Dan
  1. Skip to navigation
  2. Skip to content
  3. Skip to sidebar


Juridiske vilkår

F-SECURE® – LICENSVILKÅR (marts 2012)

VIGTIGT! - FØR DU INSTALLERER ELLER BRUGER F-SECURE-SOFTWAREN, SKAL DU LÆSE FØLGENDE JURIDISKE VILKÅR ("VILKÅR") OMHYGGELIGT IGENNEM. VED AT VÆLGE ACCEPT ELLER VED AT INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUGE SOFTWAREN ELLER SOFTWAREBASEREDE TJENESTER ACCEPTERER DU (ENTEN SOM ENKELTPERSON ELLER EN JURIDISK ENHED), AT DU HAR LÆST DISSE VILKÅR, FORSTÅR DEM OG ACCEPTERER, AT DE ER JURIDISK BINDENDE FOR DIG. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE VILKÅRENE, SKAL DU UNDLADE AT INSTALLERE, BRUGE ELLER KOPIERE SOFTWAREN.
Disse vilkår gælder alle F-Secure-programmer og/eller webprogrammer, der licenseres af eller gøres tilgængelige for dig, herunder supportværktøjer, webportaler der direkte understøtter din brug af Softwaren, relateret dokumentation og alle opdateringer og opgraderinger af ovenstående programmer/tjenester (samlet benævnt "Softwaren"). Disse Vilkår gælder kun for de programmer, der er leveret i henhold til den købte licens eller en relateret serviceaftale, hvor disse Vilkår er specifikt tilføjet. Du anerkender og accepterer, at Softwaren er underlagt bestemte begrænsninger såsom anvendelsesformål og visse tekniske krav, herunder, men ikke begrænset til, operativsystem, lagringsplads, geografisk sted eller netværkstilslutning.

KOMMERCIEL LICENS

Under forudsætning af at der sker betaling af de pågældende licensgebyrer, og under forudsætning af at følgende vilkår og betingelser overholdes, gives du en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig rettighed til at bruge den angivne Software i en bestemt tidsperiode, hvilket udgør en særskilt aftale mellem dig og F-Secure eller F-Secures distributører. F-Secure og F-Secures licensgivere forholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig.

Du må:
A) kun installere og bruge Softwaren på det antal enheder (typisk håndholdte enheder, pc'er, servere eller anden hardware, samlet benævnt "Enheden"), som er anført i Softwaren, F-Secures Licenscertifikat, på den pågældende faktura, produktemballage eller i den aftale, hvor disse Vilkår er tilføjet. Hvis Softwaren og/eller dens tjenester deles via et netværk, eller hvis Softwaren bruges til at filtrere trafik på servere, firewalls eller gateways, skal du have en licens til enten scanningsfunktionen eller til det samlede antal brugere, som Softwaren leverer tjenester til. I sådanne tilfælde kan du installere Softwaren på det nødvendige antal enheder.
B) kun oprette kopier af Softwaren med henblik på installation og sikkerhedskopiering
C) øge antallet af licenser ved at købe flere licenser.

Du må ikke:
A) installere eller bruge Softwaren i strid med disse Vilkår, F-Secures Licenscertifikat eller anden relateret dokumentation
B) distribuere kopier af Softwaren til tredjepart, elektronisk overføre Softwaren til en computer tilhørende tredjepart eller tillade tredjepart at kopiere Softwaren, bortset fra og i det omfang, hvor denne aktivitet er udtrykkeligt angivet i tilhørende dokumentation
C) ændre, tilpasse, oversætte, udleje, lease, videresælge, distribuere eller skabe afledte værker, som er baseret på Softwaren og/eller relaterede filer (herunder, men ikke begrænset til, databaser, nyheder, beskrivelser eller andet indhold) eller nogen del heraf
D) dekompilere, foretage reverse engineering af, adskille eller på anden vise reducere Softwaren og/eller relaterede filer (herunder, men ikke begrænset til, databaser, nyheder, beskrivelser eller kommunikation mellem programmer) til en form, som kan forstås af mennesker (med undtagelse i det begrænsede omfang, det er tilladt i henhold til ufravigelig lov om ophavsret), da Softwaren indeholder eller kan indeholde forretningshemmeligheder tilhørende F-Secure og F-Secures licensgivere
E) bruge dokumentationen til noget andet formål end at understøtte din brug af Softwaren
F) videregive oplysninger om den autorisationskode til licensen, der er givet til programinstallation (herunder, men ikke begrænset til, abonnementsnøgle) til nogen tredjepart
G) bruge Softwaren til sikkerhed eller sikkerhedskopiering eller nogen del heraf til at implementere et produkt eller en tjeneste, der skal fungere på eller i forbindelse med Softwaren, i forbindelse med noget andet formål end det, der er anført heri, eller
H) i det tilfælde hvor Softwaren til sikkerhed og sikkerhedskopiering indeholder en komponent i form af en Automatisk opdateringsagent, bruge en sådan komponent til at udgive, distribuere og/eller erhverve software eller indhold (i), som ikke specifikt er relateret til F-Secures produkter og/eller tjenester, og (ii) som ikke er sikkerhedsrelateret (eller eventuelle opdateringer til sådan software eller sådant indhold).
Kontakt F-Secure direkte, hvis du ønsker andre rettigheder til Softwaren end dem, der er givet i disse Vilkår.

