaller retten til å håndheve det samme i fremtiden.
Hvis du har spørsmål om disse Vilkårene eller hvis du ønsker å kontakte F-Secure av andre årsaker, kan du skrive til: F-Secure Corporation, PL24, FI-00181 Helsinki, Finland, e-post: helsinki@f-secure.com eller ring: +358 9 2520 0700.

PRODUKTSPESIFIKKE VILKÅR OG BETINGELSER

Følgende produktspesifikke vilkår og betingelser gjelder for spesifikke typer av Programvaren bestemt under, i tillegg til vilkårene ovenfor, og skal utgjøre en grunnleggende del av Vilkårene for disse typene Programvare.

SIKKERHETSKOPIERING AV INNHOLDET

1. Du bekrefter at du har blitt informert om at denne Programvaren gjøres tilgjengelig for deg for sikkerhetskopiering av innhold som er plassert på din Enhet. Du bekrefter at du har blitt informert om at Programvaren ikke er arkiveringsprogramvare.

2. Etter lisensens opphør kan innholdet som er lagret ved hjelp av Programvaren, bli slettet, og det kan ikke lenger gjenopprettes av deg.

3. Du aksepterer at bruk av Programvaren kan føre til økte dataoverføringskostnader. Slike tilleggskostnader kan variere avhengig av enhet/tilkobling/operativnettverk og du er selv, og ikke F-Secure, ansvarlig for slike kostnader.

4. Programvaren er kun beregnet for sikkerhetskopiering av enkeltfiler fra visse vanlige personlige programmer, for eksempel dokument-, bilde- og videofiltyper. Programvarens sikkerhetskopieringskapasitet varierer mellom enheter. Programvaren er ikke beregnet for sikkerhetskopiering av (i) innhold fra/gjort tilgjengelig gjennom bedriftsnettverkstjenester, (ii) programmer, (iii) operativsystemer eller (iv) dataformater som vanligvis lagres på servere, som f.eks , men ikke begrenset til, databaser.

5. Du skal ikke forsøke å bruke Programvaren til å lagre data som ikke primært finnes på og er lagret på enheten/din interne datamaskinmaskin (for eksempel data som er lagret på eksterne lagringsenheter eller på interne og/eller eksterne nettverk).

6. Operasjoner utføres automatisk av Programvaren som standard under en fastsatt periode, avhengig av relaterte tekniske begrensninger, og derfor gis det ingen garanti for at sikkerhetskopieringsoperasjoner kan fullføres i løpet av en bestemt tidsperiode.

7. Du er alene ansvarlig for at innholdet er sikkerhetskopiert, overført eller lagret gjennom din bruk av Programvaren, og generelt for din bruk av Programvaren. Du skal sikre, forsvare og holde skadesløs F-Secure, dets lisensgivere, distributører, leverandører (samlet kalt "Skadesløse") mot (i) alle kostnader, anklager, krav, skader, forpliktelser pådratt og/eller prosesser mot noen av de Skadesløse, inkludert uten begrensning honorarer for utenforstående juridisk rådgivning og konsulenthonorarer, som skyldes ulovlig atferd og/eller overtredelse av tredjeparts rettigheter, og/eller (ii) alle skader du måtte forårsake gjennom din bruk av Programvaren.

8. DU SKAL HERVED BEKREFTE AT DU HAR BLITT INFORMERT OM AT PROGRAMVAREN ER LAGET FOR INDIVIDUELLE SLUTTBRUKERE FOR IKKE-KOMMERSIELL BRUK. DU SKAL DERFOR AVSTÅ FRA Å BRUKE PROGRAMVAREN TIL LAGRING AV INNHOLD SOM REPRESENTERER EN VERDI SOM ER STØRRE ENN VERDIEN AV 6 MÅNEDERS BETALING FOR LISENSEN TIL PROGRAMVAREN.

ADMINISTRASJON AV INNHOLDET

1. Du bekrefter at du har blitt informert om at denne Programvaren gjøres tilgjengelig for deg for overføring, visning, redigering, tilpasning, kopiering, synkronisering og deling (kalt "Administrasjon") av innhold (i) som du har reproduksjons- og/eller kommunikasjonsrettigheter til, og (ii) som ikke er ulovlig i henhold til gjeldende lovgivning.

2. Du aksepterer at bruk av Programvaren kan føre til økte dataoverføringskostnader. Slike tilleggskostnader kan variere avhengig av enhet/tilkobling/operativnettverk og du er selv, og ikke F-Secure, ansvarlig for slike kostnader.

3. Etter lisensens opphør kan innholdet som er lagret eller delt ved hjelp av Programvaren, bli slettet, og den kan ikke lenger gjenopprettes av deg.

4. Programvaren er kun beregnet for administrasjon av enkeltfiler fra visse vanlige skrivebordsprogrammer, for eksempel dokument-, bilde- og videofiltyper. Programvaren er ikke beregnet for administrasjon av (i) innhold fra/gjort tilgjengelig gjennom bedriftsnettverkstjenester, (ii) programmer, (iii) operativsystemer eller (iv) dataformater som vanligvis lagres på servere, som for eksempel, men ikke begrenset til, databaser.
Nærmere bestemt skal du avstå fra administrasjon av i) ulovlig eller krenkende innhold, ii) ulovlig, støtende, fornærmende, uanstendig, pornografisk, trakasserende, ærekrenkende eller på annen måte upassende innhold eller materiale eller iii) ethvert innhold som er i strid med retningslinjene for tillatt innhold som vedlikeholdes av operatøren som du har ervervet Programvaren fra. Du aksepterer spesifikt at du skal overholde bestemmelsene i gjeldende lover om opphavsrett, og garanterer at du har de nødvendige rettigheter og samtykker når du deler innhold med tredjeparter. I DEN FORBINDELSE PÅMINNES DU OM AT ALL REPRODUKSJON, KOMMUNIKASJON AV ET ARBEID OG/ELLER KRINGKASTING AV EN FORESTILLING, LYDOPPTAK ELLER VIDEOOPPTAK SOM ER GJORT UTEN TILLATELSE, KAN VÆRE ET LOVBRUDD ELLER EN KRENKELSE AV OPPHAVSRETT. Du er alene ansvarlig for innholdet som administreres ved bruk av Programvaren og mer generelt for din bruk av Programvaren. Du er informert om at F-Secure og dets distributører samarbeider med riktige myndigheter når det gjelder ulovlig eller krenkende innhold som deles eller overføres av deg, og F-Secure har rett til å stanse eller hindre din bruk av Programvaren til slike aktiviteter og fjerne slikt innhold eller tilgangen til det. Du skal sikre, forsvare og holde skadesløs F-Secure, dets lisensgivere, distributører, leverandører (samlet kalt "Skadesløse") mot (i) alle kostnader, anklager, krav, skader, forpliktelser pådratt og/eller prosesser mot noen av de Skadesløse, inkludert uten begrensning honorarer for utenforstående juridisk rådgivning og konsulenthonorarer, som skyldes ulovlig atferd og/eller overtredelse av tredjeparts rettigheter, og/eller (ii) alle skader du måtte forårsake gjennom din bruk av Programvaren.

5. Du er informert om at selv om det iverksettes tiltak for å sikre tilgang til og overføring av innhold mot inntrengning fra tredjepart, gir F-Secure ingen garantier mot inntrengning som skyldes ulovlig oppsnapping av dataoverføringer, sikkerhetsbrudd på dataregistre, uriktige eller ufullstendige implementasjoner av sikkerhetstiltak på brukerens enheter eller nettlesere. Du er alene ansvarlig for administrasjon av innholdet ditt, inkludert tilgangsrettigheter til innholdet. Når du deler innholdet ditt, kan alle som mottar kopien av den delte koblingen få tilgang til filene du har delt. F-Secure eller dets distributører skal ikke holdes ansvarlig for uautorisert tilgang av tredjeparter til innholdet du deler eller lagrer gjennom å bruke Programvaren.

6. Du bekrefter og aksepterer herved at Programvaren ikke gir beskyttelse mot virus og annen ondsinnet programvare på enheten din og at å gi tilgangsrettighet til filer skjer på eget ansvar og risiko. Derfor fritar du med dette F-Secure og dets distributører for alt ansvar som måtte oppstå direkte eller indirekte fra lagring og/eller deling av infiserte filer, og påtar deg å informere alle dine gjester om dette.

7. DU SKAL HERVED BEKREFTE AT DU HAR BLITT INFORMERT OM AT PROGRAMVAREN ER LAGET FOR INDIVIDUELLE SLUTTBRUKERE FOR IKKE-KOMMERSIELL BRUK. DU SKAL DERFOR AVSTÅ FRA Å BRUKE PROGRAMVAREN MED FORMÅL OM LAGRING ELLER ADMINISTRASJON AV INNHOLD SOM REPRESENTERER EN VERDI STØRRE ENN VERDIEN AV 6 MÅNEDERS BETALING FOR LISENSEN AV PROGRAMVAREN.