EVALUERINGSLICENS

En Evalueringslicens finder anvendelse, når du henter eller installerer en prøveversion af Softwaren, eller hvis F-Secure eller F-Secures distributører giver dig en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig licens med henblik på evaluering. Softwaren gives i licens til dig og kan udelukkende bruges til at evaluere Softwaren, hvilket kun gælder i en angiven prøveperiode, der starter på den dato, hvor du første gang downloader eller får den leveret. Efter den angivne tidsperiode skal du enten købe licensen til Softwaren af F-Secure eller F-Secures distributører eller ødelægge eller ophøre med brugen af Softwaren. Hvis du køber en licens til Softwaren inden udløbet af prøveperioden og aktiverer softwaren, har du en gyldig licens, og du behøver ikke at ødelægge softwaren. F-Secure er ikke forpligtet til at yde support- eller vedligeholdelsestjenester til Evalueringslicenser. For at undgå enhver tvivl er Evalueringslicensen også underlagt de begrænsninger, der er anført ovenfor under punkt A-H. F-Secure og F-Secures licensgivere forholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig.

IKKE-KOMMERCIEL LICENS

En ikke-kommerciel licens finder anvendelse, når du henter eller installerer en gratis version af softwaren (ud over prøveversionen), der stilles til rådighed for dig af F-Secure eller F-Secures distributør. Du får kun en licens til denne Software i en begrænset periode og kun som en ikke-eksklusiv licens, der ikke kan overdrages, og Softwaren er kun beregnet som et supplerende værktøj (ikke til løbende indholdssikring eller andre formål på lang sigt). F-Secure forbeholder sig ret til når som helst at fjerne muligheden for at bruge denne type Software og er ikke forpligtet til at yde support eller vedligeholdelsestjenester til ikke-kommercielle licenser. For at undgå enhver tvivl er en Ikke-kommerciel licens også underlagt de begrænsninger, der er anført ovenfor under punkt A-H. F-Secure og F-Secures licensgivere forholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til dig.

OPEN SOURCE-LICENSER

Du accepterer, at visse komponenter i Softwaren kan være omfattet af såkaldte "open source"-softwarelicenser ("OSS-licenser"), hvilket betyder, at softwarelicenser, der er godkendt som open source-licenser af Open Source Initiative, eller andre i det væsentlige tilsvarende licenser, herunder, men ikke begrænset til, enhver licens, der som betingelse for distribution af softwaren, der er givet i licens i henhold til en sådan licens, kræver, at distributøren gør softwaren tilgængelig i kildekodeformat ("Open source-komponenter"). Hvad angår Open Source-komponenterne gælder følgende bestemmelser; i) i det omfang, det udtrykkeligt kræves af OSS-licenser, skal betingelserne i relevante OSS-licenser (herunder især omfanget af licensen samt ansvarsfraskrivelser af garantier og forpligtelser) gælde for den eller de respektive Open Source komponent(er) i stedet for disse Vilkår og ii) i det omfang at de gældende vilkår for sådanne licenser forbyder nogen af begrænsningerne i disse Vilkår, vil sådanne begrænsninger ikke gælde for disse Open source-komponenter. Sådanne OSS-licenser, der relateres til respektive Open source-komponenter, er placeret i Softwarens installationsbibliotek eller et andet sted, der er angivet i Softwaren, når det kræves af vilkårene til OSS-licenserne.

ADKOMST

Adkomst, ejendomsret og immaterielle ejendomsrettigheder til Softwaren tilhører F-Secure og/eller F-Secures licensgivere. Softwaren er beskyttet af ophavsretslove og international ophavsret samt andre traktater om immateriel ejendomsret.

TILLADELSER FRA DIG TIL F-SECURE

For at få Softwaren til at fungere efter hensigten tillader du, at F-Secure gør følgende, hvis det er nødvendigt for at levere de relaterede Tjenester til dig.
1. Sikkerhedshandlinger. Du giver F-Secure tilladelse til, på dine vegne, at kopiere mistænkelige filer, der indeholder eksekverbar kode fra din enhed til F-Secures backend-systemer, hvor F-Secure mere effektivt kan analysere dem for ondsindet aktivitet.
2. Overførsel af dine filer. Hvis du angiver, at dit indhold skal sikkerhedskopieres, overføres, kopieres, mangfoldiggøres, tilpasses, ændres, anvendes, synkroniseres eller offentliggøres gennem din brug af softwaren, accepterer du, at F-Secure (og / eller F-Secures distributør) muligvis også er nødt at foretage sådanne aktiviteter på dine vegne, for at få Softwaren til at fungere. F-Secure vil kun udføre sådanne aktiviteter i forhold til dit indhold, hvis det er nødvendigt for at give dig mulighed for at styre indholdet via Softwaren. F-Secure vil ikke sælge dit indhold til tredjeparter.

BEGRÆNSET GARANTI OG ANSVARSFRASKRIVELSE

1. Begrænset garanti på medier. F-Secure garanterer, at det fysiske medie, hvis et sådant findes, som er produceret af F-Secure, og som softwaren er optaget på, er fri for materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug i 30 dage efter leveringsdatoen. F-Secure giver ingen garantier på medier, hvis softwaren medfølger i eller med tredjeparts enhed. Eventuelle underforståede garantier på mediet, herunder garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, er begrænset til en periode på 30 dage fra leveringsdatoen. F-Secure vil efter eget skøn erstatte mediet eller refundere mediets købspris. F-Secure har ikke pligt til at erstatte eller refundere købsprisen på det medie, som beskadiges i forbindelse med en ulykke, misbrug eller forkert anvendelse.
2. Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med garanti på software. SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN ART. F-SECURE, F-SECURES LICENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER GIVER IKKE NOGEN GARANTIER FOR SOFTWAREN ELLER RELATERET DOKUMENTATION, HVAD ANGÅR KORREKTHED, NØJAGTIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER ANDET. F-SECURE, F-SECURES LICENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR ADKOMST, TILGÆNGELIGHED, YDELSE, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. AL RISIKO, HVAD ANGÅR SOFTWARENS RESULTATER OG YDELSE OG DEN RELATEREDE DOKUMENTATION, PÅHVILER DIG.
3. Fuldstændig garantierklæring. Den begrænsede garanti på medier, der gives i det forudgående afsnit, er den eneste garanti af nogen slags, som gives af F-Secure. Ingen mundtlig eller skriftlig information eller rådgivning, som er givet af F-Secure, F-Secures forhandlere, distributører, agenter eller medarbejdere, udgør en garanti eller kan på nogen måde øge omfanget af den forudgående, begrænsede garanti, og du kan ikke gøre sådan information eller rådgivning gældende. I visse jurisdiktioner er det ikke tilladt at begrænse eller udelukke udtrykkelige eller underforståede garantier, hvilket betyder, at ovennævnte eksklusion muligvis ikke gælder for dig, og du kan have andre rettigheder, som kan variere fra jurisdiktion til jurisdiktion.

ANSVARSBEGRÆNSNING

1. Ansvarsbegrænsning for bestemte kategorier af skader. F-SECURE, F-SECURES MEDARBEJDERE, LICENSGIVERE, DISTRIBUTØRER ELLER LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ELLER I HENHOLD TIL NOGEN JURIDISK TEORI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNINGSRETTEN UDEN FOR KONTRAKT ELLER INDEN FOR KONTRAKT, ANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR SÆRLIG SKADE, HÆNDELIG SKADE ELLER FØLGESKADE ELLER INDIREKTE SKADE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DRIFTSTAB ELLER TAB AF INDTJENING, MISTEDE ELLER BESKADIGEDE DATA, FILER, ENHED ELLER PROGRAMFEJL ELLER FUNKTIONSSVIGT ELLER ØVRIGE KOMMERCIELLE ELLER ØKONOMISKE TAB, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR BRUG AF SOFTWAREN ELLER RELATERET DOKUMENTATION, SELVOM F-SECURE ER BLEVET UNDERRETTET OM RISIKOEN FOR, AT SÅDANNE SKADER KAN SKE.
2.Begrænsning af det samlede ansvar. DET MAKSIMALE SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR F-SECURE, F-SECURES LICENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER OVER FOR DIG FOR FAKTISKE SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ AF EN HVILKEN SOM HELST ÅRSAG, OVERSTIGER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DET BELØB, DU HAR BETALT FOR SOFTWAREN. I TILFÆLDE AF SKADER OPSTÅET PÅ GRUND AF EN FEJL I SOFTWAREN, DER FØRER TIL TAB, BESKADIGELSE, UAUTORISERET VIDEREGIVELSE ELLER UDVIDET MANGLENDE ADGANG TIL INDHOLDET, ER ANSVARET BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DER ER BETALT FOR LICENSEN TIL BRUG AF SOFTWAREN I DE 6 MÅNEDER, SOM ER GÅET FORUD FOR ET SÅDANT FUNKTIONSSVIGT I FORBINDELSE MED SOFTWAREN.
3. Umistelige forbrugerrettigheder, modtagere af Vilkår I visse jurisdiktioner er det ikke tilladt at begrænse eller udelukke ansvar for hændelige skader eller følgeskader, hvilket betyder, at ovennævnte begrænsning eller udelukkelse muligvis ikke gælder for dig eller måske kun delvist. Intet i disse vilkår vil forringe de lovfæstede rettigheder, der tilhører en part i dennes egenskab som forbruger. F-Secure handler på vegne af F-Secures medarbejdere, distributører, licensgivere, leverandører og associerede selskaber med det formål at fraskrive sig, ekskludere og/eller begrænse de forpligtelser, garantier og det erstatningsansvar, som er anført i disse Vilkår, men ikke i nogen anden henseende eller med henblik på noget andet formål.
4.Ansvarsbegrænsning under tysk og østrigsk lov. Hvad angår licenser, der er købt af forbrugere, der er bosiddende i Tyskland eller Østrig, gælder følgende vedrørende ansvarsbegrænsning i stedet for afsnit 1 og 2 herover: Hvad angår krav, der er fremsat om skadeserstatning, krav om erstatning for udgifter samt andre krav om ansvar, uanset om disse måtte opstå inden for eller uden for kontrakt, misligholdelse af forpligtelser i forhold til lovgivningen eller andet under denne licens, gælder følgende: F-Secure, F-Secures licensgivere, distributører eller leverandører er erstatningsansvarlige uden begrænsning for i) skade, der er forårsaget med forsæt eller via grov uagtsomhed, ii) for krav i henhold til den tyske/østrigske produktansvarslov og iii) i tilfælde af krænkelse af liv, krop eller sundhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed gælder følgende: F-Secure, F-Secures licensgivere, distributører eller leverandører er kun erstatningsansvarlige i situationer, hvor F-Secure har misligholdt en væsentlig, kontraktuel forpligtelse (afgørende kontraktuel forpligtelse). Dette ansvar begrænses til en kontraktuelt almindeligt forekommende og forudseelig skade, hvad angår materiel og pekuniær skadeserstatning.

EKSPORTRESTRIKTIONER

Du anerkender og accepterer, at Softwaren kan være underlagt restriktioner og kontrolforanstaltninger pålagt af nationale love og bestemmelser, herunder men ikke begrænset til Den Europæiske Unions eksportregulativer eller United States Export Administration Act (samlet kaldet "Eksportregler"). Du accepterer og bekræfter, at hverken Softwaren eller noget direkte produkt deraf er eller vil blive erhvervet, sendt, overført eller reeksporteret, direkte eller indirekte, i ethvert land, hvor en sådan eksport er forbudt i henhold til gældende eksportregler og bestemmelser, og vil heller ikke blive brugt til noget formål forbudt af de samme. Ved at bruge Softwaren anerkender og accepterer du ovenstående, og du repræsenterer, og berettiger, at du vil overholde eksportreglerne, enten ved eksport eller re-eksport eller import af Softwaren eller nogen underliggende informationsteknologi Desuden garanterer du, at du ikke er statsborger i et amerikansk embargoland, eller en part opført i U.S. Table of Denial Orders eller U.S. Treasury Departments liste med Særligt udpegede statsborgere.

DEN AMERIKANSKE STATS RETTIGHEDER

Hvis licensen er erhvervet til eller på vegne af USA, statens myndigheder og/eller på disses foranledning ("Den amerikanske stat"), anerkender du, at Softwaren og dokumentationen er henholdsvis "kommerciel computersoftware" og "dokumentation til kommerciel computersoftware", da disse termer er defineret med henblik på Federal Acquisition Regulations (FAR) i tilfælde af civile institutioners køb (48 C.F.R.2.101) samt det amerikanske Department of Defense Federal Acquisition Regulation Supplement (DFARS) i tilfælde af køb foretaget af enheder inden for det amerikanske forsvarsministerium (48 C.F.R. 252.227-7014(a)(1) og (5)). I henhold til 48 C.F.R.12.212 i FAR og 48 C.F.R. 227.7202 i DFARS samt andre gældende bestemmelser er enhver brug, ændring, reproduktion, udgave, ydelse, visning, offentliggørelse eller distribution af Softwaren og dokumentationen fra den amerikanske stats side eller på vegne af denne udelukkende underlagt disse Vilkår og er forbudt undtagen i den udstrækning, det er tilladt i henhold til disse Vilkår.

HØJRISIKOAKTIVITETER

Softwaren er ikke fejlbestandig, medmindre dette er udtrykkeligt angivet i produktdokumentationen, og er ikke udviklet, fremstillet eller beregnet til brug eller videresalg som styringsudstyr i risikomiljøer, hvor der kræves en fejlsikker ydelse såsom drift af atomanlæg, systemer til flynavigation eller flykommunikation, styring af lufttrafik, hjerte-lunge-maskiner eller våbensystemer, hvor et svigt i softwaren kan medføre dødsfald, personskade eller alvorlige fysiske eller miljømæssige skader ("Højrisikoaktiviteter"). F-Secure og F-Secures leverandører fraskriver sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti, der vedrører Højrisikoaktiviteter.

AFSENDELSE OG BEHANDLING AF DATA OG PERSONLIGE OPLYSNINGER

1. Personlige data. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT F-SECURE MULIGVIS INDSAMLER OG SENDER PERSONLIGE DATA VEDRØRENDE DIN BRUG AF SOFTWAREPROGRAMMER OG TILKNYTTEDE TJENESTER FOR AT F-SECURE KAN LEVERE DE TJENESTER, DER ER TILKNYTTET SOFTWAREN, OG KUNDEFORHOLD TIL DIG. PERSONLIGE DATA KAN INKLUDERE i) KONTAKT-/REGISTRERINGSOPLYSNINGER, OPLYSNINGER VIDEREGIVET FOR AT LØSE ET SUPPORTPROBLEM, OPLYSNINGER OM AKTIVITET FOR DIN BRUGERKONTO OG ANDRE LIGNENDE DATA, DER SOM STANDARD BEHANDLES PÅ EN MÅDE, SÅ DE ER PERSONLIGT IDENTIFICERBARE. HVIS DU PERSONLIGT SENDER PERSONLIGE DATA TIL F-SECURE, ER DU ANSVARLIG FOR AT SÅDANNE PERSONLIGE DATA ALTID ER NØJAGTIGE, KORREKTE OG OPDATEREDE.
2. Dit indhold. OVENSTÅENDE ANERKENDELSE OG SAMTYKKE GÆLDER OGSÅ FOR INDHOLD, SOM DU BEHANDLER VIA SOFTWARE ELLER GEMMER PÅ F-SECURE-SERVERE. DOG BEGRÆNSER F-SECURE SIN SYNLIGHED FOR DIT INDHOLD FOR AT SIKRE, AT DET FORBLIVER PRIVAT, MEDMINDRE DET ER ET TILFÆLDE, HVOR F-SECURE HAR JURIDISK GYLDIG GRUND TIL AT FÅ ADGANG TIL DET. DIT SAMTYKKE FORBLIVER PRIVAT, MEDMINDRE DU DELER DET MED ANDRE; ENTEN OFFENTLIGT ELLER MED ET BEGRÆNSET PUBLIKUM.
3. Tekniske data og sikkerhedsdata. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT F-SECURE MULIGVIS INDSAMLER OG SENDER PERSONLIGE DATA VEDRØRENDE DIN BRUG AF SOFTWAREPROGRAMMER OG TILKNYTTEDE TJENESTER; SOFTWAREN SKAL INDSAMLE DATA RELATERET TIL SOFTWAREPROGRAMMER, INTERNET, DIN ENHED, DIT INDHOLD, BRUG AF OVENSTÅENDE SAMT GEOGRAFISK PLACERING AF DIN ENHED. OVENSTÅENDE DATA INDSAMLES TYPISK I FORM AF SIKKERHEDSDATA, ANALYSEDATA, TEKNISKE DATA, STATISTIK, FILMETADATA OG LIGNENDE DATA. SÅDANNE DATA BEHANDLES SOM STANDARD PÅ EN MÅDE, SÅ DE IKKE ER PERSONLIGT IDENTIFICERBARE.
4. Overførsler. DU ACCEPTERER OG SAMTYKKER, AT F-SECURE YDERLIGERE KAN VIDEREGIVE ELLER OVERFØRE ENHVER AF OVENSTÅENDE OPLYSNINGER TIL DENNES ASSOCIEREDE SELSKABER, UNDERLEVERANDØRER, DISTRIBUTØRER OG PARTNERE, OG AT SÅDANNE PARTER KAN BEFINDE SIG I EØS ELLER UDEN FOR EØS. OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER SKER PÅ EN SIKKER MÅDE. F-SECURE KAN OGSÅ BEHANDLE OG AFSLØRE DATA, HVOR DET ER NØDVENDIGT FOR AT FORFØLGE LOVLIGE INTERESSER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.
5. Flere oplysninger. DE INDSAMLEDE DATA VARIERER I HENHOLD TIL SOFTWAREN. MERE DETALJEREDE OPLYSNINGER OM PERSONLIGE DATA, DER INDSAMLES OG BEHANDLES OG KONTAKTOPLYSNINGER KAN FINDES I F-SECURES POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER. F-Secures politik til beskyttelse af personlige oplysninger kan findes enten i produktets brugergrænseflade eller i området med politikker på F-Secure hjemmeside.

GENERELT

Softwaren er underlagt visse funktionsmæssige begrænsninger, der med jævne mellemrum oplyses om af F-Secure (eller af F-Secures distributør, fra hvem du har fået denne licens). F-Secure forbeholder sig ret til at ændre disse krav, hvis der er opdateringer eller opgraderinger til Softwaren. Du accepterer hermed og bekræfter, at du forud for registreringen af Softwaren har kontrolleret, at den er egnet i forhold til dine egne krav.

F-Secure forbedrer løbende sine tjenester. F-Secure forbeholder sig retten til at ændre Softwarens funktioner eller funktionalitet for at justere den til forandringer på markedet eller i bestemmelser for således at tage hensyn til efterfølgende tekniske begrænsninger eller for at kunne levere bedre produkter eller tjenester til dig. Derfor har F-Secure brug for at opgradere og foretage ændringer til Softwaren fra tid til anden. Ligeledes bør du bruge den nyeste version af Softwaren for optimeret sikkerhed og brugervenlighed. F-Secure forbeholder sig ret til at afbryde vedligeholdelse og support til visse versioner af Software i overensstemmelse med sine praktikker for produktets livscyklus. Da det meste F-Secure Software er afhængig af hyppige opdateringer, kan det føre til, at Softwaren bliver ubrugelig. Brug af Software, hvor vedligeholdelse er afbrudt, anbefales ikke og en sådan brug er helt på eget ansvar. Der findes flere oplysninger om praktikker til produktets livscyklus på F-Secures websted.
Da softwaren sandsynligvis udvikler sig og ændrer sig under dit abonnement, kan F-Secure blive nødt til at revidere disse Vilkår i forbindelse med opdateringen, og de reviderede Vilkår gælder automatisk for de tilsvarende versioner af Softwaren, der distribueres med reviderede Vilkår. Hvis nogen del af disse Vilkår findes ugyldige og uden retskraft, vil det ikke påvirke gyldigheden af de resterende Vilkår, der forbliver gyldige og retskraftige.

Softwaren kan indeholde webprogrammer eller webportaler ('sites'). Brug af sådanne sites kan være underlagt flere Vilkår. Du accepterer at gennemse sådanne site for flere Vilkår i forbindelse med brug og kun bruge sådanne sites i henhold hertil. Sådanne sites kan også tilhøre F-Secures distributør eller andre tredjeparter. F-Secure har intet ansvar med hensyn til tredjeparters websteder.

Du er oplyst om og accepterer hermed, at hele eller en del af Softwaren kan være midlertidig utilgængelig/ikke-operationel på grund af reparationer, opgraderinger, vedligeholdelse eller af grunde, der er uden for F-Secures rimelige kontrol (force majeure). F-Secure, F-Secures licensgivere eller distributører kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenserne af sådanne afbrydelser og skal genoprette tilgængeligheden/driften af Softwaren så hurtigt som rimeligt muligt afhængigt af de foreliggende tekniske begrænsninger.

Uden at det berører anden ret til opsigelse eller udløb vil din licens til Softwaren afsluttes umiddelbart uden varsel, hvis du er i strid med nogen af disse Vilkår eller bruger Softwarens funktioner til andre formål end dem, der er angivet i den officielle dokumentation. Hvis F-Secure konstaterer, at du tydeligvis bruger Softwaren på en usædvanlig omfattende måde og/eller en måde, som kan bringe tredjeparters brug i fare (f.eks. ved at tage monopol på adgangen til båndbredden), forbeholder F-Secure sig rettigheden til (i) ikke at forny din licens, (ii) begrænse tilgængeligheden af Softwaren, og/eller dele af den, for dig og/eller (iii) ophæve licensen. F-Secure informerer dig pr. e-mail, hvis ovenstående rettigheder i) –iii) udøves. Hvis aftalen mellem F-Secure og distributøren af Softwaren til dig ophører, kan F-Secure eller F-Secures distributør øjeblikkeligt afbryde din brug af Softwaren eller en respektiv funktion i Softwaren, hvilket meddeles via e-mail, og du kan ikke søge om erstatning eller anden kompensation i denne situation. Du er ikke berettiget til tilbagebetaling fra F-Secure eller andre af F-Secures distributører på grund af ophør. Vilkårene vedrørende begrænsninger af brug går forud for enhver form for ophør.

Medmindre andet er angivet herunder, er disse Vilkår underlagt finsk lovgivning uden hensyn til modstridende love, regler og principper og uden hensyn til De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb. Domstolene i Finland har enekompetence og værneting til at afgøre enhver tvist, der måtte opstå som følge af disse Vilkår. I tilfælde af licenser, der er købt i eller på vegne af licenstagere, der er bosiddende i eller er underlagt amerikansk lovgivning, vil disse Vilkår være underlagt staten Californiens love uden hensyn til modstridende love, regler og principper og uden hensyn til De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb. I disse tilfælde har de statslige og føderale domstole i Californien enekompetence og værneting til at afgøre enhver tvist, der opstår som følge af disse Vilkår. I forbindelse med licenser, der er købt af forbrugere, som er bosiddende uden for Finland eller USA, kan disse Vilkår være underlagt lokale love i jurisdiktionerne. Hvis F-Secure vælger at undlade at udøve sine rettigheder i overensstemmelse med disse Vilkår, betyder det ikke, at F-Secure giver afkald på udøvelsen af disse rettigheder i fremtiden.
Hvis du har spørgsmål vedrørende disse Vilkår eller hvis du ønsker at kontakte F-Secure af anden grund, kan du skrive til: F-Secure Corporation, PL24, FI-00181 Helsinki, Finland, e-mail: helsinki@f-secure.com eller ringe til: +358 9 2520 0700.

PRODUKTSPECIFIKKE VILKÅR OG BETINGELSER

Følgende produktspecifikke vilkår og betingelser er gældende for dig foruden ovenstående vilkår og udgør en vigtig del af Vilkårene med hensyn til de herunder angivne typer Software.

SIKKERHEDSKOPIERING AF DIT INDHOLD

1. Du accepterer, at du er informeret om, at denne Software er tilgængelig for dig med det formål at sikkerhedskopiere indhold, der er gemt på din Enhed. Du accepterer, at du er informeret om, at Softwaren ikke er software til arkivering.

2. Når din licens ikke længere er gyldig, kan det indhold , du har gemt ved hjælp af Softwaren, blive slettet, og det er ikke længere muligt at gendanne det.

3. Du accepterer, at brugen af software kan resultere i yderligere omkostninger til dataoverførsel. Sådanne yderligere omkostninger kan variere baseret på type enhed / tilslutning / operatørnetværk, og du, ikke F-Secure, er ansvarlig for sådanne omkostninger.

4. Softwaren må kun bruges til sikkerhedskopiering af enkeltfiler fra gængse computerprogrammer såsom dokumenter, billedfiler og videofiler. Softwarens sikkerhedsfunktionalitet kan variere fra en enhed til en anden. Softwaren må ikke bruges til at sikkerhedskopiere (i) indhold fra/gjort tilgængeligt af virksomheders netværksfaciliteter, (ii) programmer, , (iii) operativsystemer eller (iv) dataformater, der almindeligvis ligger på servere, herunder, men ikke begrænset til, databaser.

5. Du må ikke bruge Softwaren til at gemme, eller forsøge at gemme, indhold, der ikke primært er placeret og gemt på din enhed og/eller interne computerhardware (f.eks. eksterne lagringsenheder eller indhold, der er gemt på et internt og/eller eksternt netværk).

6. Som standard foretages handlinger automatisk af Softwaren i en bestemt periode, der afhænger af relaterede tekniske begrænsninger, og derfor gives der ingen garanti for den periode, hvor sikkerhedskopiering afsluttes.

7. Du alene er ansvarlig for det indhold, der er sikkerhedskopieret, overført eller gemt via din brug af Softwaren og for din øvrige brug af Softwaren. Du holder F-Secure, F-Secures licensgivere, distributører og leverandører skadesløse (tilsammen benævnt "Skadesløsholdte") for (i) alle omkostninger, gebyrer, krav, erstatningskrav og forpligtelser, der ifaldes og/eller retshandlinger, der foretages imod en af de Skadesløsholdte, herunder, men ikke begrænset til, ekstern juridisk rådgivning og konsulentsalærer, der opstår som følge af ulovlig adfærd og/eller overtrædelse af tredjeparters rettigheder samt (ii) enhver skade, som du medfører igennem din brug af Softwaren.

8. DU ACCEPTERER HERMED, AT DU ER INFORMERET OM, AT SOFTWAREN ER BEREGNET TIL INDIVIDUELLE SLUTBRUGERE TIL IKKE-KOMMERCIEL BRUG. DU AFHOLDER DIG DERFOR FRA AT BRUGE Softwaren MED DET FORMÅL at GEMME indhold, DER HAR EN HØJERE VÆRDI END 6 MÅNEDERS BETALING FOR LICENSEN AF SOFTWAREN.

STYRING AF DIT INDHOLD

1. Du accepterer, at du er informeret om, at denne Software er gjort tilgængelig for dig med det formål at overføre, vise, redigere, tilpasse, kopiere, synkronisere og dele indhold (i fællesskab "styre") (i) som du har reproduktions- og/eller kommunikationsrettigheder over og, (ii) som er lovligt i henhold til gældende love.

2. Du accepterer, at brugen af software kan resultere i yderligere omkostninger til dataoverførsel. Sådanne yderligere omkostninger kan variere baseret på type enhed / tilslutning / operatørnetværk, og du, ikke F-Secure, er ansvarlig for sådanne omkostninger.

3. Når din licens ikke længere er gyldig, kan det indhold, du har gemt eller delt ved hjælp af Softwaren, blive slettet, og det er ikke længere muligt at gendanne det.

4. Softwaren må kun bruges til styring af enkeltfiler fra gængse computerprogrammer såsom dokumenter, billedfiler og videofiler. Softwaren må ikke bruges til at styre (i) indhold fra/gjort tilgængeligt af virksomheders netværksfaciliteter, (ii) programmer, , (iii) operativsystemer eller (iv) dataformater, der almindeligvis ligger på servere, herunder, men ikke begrænset til, databaser.
Du afholder dig særligt fra at styre ethvert i) ulovligt eller krænkende indhold ii) noget ulovligt, stødende, fornærmende, uanstændigt, pornografisk, chikanerende, injurierende eller på anden måde upassende indhold eller materiale eller iii) ethvert indhold, som er imod tilladte retningslinjer for indhold, dervedligeholdes af operatøren, som du har købt Softwaren af. Du accepterer særligt at overholde bestemmelserne i de gældende love om ophavsret og garanterer, at du har de nødvendige rettigheder og samtykker, hvor du deler indhold med tredjeparter. I DENNE FORBINDELSE MINDES DU OM, AT ENHVER REPRODUKTION, MEDDELELSE OM ET ARBEJDE OG/ELLER ENHVER UDSENDELSE AF EN OPTRÆDEN, EN LYDOPTAGELSE ELLER EN VIDEOOPTAGELSE UDEN GODKENDELSE, KAN VÆRE EN FORBRYDELSE ELLER EN KRÆNKELSE AF OPHAVSRETTEN. Du alene er ansvarlig for din brug af Softwaren, herunder indhold, der styres via Softwaren og mere generelt til din brug af Softwaren. Du er informeret om, at F-Secure og F-Secures distributører samarbejder med relevante myndigheder med hensyn til ulovligt eller krænkende indhold, der deles eller gemmes af dig, og at F-Secure er berettiget til at afbryde eller forhindre din brug af Softwaren til sådanne aktiviteter og fjerne sådan indhold eller adgang til det. Du holder F-Secure, F-Secures licensgivere, distributører og leverandører skadesløse (tilsammen benævnt "Skadesløsholdte") for (i) alle omkostninger, gebyrer, krav, erstatningskrav og forpligtelser, der ifaldes og/eller retshandlinger, der foretages imod en af de Skadesløsholdte, herunder, men ikke begrænset til, ekstern juridisk rådgivning og konsulentsalærer, der opstår som følge af ulovlig adfærd og/eller overtrædelse af tredjeparters rettigheder samt (ii) enhver skade, som du medfører igennem din brug af Softwaren.

5. Du er informeret om, at på trods af indsatsen for at gøre adgang til og overførslen af indholdet sikret mod tredjeparts indtrængen, giver F-Secure ingen garantier mod indtrængen på grund af en ulovlig aflytning af dataoverførsler, sikkerhedsbrud på datalagre, urigtige eller ufuldstændige implementeringer af sikkerhedsforanstaltninger på brugernes enheder eller browsere. Du alene er ansvarlig for at styre indholdet, herunder adgangstilladelser til indholdet. Når du deler indholdet, har enhver, der modtager din kopi af delingslinket, adgang til de filer, du har delt. F-Secure eller F-Secures distributører holdes ikke ansvarlige for tredjeparters uautoriserede adgang til indhold, som du deler eller gemmer ved hjælp af Softwaren.

6. Du anerkender og accepterer hermed, at Softwaren ikke giver beskyttelse mod virus og anden malware på enheden, og at bestemmelsen om adgang til filer, skal ske under eget ansvar og på egen risiko. Du friholder hermed således F-Secure og F-Secures distributører fra ethvert ansvar, der måtte opstå direkte eller indirekte som følge af lagring og/eller deling af inficerede filer, og du forpligter dig til at informere eventuelle gæster om dette.

7. DU ACCEPTERER HERMED, AT DU ER INFORMERET OM, AT SOFTWAREN ER BEREGNET TIL INDIVIDUELLE SLUTBRUGERE TIL IKKE-KOMMERCIEL BRUG. Du AFHOLDER DIG DERFOR FRA AT BRUGE SOFTWAREN MED DET FORMÅL AT lagre ELLER STYRE INDHOLD, DER HAR EN HØJERE VÆRDI END 6 MÅNEDERS BETALING FOR LICENSEN AF SOFTWAREN.